Vero.fi on uudistunut. Lue lisää uudistuksesta.

Yksityishenkilö ostaa uuden kuljetusvälineen toisesta EU-maasta

Antopäivä
21.12.2016
Diaarinumero
A231/200/2016
Voimassaolo
1.1.2017 lähtien
Valtuutussäännös
Laki Verohallinnosta (503/2010) 2 § 2 momentti
Korvaa ohjeen
Yksityishenkilö ostaa uuden kuljetusvälineen toisesta EU-maasta, 1.3.2010

Ohjeen 3.2. luku on päivitettävänä. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös KHO 2018:56 (annettu 24.4.2018) muutti verotuskäytäntöä.

Tässä ohjeessa käsitellään arvonlisäverotusta tilanteessa, jossa yksityishenkilö hankkii uuden kuljetusvälineen toisesta EU-maasta käyttääkseen sitä Suomessa.

Vuoden 2017 alusta lähtien sellaisen uuden kuljetusvälineen, joista ei ole suoritettava autoveroa, yhteisöhankinta ilmoitetaan sähköisesti OmaVero-palvelussa. Lisäksi arvonlisäveroilmoituksen ja veron maksun eräpäivä muuttuu. Autovero ja sen yhteydessä kannettava kuljetusvälineen yhteisöhankinnan arvonlisävero, siirtyvät Tullilta Verohallinnon kannettavaksi.

1 Johdanto

Uuden kuljetusvälineen (mm. auton, moottoripyörän, veneen ja lentokoneen) hankinta verotetaan siinä maassa, jossa kuljetusvälinettä käytetään. Kun yksityishenkilö ostaa uuden kuljetusvälineen toisesta Euroopan unionin (EU) maasta käyttääkseen sitä Suomessa, hänen on maksettava hankinnasta Suomen arvonlisävero, sekä tietyistä kuljetusvälineistä autoverolain (1482/1994) mukainen autovero.

Uuden kuljetusvälineen hankinta on ostajalle verollinen Suomessa – oli myyjä sitten elinkeinonharjoittaja tai yksityishenkilö. Myyjällä on oikeus myydä kuljetusväline ilman arvonlisäveroa. Uuden kuljetusvälineen hankinnasta maksetaan kuitenkin vero Suomessa myös siinä tapauksessa, että myyjä olisi myynyt sen lähtömaan arvonlisäverolla.  

Tässä ohjeessa käsitellään sitä, miten arvonlisävero uuden kuljetusvälineen hankinnasta toisesta EU-maasta ilmoitetaan ja maksetaan, kun kuljetusvälineen ostajana on yksityishenkilö tai oikeushenkilö, joka ei ole elinkeinonharjoittaja (esimerkiksi arvonlisäverolain (AVL) 4 §:ssä tarkoitettu yleishyödyllinen yhteisö, jolla ei ole vastikkeellista myyntiä).

Verotusta tilanteessa, jossa elinkeinonharjoittaja ostaa uuden kuljetusvälineen toisesta EU-maasta, käsitellään Verohallinnon ohjeessa ”Uusien kuljetusvälineiden arvonlisäverosta – ohje arvonlisäverovelvollisille”.

2 Uuden kuljetusvälineen määritelmä

Uuden kuljetusvälineen käsite on määritelty AVL 26 d §:ssä. Uuden kuljetusvälineen hankinta toisesta EU-maasta Suomeen verotetaan tässä ohjeessa kuvatulla tavalla vain, jos kuljetusväline täyttää määritelmän.

Jos kuljetusväline ei ole tässä ohjeessa tarkoitetulla tavalla uusi, yksityishenkilön verovelvolliselta elinkeinonharjoittajalta hankkiman kuljetusvälineen myyntihintaan sisältyy lähtömaan arvonlisävero. Tällaisen kuljetusvälineen hankinnasta toisesta EU-maasta ei suoriteta arvonlisäveroa Suomessa.

2.1 Mikä on kuljetusväline

Kuljetusvälineellä tarkoitetaan henkilö- tai tavarakuljetukseen tarkoitettuja:

  • moottorikäyttöisiä maakuljetusvälineitä, joiden moottorin iskutilavuus on yli 48 cm3 tai teho yli 7,2 kW;
  • yli 7,5 metriä pitkiä vesialuksia;
  • ilma-aluksia, joiden suurin sallittu lähtömassa on yli 1550 kg.

