Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Sijoitusrahaston rahasto-osuus

Voimassaolo
Vuodesta 2012 alkaen

Sijoitusrahastolain (48/1999) mukaan samanlajisten rahasto-osuuksien on oltava samassa sijoitusrahastossa keskenään yhtäsuuret ja niiden on tuotettava yhtäläiset oikeudet sijoitusrahaston varoihin (ks. myös Sijoitusrahastosta saatu voitto-osuus). Sijoitusrahastolain mukaisella rahastoyhtiöllä voi olla useampia sijoitusrahastoja. Rahastoyhtiö on velvollinen lunastamaan sijoitusrahasto-osuuden, jos sijoittaja sitä vaatii.

Rahasto-osuuden lunastus ja muu luovutus

Sijoittajalle voi syntyä luovutusvoittoa tai -tappiota sijoitusrahaston rahasto-osuuden lunastuksen ja luovutuksen yhteydessä sekä vaihdettaessa eri sijoitusrahastojen osuuksia toisiinsa. Eri sijoitusrahastojen rahasto-osuuksien vaihtamista on pidetty luovutuksena myös siinä tapauksessa, että rahastot ovat saman sijoitusrahastoyhtiön hallinnoimia (KHO 2000/862). Luxemburgilaisen SICAV-alarahaston osakkeiden vaihtaminen toisen alarahaston osakkeisiin oli luovutus, kun saadut osakkeet kohdistuivat eri rahastovarallisuuteen kuin aikaisemmin omistetut osakkeet (KHO 2009/1010). Vrt. aikaisempi KVL:n päätös 1999/72.

Veronalaista tuloa ei ole katsottu syntyvän, jos rahasto-osuuden omistaja rahastoyhtiön hallituksen tekemän päätöksen mukaan vaihtaa tuotto-osuutensa saman sijoitusrahaston kasvuosuudeksi tai päin vastoin (KVL 1998/102).

Sulautuvan SICAV-rahaston osuuksien vaihtamista vastaanottavan SICAV-rahaston osuuksiin ei ole oikeuskäytännössä (KHO:2004:112) pidetty luovutuksena, joka realisoisi luovutusvoiton tai -tappion Suomessa asuvan henkilön verotuksessa. Päätös koskee Luxemburgissa asuvien SICAV-rahastojen sulautumista.

Indeksiosuus (ETF)

Indeksiosuudella tarkoitetaan indeksiä tai muuta tunnuslukua seuraavaa sijoitusrahaston rahasto-osuutta, joka on julkisen kaupankäynnin kohteena. Tällaisia rahasto-osuuksia kutsutaan ETF:iksi (Exchange Traded Fund). Indeksiosuudet liitetään arvo-osuusjärjestelmään. Helsingin Pörssissä indeksiosuuksien kaupankäynti on aloitettu vuonna 2002. Indeksiosuuksien luovutuksiin sovelletaan luovutusvoiton verotusta koskevia säännöksiä.

Hankintameno, ns. fifo-periaate

Sijoitusrahaston rahasto-osuudet ja yhteissijoitusyrityksen osuudet katsotaan luovutetuiksi siinä järjestyksessä kuin ne on saatu, jollei verovelvollinen muuta näytä (TVL 47.4 §, 561/2004). Säännöstä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2004 toimitettavassa verotuksessa.

Yhteissijoitusyrityksellä tarkoitetaan tässä ulkomaista sijoitusrahastoa ja siihen rinnastettavaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavaa ulkomaista yritystä.

Verovelvollinen voi selvittää, että hän on luovuttanut rahasto-osuudet muussa järjestyksessä. Hallituksen esityksen (HE 57/2004) perustelujen mukaan tällainen selvitys on käytännössä mahdollista silloin, kun rahastoyhtiö yksilöi rahasto-osuudet sijoitusrahastolain 53 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Rahasto-osuuksia luovutettaessa voitaisiin tällöin osoittaa, että kysymyksessä ovat tietyt numeroimalla yksilöidyt rahasto-osuudet.

Sijoitusrahaston rahasto-osuuden lainaus

Indeksiosuuden lainaksi antamista ei ole oikeuskäytännössä (KVL 2002/75) pidetty lainaksiantajan verotuksessa luovutuksena, jos EVL 6, §:n 6 ja 7 momentissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Lainaksiottajan verotuksessa lainaksi ottamista on pidetty indeksiosuuksien hankintana ja niiden palauttamista luovutuksena. EVL:iin sisältyviä poikkeussäännöksiä ei sovelleta TVL:n mukaan verotettaviin verovelvollisiin. Jos lainaksiantajaa verotetaan TVL:n mukaan, lainaksi antoa pidetään luovutuksena (vrt. Osakelainaus).

Indeksiosuuksien lainaussopimuksessa lainaksiantaja sitoutuu antamaan lainaksi kohteena olevat indeksiosuudet ja lainaksiottaja sitoutuu suorittamaan lainaksiantajalle korvauksen (preemio) laina-ajalta ja palauttamaan sopimuksen päättymispäivänä vastaavat indeksiosuudet sekä maksamaan indeksiosuuksille laina-aikana mahdollisesti kertynyttä tuottoa vastaavan korvauksen.

Sivu on viimeksi päivitetty 28.3.2013