Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Arvonlisäverovelvollisuuden alarajaan liittyvä huojennus

Antopäivä
2.3.2011
Voimassaolo
Toistaiseksi

Arvonlisäverotuksessa sovellettavan vähäisen liiketoiminnan ja siihen liittyvän alarajahuojennuksen euromääräiset rajat nousevat 1.1.2016. Tässä ohjeessa on vanhat euromääräiset rajat. Verovelvollisuuden alaraja nousee 10 000 euroon ja verovelvollisuuden alarajaan liittyvän veronhuojennuksen yläraja 30 000 euroon. Lisätietoa ohjeessa Arvonlisäveron alarajahuojennus.

Arvonlisäveron verokannat nousevat 1.1.2013.  Tässä ohjeessa on vanhat verokannat. Uudet verokannat ovat 24 % (yleinen verokanta), 14 % ja 10 % (alennetut verokannat). Lisätietoa ohjeessa Arvonlisäverokantojen muutos 1.1.2013.

Arvonlisäveron alarajahuojennukseen ovat oikeutettuja verovelvolliset, joiden veroton liikevaihto jää alle 22 500 euroa. Huojennus koskee kaikkia yritysmuotoja. Kunnilla ja sellaisilla ulkomaalaisilla verovelvollisilla, joilla ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa, ei ole oikeutta huojennukseen.

Alarajahuojennus määräytyy tilikauden liikevaihdon perusteella. Huojennuksen saamiseen tai huojennuksen määrään ei ole merkitystä sillä, missä vaiheessa tilikautta yritys on hakeutumisensa perusteella tai muutoin merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin (KHO 2007/2060).

Verottoman liikevaihdon määrä lasketaan tilikaudelta silloin, kun alarajahuojennukseen oikeutetun ilmoitusjakso on kuukausi. Arvonlisäverolain (AVL 208 a §) mukaan niiden verovelvollisten, jotka eivät ole kirjanpitovelvollisia tai joiden verokausi on neljänneskalenterivuosi tai kalenterivuosi, tilikautena pidetään kalenterivuotta. Paliskuntaryhmän tilikausi on poronhoitovuosi.

Jos yrityksen tilikausi tai tilikauden osa, jota alarajahuojennus koskee, on pidempi tai lyhyempi kuin 12 kuukautta, tilikauden liikevaihto muunnetaan vastaamaan 12 kuukauden liikevaihtoa. Muuntaminen tapahtuu kertomalla liikevaihto luvulla 12 ja jakamalla se tilikauden tai tilikauden osan kuukausien lukumäärällä. Kuukausiksi lasketaan täydet kalenterikuukaudet.

Verovelvolliset, joiden tilikauden liikevaihto on enintään 8 500 euroa, saavat huojennuksena koko tilikaudelta tai sen osalta tilitettävän veron. Niiden verovelvollisten, joiden tilikauden liikevaihto ilman veron osuutta on yli 8 500 euroa, alarajahuojennuksen suuruus määräytyy:

vero - (liikevaihto – 8 500) x vero
                       14 000

Huojennukseen oikeuttavaan tilikauden liikevaihtoon luetaan verolliset myynnit ilman veron osuutta sekä seuraavat verottomat myynnit:

 • tavaran myynti muihin EU-maihin (yhteisömyynti, AVL 72a - 72c §)
 • vientimyynti (AVL 70 §)
 • veroton matkustajamyynti (AVL 70b §)
 • verottomien palveluiden myynti (AVL 71 ja 72 §)
 • verottomien vesialusten ja niihin kohdistuvien työsuoritusten myynti (AVL 58 §)
 • vähintään neljä kertaa vuodessa ilmestyvän sanoma- tai aikakauslehden painoksen myynnit yleishyödylliselle yhteisölle (AVL 56 §)
 • verottomat myynnit diplomaattisille edustustoille ja kansainvälisille järjestöille (AVL 72d §)
 • verottomat moottoriajoneuvojen myynnit (AVL 72e §)
 • muiden kuin liitännäisluonteisten rahoitus- ja vakuutuspalveluiden myynnit
 • kiinteistön tai siihen kohdistuvien oikeuksien luovutukset (jollei kysymys ole AVL 30 §:ssä tarkoitetusta tilanteesta)

Huojennukseen oikeuttavaan tilikauden liikevaihtoon ei lueta

 • veron osuutta
 • metsätaloudesta saatua vastiketta
 • arvonlisäverolain 30 §:ssä tarkoitetusta kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta saatua vastiketta
 • käyttöomaisuuden myynnistä saatua vastiketta

Huojennusta laskettaessa tilikaudelta tilitettävään veroon (kaavassa vero) ei lueta seuraavia eriä

1) metsätaloudesta tilitettävä vero

2) AVL 30 §:ssä tarkoitetusta kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta tilitettävä vero
 
Tämä tarkoittaa, että tilikaudelta tilitettävää veroa laskettaessa ei oteta huomioon kohtien 1) ja 2) myynneistä suoritettavia veroja eikä ostoista vähennettäviä veroja.

