Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Veroton matkailijamyynti – ohje myyjälle

Antopäivä
21.11.2019
Diaarinumero
VH/4162/00.01.00/2019
Voimassaolo
21.11.2019 - Toistaiseksi
Valtuutussäännös
Laki Verohallinnosta (503/2010) 2 § 2 momentti

Ohjeeseen on tarkennettu, että tavaran myynti matkailijalle on aina verollinen ja että verottomuus toteutuu vasta silloin, kun tavara viedään EU:n ulkopuolelle. Ohjeen kohtaan 9.1 on lisätty kappale myynnin oikaisun ajallisesta kohdistamisesta verollisesta verottomaksi. Linkit Tullin nettisivuille on päivitetty. Lisäksi suomenkielisen ohjeen kohdasta 5 on poistettu vaatimus ostajan allekirjoituksesta.

Ohje on tarkoitettu myyjille, jotka myyvät Suomessa tavaroita EU:n ulkopuolella asuville Suomessa vieraileville matkailijoille ja EU:n ulkopuolella asuville suomalaisille. Matkailija vie ohjeessa tarkoitetut tavarat mukanaan käyttämättöminä henkilökohtaisissa matkatavaroissaan EU:n ulkopuolelle.

1 Yleistä

Kansainvälisen käytännön mukaisesti EU:n ulkopuolella asuville voidaan myydä tavaroita matkailijamyyntinä (ns. tax-free-myynti, arvonlisäverolain 70 b §). Matkailijamyynnissä matkailija saa tavarat mukaansa ja vie ne EU:n alueelta henkilökohtaisissa matkatavaroissaan. Tässä ohjeessa selvitetään miten myyjän on meneteltävä, jotta myyntiä voidaan pitää matkailijamyyntinä.

Verohallinnon ohjeessa Ahvenanmaan veroraja arvonlisäverotuksessa on selvitetty matkailijamyyntimenettely kun myynti tapahtuu Ahvenmaan maakunnassa tai matkailijalle, jonka kotipaikka on Ahvenanmaan maakunnassa.

Matkailijamyyntimenettelyn soveltaminen on vapaaehtoista. Myyjä ei siten ole velvollinen käyttämään toimiluvan saaneen käteispalautusliikkeen tai muun palautusliikkeen palveluja eikä myöskään itse palauttamaan arvonlisäveroa matkailijalle.

Verohallinnon ohjeessa Vientikaupan arvonlisäverotus selostetaan vientikaupan ja vientiin rinnastettavien myyntien arvonlisäverotusta sekä vientiin liittyviä menettelykysymyksiä.

Luettelo alueista, jotka kuuluvat tai eivät kuulu EU:n arvonlisäveroalueeseen EU:n arvonlisäveroalue.

2 Ostajan kotipaikka

Veroton matkailijamyynti (tax-free-myynti) koskee tavaran myyntiä matkailijalle, jolla on kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka, jos se on eri kuin kotipaikka,  EU:n tai Norjan ulkopuolella. Matkailija on yksityishenkilö. Myyntihetkellä matkailija maksaa ostamistaan tavaroista arvonlisäverollisen hinnan.

Matkailijamyyntimenettelyssä myynnin verottomuus toteutuu sinä hetkenä, kun tavara viedään maasta. Tämän vuoksi ja koska tavaran myynti on ensisijaisesti verollinen ja menettelyn soveltaminen on vapaaehtoista, matkailijan on maksettava myyntihintaan sisältynyt arvonlisävero kokonaisuudessaan ennen tavaran vientiä EU:n ulkopuolelle.

Myyjän on varmistettava matkailijan kotipaikka hänen passistaan tai erillisestä oleskeluluvasta tai muista asiakirjoista, jotka luotettavasti selvittävät kotipaikan tai vakinaisen asuinpaikan, jos se on eri kuin kotipaikka. Jos matkailijan kotipaikkaa tai vakinaista asuinpaikkaa ei ole mahdollista selvittää, riittävää on, että tieto käy ilmi valtion tarkkuudella. Myyjän on kuitenkin merkittävä arvonlisäveroasetuksen 2 §:n mukaisesti matkailijan kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka myynnistä annettavaan tositteeseen. Jos henkilöllä on oleskelulupa Suomessa, hänet rinnastetaan Suomessa asuvaksi vaikka hänen kotipaikkansa olisi EU:n ulkopuolella. Suomessa oleskelun luonne käy ilmi viisumin tai oleskeluluvan muodosta. Merkitystä ei ole sillä, onko lupa määräaikainen vai pysyvä. 

