Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verovapaat korkotulot

Voimassaolo
Vuodesta 2012 alkaen

Palautettava yhteisökorko ja palautuskorko ovat verottomia

Palautettava yhteisökorko ja ennakonpalautukselle maksettava palautuskorko eivät ole tuloverotuksessa veronalaista tuloa (VML 46 §). Nämä ovat verottomia myös silloin, kun ne maksetaan muutoksenhaun vuoksi. Veronkantolain (609/2005) 22 §:n mukaan palautukselle maksettu korko ei ole veronalaista tuloa. Koron määrä on korkolain 12 §:ssä tarkoitettu korko vähennettynä kahdella prosenttiyksiköllä, ellei asianomaisessa verolaissa toisin säädetä.

Verovapaus voi perustua myös asuntosäästöpalkkiolakiin

Asuntosäästöpalkkiolain (862/1980 ja 1634/1992) nojalla verovapaata tuloa on talletukselle maksettu korko, lisäkorko tai valtion maksama korkopalkkio.

Rajoitetusti verovelvollisen saamat korkotulot

Verovapaata tuloa on korko, jonka rajoitetusti verovelvollinen on saanut

  • obligaatioista, debentuureista tai muista joukkovelkakirjalainoista
  • pankkiin tai muuhun rahalaitokseen talletetuista varoista
  • sellaisista ulkomailta Suomeen otetuista lainoista, joita ei ole katsottava lainansaajan omaan pääomaan rinnastettavaksi pääomansijoitukseksi.
  • Rajoitetusti verovelvollinen ei ole velvollinen suorittamaan veroa myöskään ulkomaankaupassa syntyneiden tilisaamisten tuottamasta korkotulosta (TVL 9.2 §). Jos Suomesta saadut em. korot kuuluvat elinkeinotoiminnan harjoittamista varten olevaan kiinteään toimipaikkaan, eivät tällaiset korot ole verovapaita (TVL 9.3 §, 1549/1995).

Opintotukiin ja sotilasavustuksiin liittyvät korkoavustukset

Vuodesta 1996 lukien on opintotukilain (65/1994) ja sotilasavustuslain (781/1993) nojalla mahdollista maksaa korkoavustusta. Tällainen valtion varoista maksettu korkoavustus on verovapaa (TVL 92 § 8 k ja 14 k). Korko, joka on maksettu mainittuina avustuksina, ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen meno (TVL 58.3 § 1k).

Valtiolta tai kunnalta saatu korkotuki

Myöskään valtiolta, kunnalta tai muulta julkisyhteisöltä käypää alempana korkona saatu korkotuki ei ole veronalaista tuloa (TVL 53 § 6 k.). Korkotuki maksetaan suoraan pankille tai muulle velkojalle. Sen sijaan jos esimerkiksi kunta maksaa rahana verovelvolliselle korkotukea, jonka verovelvollinen voi käyttää mihin tahansa, tukea pidetään verovelvollisen ansiotulona (KVL:108/1993).

Korko elatusavusta

Luonnollisen henkilön veronalaista tuloa ei ole korko sellaisesta elatusavusta, joka on vahvistettu suoritettavaksi lapsen elatuksesta annetun lain (704/1975) nojalla (TVL 33 §:n 3 mom.) Lakia sovelletaan verovuodesta 1999 alkaen.

Käyttelytilien korot ovat nykyisin lähdeveron alaisia

Käyttelytilien verovapautta koskeva säännös on kumottu lailla 1218/1999. Muutosta sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2000 verotuksessa. Korko, joka kertyy 1.6.2000 jälkeiseltä ajalta on veronalaista tuloa. Verotus toimitetaan käytännössä korkotulon lähdeverotuksen sääntöjä noudattaen. Korko on verotettavaa myös siinä tapauksessa, että se on maksettu ennen 1.6.2000.Sivu on viimeksi päivitetty 1.3.2013