Vero.fi on uudistunut. Lue lisää uudistuksesta.

Laki eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta

Antopäivä
12.10.2011
Diaarinumero
A191/200/2013
Voimassaolo
Toistaiseksi
Valtuutussäännös
Laki Verohallinnosta (503/2010) 2 § 2 momentti

Suomessa yleisesti verovelvollinen asuntojen vuokraustoimintaa harjoittava osakeyhtiö on vapautettu suorittamasta tuloveroa siten kuin eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta annetussa laissa (2009/299) säädetään. Lakia on sovellettu verovuodesta 2010 alkaen.

Veronhuojennuksen hakeminen

Veronhuojennusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella Verohallinnolta. Hakemus on tehtävä viimeistään sen verovuoden loppuun mennessä, jolta huojennusta haetaan. 

Hakemuksen tulee sisältää tarpeelliset tiedot ja asiakirjat yhtiön toiminnasta sekä lain 2 §:n 1 momentissa säädettyjen verovapauden edellytysten täyttymisestä. Tämän lisäksi laissa on säädetty erikseen verovapauden voimassaolon edellytyksistä, joiden täyttymistä jo verovapausajan ensimmäisenä verovuonna arvioidaan hakemusvaiheessa.

Ennakkoratkaisu

Verohallinto voi verovelvollisen kirjallisesta hakemuksesta antaa ennakkoratkaisun lain soveltamisesta. Hakemuksessa on ilmoitettava yksilöitynä kysymys, johon ennakkoratkaisua haetaan ja esitettävä asian ratkaisemiseksi tarvittava selvitys. Lainvoiman saanutta ennakkoratkaisua noudatetaan hakijan vaatimuksesta sitovana siten kuin ennakkoratkaisussa määrätään. 

Lisätietoja

Lisätietoja lain sisällöstä ja soveltamisesta antavat Mikko Mäkelä, p. 029 512 6345 ja Tuire Syrjänotko, p. 029 512 6342.


johtava veroasiantuntija Jari Salokoski

veroasiantuntija Veli-Matti Järnefelt

Sivu on viimeksi päivitetty 11.12.2013