Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Ilmailussa käytettyjen polttoaineiden valmisteverotus

Antopäivä
1.1.2021
Voimassaolo
Toistaiseksi

Ohjetta on päivitetty, koska valmisteverotuksen verotusmenettelyyn on sovellettu oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annettua lakia 1.1.2021 lukien. Ohjeen pykäläviittaukset on tarkistettu vastaamaan uutta sääntelyä. Lisäksi ohjeen tekstiä on eräiltä osin muokattu aiempaa selkeämmäksi ja palautusmenettelyllä toteutettavaa verottomuutta koskevaa kohtaa on täsmennetty.

Yleistä

Ilmailussa käytettävien polttoaineiden verokohtelusta säädetään nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetussa laissa (1472/1994, polttoaineverolaki).

Muussa kuin yksityisessä huvi-ilmailussa käytettävät polttoaineet ovat verottomia.

Ilmailupolttoaineella tarkoitetaan lentopetrolia, lentobensiiniä ja muita ilmailussa käytettäviä polttoaineita. Näiden polttoaineiden valmisteveron ja huoltovarmuusmaksun määrästä säädetään polttoaineverolaissa.

Yksityisessä huvi-ilmailussa käytettävä polttoaine toimitetaan ilmailukäyttöön verollisena, jolloin valmisteverot (polttoainevero, ml. huoltovarmuusmaksu) sisältyvät polttoaineen ostohintaan. Jos ilma-alusta käytetään muuhun kuin yksityiseen huvi-ilmailuun, verottomuus toteutetaan palauttamalla polttoaineen valmisteverot toiminnan harjoittajalle.

Lentopetroli sen sijaan toimitetaan ilmailukäyttöön verottomana, ja sitä huvi-ilmailuun käyttävien on ilmoitettava ja maksettava valmisteverot tästä käytöstä.

Ilma-alus

Ilma-aluksina pidetään Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ylläpitämään ilma-alusrekisteriin tai vastaavaan merkittyjä lentokoneita, helikoptereita ja autogiroja, purje- ja moottoripurjelentokoneita, ilmaa kevyempiä ilma-aluksia ja ultrakevyitä lentokoneita.

Yksityinen huvi-ilmailu

Polttoaineverolain 2 §:n 23 kohdassa määritellyllä yksityisellä huvi-ilmailulla tarkoitetaan sitä, että luonnollinen tai oikeushenkilö käyttää ilma-alusta sen omistajana, vuokraajana tai sen muulla tavalla käyttöönsä saaneena muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin ja erityisesti muihin tarkoituksiin kuin vastiketta vastaan tai julkisen viranomaisen tarkoituksiin tapahtuviin henkilöiden tai tavaroiden kuljetuksiin taikka palvelujen tarjoamiseen.

Kyse on yleensä yksityisestä huvi-ilmailusta silloin, kun lennon tarkoitukseksi ilma-aluksen matkapäiväkirjaan on merkitty harjoituslento, koelento, matkalento, siirtolento tai taitolento.

Myös yrityksen liiketoiminnan yhteydessä tapahtuva ilma-aluksen käyttö rinnastetaan yksityiseen huvi-ilmailuun, silloin jos ilma-aluksen käytön välittömänä tarkoituksena ei ole vastikkeellisten lentokuljetuspalvelujen tai lentotyöpalvelujen tarjoaminen. Ilmailupolttoaine on siten verollista esimerkiksi silloin, kun kyse on yrityksen omistaman tai vuokraaman lentokoneen käytöstä elinkeinotoiminnassa henkilöiden tai tavaroiden kuljettamiseen, ellei tämä yritys suorita näitä kuljetuksia vastiketta vastaan.

Kaupallinen ja viranomaistoimintaan liittyvä ilmailu

Polttoaineverolain 9 §:n 6 kohdan mukaan polttoaineet, jotka käytetään lentoliikenteen polttoaineena muuten kuin yksityisessä huvi-ilmailussa, ovat valmisteverottomia ja huoltovarmuusmaksuttomia. Säännöksen perusteella kaupallisessa lentotoiminnassa käytetty polttoaine on verotonta. Verotonta on myös polttoaine, jota on käytetty viranomaisen toimeksiannosta suoritettaviin lentoihin.

