Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Työkorvauksen maksaminen rajoitetusti verovelvolliselle ulkomaiselle yritykselle

Antopäivä
1.1.2019
Diaarinumero
VH/3058/00.01.00/2018
Voimassaolo
1.1.2019 - 19.11.2023
Valtuutussäännös
Laki Verohallinnosta (503/2010) 2 § 2 momentti
Korvaa ohjeen
Työkorvauksen maksaminen ulkomaiselle yritykselle (A54/200/2017, 21.3.2017)

Tämä ohje on tarkoitettu suomalaiselle työn teettäjälle, joka maksaa työkorvausta rajoitetusti verovelvolliselle ulkomaiselle yritykselle.

Ohjeen nimi on muutettu tuloverolain 9 §:n muuttamisen johdosta 1.1.2021.

Tiedot 1.1.2019 ja sen jälkeen maksetuista palkoista ja työnantajasuorituksista ilmoitetaan tulorekisteriin (ks. lisätietoa: vero.fi/tulorekisteri). Ohjeen lukuja 2 ja 3 on päivitetty 1.1.2019 tulorekisterin käyttöönoton vuoksi.

1. Velvollisuus periä lähdevero

Suomalainen työn teettäjä on velvollinen perimään lähdeveron ulkomaiselle yritykselle maksamastaan työkorvauksesta, kun työ on tehty Suomessa.

Työn teettäjän ei tarvitse periä maksamastaan työkorvauksesta lähdeveroa, jos

  1. ulkomainen yritys kuuluu suomalaiseen ennakkoperintärekisteriin tai
  2. ulkomainen yritys esittää työn teettäjälle lähdeverokortin, jolla perittävän veron määrä on 0 %.

Työn teettäjä voi jättää lähdeveron perimättä myös silloin, kun ulkomainen yritys esittää selvityksen siitä, että kansainvälinen sopimus estää veron perimisen (verosopimustilanteessa yleensä tilanne, jossa ulkomaiselle yritykselle ei muodostu kiinteää toimipaikkaa). Jos työkorvausta maksetaan kuitenkin tehdystä talonrakennus-, maanrakennus-, vesirakennus- tai muusta rakennustyöstä, asennus- tai kokoonpanotyöstä, laivanrakennustyöstä, kuljetustyöstä tai siivous-, hoiva- tai hoitotyöstä, tai näille aloille vuokratusta työvoimasta, työn teettäjä voi jättää lähdeveron perimättä vain, jos korvauksen saaja on merkitty suomalaiseen ennakkoperintärekisteriin tai esittää 0-veron lähdeverokortin (Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta (627/1978) 10 e §).

Lähdevero työkorvauksesta on 13 %, kun työkorvauksen saaja on osakeyhtiöön tai henkilöyhtiöön rinnastuva yritys, ja 35 %, kun työkorvauksen saaja on yksityinen liikkeen- tai ammatinharjoittaja.

Jos ulkomainen yritys haluaa välttää lähdeveron perimisen sen saamasta työkorvauksesta, on yrityksen selkeintä hakeutua ennakkoperintärekisteriin tai hakea lähdeverokortti, jolla perittävän veron määrä on 0 %.

Lisätietoja Verohallinnon ohjeessa

Toiminnan aloittaminen Suomessa

sekä erikseen ohje, joka koskee työvoiman vuokraustilanteita.

Ulkomaiset vuokratyöntekijät ja Suomen verotus

2. Ilmoitus tulorekisteriin

Jos työkorvauksesta on peritty lähdevero, suorituksen maksajan on ilmoitettava työkorvaus ja peritty lähdevero tulorekisteriin.

Lisätietoa ilmoittamisesta: vero.fi/tulorekisteri.

3. Lähdeveron maksaminen Verohallinnolle

Suomalainen työn teettäjä maksaa työkorvauksesta perityn lähdeveron OmaVero -palvelussa (vero.fi/omavero).

Lisätietoa lähdeveron maksamisesta:  Oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen ja maksaminen.

4. Liikaa perityn lähdeveron palauttaminen

Ulkomaisen yrityksen on suositeltavaa hakeutua ennakkoperintärekisteriin tai hakea 0 %:n lähdeverokorttia mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, mielellään jo ennen toimeksiannon ja laskutuksen aloittamista Suomessa. Jos työkorvaus maksetaan ennen kuin yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin tai ennen kuin yritykselle on myönnetty lähdeverokortti, työkorvauksen maksajan tulee periä lähdevero.