Matkailijalla, jonka passissa on viisumitarra eli viisumi, on oikeus matkailijamyyntiostoksiin. Jos matkailijalla on oleskelulupa (joko tarra passissa tai erillinen kortti), matkailija saa tehdä ostoja kahden viikon aikana ennen luvan päättymistä. Jos henkilö poistuu Suomesta aikaisemmin, hänen on esitettävä työnantajan todistus siitä, että työsuhde päättyi merkittyä aikaisemmin.

Suomalainen, joka asuu pysyvästi EU:n tai Norjan ulkopuolella, voi Suomessa käydessään tehdä täällä ostoksia, joihin voidaan soveltaa matkailijamyyntisäännöstä. Myös silloin, kun suomalainen muuttaa vähintään kuudeksi kuukaudeksi muualle kuin EU:n alueelle tai Norjaan, ostoihin, jotka hän tekee kahden viimeisen viikon aikana ennen Suomesta lähtöään, voidaan soveltaa matkailijamyyntisäännöstä. Suomalaisen ostajan on esitettävä myyjäliikkeelle työ- tai oleskelulupa näyttönä siitä, että hän asuu tai on muuttamassa EU:n ulkopuolelle.

Matkailijanmyyntimenettelyn soveltaminen ei siis liity matkailijan kansalaisuuteen vaan kotipaikkaan tai vakinaiseen asuinpaikkaan. Esimerkiksi tavaroiden myyntiin, jotka Ruotsin kansalainen, joka asuu pysyvästi Sveitsissä, ostaa täällä ja vie mukanaan Sveitsiin voidaan soveltaa matkailijamyyntimenettelyä. Vastaavasti tavaroiden myyntiin Venäjän kansalaiselle, joka asuu pysyvästi Suomessa tai Ruotsissa, ei voi soveltaa matkailijamyyntimenettelyä vaikka ostaja vie tavarat Venäjälle.

Verottomana matkailijamyyntinä pidetään vain myyntiä, jossa matkailija itse vie ostamansa tavarat EU:n ulkopuolelle.

3 Myynnin vähimmäisarvo ja tavaroiden vienti EU:n alueelta

Veroton matkailijamyynti edellyttää, että ostoksen on oltava vähintään 40 euron arvoinen. Arvo sisältää arvonlisäveron. Raja-arvo voi koostua useiden tavaroiden ostoksista. Yhteenlaskettua arvoa voidaan kuitenkin käyttää ainoastaan, jos kaikki nämä tavarat on merkitty samalle asiakkaalle tavaroita luovuttavan saman myyjän laatimaan samaan tositteeseen (neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 282/2011 48 artikla).

Tavarat on vietävä käyttämättöminä EU:n alueelta myyntikuukautta seuraavien kolmen kuukauden aikana. Matkailijamyyntiä ei sovelleta tavaraan, joka on otettu käyttöön jo EU:n alueella.

4 Palautusmenettely

4.1 Myyjä käyttää palautusliikettä

Matkailijamyynnissä voidaan käyttää Verohallinnolta toimiluvan saaneen palautusliikkeen tai muun palautusliikkeen palveluja.

Palautusliike, joka harjoittaa arvonlisäverottomassa matkailijamyynnissä suoritetun arvonlisäveron palautustoimintaa siten, että siihen liittyy velvollisuus valvoa ja todistaa, että matkailija on vienyt tavarat pois EU:n alueelta, tarvitsee palautusliikelain (250/20.3.2015) mukaisen toimiluvan (käteispalautusliike). Lupa haetaan Verohallinnolta.

Lue lisää Arvonlisäveron palauttaminen matkailijamyynnissä (tax-free-myynnissä).

