Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Moottorisaha- ja metsurivähennys

Voimassaolo
Vuodesta 2012 alkaen - 8.10.2014

Metsätyöhön liittyy erityisiä vähennyksiä. Vähennyksen voi saada omien työvälineiden käytöstä (moottorisaha, traktori ym.). Metsurivähennys on yleinen metsätyöstä myönnettävä vähennys.

Moottorisaha- ja ajovälinevähennys sekä metsurivähennys kuuluvat vähennyksiin, jotka saadaan tehdä vain siltä osin kuin niiden yhteismäärä ylittää tulonhankkimisvähennyksen määrän (TVL 94 § ja 95.1 § 4 k.).

Moottorisahavähennys

Moottorisahavähennys myönnetään verovelvolliselle, joka on käyttänyt moottori- tai raivaussahaa puun kaadossa, puutavaran valmistamisessa, metsänraivaustyössä tai muussa siihen verrattavassa työssä (TVL 94.1 §).

Tällaisesta työstä saadun palkkatulon hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneeksi menoksi katsotaan sahan käytöstä aiheutuneina kustannuksina 30 % tai verovelvollisen vaatimuksesta 40 % edellä tarkoitetun palkkatulon määrästä (moottorisahavähennys). Kahden henkilön työryhmän käyttäessä sahaa sanottuina kustannuksina pidetään 20 % kummankin kyseisestä työstä saaman palkkatulon määrästä, ja jos työryhmään on kuulunut kolme henkilöä, 15 % kunkin kyseessä olevasta palkkatulosta.

Moottorisahavähennys lasketaan myös erikseen maksetusta moottorisahakorvauksesta, mikä verotetaan ansiotulona (KHO 2011:80).

Selvityksen perusteella palkkatulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneiksi menoiksi katsotaan edellä mainittuja suuremmat sahan käytöstä aiheutuneet todelliset menot.

Kaavamaisin perustein myönnettävän moottorisahavähennyksen on katsottava kattavan kaikki verovelvolliselle sahasta aiheutuneet kulut, myös esim. sahan huollosta aiheutuneet matkakulut, jollei verovelvollinen esitä selvitystä siitä, että hänelle aiheutuneet todelliset kulut ovat olleet suuremmat. Moottorisahavähennys kattaa sahan pääoma-, kunnossapito- ja käyttökustannukset (HE 111/1961 vp).

Työturvallisuusvälineet

Metsä- ja uittotöiden työturvallisuusvälineiden hankinta- ja kunnossapitomenot ovat työntekijälle vähennyskelpoisia metsurivähennyksestä riippumatta siltä osin kuin työnantaja ei ole niitä korvannut. Työturvallisuusvälineitä ovat mm. työ- ja lämpöpuku, sadesuojus, nostokoukku ja kaatovänkäri. Vähennys tehdään selvityksen mukaan.

Ajovälinevähennys

Verovelvollisen metsäajosta saamasta palkkatulosta vähennetään tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneena menona 60 % palkan määrästä, jos ajossa on käytetty hevosta ja ajovälineitä tai traktoria. Muusta ajosta kuin metsäajosta saadusta palkkatulosta vähennyksen määrä on 50 %. (TVL 94.2 §)

Hevosen ja ajovälineiden sekä traktorin käytöstä aiheutuneet kustannukset voidaan hyväksyä suurempinakin todellisten kulujen suuruudesta esitetyn selvityksen perusteella.

Moottorisaha- ja ajovälinevähennys myönnetään vain tulonhankkimisvähennyksen ylittävältä osalta. (Lue lisää tulonhankkimisvähennyksestä.)  Vähennykset tehdään viran puolesta. Tuloihin, jotka verotetaan MVL:n mukaan, ei sovelleta edellä selostettuja säännöksiä.

Metsurivähennys

Jos verovelvollisen, metsätyöstä saama palkka on vähintään yksi kolmasosa hänen ansiotuloistaan, hänen tämän palkkatulon hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneiksi menoiksi katsotaan lisäksi 5 % kyseisen palkkatulon määrästä, kuitenkin enintään 240 euroa (metsurivähennys, TVL 94.3 §). Näin ollen vähennys myönnetään täysimääräisenä, jos metsätyöstä saatu palkka on vähintään 4 800 euroa vuodessa. Vähennys myönnetään sekä valtion- että kunnallisverotuksessa.

Vähennys tehdään vain puun kaadosta, puutavaran valmistuksesta sekä metsänraivaustyöstä ja siihen verrattavasta työstä saadusta palkasta. Sitä vastoin vähennystä ei myönnetä esim. metsäajosta tai muusta ajosta eikä metsänkylvöstä, -istutuksesta tai -leimauksesta saadusta palkkatulosta. Vähennys myönnetään ns. moottorisahavähennyksen ja selvityksen perusteella vähennettävien tulonhankkimiskulujen lisäksi ja se katsotaan tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneeksi kuluksi.

Metsurivähennyksen edellytyksiä ratkaistaessa verrataan edellä tarkoitetusta metsätyöstä saatua palkkaa, josta ei ole vähennetty moottorisahavähennystä eikä muita tulonhankkimiskuluja, verovelvollisen ansiotulojen määrään. Jos metsätyöstä saatu tulo on vähintään yksi kolmasosa verovelvollisen tuloista, vähennys tehdään ilman verovelvollisen pyyntöäkin.Sivu on viimeksi päivitetty 28.3.2013