Ulkomainen yritys on verosopimustilanteessa velvollinen maksamaan työsuorituksesta Suomeen tuloveroa yleensä silloin, jos sille muodostuu Suomeen kiinteä toimipaikka. Kiinteän toimipaikan muodostuminen määräytyy käytännössä kyseiseen tapaukseen sovellettavan verosopimuksen mukaan. Suomen tekemien verosopimusten kiinteän toimipaikan määritelmä perustuu pääsääntöisesti OECD:n malliverosopimuksen 5 artiklaan. Eri sopimusten kiinteän toimipaikan määritelmät saattavat kuitenkin yksityiskohtiensa osalta poiketa toisistaan.

Tiettyjen verosopimusten mukaan ulkomailla asuva itsenäinen ammatinharjoittaja on verovelvollinen Suomessa harjoitetusta toiminnasta myös silloin, kun hän oleskelee Suomessa yli 183 päivää 12 perättäisen kalenterikuukauden aikana, vaikka kiinteää toimipaikkaa ei muuten muodostu (mm. Viro, Latvia, Liettua, Pohjoismaat).

Jos Suomella ei ole verotusoikeutta ulkomaisen yrityksen tuloon, yritys voi hakea liikaa perityn lähdeveron palauttamista.

Veron palauttamiseksi on kaksi vaihtoehtoa:

1. Suomalainen veron perinyt yritys palauttaa veron ulkomaiselle yritykselle

Ulkomainen yritys voi antaa suomalaiselle toimeksiantajayritykselle selvityksen siitä, ettei lähdeveroa olisi tarvinnut periä. Tällainen selvitys on käytännössä verotoimiston antama takautuva lähdeverokortti, jolla perittävän veron määrä on 0 %. Selvitykseksi ei kelpaa se, että yritys on myöhemmin merkitty ennakkoperintärekisteriin. Saatuaan takautuvan lähdeverokortin suomalainen yritys voi maksuvuoden aikana palauttaa aiemmin pidättämänsä lähdeveron ulkomaiselle yritykselle. Samalla annetaan myös korjattu tosite. Korjaus tehdään siten, että yhteys alkuperäiseen tositteeseen säilyy. Lisäksi Verohallinnolle annettavia oma-aloitteisten verojen veroilmoitustietoja on korjattava vastaavalta osin (ks ohje oma-aloitteisten verojen ilmoitusten korjaamiseen).

Maksuvuoden päättymisen jälkeen maksaja ei voi enää palauttaa pidätettyä lähdeveroa, vaan ulkomaisen yrityksen on haettava lähdevero takaisin Verohallinnolta.

2. Ulkomainen yritys hakee veron takaisin Verohallinnolta

Ulkomainen yhteisö voi pyytää Verohallinnolta lähdeveron palauttamista lomakkeella 6165, Hakemus Suomen lähdeveron palauttamiseksi muista kuin osinko-, korko ja rojaltituloista. Luonnollinen henkilö käyttää lomaketta 6166, Hakemus lähdeveron palauttamiseksi - luonnollinen henkilö.

Hakemukseen tulee liittää suorituksen maksajan antama tosite maksusuorituksesta ja peritystä verosta sekä maksajan vakuutus siitä, ettei hän ole palauttanut lähdeveroa hakijalle. Hakemukseen tulee aina liittää lomakkeessa vaaditut tiedot hakijan toiminnasta Suomessa, kotivaltion viranomaisen antama suomalaista kaupparekisteriotetta vastaava todistus sekä mahdollinen suoritusta koskeva toimeksianto- tai urakkasopimus.

Lähdeveroa ei edellä mainituilla menettelyillä palauteta yritykselle, jos Suomella on oikeus verottaa kyseistä tuloa, yleensä kiinteän toimipaikan muodostumisen tai yli 183 päivän oleskelun perusteella. Tällöin yrityksen tulee antaa Suomeen veroilmoitus ja peritty lähdevero luetaan yrityksen hyväksi Suomen tuloverotuksen yhteydessä. Veroilmoitukseen tulee liittää maksajalta saatu tosite pidätetystä lähdeverosta.

Lauri Savander
johtava veroasiantuntija

Merja Kollár
veroasiantuntija

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2021