Kuljetusvälineinä ei kuitenkaan pidetä vesi- tai ilma-aluksia, jotka voidaan AVL 58 §:n tai 70 §:n 1 momentin 6 kohdan nojalla myydä verotta. Nämä verotta myytävät vesialukset ovat sellaisia, joiden rungon suurin pituus on vähintään 10 metriä ja joita ei ole rakenteeltaan pääasiallisesti tarkoitettu huvi- tai urheilukäyttöön. Verotta myytävät ilma-alukset on tarkoitettu elinkeinonharjoittajan käyttöön, joka maksua vastaan harjoittaa pääasiallisesti kansainvälistä lentoliikennettä.

2.2 Milloin kuljetusväline on uusi

Kuljetusväline on uusi kun vähintään yksi seuraavista kahdesta edellytyksestä täyttyy:

  • moottorikäyttöinen maakuljetusväline on myyty enintään kuusi ja vesi- tai ilma-alus enintään kolme kuukautta sen jälkeen, kun se ensimmäisen kerran otettiin käyttöön; tai
  • moottorikäyttöisellä maakuljetusvälineellä on ajettu enintään 6000 kilometriä, vesialuksella ajettu tai purjehdittu enintään 100 tuntia tai ilma-aluksella lennetty enintään 40 tuntia.

Se, onko kuljetusväline uusi, määritetään sen ajankohdan mukaan, jona myyjä luovuttaa kuljetusvälineen ostajalle. Tällä tarkoitetaan ajankohtaa, jolloin kuljetusvälineen omistajalle kuuluva määräämisvalta siirtyy ostajalle.

Rekisteröitävät kuljetusvälineet on ensimmäisen kerran otettu käyttöön sinä päivänä, jolloin ensirekisteröinti on tehty. Jos rekisteröintivelvollisuutta ei ole, kuljetusväline on otettu käyttöön sinä ajankohtana, jolloin valmistaja on toimittanut kuljetusvälineen sen ensimmäiselle ostajalle tai valmistaja on ottanut sen esittelykäyttöön. Jos näitä ajankohtia ei pystytä vahvistamaan, käytetään laskutuspäivämäärää silloin, kun kuljetusväline on myyty sen ensimmäiselle ostajalle.

Kuljetusvälineen käyttöönotosta kulunut aika lasketaan siten, että jos esimerkiksi moottorikäyttöinen maakuljetusväline on otettu ensimmäisen kerran käyttöön 1.6, niin uuden kuljetusvälineen käyttöönottoa koskeva edellytys täyttyy vielä 1.12.

Kuljetusvälineen ostajan tulee pystyä osoittamaan, mikä maakuljetusvälineen ajokilometrimäärä tai vesi- tai ilma-aluksen käyttötuntimäärä on ollut kuljetusvälineen luovutusajankohtana. Tieto voi käydä ilmi esimerkiksi laskusta, kauppakirjasta tai muusta asiakirjasta. Kuljetusvälineen luovutuksen jälkeisellä käytöllä ei ole vaikutusta sen hankinnan verotukseen.

Esimerkki 1: Yksityishenkilö ostaa purjeveneen Saksasta käyttääkseen sitä Suomessa. Myyjä luovuttaa purjeveneen 1.6. Purjevene on ensimmäisen kerran otettu käyttöön edellisenä vuonna 1.11. Purjeveneellä on luovutusajankohtana ajettu ja purjehdittu 70 tuntia. Purjevene on uusi, joten myyjä myy purjeveneen ilman Saksan arvonlisäveroa. Ostaja suorittaa arvonlisäveroa purjeveneen hankinnasta Suomessa.

Esimerkki 2: Yksityishenkilö ostaa purjeveneen Saksasta käyttääkseen sitä Suomessa. Myyjä luovuttaa purjeveneen 1.6 ja ostaja purjehtii sillä Saksasta Suomeen. Purjevene on ensimmäisen kerran otettu käyttöön edellisenä vuonna 1.11. Purjeveneellä on luovutusajankohtana ajettu ja purjehdittu 90 tuntia. Ostajan saapuessa Suomeen purjeveneellä on ajettu ja purjehdittu yli 100 tuntia. Purjevene oli kuitenkin luovutusajankohtana uusi, joten ostaja suorittaa arvonlisäveroa purjeveneen hankinnasta Suomessa.

