Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Yleishyödyllisen yhteisön veronhuojennus

Voimassaolo
Toistaiseksi

Tämä on vanha versio

Tämä ohje on kumottu ohjeella VH/5889/00.01.00/2019 Verotusohje yleishyödyllisille yhteisöille.

Verohallinto voi vapauttaa yleishyödyllisen yhteisön kokonaan tai osittain suorittamasta tuloveroa eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista annetun lain (1976/680) mukaisesti. Huojennus voi koskea sekä elinkeino- että kiinteistötuloa. Veronhuojennus voidaan myöntää enintään viideksi verovuodeksi kerrallaan. Huojennus ei koske arvonlisäveroa eikä kiinteistöveroa. Huojennuspäätöksellä ei myöskään ratkaista yhteisön yleishyödyllisyyttä. Huojennussäännökset eivät koske kunnallisverotusta Ahvenanmaan maakunnassa.  

Veronhuojennus voidaan myöntää vain tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetulle yleishyödylliselle yhteisölle, joka harjoittaa yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa. Lain mukaan tällaisena voidaan pitää yhteisöä, jonka varsinaisena tarkoituksena on valtiollisiin asioihin vaikuttaminen rekisteröitynä puolueena tai sosiaalisen tai muun yhteiskunnallisesti tärkeitä tarpeita palvelevan toiminnan harjoittaminen.  

Huojennuksen myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että yhteisön toiminta on koko valtakunnan alueen kattavaa tai muuten laajaa, vakiintuneen muodon saavuttanutta ja pysyvää. Jos yksittäinen paikallisyhdistys kuuluu valtakunnalliseen järjestöön, voidaan huojennuksen edellytyksiä harkittaessa ottaa huomioon koko järjestön toiminta, jos se järjestön luonteeseen nähden ja yhteisön asema järjestössä huomioiden on perusteltua.

Veronhuojennus voidaan myöntää vain silloin, kun huojennusta voidaan pitää perusteltuna hakijayhteisön yhteiskunnalle tuottamaan etuun nähden. Huojennusta myönnettäessä on otettava huomioon myös se, missä määrin yhteisön tuloja ja varoja käytetään yhteiskunnan kannalta tärkeään yleishyödylliseen toimintaan. Elinkeinotulolle myönnettävä huojennus ei saa aiheuttaa muille vastaavaa elinkeinotoimintaa harjoittaville haittaa, joka ei ole vähäinen. Kiinteistötulosta myönnettävän huojennuksen edellytyksenä on se, että kiinteistöä käytetään pääasiallisesti yleiseen tai yleishyödylliseen tarkoitukseen. Kiinteistön käytön pääasiallisuus ratkaistaan yleensä pinta-alan tai ajankäytön perusteella.

Veronhuojennusta on haettava kirjallisesti lomakkeella Yleishyödyllisen yhteisön veronhuojennushakemus. Hakemuksen on oltava perillä neljän kuukauden kuluessa sen tilikauden päättymisestä, jolle huojennusta haetaan. Lisätietoa huojennuksen hakemisesta saa veronhuojennushakemuksen täyttöohjeesta. Lisätietoa huojennuksen hakemisesta saa veronhuojennushakemuksen täyttöohjeesta.

Yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuspäätökset ovat maksullisia. Hinnat voit tarkistaa Verohallinnon maksullisten suoritteiden hinnastosta.  

Sivu on viimeksi päivitetty 20.7.2016