Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Tiimari Oyj:n osakkeiden arvonmenetys tuloverolain mukaisessa verotuksessa

Antopäivä
5.9.2014
Diaarinumero
A114/200/2014
Voimassaolo
Toistaiseksi
Valtuutussäännös
Laki Verohallinnosta (503/2010) 2 § 2 mom.
Korvaa ohjeen
-

Tuloverolain (30.12.1992/1535, TVL) mukaisessa verotuksessa osakkeen arvon lopullinen menetys rinnastetaan luovutustappioon, joka voidaan vähentää samana ja viiden seuraavan vuoden aikana saaduista luovutusvoitoista (TVL 50 §). Luovutustappiot ovat verovähennyskelpoisia ainoastaan luovutusvoitoista.

Luovutustappion katsotaan syntyvän sinä verovuonna, jona arvonmenetystä voidaan pitää lopullisena. Oikeuskäytännössä on keskusverolautakunnan ratkaisussa KVL 1996/111 arvonmenetystä pidetty lopullisena viimeistään silloin, kun konkurssipesän toimitsijamiehet antavat velkojainkokouksessa lopputilityksen. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa KHO:2011:55 noteeraamattoman yhtiön osakkeiden arvonmenetys rinnastettiin luovutustappioon sinä vuonna, jona osakeyhtiö oli asetettu konkurssiin.

Viimeksi mainitussa tapauksessa yhtiön osakepääoma oli menetetty vuonna 2003, tilinpäätöksen mukaiset tuotot 2003 olivat muodostuneet anteeksi annetuista veloista, eikä yhtiöllä vuoden 2003 jälkeen ollut toimintaa. Erityistarkastuskertomuksen mukaan yhtiö olisi pitänyt asettaa konkurssiin vuonna 2003. Yhtiö oli asetettu konkurssiin vuonna 2005 ja samana vuonna oli valmistunut konkurssipesän jakoluetteloehdotus. Konkurssipesän lopputilitys annettiin 2007. Konkurssimenettelyssä vakuudettomille saataville maksettiin vain 2,5 prosenttia veloista.

Pörssinoteeratun yhtiön Tiimari Oyj:n osakkeen kaupankäynti on keskeytetty NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 17.9.2013. Yhtiö on asetettu konkurssiin 20.09.2013. Tiimari Oyj:n osakkeiden perusteella aiheutuva arvonmenetys on lopullinen tuloverolain mukaisessa verotuksessa kun:

  • konkurssipesänhoitaja antaa ilmoituksen, ettei jako-osuutta kerry, tai
  • konkurssipesän lopputilitys tehdään.

Mahdollinen jako-osuus otetaan huomioon arvonmenetystä laskettaessa.

Verohallinto on saanut 26.8.2014 tiedon, jonka mukaan Tiimari Oyj:n konkurssipesänhoitaja on antanut 25.8.2014 ilmoituksen, jonka mukaan 31.12.2013 on ollut selvää, että osakkeenomistajille ei tule kertymään jako-osuutta. Tämän vuoksi Verohallinto katsoo, että Tiimari Oyj:n osakkeiden arvonmenetys on verovähennyskelpoinen tuloverolain 50 §:ssä tarkoitettuna luovutustappiona verovuodelta 2013 toimitettavassa tuloverolain mukaisessa verotuksessa. Arvonmenetystä ei voi vaatia vähennettäväksi vasta myöhemmiltä verovuosilta toimitettavissa verotuksissa.

Jos vähennystä ei ole tehty verovuodelta 2013 toimitettavassa verotuksessa, voi verovelvollinen tehdä oikaisuvaatimuksen verovuoden 2013 verotukseen ja vaatia vähennystä jälkikäteen verovuodelle 2013. Oikaisuvaatimus on tällöin tehtävä viimeistään 31.12.2019.


Johtava veroasiantuntija Tero Määttä

Ylitarkastaja Petri ManninenSivu on viimeksi päivitetty 5.9.2014