Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Uusien kuljetusvälineiden arvonlisäverosta – ohje arvonlisäverovelvollisille

Antopäivä
1.3.2010
Voimassaolo
Toistaiseksi

Ohje on päivitettävänä.

Ohjetta on päivitetty, koska verotuksen sanasto on muuttunut 1.1.2017 oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain ja uuden verokantolain voimaantulon sekä verotililain kumoamisen johdosta. Ohjeeseen on myös päivitetty voimassa olevat verokannat.

Uusien kuljetusvälineitten verotus

Uudet kuljetusvälineet verotetaan yleissäännöstä poiketen aina siinä maassa, missä niitä käytetään. Jos esim. yksityishenkilö ostaa uuden auton toisesta EU-maasta ja tuo sen Suomeen, myyjällä on oikeus myydä auto ilman arvonlisäveroa, mutta ostajan on suoritettava autosta Suomen arvonlisävero ja autovero. Ohje Yksityishenkilö ostaa uuden kuljetusvälineen toisesta EU-maasta koskee yksityishenkilön toisesta EU-maasta hankkimasta uudesta kuljetusvälineestä suoritettavan arvonlisäveron erityismenettelyä. Tämä ohje koskee arvonlisäverovelvollisten hankkimia uusia kuljetusvälineitä ja uusien kuljetusvälineitten myyntiä.

Mikä on uusi kuljetusväline?

Kuljetusvälineellä tarkoitetaan tässä henkilö- tai tavarakuljetukseen tarkoitettuja

  • moottorikäyttöisiä maakuljetusvälineitä, joiden moottorin iskutilavuus on yli 48 cm3 tai teho yli 7,2 kw
  • yli 7,5 metriä pitkiä vesialuksia
  • ilma-aluksia, joiden suurin sallittu lähtömassa on yli 1 550 kg.

Tällainen kuljetusväline on uusi, jos

  • moottorikäyttöinen maakuljetusväline on myyty enintään kuusi kuukautta sen jälkeen, kun se ensimmäisen kerran otettiin käyttöön tai sillä on ajettu enintään 6 000 km
  • vesialus on myyty enintään kolme kuukautta sen jälkeen, kun se ensimmäisen kerran otettiin käyttöön tai sillä on ajettu tai purjehdittu enintään 100 tuntia
  • ilma-alus on myyty enintään kolme kuukautta sen jälkeen, kun se ensimmäisen kerran otettiin käyttöön tai sillä on lennetty enintään 40 tuntia.

Kuljetusväline on uusi, kunnes kumpikaan edellytys ei ole enää voimassa.

Esimerkiksi purjevene on uusi kuljetusväline, jos se on otettu käyttöön kuusi kuukautta sitten ja sillä on ajettu tai purjehdittu 80 tuntia.

Esimerkiksi auto ei enää ole uusi kuljetusväline, jos se on ensimmäisen kerran otettu käyttöön kahdeksan kuukautta sitten ja sillä on ajettu 10 000 km.

Ensimmäinen käyttöönotto

Rekisteröitävät kuljetusvälineet katsotaan otetuksi käyttöön sinä päivänä, jolloin ensirekisteröinti on tehty.

Jollei rekisteröintivelvollisuutta ole, ratkaiseva on se ajankohta, jolloin valmistaja on toimittanut kuljetusvälineen sen ensimmäiselle ostajalle tai valmistaja on ottanut sen esittelykäyttöön.

Uusien kuljetusvälineitten hankinta

Toisen EU-maan arvonlisäverovelvollinen yritys saa myydä verotta tavaraa suomalaiselle arvonlisäverovelvolliselle yritykselle. Suomalainen yritys suorittaa ostosta arvonlisäveron kotimaan arvonlisäverotuksen yhteydessä. Jos osto oikeuttaa vähennykseen, yritys saa vähentää suoritettavan veron veronsuorittamiskuukaudella.

Arvonlisäverovelvollisten yritysten ostamat uudet kuljetusvälineet käsitellään normaaleina yhteisöhankintoina, jolloin niistä suoritetaan vero kuten muistakin yhteisöhankinnoista. Veron määrä on 24 prosenttia kuljetusvälineen hankintahinnasta. Hankintahintaan luetaan kaikki ne erät, joista myyjä on ostajaa laskuttanut. Vähennyksenä saadaan ottaa huomioon ostajalle annetut alennukset, hyvitykset ja muut oikaisuerät. Vero maksetaan hankintakuukautta seuraavan kuukauden arvonlisäverotilityksen yhteydessä. Jos lopullinen lasku on saatu jo hankintakuukautena, vero suoritetaan kuitenkin hankintakuukaudelta. Uusien kuljetusvälineitten hankinnat ilmoitetaan arvonlisäveroilmoituksen kohdassa ”Tavaraostot muista EU-maista”.

Jos hankitun uuden vesialuksen tai ilma-aluksen myynti olisi verotonta Suomessa, ei hankinnasta ole suoritettava veroa. Tässä tapauksessa yritys ilmoittaa hankinnan arvonlisäveroilmoituksessa yhteisöhankintana, mutta ei suorita veroa.