Polttoaineiden verotuksen kannalta ratkaisevaa ei ole se, mihin käyttöön ilma-alus on rekisteröity, vaan mihin tarkoitukseen sitä tosiasiallisesti kulloinkin käytetään. Jos samaa ilma-alusta käytetään yksityiseen huvi-ilmailuun, kaupalliseen toimintaan tai viranomaisten toimeksiannosta suoritettaviin lentoihin, polttoaineet ovat verottomia siltä osin kuin polttoaineen käyttö kohdistuu muuhun kuin huvi-ilmailuun.

Jos lentotoimintaa harjoitetaan vastikkeellisia lentokuljetuspalveluja tarjoavan liiketoiminnan muodossa, katsotaan sen pääsääntöisesti olevan kaupallista toimintaa ja lentotoiminnassa käytetyn polttoaineen verotonta. Ilma-aluksen vuokraaminen ilman miehistöä toisten henkilöiden käyttöön ei yksinään täytä verottomuuden edellytystä, vaan ratkaisevaa on tällöin se, mihin tarkoitukseen vuokraaja käyttää ilma-alusta.

Ilma-alusta on käytetty kaupalliseen toimintaan, kun kyse on ilmailulain 62 §:n 3 kohdassa tarkoitetusta kaupallisesta ilmakuljetuksesta, jolla tarkoitetaan ilma-aluksen käyttämistä maksua tai muuta korvausta vastaan

  • matkustajien
  • rahdin tai
  • postin kuljetukseen.

Polttoaine on verotonta myös silloin, kun ilma-alusta on käytetty ilmailulain 62 §:n 4 kohdassa tarkoitetussa lentotyössä, jos lentotyö tapahtuu maksua vastaan. Lentotyöllä tarkoitetaan ilma-aluksen käyttämistä erikoistehtäviin, kuten

  • maa- ja metsätalouteen liittyviin lentoihin
  • rakennustoimintaan liittyviin lentoihin
  • ilmakuvauslentoihin ja kartoituslentoihin
  • tutkimuslentoihin
  • osallistumiseen voimajohtojen tarkastuslentoihin ja raivauslentoihin, pelastuspalveluun, ilma-aluksesta tapahtuvaan liikennevalvontaan, metsäpalovartiointiin, metsäpalojen sammuttamiseen tai muuhun vastaavaan
  • ilma-alusten tai muiden esineiden hinauslentoihin
  • laskuvarjohyppylentoihin.

Koululentojen aikana käytetyt polttoaineet ovat verottomia, mikäli lento-opetuksesta peritään maksu. Koululento voi tapahtua yksin tai yhdessä opettajan kanssa. Koululennoksi katsotaan myös lentokoe ja tarkastuslento.

Veronpalautusmenettely

Muussa kuin yksityisessä huvi-ilmailussa käytetyn polttoaineen valmisteverojen palautusta haetaan Verohallinnolta sähköisesti OmaVerossa.

Veronpalautuksesta, kuten hakujaksoista ja hakemisen määräajasta, säädetään polttoaineverolaissa.

Jos veronpalautus osoittautuu myöhemmin aiheettomaksi, liikaa palautettu vero peritään takaisin oikaisemalla palautuspäätöstä ja määräämällä vero palautuksen saajan maksettavaksi. Tällöin sovelletaan oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain säännöksiä (768/2016, OVML). OVML:n säännöksiä sovelletaan myös palautuspäätöksen tiedoksiantoon ja muutoksenhakuun.

Palautusta on haettava Verohallinnolta viimeistään kolmen vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, johon polttoaineen käyttö- eli hakujakso kuuluu. Palautusta voi hakea joko koko kalenterivuoden tai erikseen tammi–kesäkuun ja heinä–joulukuun aikana käytetystä polttoaineesta. Veronpalautusta ei makseta, jos palautettava määrä on alle 330 euroa.

