Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Kokonaan tai osittain verovapaat tulot

Voimassaolo
Vuodesta 2012 alkaen

Eräät tulot on säädetty Tuloverolain 87 - 92 c §:ssä säädetty kokonaan tai osittain verovapaiksi. 

Tasavallan presidentin palkkio

Tasavallan presidentin toimen hoitamisesta saatu palkkio, eläke, perhe-eläke ja valtiolta näiden lisäksi saatu asunto- tai muu etu eivät ole veronalaista tuloa (TVL 87 §).

Lakkoavustus

Lakkoavustus ja muu siihen rinnastettava avustus on veronalaista tuloa siltä osin kun sen määrä ylittää 16 euroa päivässä (TVL 88 §).

Luonnontuotetulot ja äidinmaito

Veronalaista tuloa ei ole luonnonvaraisten käpyjen, marjojen, sienien eikä sellaisten luonnonvaraisten kasvien tai niiden osien, joita kerätään käytettäväksi ihmisravintona, lääkkeenä tai lääkeaineen valmistuksessa, luovutuksesta saatu tulo. Tällainen luonnontuote on myös pettu (KVL 1999/107). Jos kerääjän ja tilaajan välillä on työsuhde, korvaus on ennakkoperintälaissa tarkoitettua palkkaa (TVL 89 §). Muiden kuin edellä mainittujen luonnontuotteiden keräilijän saamat tulot ovat Veronalaisia.

Veronalaista tuloa ei ole myöskään äidinmaidon luovutuksesta luovuttajalle maksettu korvaus (TVL 89 §).

Todistelupalkkiot ja vihjepalkkiot

Tuloverolain 92 b §:n mukaan veronalaista tuloa eivät ole:

1) valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain (666/1972) nojalla valtion varoista saatu korvaus matka- ja toimeentulokustannnuksista sekä taloudellisesta menetyksestä; sekä

2) viranomaisen maksama tai välittämä korvaus tai palkkio rikoksen estämistä, rikoksen selvittämistä, rikoksentekijän kiinnisaamista tai rikoksella saadun hyödyn takaisinsaamista edesauttaneesta tiedosta.

Rakennusperinnön hoito

Vuoden 1998 alusta säädettiin verovapaaksi myös rakennusperinnön hoitoon saatu avustus (TVL 92 a §, 1263/97). Säännös poikkeaa TVL 92 §:n 16 kohdasta kahdessa suhteessa. Avustusta voi saada myös muu kuin luonnollinen henkilö, esim. yhdistys. Hoidettava tai korjattava kohde voi olla myös muu kuin asuinrakennus. Verovapaata on ympäristöministeriön tai museoviraston nimeämän rakennusperinnön hoitoon tai korjaukseen saatu avustus. Nimeäminen tehdään yleensä avustusta myönnettäessä.

Rikoksen hyvittäminen työsuorituksella

Rikosasian sovittelusta säädetään rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetussa laissa (1015/2005). Sovittelutilanteessa rikoksesta aiheutunut vahinko voidaan korvata uhrille joko rahakorvauksena tai työskentelemällä hänen hyväkseen. Työn tekemista vahinkoa kärsineen hyväksi käytetään erityisesti nuorten tekemissä rikoksissa. Työn määrä lasketaan siten, että arvioidaan vahingon suuruus ja sovitaan tehdyn työn tuntihinta ja tarvittava tuntimäärä.Työstä ei makseta rahallista korvausta.

TVL 92c §:n mukaan se taloudellinen hyöty, jonka rikoksen tekijä saa hyvittämällä työllään rikoksesta aiheutuneen vahingon, ei ole veronalaista tuloa (1141/2007).


Sivu on viimeksi päivitetty 28.3.2013