Vesialukset voidaan myydä verotta, jos niiden rungon suurin pituus on vähintään 10 metriä ja ne eivät ole rakenteeltaan pääasiallisesti huvi- tai urheilukäyttöön tarkoitettuja. Ilma-alukset voidaan myydä verotta, jos ne myydään sellaiselle elinkeinonharjoittajalle, joka maksua vastaan harjoittaa pääasiallisesti kansainvälistä lentoliikennettä.

Uusien kuljetusvälineitten myynti Suomesta

Jos suomalainen arvonlisäverovelvollinen myy edellä tarkoitettuja uusia kuljetusvälineitä toiseen EU-maahan, myynti on aina verotonta riippumatta ostajan arvonlisäveroasemasta.

Menettely

Ostajalle annettavaan laskuun tehdään arvonlisäverotuksen yleiset laskumerkinnät. Lisäksi laskuun merkitään myyjän alv-numero ja ostajan alv-numero, jos hänellä on sellainen.

Maakuljetusvälineen myyntilaskuun merkitään myyntipäivä, käyttöönottopäivä, moottorin iskutilavuus tai teho ja kuinka monta kilometriä kuljetusvälineellä on ajettu. Vesialuksen myyntilaskuun merkitään myyntipäivä, käyttöönottopäivä, kuinka monta tuntia vesialuksella on ajettu tai purjehdittu. Ilma-aluksen myyntilaskuun merkitään myyntipäivä, käyttöönottopäivä ja kuinka monta tuntia ilma-aluksella on lennetty, esim. ”vene on otettu käyttöön pp.kk.20vv ja sillä on purjehdittu x h”. Lisäksi suositeltavaa on viitata arvonlisäverodirektiivin 2 artiklan 2a kohtaan.

Jos kuljetusväline luovutetaan ostajalle Suomessa, on myyjän saatava ostajalta todistus siitä, että kuljetusväline on kuljetettu toiseen EU-maahan. Todistuksesta tulee käydä ilmi, miten ja milloin kuljetus on tapahtunut.

Ilmoittaminen

Myynti toisen EU-maan arvonlisäverovelvolliselle

Toisiin EU-maihin arvonlisäverovelvollisille tapahtunut uusien kuljetusvälineiden myynti ilmoitetaan yhteisömyyntinä. Myyjä ilmoittaa myynnin arvonlisäveroilmoituksen kohdassa ”Tavaroiden myynnit muihin EU-maihin”. Lisäksi myynti ilmoitetaan yhteenvetoilmoituksessa.

Myynti muulle kuin arvonlisäverovelvolliselle toiseen EU-maahan

Arvonlisäveroilmoituksessa uusien kuljetusvälineiden myynti muille kuin arvonlisäverovelvollisille ilmoitetaan kohdassa ”0-verokannan alainen liikevaihto”.

Lisäksi myyjän on annettava uusien kuljetusvälineiden myynnistä yhteenvetoilmoitus. Yhteenvetoilmoitusjakso on kuukausi ja ilmoitus on annettava viimeistään seuraavan kuukauden 20. päivänä. Ilmoitus annetaan sähköisesti www.ilmoitin.fi-sivustolla. Ilmoittamiseen käytettävä excel-lomake löytyy Ilmoitin.fi-sivustolta.

Uusien kuljetusvälineiden myynnit muille kuin arvonlisäverovelvollisille kohdistetaan ajallisesti kuten yhteisömyynti eli ne ilmoitetaan toimituskuukautta seuraavalla kalenterikuukaudella. Jos ostajalle on annettu toimitetusta tavarasta lasku tai vastaava asiakirja sitä ennen, myynti kohdistetaan kuitenkin toimituskuukaudelle.

Palautus

Kun arvonlisäverovelvollinen yritys myy toiseen EU-maahan sellaisen uuden kuljetusvälineen, joka ei ole ollut yrityksellä vähennykseen oikeuttavassa käytössä, myyjällä on oikeus saada kuljetusvälineen hankintaan sisältynyt Suomen arvonlisävero takaisin. Tällainen kuljetusväline on esim. edustuskäytössä ollut vene tai henkilöauto, jota ei ole yksinomaan käytetty liikeajoihin. Palautuksen voi saada myös myyjä, joka ei ole arvonlisäverovelvollinen esim. yksityishenkilö.

Oikeus palautukseen syntyy silloin, kun myyjä on toimittanut kuljetusvälineen ostajalle. Palautuksen enimmäismäärä on se määrä, joka myyjän olisi tullut suorittaa, jos myynti olisi ollut verollinen. Hakemus on tehtävä vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin oikeus veron palautukseen syntyi.

Arvonlisäverovelvollinen yritys hakee tällaista palautusta erikseen vapaamuotoisella hakemuksellaUudenmaan yritysverotoimistosta. Hakemus lähetetään osoitteeseen

Uudenmaan yritysverotoimisto
PL 30
00052 Vero

(Aiemmin Verohallinnon julkaisu 179)

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2017