Palautusliike, joka ei myyjän toimeksiannosta suorita tavaroiden poistumisen valvontaa, ei tarvitse toimilupaa. Tällöin tavaroiden vienti EU:n ulkopuolelle perustuu Tullin vahvistamiin myyntitositteisiin (muu palautusliike).

4.2 Myyjä palauttaa arvonlisäveron itse

Myyjä voi palauttaa arvonlisäveron ostajalle myös itse. Palauttamiseen ei vaadita erityistä toimilupaa. Kun kauppaliike myy ulkomaalaiselle matkailijalle tavaraa, myynti on normaalia arvonlisäverollista myyntiä, kunnes myyjä saa selvityksen siitä, että tavara on viety EU:n alueelta. Käytännössä selvityksellä tarkoitetaan Tullin leimallaan vahvistamaa myyntitositetta.

5 Myyntitosite

Myyjän on annettava myynnistään matkailijalle tosite (arvonlisäveroasetus 2 § 2 mom.). Myyntitositteessa on aina oltava matkailijamyyntiä koskevat tiedot.

Jos myyjän antamassa maksutositteessa, esimerkiksi kassakuitissa, ei ole kaikkia matkailijamyynnissä vaadittuja tietoja, maksutositteen liitteeksi liitetään kiinteästi erillinen tosite, johon myyjä merkitsee ne tiedot, jotka eivät ole maksutositteessa. Erillinen tosite täydentää maksutositetta. Jos tositteita ei ole kiinteästi liitetty toisiinsa, on erillisenä laadittavassa tositteessa oltava selkeä yksiselitteinen viittaus maksutositteeseen. Yksiselitteisenä viittauksena toimii esimerkiksi erilliseen tositteeseen merkittävä kassakuitin tai muun maksutositteen päivämäärä ja numero.

Merkinnät myyntitositteeseen ja mahdollisesti annettavaan erilliseen tositteeseen tekee aina myyjä. Matkailija ei saa jälkikäteen tehdä merkintöjä tositteisiin.

On tärkeää, että myyjä on huolellinen tehdessään merkinnät tositteeseen. Tiedot on oltava ainakin suomen tai ruotsin kielellä. Puutteelliset tai puuttuvat tiedot voivat johtaa siihen, ettei tulliviranomainen leimaa tositetta. Tulliviranomaisen leimaama tosite on näyttö siitä, että tavara on poistunut EU:n alueelta, jolloin myyjä voi kirjata myynnin verottomaan myyntiin kirjanpidossaan.

Myyjän antamassa tositteessa on oltava tilaa Tullin merkinnöille eli esimerkiksi päiväleimalle.

Myyjän on säilytettävä itsellään kopio myyntitositteesta.

Myyjän on merkittävä tositteeseen seuraavat tiedot:

1. Ostajan nimi, passin numero ja kotipaikka sekä vakinainen asuinpaikka, jos se on eri kuin kotipaikka

Henkilön, joka ostaa tavarat ja vie ne henkilökohtaisissa matkatavaroissaan EU:n ulkopuolelle, on esitettävä myyjälle myyntitilanteessa passinsa, jonka numeron myyjä merkitsee myyntitositteeseen.

2. Myyjän nimi, osoite sekä Y-tunnus

3. Tavaroiden määrä ja laji

Myytävät tavarat on kuvattava niin yksityiskohtaisesti, että ne voidaan tunnistaa ja yksilöidä. Esimerkiksi television osalta laitteen merkki ja sarjanumero ovat selkeä yksilöinti.

”Vaatteita” ei ole riittävä kuvaus, vaan myyntitositteeseen merkitään tarkalleen esimerkiksi takki, kengät tai lasten kumisaappaat.
”Urheiluvälineitä” ei ole riittävä kuvaus, vaan myyntitositteeseen merkitään esimerkiksi: laskettelusukset, jääkiekkomaila tai skeittilauta.
”Koruja” ei ole riittävä kuvaus, vaan myyntitositteeseen merkitään esimerkiksi rannekoru, sormus tai kaulaketju.
”Asusteet” (”Accessories”) ei ole riittävä kuvaus, vaan laskuun merkitään esimerkiksi avaimenperä, huivi, kaulakoru, solmio tai lompakko.
”Elektroniikkaa” ei ole riittävä kuvaus, vaan myyntitositteeseen merkitään esimerkiksi kannettava puhelin ja sen IMEI-koodi, tietokone tai järjestelmäkamera.
”Työkaluja” (”Tools”) ei ole riittävä kuvaus, vaan myyntitositteeseen merkitään esimerkiksi käsipora, vasara, kirves, sähkökäyttöinen jyrsin tai sähköhiomakone.
”Auton osat” ei ole riittävä kuvaus, vaan myyntitositteeseen merkitään esimerkiksi konepelti, jarrupalat tai puskuri.