Esimerkki 3: Yksityishenkilö ostaa auton autoliikkeestä Ruotsista käyttääkseen sitä Suomessa. Myyjä luovuttaa auton 1.9. Auto on ensimmäisen kerran otettu käyttöön samana vuonna 1.2. Autolla on ajettu 8000 kilometriä. Auto ei ole uusi, joten myyjä myy auton Ruotsin arvonlisäverolla. Ostaja ei suorita auton hankinnasta arvonlisäveroa Suomessa.

3 Uuden kuljetusvälineen hankinnan verotus

Kun yksityishenkilö ostaa uuden kuljetusvälineen toisesta EU-maasta käyttääkseen sitä Suomessa, kyse on arvonlisäverotuksessa tavaran yhteisöhankinnasta. Tavaran yhteisöhankinnalla tarkoitetaan irtaimen esineen omistusoikeuden vastikkeellista hankintaa, jos myyjä, ostaja tai joku muu heidän puolestaan kuljettaa esineen ostajalle EU-maasta toiseen.

EU-maa, josta kuljetusväline kuljetetaan toiseen EU-maahaan, käsittelee myynnin arvonlisäverottomana yhteisömyyntinä ja toisaalta EU-maa, jossa kuljetus päättyy, verottaa yhteisöhankinnan. EU:n arvonlisäveroalueeseen kuuluvat maat ja alueet on lueteltu Verohallinnon ohjeessa ”EU:n arvonlisäveroalue”.

Yhteisöhankinta tapahtuu myös silloin, kun yksityishenkilö tuo Suomeen toisesta EU-maasta vuokraamansa uuden kuljetusvälineen, jonka omistusoikeuden siirtymisestä hänelle vuokra-ajan päättyessä on sitovasti sovittu.

3.1 Kuka on verovelvollinen

Ostaja on verovelvollinen uuden kuljetusvälineen yhteisöhankinnasta. Myyjällä on oikeus myydä kuljetusväline ilman arvonlisäveroa (neuvoston direktiivin 2006/112/EY 138 artiklan 2 kohdan a alakohta). Ostaja voi pyytää myyjältä arvonlisäverotonta laskua.

Ostaja ilmoittaa arvonlisäveron autoveroilmoituksella, jos hän on velvollinen suorittamaan kuljetusvälineestä autoveroa (ks. luku 3.4.1). Muissa tapauksissa ostaja ilmoittaa arvonlisäveron uuden kuljetusvälineen arvonlisäveroilmoituksella (ks. luku 3.5.1).

3.2 Arvonlisäveron määrä

Uuden kuljetusvälineen hankinnasta suoritettava vero on 24 prosenttia veron perusteesta. Veron peruste on vastike ilman veron osuutta, eli myyjän ja ostajan väliseen sopimukseen perustuva hinta, joka sisältää kaikki hinnanlisät.

Veron peruste on käytännössä kuljetusvälineen ostohinta, jonka myyjä on veloittanut ostajalta. Veron perusteeseen sisältyy myös esimerkiksi myyjän veloittama kuljetusmaksu, vaikka se olisi veloitettu erillisellä laskulla. Veron perusteesta saadaan vähentää esimerkiksi myyjän antama alennus.

Jos lasku sisältää toisen EU-maan arvonlisäveroa, myös tämä luetaan veron perusteeseen. Jos ostaja on saanut arvonlisäveroa sisältävän laskun, hän voi pyytää myyjää korjaamaan laskun arvonlisäverottomaksi. Jos ostaja saa arvonlisäverottoman laskun vasta sen jälkeen, kun uuden kuljetusvälineen hankinta on verotettu, hän voi hakea oikaisua autoveropäätöksellä kannettuun arvonlisäveroon tai korjata antamaansa uuden kuljetusvälineen arvonlisäveroilmoitusta.

Esimerkki 4: Yksityishenkilö ostaa uuden auton Alankomaista. Ostohinnaksi on sovittu 20.000 euroa. Tämän lisäksi myyjä veloittaa 1000 euroa auton kuljetuksesta Suomeen. Veron peruste on 21.000 euroa. Ostaja ilmoittaa ja maksaa arvonlisäveroa 5040 euroa (21.000*0,24).

Esimerkki 5: Yksityishenkilö ostaa uuden auton Saksasta. Ostohinnaksi on sovittu 20.000 euroa. Ostaja tilaa kuljetuksen itsenäiseltä kuljetusliikkeeltä. Veron peruste on 20.000 euroa. Ostaja ilmoittaa ja maksaa arvonlisäveroa 4800 euroa (20.000*0,24).

