Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Huviveneilyssä käytettyjen polttoaineiden verollisuus ja polttoainemaksu (Nestemäiset polttoaineet)

Voimassaolo
Toistaiseksi

Yksityisessä huvialuksessa, jossa käytetään moottoribensiiniä tai dieselöljyä lievemmin verotettua tai verotonta polttoainetta, määrätään polttoainemaksua. Maksua kannetaan maksuvelvollisuuden aiheuttavan käytön estämiseksi. Yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetun lain keskeisenä sisältönä on kevyen polttoöljyn ja moottoripolttoöljyn käyttökielto huviveneilyssä.

Dieselöljyllä tarkoitetaan kaikkia ajoneuvojen ja veneiden dieselmoottoreissa käytettäväksi tarkoitettuja moottoripolttoaineita, joista on kannettu vero dieselöljyn verotason mukaisesti. Kevyellä poltto-öljyllä tarkoitetaan lämmityksessä, työkoneissa ja kiinteästi asennetuissa moottoreissa käytettäväksi soveltuvaa värjättyä dieselöljyä, moottoripolttoöljyä tai muuta vastaavaa polttoöljyä, josta on kannettu vero kevyen polttoöljyn verotason mukaisesti. Myös biopolttoainetta voidaan käyttää yksityisen huviveneen polttoaineena, jos siitä on suoritettu vero moottoribensiinin tai dieselöljyn verotason mukaisesti.

Lisätietoa muun alusliikenteen verokohtelusta:

Polttoainemaksuyksityisestä huvialuksesta

Yksityinen huvialus

Yksityisellä huvialuksella tarkoitetaan alusta, jota luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö käyttää sen omistajana, vuokraajana tai sen muulla tavoin käyttöönsä saaneena muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin. Mikäli alusta käytetään vastiketta vastaan tapahtuviin matkustajien tai tavaroiden kuljetuksiin tai palvelujen tarjoamiseen, kyseessä ei ole laissa tarkoitettu yksityinen huviveneily. Myöskään julkisten viranomaisten tarkoituksiin käytettävä alus ei ole yksityinen huvialus.

Maksun määrääminen

Viranomaiset

Polttoaineiden käyttöä valvovat tulli-, poliisi- ja rajavartioviranomaiset, joilla on oikeus suorittaa sellaisia polttoaineen ja aluksen tarkastuksia, jotka ovat tarpeen käytettävän polttoaineen lajin selvittämiseksi. Polttoaineen laji selvitetään yleensä ottamalla polttoainenäyte aluksen polttoainesäiliöstä. 

Polttoainemaksun maksuunpanee Verohallinto.

Maksuunpano

Polttoainemaksu pannaan maksuun, jos dieselmoottorilla varustetussa yksityisessä huvialuksessa havaitaan käytetyn dieselöljyä lievemmin verotettua tai verotonta polttoainetta tai jos bensiiniä käyttämään tarkoitetussa yksityisessä huvialuksessa havaitaan käytetyn moottoribensiiniä lievemmin verotettua tai verotonta polttoainetta. Polttoainemaksu kannetaan, vaikka aluksessa käytettäisiin vain osaksi polttoainemaksun aiheuttavaa polttoainetta. 

Polttoainemaksu kannetaan aluksesta, jonka omistajan kotipaikka on Suomessa. Maksua kannetaan myös silloin, kun omistajan kotipaikka on muualla kuin Suomessa, jos alusta käytetään Suomessa. 

Suomen alueelle muualta saapuvan aluksen polttoainesäiliössä olevasta polttoaineesta kannetaan maksu, jos se on tehty merkintä- ja väriainetta lisäämällä siten tunnistettavaksi, että sitä pidetään Suomen valmisteverotuslainsäädännön mukaisena kevyenä polttoöljynä. Maksua ei sen sijaan kanneta, jos aluksen tavanomaisessa polttoainesäiliössä olevaa polttoainetta ei ole tehty tunnistettavaksi edellä tarkoitetulla tavalla.

Käytön toteaminen

Kiellettyä polttoainetta katsotaan käytetyn, kun aluksen polttoainejärjestelmään kuuluvassa säiliössä todetaan polttoainenäytteen tai muun näytön perusteella olevan maksun aiheuttavaa polttoainetta.

Polttoainemaksu on suoritettava riippumatta siitä, miten ja missä alusta käytetään.

Maksuvelvolliset

Polttoainemaksu määrätään sen maksettavaksi, joka maksun aiheuttavaa polttoainetta käytettäessä on aluksen omistaja. Jos alus on muun kuin omistajan hallinnassa, maksu määrätään haltijan maksettavaksi. Lain tarkoituksena on, että maksu kohdistuu kaikissa tilanteissa siihen, joka käyttää alusta kielletyllä polttoaineella. Sen toteamiseen, kuka on aluksen omistaja tai haltija, käytetään apuna muun muassa vesikulkuneuvorekisteristä annetussa laissa (976/2006) tarkoitetun rekisterin tietoja. Jos aluksen omistajaa tai haltijaa ei voida selvittää, polttoainemaksu määrätään kuljettajan maksettavaksi.