3) käyttöomaisuuden myynnistä suoritettava vero

4) ostajana AVL 2a, 8a - 8c ja 9 §:n perusteella suoritettava vero (käännetty verovelvollisuus)

5) yhteisöhankinnasta suoritettava vero
 
Tämä tarkoittaa, että tilikaudelta tilitettävää veroa laskettaessa ei oteta huomioon kohtien 3) – 5) myynneistä suoritettavia veroja.

Verovelvollinen ei saa huojennusta, jos edellä mainitun laskukaavan mukainen huojennus on negatiivinen. Huojennukseen ei ole myöskään oikeutta, jos huojennukseen oikeuttava tilikaudelta tilitettävä vero on negatiivinen.

Menettely

Verovelvolliset antavat tilikauden aikana normaalisti kausiveroilmoitukset ja maksavat tilitettävän veron. Myös arvonlisäveron alarajahuojennustiedot ilmoitetaan kausiveroilmoituksella. Alarajahuojennustietojen ilmoittamisajankohta määräytyy asiakkaan ilmoitusjakson pituuden perusteella. Jos ilmoitusjakso on kuukausi, alarajahuojennustiedot ilmoitetaan tilikauden viimeisessä kausiveroilmoituksessa. Jos ilmoitusjakso on neljännesvuosi, ilmoitetaan alarajahuojennustiedot kalenterivuoden viimeisen vuosineljänneksen kausiveroilmoituksessa. Jos ilmoitusjakso on kalenterivuosi tai poronhoitovuosi, ilmoitetaan alarajahuojennustiedot verokaudelta annettavassa kausiveroilmoituksessa. Erillistä arvonlisäveron alarajahuojennushakemusta ei enää tehdä. Alarajahuojennustiedot on ilmoitettava kolmen vuoden kuluessa sen tilikauden päättymisestä, jota huojennus koskee. Ilmoitus on annettava edellä mainituille verokausille kohdistuvilla kausiveroilmoituksilla. Verovelvollisella on myös oikeus saada alarajahuojennus palautuksena hakemuksen tai muun selvityksen perusteella.

Huojennuksena palautettavalle verolle maksetaan korkoa verotililain säännösten mukaisesti. Huojennus on tuloverotuksessa verotettavaa tuloa.

Esimerkki huojennuksen laskemisesta

Elinkeinonharjoittaja tilikausi on 1.1. – 31.12. Hänellä on arvonlisäverollisia kotimaan myyntejä ilman veron osuutta 9 000 euroa (vero 2 070 euroa) Lisäksi hänellä on verottomia vientimyyntejä 3 000 euroa ja yhteisömyyntejä 6 000 euroa. Hän on myynyt tilikauden aikana käyttöomaisuutta 3 000 eurolla. Lisäksi hän on käännetyn verovelvollisuuden perusteella velvollinen suorittamaan veroa 250 euroa. Vähennyskelpoisten ostojen verot ovat olleet tilikauden aikana 400 euroa.

Elinkeinonharjoittajan huojennukseen oikeuttava liikevaihto on 18 000 euroa. Liikevaihto muodostuu verollisista myynneistä sekä verottomista vienti- ja yhteisömyynneistä.
 
Huojennuksen oikeuttava vero on kotimaan myynneistä suoritettavien ja tilikaudelta vähennettävien verojen erotus 1 670 euroa. Käyttöomaisuuden myynnistä ja käännetyn verovelvollisuuden perusteella suoritettavia veroja ei oteta huomioon.

Elinkeinonharjoittajan huojennus lasketaan seuraavasti:

1 670 - (18 000 – 8 500) x 1 670 = 536,79
                      14 000


(Aiemmin Verohallinnon julkaisu 194)

Sivu on viimeksi päivitetty 1.7.2011