3.3 Ulkomaisen valuutan muuntaminen

Ulkomaan valuutassa oleva ostohinta muunnetaan euroiksi käyttämällä kuljetusvälineen vastaanottoajankohtaa seuraavan kalenterikuukauden 15. päivän viimeisintä liikepankin tai Euroopan keskuspankin julkaisemaa myyntikurssia. Jos ostaja on saanut toimitetusta kuljetusvälineestä laskun ennen edellä mainitun kalenterikuukauden 15. päivää, ostohinta muunnetaan euroiksi käyttämällä laskutusajankohdan viimeisintä liikepankin tai Euroopan keskuspankin julkaisemaa myyntikurssia.

Esimerkki 6: Yksityishenkilö ostaa uuden auton Ruotsista. Ostohinta on 400.000 Ruotsin kruunua. Ostajan vastaanottaa auton 28.7. Myyjä on antanut laskun jo 14.7. Liikepankin julkaisema Ruotsin kruunun myyntikurssi laskutusajankohtana 14.7. on 9,4. Veron peruste on 42.553,19 euroa (400.000/9,4). Ostaja ilmoittaa ja maksaa arvonlisäveroa 10.212,77 euroa (42.553,19*0,24).

Esimerkki 7: Yksityishenkilö ostaa uuden auton Ruotsista. Ostohinta on 400.000 Ruotsin kruunua. Ostaja vastaanottaa auton 28.7. ja myyjä antaa laskun 10.8. Euroopan keskuspankin julkaisema Ruotsin kruunun myyntikurssi laskutusajankohtana 10.8. on 9,3. Veron peruste on 43.010,75 euroa (400.000/9,3). Ostaja ilmoittaa ja maksaa arvonlisäveroa 10.322,58 euroa (43.010,75*0,24).

Esimerkki 8: Yksityishenkilö ostaa uuden auton Ruotsista. Ostohinta on 400.000 Ruotsin kruunua. Ostaja vastaanottaa auton 28.7. ja myyjä antaa laskun 17.8. Euroopan keskuspankin julkaisema Ruotsin kruunun myyntikurssi 15.8. on 9,3. Veron peruste on 43.010,75 euroa (400.000/9,3). Ostaja ilmoittaa ja maksaa arvonlisäveroa 10.322,58 euroa (43.010,75*0,24).

3.4 Kuljetusvälineet, joista suoritetaan autoveroa

Autoverolain 1 §:n 1 momentissa on lueteltu ne kuljetusvälineet, joiden rekisteröinnistä tai käyttöönotosta Suomessa suoritetaan autoveroa. Uuden kuljetusvälineen hankinta verotetaan niin kuin tässä luvussa on kuvattu silloin, kun ostaja on velvollinen suorittamaan kuljetusvälineestä autoveroa, eikä ole muusta toiminnasta arvonlisäverovelvollinen.

Jos ostaja ei ole muusta toiminnasta verovelvollinen ja hänen on suoritettava kuljetusvälineestä autoverolain mukaista autoveroa, yhteisöhankinnasta suoritettavan arvonlisäveron maksamisesta, veroviranomaisista, ilmoittamisvelvollisuudesta, veron määräämisestä, ennakkoratkaisusta, muutoksen hakemisesta ja veron takaisinmaksusta on voimassa, mitä autoverosta säädetään.

Esimerkki 9: Yksityishenkilö ostaa uuden henkilöauton Virosta. Ostaja rekisteröi henkilöauton ajoneuvoliikennerekisteriin Suomessa ja merkitsee itsensä omistajaksi, joten hänen on suoritettava autoveroa. Ostaja ilmoittaa hankinnan arvonlisäverotusta varten tarvittavat tiedot autoveroilmoituksella.

Esimerkki 10: Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitty yksityinen elinkeinonharjoittaja ostaa Saksasta uuden henkilöauton kokonaisuudessaan yksityisomaisuudeksi. Ostaja rekisteröi henkilöauton ajoneuvoliikennerekisteriin Suomessa ja merkitsee itsensä omistajaksi, joten hänen on suoritettava autoveroa. Ostaja on kuitenkin muusta toiminnasta arvonlisäverovelvollinen, joten hän ilmoittaa arvonlisäveron hankinnasta uuden kuljetusvälineen arvonlisäveroilmoituksella (ks. luku 3.5.1).

3.4.1 Arvonlisäveron ilmoittaminen

Verovelvollinen antaa arvonlisäverotusta varten tarvittavat tiedot autoveroilmoituksessa. Autoveroilmoitus annetaan joko sähköisesti autoveroilmoituspalvelussa (OmaVero) tai autoveroilmoituslomakkeella.

