Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Tulontasaus

Voimassaolo
Vuodesta 2012 alkaen

Tulontasauksen edellytykset (TVL 128 §)

Tulontasaus tulee kysymykseen vain luonnollisen henkilön tai kuolinpesän verotuksessa. Tulontasaus voidaan toimittaa, jos henkilö tai kuolinpesä on verovuonna saanut vähintään 2 500 euron suuruisen ansiotulon, joka on kertynyt etu- tai jälkikäteen kahdelta tai useammalta vuodelta. Lisäksi edellytetään, että kertatulo on vähintään neljäsosa verovelvollisen verovuonna saaman puhtaan ansiotulon yhteismäärästä. Puhtaan ansiotulon yhteismäärällä tarkoitetaan verovuoden ansiotulojen yhteismäärää, josta on vähennetty luonnolliset vähennykset. Myös saatu kertatulo sisältyy tähän määrään. Tulontasaus toimitetaan, jos verovelvollinen ennen verotuksen päättymistä sitä vaatii. Tulontasausmahdollisuus ei koske pääomatuloja.

Tulontasaukseen oikeuttavat tulot

Kahdelta tai useammalta vuodelta kertyneenä ansiotulona voidaan pitää muun muassa:

  • aikaisemmilta vuosilta saatua palkkaa tai verovuodelta ja sitä edeltäneeltä vuodelta saatua eläkettä
  • verovelvollisen työstä erotessaan saamaa kertakorvausta
  • liikettä luovutettaessa saatua tuloa
  • tuloja tekijänoikeudesta tai patentista, ellei kyseessä ole TVL 52 §:ssä tarkoitettu pääomatulo.

Kahdelta tai useammalta vuodelta kertyneenä ansiotulona voidaan pitää myös taiteilijan valmistaman yhden tai useamman taideteoksen kalenterivuoden aikana tapahtuneesta yhdestä tai useammasta myynnistä saamien tulojen yhteismäärää.

Luettelo on esimerkkiluettelo. Edellä esitettyjen erien lisäksi tulontasausta voidaan soveltaa esimerkiksi henkilöstörahaston rahasto-osuuteen ja ylijäämään, jos tulontasauksen edellytykset ovat muutoin olemassa.

Koska tulontasaus ei koske suhteellisen verokannan mukaan verotettavia pääomatuloja, ei esimerkiksi henkivakuutuksesta saatuun kertasuoritukseen tai usealta vuodelta saatuun vuokratulo on kohdisteta tulontasausta.

Työsopimuksen irtisanomisajalta maksettava palkka ei oikeuta tulontasaukseen, vaikka se maksettaisiin kertakorvauksena ilman työntekovelvoitetta. Tulontasausta ei tehdä myöskään lomakorvauksesta eikä lomarahasta. Mainitut tulot eivät kerry yli vuoden ajanjaksolta. Työsuhteen lainvastaisesta irtisanomisesta tuomittu korvaus, joka vastasi kahdeksan kuukauden palkkaa, ei oikeuttanut tulontasaukseen (KHO 1994/5061). Sen sijaan työsuhteen päättyessä kertakorvauksena maksettu erokorvaus tai eroraha voi oikeuttaa tulontasaukseen, jos sen määräytymisperusteena on sopimuksen tai säännösten mukaan ollut työvuosien lukumäärä tai muutoin työsuhteen kesto taikka esimerkiksi eläkeikään jäljellä oleva aika.

Ratkaisussa KHO 2009/3238 palkkasaatavan muodossa saadusta kertatulosta vähennettiin palkkasaatavaa vastaavat takaisin maksetut työttömyyspäivärahat ennen tulontasauksen toimittamista.

Työsuhdeoption perusteella saatu tulo ei oikeuta tulontasaukseen ( KHO 2002:59).

Elinkeinotoiminnan tai maatalouden tulokseen sisältyvä tulo

Jos tulontasauksen kohteena oleva kertatulo sisältyy elinkeinotoiminnan tai maatalouden tulokseen, on kertatulo jaettava ansiotuloon ja pääomatuloon ennen tulontasauksen toimittamista. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi silloin, kun tulontasauksen perusteena on liikettä luovutettaessa saatu tulo. Tulontasauksen kohteena olevaksi kertatuloksi katsotaan tällöin yhtä suuri suhteellinen osuus kertatulon kokonaismäärästä kuin ansiotulon osuus on verovelvollisen elinkeinotoiminnan tai maatalouden tuloksesta. Tavallisesti tulontasauksen kohteena oleva tulo ei ole elinkeinotuloa, koska tulontasaussäännös on toissijainen elinkeinoverolain jaksottamissäännöksiin nähden.