4. Verollinen hinta ja veron peruste (tavarasta suoritettava vastike, joka ei sisällä veron osuutta) verokannoittain tai suoritettavan veron määrä euroissa

Myyntihetkellä myyjä veloittaa matkailijalta arvonlisäverollisen hinnan. Myyjä ilmoittaa myynnin arvonlisäveron veroilmoituksessa verollisen myynnin veroina.

5.  Ostajalle palautettava määrä tai, jos se ei ole tiedossa, palautuksen vähimmäis- ja enimmäismäärä

6. Tavaroiden toimituspäivä

Tavaroiden toimituspäivä on se päivä, jolloin myyjä luovuttaa tavarat ostajan haltuun. Toimituspäivää ei tarvitse erikseen mainita, jos se on sama kuin tositteen antamispäivä.

Postimyynnissä toimituspäivänä pidetään sitä päivää, jolloin myyjä antaa paketin kuljetusliikkeen kuljetettavaksi Manner-Suomessa sijaitsevaan paketin noutopaikkaan. Jos tämä päivä on sama kuin tositteen antamispäivä, toimituspäivää ei tarvitse erikseen mainita.

7. Pakkauksien lukumäärä

Pakkauksella tarkoitetaan esimerkiksi kassia tai laatikkoa, johon myyjä pakkaa tavaran.

Esimerkki: Myyjän kassakoneen antamasta kuitista käy ilmi seuraavat tiedot:

 • myyjän nimi, osoite ja Y-tunnus
 • tositteen antamispäivä
 • tavaroiden määrä ja laji
 • tavaroista maksettu hinta
 • suoritettavan veron määrä euroissa

Myyjä laatii erillisen tositteen johon hän merkitsee

 • ostajan nimen, kotipaikan ja passin numeron
 • koska ostajalle maksettavan palautuksen määrä ei ole tiedossa, palautuksen vähimmäis- ja enimmäismäärä
 • pakkausten lukumäärä

Myyjä niittaa kassakuitin ja erillisen tositteen yhteen. Yhdessä ne muodostavat sen tositteen, jonka matkailija esittää myyjän valitsemasta menettelystä riippuen tulliviranomaiselle tai käteispalautusliikkeelle kun hän poistuu EU:sta.

Matkailija ei saa miltään osin itse merkitä tai täydentää yllämainittuja tietoja myyntitositteeseen, vaan kaikki merkinnät myyntitositteeseen tekee myyjä myyntihetkellä. Matkailijalle annetun alkuperäisen myyntitositteen ja sen jäljennöksen, joka jää myyjän kirjanpitoon, on oltava samansisältöiset.

6 Tavaroiden sinetöinti

Myyjän on, luovuttaessaan tavarat ostajalle aina sinetöitävä ne siten, että niiden yhteys myyjäliikkeeseen sekä käyttämättömyys on tulliviranomaisen tai toimiluvan saaneen käteispalautusliikkeen todettavissa vietäessä tavaroita EU:n ulkopuolelle. Myyjä voi tehdä sinetöinnin esimerkiksi käyttäen käteispalautusliikkeen tai myyjäliikkeen logolla tai nimellä varustettua teippiä myyjäliikkeen logolla varustetun pussin/pakkauksen sulkemiseen. Jos myyjällä ei ole omalla logolla tai nimellä varustettua teippiä, myyjän on pakattava tavara myyjän omalla logolla varustettuun muovipussiin/pakkaukseen. Myyjän on suljettava pussi/pakkaus kiinni nitojalla siten, että sitä ei saa auki ilman että pussiin/pakkaukseen jää reiät nitojan niiteistä. Myyjä voi sinetöidä esimerkiksi polkupyörän tai auton renkaan, joka ei mahdu pussiin tai pakkaukseen siten, että logollinen teippi tai logollinen nippuside laitetaan renkaan läpi niin, ettei polkupyörää tai auton rengasta voi käyttää. Myyjän on tehtävä sinetöinti huolellisesti, jotta tullitoimipaikassa tai toimiluvan saaneen käteispalautusliikkeen toimipisteessä voidaan todeta tavaran käyttämättömyys. Tällä tavoin varmistetaan ostajan oikeus arvonlisäveron palautukseen.