3.4.2 Arvonlisäveron maksaminen

Kun verovelvollinen on antanut autoveroilmoituksen, autovero ja uuden kuljetusvälineen yhteisöhankinnan arvonlisävero määrätään verotuspäätöksellä. Veron maksun eräpäivä on 15 päivää päätöksen päivämäärästä.

Autoveroilmoituspalvelusta (OmaVero) voi maksun eräpäivään saakka siirtyä maksamaan veron verkkopankin kautta. Veron voi myös maksaa päätöksen liitteenä olevan tilisiirtolomakkeen maksutiedoilla.

3.5 Kuljetusvälineet, joista ei suoriteta autoveroa

Autoverolain 21 §:n nojalla autoverosta vapautettujen ja muiden kuin autoverolain 1 §:n 1 momentissa lueteltujen kuljetusvälineiden hankinta, joiden rekisteröinnistä tai käyttöönotosta Suomessa ei suoriteta autoveroa, verotetaan niin kuin tässä luvussa on kuvattu. Näihin kuljetusvälineisiin lukeutuvat kaikki vesi- ja ilma-alukset.

Tässä luvussa kuvatulla tavalla verotetaan myös ne luvussa 3.4 tarkoitetut kuljetusvälineet, joista ostaja ei suorita autoveroa eli joita hän ei rekisteröi tai ota liikennekäyttöön Suomessa autoverolaissa tarkoitetulla tavalla.

Jos uuden kuljetusvälineen ostaja ei ole arvonlisäverolain mukaan muusta toiminnasta kuin kuljetusvälineen yhteisöhankinnasta verovelvollinen, niin ostajaa ei merkitä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Ostaja ei siksi anna yritys- ja yhteisötietolaissa (244/2001) tarkoitettua perustamisilmoitusta (ns. Y-lomake).

Esimerkki 11: Yksityishenkilö ostaa uuden ilma-aluksen Tanskasta. Ilma-aluksista ei suoriteta autoveroa. Ostaja ilmoittaa arvonlisäveron hankinnasta uuden kuljetusvälineen arvonlisäveroilmoituksella.

Esimerkki 12: Yksityishenkilö ostaa uuden henkilöauton Virosta. Henkilöauto rekisteröidään ajoneuvoliikennerekisteriin Suomessa. Henkilöauton omistajaksi merkitään eri henkilö kuin ostaja, joten ostaja ei ole autoverovelvollinen. Ostaja ilmoittaa arvonlisäveron hankinnasta uuden kuljetusvälineen arvonlisäveroilmoituksella.

Esimerkki 13: Yksityishenkilö ostaa Saksasta uuden henkilöauton käytettäväksi suljetulla radalla. Henkilöautoa ei rekisteröidä ajoneuvoliikennerekisteriin tai oteta käyttöön liikenteessä Suomessa, joten henkilöautosta ei suoriteta autoveroa. Ostaja ilmoittaa arvonlisäveron hankinnasta uuden kuljetusvälineen arvonlisäveroilmoituksella.

3.5.1 Arvonlisäveron ilmoittaminen

Verovelvollinen antaa uuden kuljetusvälineen arvonlisäveroilmoituksen sähköisesti OmaVero-palvelussa.

Arvonlisäveroilmoitus on annettava viimeistään kuljetusvälineen vastaanottokuukautta seuraavan kolmannen kalenterikuukauden 12 päivä. Jos ostaja saa laskun jo vastaanottokuukautena, ilmoitus on kuitenkin annettava viimeistään vastaanottokuukautta seuraavan toisen kalenterikuukauden 12 päivänä. Jos edellä mainitut päivät eivät ole pankkipäiviä, eräpäivä on sitä seuraava ensimmäinen pankkipäivä.

Verovelvollinen valitsee OmaVero-palvelussa, mille kuukaudelle (verokaudelle) arvonlisäveroilmoituksen antaa. Arvonlisäveroilmoitus annetaan kuljetusvälineen vastaanottokuukautta seuraavalle kalenterikuukaudelle. Jos ostaja saa vastaanotetusta kuljetusvälineestä laskun vastaanottokuukauden aikana, ilmoitus annetaan kuitenkin vastaanottokuukaudelle.