Hakijana voi olla ilma-alusrekisteriin merkitty ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä.

Hakemuksessa on eriteltävä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ylläpitämään ilma-alusrekisteriin tai vastaavaan merkittyä rekisteritunnusta käyttäen, mitä ilma-aluksia hakemus koskee. Lisäksi on eriteltävä aluskohtaisesti muuhun kuin yksityiseen huvi-ilmailuun käytetty polttoainemäärä ja -laji. Käytetty polttoainemäärä lasketaan lentoajan ja ilma-aluksen keskimääräisen kulutuksen perusteella (lentoaika x keskimääräinen kulutus = lennolla käytetty polttoaine). Ilma-aluksen keskimääräinen kulutus saadaan laskettua jakamalla ilma-alukseen hakemusjakson aikana tankatun polttoaineen määrä käyttötuntien määrällä taikka valmistajan ilmoittamista tiedoista. Näin laskettu polttoainemäärä ei kuitenkaan voi olla polttoaineen todellisia hankintoja suurempi.

Palautus maksetaan ainoastaan verollisena hankitusta polttoaineesta. Palautusta ei makseta ulkomailla ilma-alukseen tankatusta polttoaineesta.

Laskennassa käytettyjen lentoaikatietojen ja tietojen lentojen tarkoituksesta tulee perustua ilma-aluksen matkapäiväkirjaan tehtyihin merkintöihin.

Veroviranomaisen pyynnöstä hakijan on esitettävä maksutositteet, sopimukset ja muut asiakirjat lentojen kaupallisuuden toteamiseksi, kopiot polttoaineen ostolaskuista tai muista toimitus- tai hankintatositteista sekä tiedot matkapäiväkirjan merkinnöistä. Viranomaisen toimeksiannosta suoritetuista lennoista on vaadittaessa esitettävä toimeksiantomääräys tai muu vastaava selvitys.

Edellä mainittu aineisto ja muut palautuksen perusteena olevat asiakirjat on säilytettävä kuuden kalenterivuoden ajan. Ilmailun harjoittajan on tarvittaessa annettava veroviranomaiselle muitakin ilma-aluksen käyttämiseen ja veron palauttamiseen liittyviä tietoja.

Polttoaineen hankkiminen verottomana

Nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun asetuksen 6 b §:n mukaan lentopetroli voidaan toimittaa verottomana ilmailukäyttöön. Lentopetrolia kaupalliseen ilmailuun tai viranomaistoimintaan liittyvään ilmailuun käyttävien ei siten tarvitse hakea veronpalautusta, koska lentopetroli on jo hankittaessa verotonta.

Lentopetrolia verottomana hankkinut on itse velvollinen suorittamaan siitä valmisteveron, mikäli polttoainetta käytetään huvi-ilmailuun. Verovelvollinen eli ilma-alusrekisteriin merkitty omistaja, haltija tai käyttäjä antaa veroilmoituksen huvi-ilmailuun käytetystä polttoaineesta.

Valmisteveroilmoituksen määräpäivä ja veron maksupäivä on käyttöä seuraavan kalenterikuukauden 12. päivä tai sitä seuraava pankkipäivä.

Lentobensiiniä voidaan toimittaa verottomasti ilmailukäyttöön vain puolustusvoimille. Polttoaineen hankkiminen verottomana edellyttää tässä tapauksessa, että puolustusvoimat varastoi lentobensiinin erillisiin säiliöihin, joista polttoainetta ei luovuteta yksityiseen huvi-ilmailuun.

Polttoaineen tuonti ilmailukäyttöön

Kun esimerkiksi ilmailukerho tuo polttoainetta Suomeen ilmailukäyttöä varten, polttoaineesta tulee antaa veroilmoitus ja maksaa valmistevero ja huoltovarmuusmaksu. Siltä osin kuin polttoainetta on käytetty muuhun kuin huvi-ilmailuun, vero palautetaan jälkikäteen veronpalautusmenettelyllä.

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2021