7 Myyjä on postimyyntiyritys

Matkailijamyyntimenettelyä voidaan soveltaa Manner-Suomessa tapahtuvaan postimyyntiin.

Postimyyntiyrityksen/verkkokaupan on oltava arvonlisäverovelvollinen Suomessa. Myyjän on tiedettävä, että myynti on matkailijamyynti. Kun ostaja tekee tilauksen esimerkiksi nettikaupassa, hänen on toimitettava skannattu kuva passistaan myyjälle. Passista tai muista asiakirjoista on käytävä ilmi, että ostajan kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka on EU:n tai Norjan ulkopuolella eikä hän oleskele EU-maassa tai Norjassa jatkuvasti.

Myyjä merkitsee myynnistä annettavaan tositteeseen kaikki tämän ohjeen kohdassa 5 mainitut tiedot. Hän liittää myyntitositteeseen kopion skannatusta passin kuvasta.

Myyjä lähettää sinetöidyt tavarat sovittuun noutopaikkaan Suomessa ja liittää matkailijamyynnissä vaadittavat tiedot sisältävän myyntitositteen mukaan pakettiin. Paketin noutopaikka voi olla esimerkiksi paketin kuljettaneen yrityksen toimipiste tai postin palvelupiste. Matkailijan noutaessa paketin, noutopaikan henkilökunta tarkistaa noutajan henkilöllisyyden passista.

Matkailijan lähtiessä Suomesta EU:n ulkopuolelle Suomen Tulli tarkistaa, että tavara on sinetöity ja käyttämätön. Samalla Tulli todentaa, että tositteeseen liitetty passin kopio ja matkailijan passi vastaavat toisiaan.

8 Tavaroiden viennin todistaminen

8.1 Myyjäliike käyttää käteispalautusliikettä

Jos myyjäliike käyttää toimiluvan saaneen käteispalautusliikkeen palveluita, matkailija käy palautusliikkeen rajalla sijaitsevassa toimipisteessä. Palautusliike tarkastaa tavarat ja asiakirjat ja vahvistaa tavaroiden viennin myyntitositteeseen. Palautusliike maksaa palautuksen matkailijalle käteisellä, tilille tai muulla niihin rinnastettavalla tavalla mahdollisesti omalla palkkiollaan vähennettynä.

8.2 Myyjäliike itse tai joku muu myyjäliikkeen puolesta palauttaa arvonlisäveron

Poistuessaan EU:n alueelta joko Suomesta tai muusta EU-maasta, ostaja leimauttaa myyntitositteen siinä tullitoimipaikassa, josta hän poistuu EU:n alueelta. Tulliviranomainen voi tällöin vaatia nähtäväksi käyttämättömät tavarat.

Tullin palvelupisteet, joissa tax-free leimauksia tehdään, löytyvät Tullin sivulta Asiakaspalvelua tarjoavat toimipaikat.

Ostaja toimittaa Tullin leimalla varustetun myyntitositteen myyjälle tai muulle palautusliikkeelle. Myyjä tai muu palautusliike palauttaa ostajalle arvonlisäveron vähennettynä mahdollisesti omilla kustannuksillaan eli palkkiollaan.

Myyjän ja palautusliikkeen on suoritettava arvonlisävero mahdollisesti perimästään palkkiosta, koska se on korvaus verollisesta palvelusta.