Esimerkki 14: Ostaja on vastaanottanut uuden kuljetusvälineen helmikuussa, mutta ei ole saanut laskua vielä helmikuussa. Arvonlisäveroilmoitus annetaan OmaVero-palvelussa maaliskuulle (verokausi 31.3.20xx). Arvonlisäveroilmoitus on annettava ja vero on maksettava viimeistään 12.5.

Esimerkki 15: Ostaja on sekä vastaanottanut uuden kuljetusvälineen että saanut laskun helmikuussa. Arvonlisäveroilmoitus annetaan OmaVero-palvelussa helmikuulle (verokausi 28.2.20xx). Arvonlisäveroilmoitus on annettava ja vero on maksettava viimeistään 12.4.

Esimerkki 16: Ostaja on saanut laskun helmikuussa ja on vastaanottanut uuden kuljetusvälineen maaliskuussa. Arvonlisäveroilmoitus annetaan OmaVero-palvelussa huhtikuulle (verokausi 30.4.20xx). Arvonlisäveroilmoitus on annettava ja vero on maksettava viimeistään 12.6.

3.5.2 Arvonlisäveron maksaminen

Uuden kuljetusvälineen arvonlisäveroilmoituksella ilmoitettu vero maksetaan OmaVero-palvelussa nähtävissä olevilla maksutiedoilla. OmaVero-palvelusta voi myös siirtyä maksamaan veron verkkopankin kautta.

Veron maksun eräpäivä on sama kuin arvonlisäveroilmoituksen eräpäivä (ks. luku 3.5.1).

3.6 Verottomat hankinnat

Yhteisöhankinta on veroton, jos uuden kuljetusvälineen myyjänä on elinkeinonharjoittaja, jolla on ollut kuljetusväline käytössä, joka vastaa arvonlisäverolain soveltamisalaan kuuluvaa muuta kuin vähennykseen oikeuttavaa käyttöä (esimerkiksi AVL 114 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu edustuskäyttö). Hankinnasta on annettava ilmoitus, vaikka hankinta olisi veroton. Verottomuuden soveltaminen edellyttää näytön esittämistä ilmoituksen antamisen yhteydessä.

Diplomaatit, konsulit, kansainväliset järjestöt ja niiden henkilökunta sekä EU:n elimet eivät tietyissä tilanteissa maksa veroa hankkimistaan uusista kuljetusvälineistä, vaikka kuljetusväline myyntiin liittyen kuljetetaan Suomeen toisesta EU-maasta. Tämä voi perustua joko siihen, että kyse ei ole yhteisöhankinnasta (AVL 26 c §:n 3 momentin 2 ja 3 kohdat), tai siihen, että yhteisöhankinta on veroton (AVL 72 f §:n 1 kohta sekä AVL 94 §:n 1 momentin 20, 22 ja 23 kohdat).

3.7 Kuljetusvälineen hankinta Ahvenanmaan maakuntaan

Ahvenanmaan maakunta ei kuulu EU:n arvonlisäveroalueeseen (ks. luku 3). Siksi yhteisöhankinnasta ei ole kyse silloin, kun uusi kuljetusväline tuodaan Ahvenanmaan maakuntaan. Verotusta ei tällöin toimiteta niin kuin tässä ohjeessa on kuvattu. Ahvenanmaan maakuntaan tuodusta kuljetusvälineestä maksetaan arvonlisävero maahantuonnista Tullille. Tulli ohjeistaa maahantuonnin verotuksesta.

3.8 Uuden kuljetusvälineen siirto

Yksityishenkilö ei ilmoita arvonlisäveroa, kun uusi kuljetusväline siirretään toisesta EU-maasta Suomeen ilman että siihen liittyy sen omistusoikeuden vastikkeellinen hankinta. Yhteisöhankintaa ei esimerkiksi tapahdu kun yksityishenkilö saa perintönä tai arpajaisvoittona uuden kuljetusvälineen, joka tuodaan Suomeen toisesta EU-maasta.

Yhteisöhankinnasta ei ole kyse myöskään tietyissä tilanteissa, joissa yksityishenkilö siirtää uuden kuljetusvälineen asuinpaikkansa vaihdon yhteydessä (neuvoston täytäntöönpanoasetuksen 282/2011 2 artiklan a ja b alakohdat). Uuden kuljetusvälineen siirtoa muuttotilanteessa käsitellään tarkemmin Verohallinnon ohjeessa "Euroopan unionin asetus 282/2011 yhdenmukaistaa arvonlisäverodirektiivin tulkintaa".


Mika Jokinen
johtava veroasiantuntija

Jonas Jalava
veroasiantuntija

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2017