Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

KHO:n päätös 31.12.2013 T 4119: lehden valmistustyön myynnin arvonlisäverotus

Antopäivä
22.4.2015
Diaarinumero
A44/200/2015
Voimassaolo
Toistaiseksi
Valtuutussäännös
Laki Verohallinnosta (503/2010) 2 § 2 momentti

Korkein hallinto-oikeus antoi 31.12.2013 päätöksen KHO 31.12.2013 T 4119, joka koski asiakaslehden sekä yleishyödylliselle yhteisölle tapahtuvan jäsenlehden valmistustyön myyntiä.

Päätöksen mukaan asiakaslehden julkaisijaa, joka osti lehden valmistustyön lehden kustantajalta, ei pidetty lehden tilaajana eikä julkaisijan kustantajalle lehden valmistustyöstä maksamaa korvausta lehden tilausmaksuna. Koska kyse ei ollut tilatun sanoma- tai aikakauslehden myynnistä vaan lehden valmistustyön myynnistä, myyntiin ei voitu soveltaa arvonlisäverolain 85 a §:n 1 momentin 8 kohdassa säädettyä alennettua verokantaa.

Päätöksen mukaan jäsenlehden valmistustyön myyntiin yleishyödylliselle yhteisölle ei voitu soveltaa arvonlisäverolain 56 §:ssä säädettyä painotyön myynnin verottomuussäännöstä. Jäsenlehden valmistustyö käsitti lehden taittamista ja sisällön toteuttamista eli kysymys ei ollut pelkästään lehden painamisesta ja sen jakelusta yleishyödyllisen yhteisön jäsenille.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös KHO 31.12.2013 T 4119

Tilatun sanoma- ja aikakauslehden myynti

Arvonlisäverolain 85 a §:n 1 momentin 8 kohdan mukaan vähintään kuukauden ajaksi tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien myyntiin, yhteisöhankintaan ja maahantuontiin sovellettava verokanta on 10 %.

Sanoma- tai aikakauslehtenä pidetään vähintään neljänä erillisenä numerona vuodessa ilmestyvää lehteä, jolla on vastuullinen päätoimittaja ja joka vastaa muotonsa ja rakenteensa puolesta yleistä käsitystä sanoma- ja aikakauslehdestä (laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä 460/2003).

Sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäverotusta on käsitelty Verohallinnon ohjeessa Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäverotus.

Jäsenlehden painoksen myynti

Arvonlisäverolain 56 §:n mukaan veroa ei suoriteta vähintään neljä kertaa vuodessa ilmestyvän sanoma- tai aikakauslehden painoksen myynnistä yleishyödylliselle yhteisölle, joka julkaisee lehteä pääasiassa jäseniään tai osakkaitaan taikka jäsenyhteisöjensä jäseniä tai osakkaita varten ja joka ei harjoita sanoma- tai aikakauslehtien julkaisemista tai myyntiä liiketoiminnan muodossa.

Oikeuskäytännössä on katsottu, että lehden jakelukustannukset ovat osa lehden verottoman painoksen myyntiä, kun painotyön myyjä veloittaa nämä kustannukset painotyön tilanneelta yleishyödylliseltä yhteisöltä (KHO 1.10.1996 T 3056). Painotyön myyjä voi veloittaa yleishyödylliseltä yhteisöltä osana verottoman painoksen myyntiä myös lehden tekniseen valmistukseen liittyvät työt, kuten lehden taittamisen ja reprotyöt, verotta.

Päätös ja sen perustelut

A Oy harjoitti liiketoimintanaan muun ohella asiakas- ja jäsenlehtien kustannustoimintaa. A Oy toimi B Oy:n julkaiseman asiakaslehden kustantajana. Lehti ilmestyi neljä kertaa vuodessa ja se jaettiin maksutta B-ryhmän eri sidosryhmille. A Oy vastasi lehden valmistustyöstä, joka käsitti lehden toimitustyön kuvauksineen, ulkoasun suunnittelun ja taiton, vedosten tarkistuksen, KVK-korjaukset ennen aineiston toimittamista reprolaitokseen, trafiikin, kuvakäsittelyn, repron sekä painotyön ja jakelun. Painotyöt ja jakelupalvelut A Oy osti alihankkijoilta. B Oy julkaisijana hyväksyi lehden sisällön ja kantoi siitä vastuun.

A Oy:n ja B Oy:n välistä lehden kustantamiseen liittyvää sopimusta ei pidetty sanoma- ja aikakauslehden myyntinä vähintään kuukauden ajaksi tilattuna. B Oy:tä, joka lehden julkaisijana osti lehden valmistustyön sen kustantajalta A Oy:ltä, ei pidetty lehden tilaajana eikä sen A Oy:lle lehden valmistustyöstä maksamaa korvausta lehden tilausmaksuna. Kysymys ei siten ollut sellaisesta sanoma- ja aikakauslehden myynnistä vähintään kuukauden ajaksi tilattuna, jossa asiakas tilasi lehden sen julkaisijalta, maksoi tälle lehden tilausmaksun ja sai lehden haluamaansa osoitteeseen toimitettuna. Asiakaslehden valmistustyön myyntiin B Oy:lle ei näin ollen voitu soveltaa arvonlisäverolain 85 a §:n 1 momentin 8 kohdassa tarkoitettua alennettua verokantaa.

A Oy myi myös jäsenlehtensä julkaisemisesta vastaaville yleishyödyllisille yhteisöille lehden valmistukseen liittyviä kokonaisuuksia. Jäsenlehden valmistustyö käsitti lehden taittamista ja sisällön toteuttamista eli kysymys ei ollut pelkästään lehden painamisesta ja sen jakelusta yleishyödyllisen yhteisön jäsenille. Koska Suomi oli saanut liittymisestä Euroopan unioniin tehdyssä sopimuksessa oikeuden soveltaa 0-verokantaa vain jäsenlehden painotyön (painamisen) myyntiin, korkein hallinto-oikeus katsoi, että arvonlisäverolain 56 §:ssä säädettyä vapautusta oli tulkittava suppeasti siten, että sitä ei voitu soveltaa kysymyksessä olevaan jäsenlehden valmistustyön myyntiin yleishyödylliselle yhteisölle.

Päätöksen merkitys

Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien myyntiin sovelletaan arvonlisäverolain 85 a §:n 1 momentin 8 kohdassa säädettyä alennettua 10 %:n verokantaa. Tästä alennetun verokannan alaisesta tilatun sanoma- tai aikakauslehden myynnistä ei korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaan ole kyse silloin, kun lehden kustantaja myy lehden valmistustyön lehden julkaisijalle.

Jäsenlehden painoksen myynti yleishyödylliselle yhteisölle on arvonlisäverolain 56 §:n edellytysten täyttyessä veroton. Kun yleishyödylliselle yhteisölle myydään sen julkaiseman jäsenlehden valmistukseen liittyvä kokonaisuus, joka käsittää myös lehden sisällön toteuttamista, kyseessä ei ole lainkohdassa tarkoitetun verottoman painoksen myynti vaan arvonlisäverollinen jäsenlehden valmistustyön myynti.
 

Päivi Taipalus
johtava veroasiantuntija

Johanna Randelin
veroasiantuntija

Sivu on viimeksi päivitetty 6.5.2015