Myös siinä tapauksessa, jossa matkailijan on tehtävä tavaroista vienti-ilmoitus tulliviranomaiselle, myyntiä pidetään matkailijamyyntinä, jos arvonlisäverolain matkailijamyyntisäännöksen 70 b §:n ja arvonlisäveroasetuksen 2 §:n edellytykset täyttyvät. Tullin poistumistodiste tapahtuneesta kaupallisesta viennistä ei ole arvonlisäveroasetuksen edellyttämä näyttö siitä, että tavarat on viety EU:n ulkopuolelle vaan myös tässä tapauksessa Tulli leimaa myyjän antaman myyntitositteen näytöksi siitä, että tavara on poistunut EU:n alueelta matkailijaostoksena. Katso Tullin ohjeistus.

Jos tilanteessa, jossa matkailija poistuu EU:n alueelta käy ilmi puutteita tavaroissa tai myyntitositteessa tulliviranomainen voi leimata myyntitositteen punaisella leimalla. Leimassa oleva teksti kertoo, mitkä havainnot tulliviranomainen on tehnyt. Tilanteessa, jossa leiman perustella voidaan todeta, että matkailijamyynnin edellytykset eivät täyty, myyjä ei voi kirjata myyntitositetta verottomaan myyntiin.

Yleisimmät tilanteet, jolloin myyjä ei voi kirjata myyntiä verottomaan myyntiin

 • tavaraa ei ole esitetty tulliviranomaiselle poistuttaessa EU:sta
 • tavaraa on käytetty ennen EU:sta poistumista
 • tavara on luovutettu ostajalle verottomana
 • tavaran esittää tulliviranomaiselle muu henkilö kuin se, joka myyntitositteeseen on merkitty ostajaksi ja jonka passiin on viitattu.

Sen sijaan esimerkiksi leimalla, jossa todetaan, että sinetöinnissä on puutteita, on tarkoitus ohjata myyjää tulevia myyntejä varten. Koska Tulli kuitenkin todisti viennin, myyjä saa kirjata sen verottomaan myyntiin.

9 Myynnin kirjaaminen verottomaksi myynniksi

9.1 Viennin näyttö

Myyjän on kaikissa vientitilanteissa liitettävä kirjanpitoonsa selvitys siitä, että tavara on viety EU:n ulkopuolelle. Jos selvitystä tavaran viennistä ei ole, myynti käsitellään normaalina kotimaan kauppana sitä koskevien säännösten mukaisesti.

Arvonlisäveroasetuksen 2 §:n 2 momentin mukaan arvonlisäverolain 70 b §:n 1 momentissa tarkoitetuksi selvitykseksi siitä, että ostaja on vienyt tavarat säännöksessä tarkoitetulla tavalla EU:n ulkopuolelle, katsotaan myynnistä laadittu tosite, jonka on vahvistanut

 • se tullitoimipaikka, jonka kautta tavarat poistuvat EU:sta tai
 • matkailijamyynnistä suoritetun arvonlisäveron käteispalautustoimintaa harjoittavan velvollisuuksista annetun lain (250/2015) mukaisen toimiluvan saanut elinkeinonharjoittaja. Toimiluvan saaneella käteispalautusliikkeettä harjoittavalla elinkeinonharjoittajalla on velvollisuus valvoa ja todistaa, että tavarat on viety EU:n ulkopuolelle.

Tullin tai toimiluvan saaneen käteispalautusliikkeen vahvistama myyntitosite on kirjanpitolaissa tarkoitettu tosite, koska se todentaa suoritettavan veron määrään vaikuttavan tapahtuman. Tämän tositteen myyjä liittää kirjanpitoonsa ja tekee sen perusteella verottoman viennin kirjanpitokirjaukset.

Viennin näytöksi ei kelpaa edellä kohdassa 8.2 mainittu tulliviranomaisen kaupallisesta viennistä edellyttämä vienti-ilmoitus eikä myyntitosite, johon tulliviranomainen on merkinnyt, etteivät matkailijamyynnin edellytykset täyty.