Tulon kertymisaika

Tulontasauksen edellytyksenä on, että kertatulo on kertynyt yli vuoden pituiselta ajanjaksolta. Esimerkiksi työsuhteen irtisanomisesta johtuvan kertakorvauksen katsotaan yleensä kertyneen koko työsuhteen ajalta. Kertymisaikaan ei vaikuta se, että korvauksen määrän perusteena saattaa olla 1-12 kuukauden palkka (KHO 1986/1848).

Jos kertatulo on kertynyt vuotta lyhyemmältä ajanjaksolta, tulontasausta ei voida toimittaa, vaikka tuloon sisältyisi kahden eri kalenterivuoden tuloa (KHO 1975/3262). Yhtiön hallituksen jäsenelle maksettu korvaus häntä kohdanneista veroseuraamuksista ei ollut kertynyt useammalta vuodelta, koska korvauksen peruste oli syntynyt vasta toimitetuissa jälkiverotuksissa ja säännönmukaisissa verotuksissa (KHO 1996/2250).

Jos verovelvollinen on samana vuonna saanut useampia erillisinä kertasuorituksina pidettäviä tuloja, tulontasauksen edellytykset tutkitaan ja tulontasaus tehdään kunkin kertasuorituksen osalta erikseen. (Vrt. kuitenkin KHO 1987 B 569).

Taiteilijan taideteosten myynnistä saamia tuloja käsitellään kuitenkin nimenomaisen säännöksen mukaan yhtenä eränä.

Tulontasausmenettely (TVL 129 §)

Tulontasausmenettelyssä kertatulon verotus valtionverotuksessa toteutetaan verovuoden tuloveroasteikkoa soveltaen. Menettelyä soveltaen voidaan tasata myös etukäteen saatu tulo.
Tulontasausta varten jaetaan tulontasauksen kohteena oleva kertatulo, josta on vähennetty luonnolliset vähennykset, niiden vuosien lukumäärällä, joilta tulon katsotaan kertyneen, kuitenkin enintään viidellä. Jokaisesta näin lasketusta kertatulon osasta menee yhtä paljon veroa. Kertatulon osasta menevän veron määrä saadaan lisäämällä yksi kertatulon osista verovuoden muihin ansiotuloihin ja laskemalla näin saadusta tulosta menevän veron ja pelkästään muista ansiotuloista menevän veron erotus. Tulontasauksen kohteena olevasta tulosta menevä vero saadaan kertomalla kertatulon osasta menevän veron määrä osien lukumäärällä. Kertatulosta menevän veron on kuitenkin aina oltava vähintään 15 prosenttia kertatulosta.

Etukäteen saatu tulo

Jos tulontasausta sovelletaan etukäteen saatuun tuloon, voidaan myöhemmin kertyvät tulonhankkimiskulut vähentää TVL 113, §:n nojalla toimittamalla VML 55 §:n mukainen verotuksen oikaisu verovelvollisen hyväksi.

Tulontasaus on veron maksuunpanoon liittyvä toimenpide. Tasattavaksi vaadittu kertatulo on osa sen verovuoden ansiotuloa, jona tulo on saatu. Tulontasaussäännös ei myöskään vaikuta niiden vähennysten tekemiseen, joiden myöntämiseen tai määrään kertatulolla on merkitystä. Tulontasauksen vaikuttavuus riippuu veroasteikon progressiivisuuden jyrkkyydestä.

Esimerkki: 50 000 euron tuloon sisältyy 20 000 euron suuruinen kertatulo, joka on kertynyt viideltä vuodelta. Se jaetaan siten viiteen osaan (20 000 / 5 = 4 000).

Muihin ansiotuloihin (50 000 - 20 000) lisätään kertatulon osa: 30 000 euroa + 4 000 euroa = 34 000 euroa. Siitä maksettava valtionvero on 2 822 euroa. Valtionvero 30 000 eurosta on 2 053 euroa.

Yhdestä kertatulon osasta maksettava vero on em. verojen erotus eli 2 822 - 2 053 = 769 euroa.

Koko kertatulon vero on 5 x 769 = 3 845 euroa. Se ylittää myös 15 prosentin vähimmäismäärän. Vero koko tulosta on 3 845 + 2 053 = 5 898 euroa.

Ilman tulontasausta vero 50 000 euron tulosta olisi vuoden 2008 veroasteikolla 6 726 euroa. Vuoden 2009 veroasteikolla laskettuna esimerkkitapaus ei tuota lainkaan etua.

 Sivu on viimeksi päivitetty 22.3.2013