Polttoainemaksun määrä

Polttoainemaksun määrä ei riipu siitä, kuinka paljon polttoainetta aluksessa on tosiasiallisesti käytetty, vaan maksun määrä on porrastettu valmistajan ilmoittaman aluksen konetehon mukaan:

Teho Polttoainemaksu euroa
Enintään 50 kw 750
Yli 50 kw–100 kw 1 500
Yli 100 kw–150 kw 2 250
Yli 150 kw–200 kw 3 000
Yli 200 kw– 4 000

Polttoainemaksu kannetaan jokaisesta havaitusta käyttökerrasta. Polttoainemaksu voidaan siten kantaa uudelleen, jos maksuvelvollisuuden aiheuttavaa polttoainetta käytetään maksun määräämisestä huolimatta uudelleen. Lisäksi väärän polttoaineen käytön toistumisesta on mahdollista korottaa polttoainemaksua enintään 50 prosentilla. Mikäli väärän polttoaineen käyttö on erityisen törkeää, maksua voidaan kuitenkin korottaa enintään 100 prosentilla.

Aluksen kuljetuksen jatkaminen

Alus, jossa todetaan käytetyn polttoainemaksun aiheuttavaa polttoainetta, saadaan maksun määräämisperusteiden selvittämisen jälkeen kuljettaa samaa polttoainetta käyttäen lähimmälle valvovan viranomaisen määräämälle paikalle, jossa aluksen polttoaine voidaan vaihtaa.

Alusta, josta on kannettava polttoainemaksua, ei saa viedä maasta, ennen kuin polttoainemaksu on maksettu, ellei veroviranomainen sitä salli maksusta asetetun hyväksyttävän vakuuden perusteella.

Maksun suorittaminen

Polttoainemaksu on suoritettava 30 päivän kuluessa maksua koskevan päätöksen antamisesta. Jos polttoainemaksua ei makseta määräajassa, maksuvelvolliselta peritään viivekorkoa.

Verohallinto antaa pyynnöstä todistuksen siitä, ettei aluksesta ole suorittamatta polttoainemaksua. Todistuksen antamisesta peritään maksu.

Aluksen käyttökielto

Alusta ei saa käyttää, jos polttoainemaksua ei suoriteta edellä sanotussa määräajassa. Maksun suorittamatta jättämisestä seuraa välittömästi käyttökielto. Alusta ei saa käyttää siinäkään tapauksessa, että sen omistus tai hallinta olisi siirretty muulle kuin maksuvelvolliselle. Alusta saa käyttää vasta maksun suorittamisen jälkeen.

Maksun määrännyt veroviranomainen voi kuitenkin asettamillaan ehdoilla hakemuksesta erityisestä syystä määräajaksi tai kokonaan peruuttaa käyttökiellon, jos se on ilmeisen kohtuuton. Hakemuksen voi tehdä aluksen omistaja, haltija tai se, jonka maksettavaksi polttoainemaksu on määrätty.

Joka kuljettaa alusta, josta on erääntynyttä polttoainemaksua suorittamatta, tuomitaan polttoainerikkomuksesta sakkoon.

Muutoksenhaku

Oikaisu

Jos polttoainemaksua on maksuunpantu tai palautettu aiheettomasti joko liikaa tai liian vähän, Verohallinto voi oikaista maksua.

Kirjallinen oikaisuvaatimus on toimitettava päätöksen tehneelle viranomaiselle kolmessa vuodessa sen vuoden päättymisestä, jona maksuunpano on tehty tai jota maksun palautuspäätös koskee. Määräaika on kuitenkin aina vähintään 60 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus hallinto-oikeudelle

Hallinto-oikeudelta voi hakea muutosta valittamalla oikaisuvaatimuksen johdosta tehdystä päätöksestä ja muusta kuin maksuunpanoa tai maksun palauttamista koskevasta päätöksestä eli esimerkiksi aluksen käyttökieltoa koskevasta päätöksestä.

Valituskirjelmä on toimitettava hallinto-oikeudelle.

Valitusaika oikaisuvaatimuksen johdosta tehtyyn päätökseen on kolme vuotta sen vuoden päättymisestä, jona maksuunpano on tehty tai jota maksun palautuspäätös koskee. 

Valitusoikeus on maksuvelvollisella tai muulla asianosaisella, esimerkiksi sillä, jonka aluksen käyttömahdollisuuksiin polttoainemaksu saattaa vaikuttaa, sekä valtion puolesta asiamiehellä. 

Tarkemmat ohjeet päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Maksuvelvollinen on velvollinen maksamaan määrätyn polttoainemaksun, vaikka siihen haettaisiin muutosta.

Hakemukset

Huojentaminen ja maksunlykkäys

Verohallinto voi hakemuksesta erityisillä syillä ja määräämillään ehdoilla kokonaan tai osittain vapauttaa polttoainemaksun sekä viivekoron ja lykkäyksen vuoksi suoritettavan koron maksamisesta, jos näiden perimistä täysimääräisenä voidaan pitää ilmeisen kohtuuttomana.

Verohallinto voi myös valtiovarainministeriön määräämin ehdoin myöntää erityisistä syistä lykkäystä polttoainemaksun suorittamiselle, jos polttoainemaksun suorittamista määräajassa pidetään ilmeisen kohtuuttomana.

Ennakkoratkaisu

Verohallinto voi antaa hakemuksesta määräajaksi sitovan ennakkoratkaisun lain säännösten soveltamisesta, jos asia on ennakkoratkaisun hakijalle erityisen tärkeä. Ennakkoratkaisun antamisesta peritään maksu.

Hinnasto Verohallinnon maksullisista palveluista

Huviveneiden polttoainemaksua koskevat kysymykset:

Valmisteveroneuvonta yrityksille: p. 029 497 154 (9–16.15) / Energia- ja jäteverot


Sivu on viimeksi päivitetty 29.12.2016