Kun myyjä saa mainitun selvityksen arvonlisäverottoman myynnin edellytysten täyttymisestä, hän saa kirjata myynnin verottomaksi joko niin, että hän tekee oikaisun tavaran myyntikuukaudelle tai sille kuukaudelle, jona hän on saanut näytön maastaviennistä. Jos maastavienti kuitenkin tapahtuu vasta seuraavan tilikauden aikana, oikaisu kohdistetaan tavaran myyntikuukaudelle ja tältä verokaudelta annetaan uusi arvonlisäveron veroilmoitus.

9.2 Viennin näytön säilyttäminen

AVL 209 o §:n mukaan arvonlisäverotuksessa tarkoitetut laskut on pääsääntöisesti säilytettävä Suomessa. Laskut voidaan säilyttää myös toisessa EU-maassa, jos tallennus on suoritettu sähköisesti siten, että se takaa täydellisen tosiaikaisen tietokoneyhteyden näihin tietoihin.

Oma-aloitteisten verojen verotusmenettelylain 24 §:ssä säädetään, että arvonlisäverovelvollisen on Verohallinnon kehotuksesta esitettävä Suomessa tarkastettavaksi kirjanpitonsa, muistiinpanonsa sekä kaikki se toimintaan liittyvä ja muu aineisto ja omaisuus, joka saattaa olla tarpeen hänen verotuksessaan tai hänen verotustaan koskevaa muutoksenhakua käsiteltäessä. Tarkastus toimitetaan verovelvollisen toimitiloissa, tilitoimistossa tai Verohallinnossa. Asiakirja-aineisto on esitettävä tarkastettavaksi tai toimitettava sinne, missä tarkastus suoritetaan (Oma-aloitteisten verojen verotusmenettelyasetus 14 §).

Myyntitositteet voidaan säilyttää kirjanpitovelvollisen lukuun muualla kuin yrityksen toimitiloissa. Edellytyksenä on kuitenkin, että tositteet ovat vaikeuksitta saatavissa verotarkastuksessa.

9.2.1 Käteispalautustoimintaa harjoittava palautusliike

Myyjä voi sopia toimiluvan saaneen käteispalautusliikkeen kanssa, että palautusliike säilyttää sen vahvistamia myyntitositteita myyjän lukuun. Tällöin käteispalautusliike laatii näistä viennin todisteista yhteenvetoraportin. Yhteenvetoraportin ja varsinaisten vientitodisteiden, jotka ovat kirjanpidon tositteita, välillä on oltava kirjanpitolain 2 luvun 6 §:ssä tarkoitettu vaikeuksitta todettavissa oleva yhteys. Yhteenvetoraportissa käteispalautusliikkeen on lueteltava jokainen myyntitosite, jonka osalta se on todistanut, että tavarat on viety EU:n ulkopuolelle. Yhteenvetoraportissa on mainittava kunkin myyntitositteen päivämäärä ja numero sekä veron määrä ja matkailijalle palautettu määrä. Myyjä voi tehdä verottoman viennin kirjauksen käteispalautusliikkeen antaman yhteenvetoraportin perusteella.

Yhteys viennin todisteiden ja yhteenvetoraportin välillä on tärkeä, jotta esimerkiksi verotarkastuksessa voidaan löytää todisteet vaivatta.

9.2.2 Muu palautusliike

Tavaran viennistä EU:n ulkopuolelle hyväksytään todisteena ainoastaan Tullin leimaamat myyntitositteet. Myyjä liittää tositteet kirjanpitoonsa ja tekee niiden perusteella verottoman viennin kirjaukset.

Myyjä voi sopia palautusliikkeen kanssa, että palautusliike säilyttää Tullin leimaamat myyntitositteet myyjän lukuun. Tällöin palautusliike laatii näistä viennin todisteista yhteenvetoraportin. Yhteenvetoraportin ja varsinaisten vientitodisteiden, jotka ovat kirjanpidon tositteita, välillä on oltava kirjanpitolain 2 luvun 6 §:ssä tarkoitettu vaikeuksitta todettavissa oleva yhteys. Yhteenvetoraportissa palautusliikkeen on lueteltava jokainen myyntitosite, jonka osalta Tulli on vahvistanut, että tavarat on viety EU:n ulkopuolelle. Yhteenvetoraportissa on mainittava myyntitositteen päivämäärä ja numero, sekä veron määrä ja matkailijalle palautettu määrä. Myyjä voi tehdä verottoman viennin kirjauksen palautusliikkeen antaman yhteenvetoraportin perusteella.

Palautusliikkeen myyjän lukuun säilyttämät Tullin leimaamat myyntitositteet on oltava vaikeuksitta saatavissa esimerkiksi verotarkastuksessa.

Tässä tapauksessa myyjä luottaa siihen, että palautusliike tarkastaa viennin todisteet, säilyttää ne ja niiden perusteella laatii yhteenvetoraportin oikein.  Myyjä on itse vastuussa suhteessa Verohallintoon, että hän tekee verottoman viennin kirjaukset oikein. Näin ollen, jos palautusliike tekee virheen, tai ei säilytä Tullin vahvistamia todisteita, myyjä vastaa veroseuraamuksista.

10 Myynti lentoasemalla

Matkailijamyynti lentoaseman ulkomaanliikenteen lähtöhallissa tapahtuu siellä sijaitsevasta niin sanottujen verottomien tavaroiden myymälästä. Verottomien tavaroiden myymälät ovat tullikoodeksin (952/2013) 240 artiklassa tarkoitettuja tullivarastoja tai arvonlisäverolain 72 j §:ssä tarkoitettuja varastoja. Myytävät tavarat ovat siten edellä mainituissa säännöksissä tarkoitettujen varastointimenettelyjen alaisia.

 • Arvonlisäverotonta on matkatavaroissa mukaan otettavien tavaroiden myynti matkustajalle, joka matkustaa EU:n veroalueen ulkopuolelle.
 • Arvonlisäverollista on matkatavaroissa mukaan otettavien tavaroiden myynti matkustajalle, joka matkustaa EU:n veroalueella toiseen EU-maahan.

Jos matkustajan kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka on Norjassa, verotta myytävien tuotteiden valikoimaa on rajoitettu. Henkilölle voidaan lentokentällä sijaitsevasta myymälästä myydä ilman arvonlisäveroa vain alkoholijuomia, tupakkavalmisteita, suklaa- ja makeistuotteita, hajusteita, kosmeettisia aineita ja toalettivalmisteita.

Selvitykseksi siitä, että ostaja vie tavarat EU:n ulkopuolelle katsotaan ostajan esittämä ulkomaan lennon tarkastuskortti. Lisäksi myyjän on laadittava myynnistä tosite, jossa on oltava seuraavat tiedot:

 1. ostajan nimi, passin numero ja kotipaikka sekä vakinainen asuinpaikka, jos se on eri kuin kotipaikka
 2. lennonnumero
 3. myyjän nimi ja Y-tunnus
 4. tavaroiden määrä ja laji
 5. tavaroiden toimituspäivä, jollei se ole sama kuin tositteen antamispäivä ja
 6. tavaroista maksettu hinta.

11 Myynti matkailijoille, joiden kotipaikka on Norjassa

Vaikka Norja ei olekaan EU-maa, on verottomalle myynnille rajoituksia myös silloin, kun matkailijan kotipaikka on Norjassa. Henkilölle, jonka kotipaikka on Norjassa, voidaan myydä tavaraa matkailijamyyntinä vain silloin, kun henkilö vie tavaran välittömästi myyntiin liittyen matkatavarana Norjaan ja maksaa siellä arvonlisäveron maahantuonnin yhteydessä. Myynti on verollinen kunnes matkailija esittää selvityksen (norjalainen tullauspäätös) siitä, että vero on maksettu Norjassa. Saatuaan selvityksen, myyjä voi kirjata myynnin verottomaksi ja palauttaa veron matkailijalle. Edellytyksenä on lisäksi, että tavaran tai tavanmukaisesti kokonaisuuden muodostavan tavararyhmän myyntihinta ilman veroa on vähintään 170 euroa.


Mika Jokinen
johtava veroasiantuntija

Iris Kavonius
ylitarkastaja

Ohje venäjäksi: Безналоговая продажа товаров туристам – Продажа «tax-free» – Инструкция для продавца

Sivu on viimeksi päivitetty 21.11.2019