Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Oma-aloitteisten verojen veronkorotukset

Antopäivä
20.6.2012
Diaarinumero
A65/200/2012
Voimassaolo
Toistaiseksi
Valtuutussäännös
Laki Verohallinnosta (237/08) 2 § 2 momentti
Korvaa ohjeen
1545/31/1997, 2.5.1997; 1284/38/2000, 3.5.2000; 428/38/2010, 29.4.2010

Verohallinnon ohjetta Dnro 428/38/2010, 29.4.2010 on päivitetty tällä ohjeella seuraavasti:

 • Ohjetta on kokonaisuudessaan muutettu ja selkeytetty

Verotilimenettely on muuttanut oma-aloitteisten verojen seuraamuksia.

Verotilimenettelyssä

 • Jos verovelvollinen ilmoittaa veroa myöhässä tai oma-aloitteisesti korjaa kausiveroilmoituksen tietoja jälkikäteen, määrätään myöhässä ilmoitetulle verolle verotililain 9 §:n nojalla myöhästymismaksu. Jos laiminlyönnistä määrätään veronkorotusta, ei myöhästymismaksua kuitenkaan määrätä.
 • Jos verovelvollinen ei ole oma-aloitteisesti antanut kausiveroilmoitusta, korjannut puutteellisia tietoja tai ei ole antanut kehotuksen jälkeen täydentäviä selvityksiä, voidaan laiminlyönnille määrätä veronkorotusta.

Veronkorotukset verotilimenettelyyn kuuluville oma-aloitteisille veroille määrätään yhdenmukaisesti tässä ohjeessa kuvatulla tavalla.

1. Oma-aloitteisten verojen yhtenäinen korotuskäytäntö verotiliaikana

Veronkorotuksesta säädetään arvonlisäverolain 182 §:ssä,ennakkoperintälain 44 §:ssä ja arpajaisverolain 13 §:ssä. Arvonlisäverolain veronkorotussäännöksiä sovelletaan arvonlisäveron ja vakuutusmaksuveron korotukseen ja ennakkoperintälain säännöksiä ennakonpidätysten, työnantajan sosiaaliturvamaksun, rajoitetusti verovelvollisilta perittävän lähdeveron ja korkotulon lähdeveron korotuksiin sekä arpajaisverolain korotussäännöksiä arpajaisveron korotuksiin.

Em. lakien veronkorotussäännöt poikkeavat sanamuodoltaan jonkin verran toisistaan, mutta ovat asiallisesti samansisältöisiä.

Veronkorotusta voidaan määrätä, jos verovelvollinen ei

 • anna kausiveroilmoitusta
 • anna pyydettyjä kausiveroilmoitusta koskevia lisäselvityksiä
 • täydennä puutteellista tai vaillinaista ilmoitusta.

Veronkorotus voidaan määrätä myös muissa tilanteissa, kun Verohallinto joutuu määräämään oma-aloitteista veroa maksettavaksi. Arvonlisäverotuksessa veronkorotusta on mahdollista määrätä myös, vaikka maksuunpantavaa veroa ei olisi ollut, esimerkiksi liikaa ilmoitetun vähennettävän veron perusteella.

2. Veronkorotuskäytäntö kausivalvonnan arviomaksuunpanoissa

Jos asiakas jättää kausiveroilmoituksen antamatta toimitetaan verotus arvioimalla. Arvioverotuksessaveronkorotusta määrätään aina 25 prosenttia maksuunpannulle verolle arvonlisäverolain 182 §:n 1 momentin 3 kohdan, ennakkoperintälain 44 §:n 1 momentin 3 kohdan ja arpajaisverolain 13 §:n 2 momentin perusteella.

Jos arviomaksuunpanoa oikaistaan,

 • siten, että veroa edelleen jää maksettavaksi on veronkorotus vähintään 25 prosenttia verosta ja enintään kaksi kertaa veron määrä.
 • siten, että maksuunpano muutoin poistettaisiin kokonaan, oikaisun yhteydessä määrätään veronkorotusta kuitenkin 85 euroa/oikaistava arviopäätös.
 • Jos alkuperäinen veronkorotus on ollut vähemmän kuin 85 euroa, korotus määrätään oikaisupäätöksessä alkuperäisen suuruisena.

3. Veronkorotuskäytäntö muissa maksuunpanoissa kuin kausivalvonnan arviomaksuunpanoissa

Yhtenäisen linjan saavuttamiseksi Verohallinto on laatinut taulukon käytettävistä veronkorotusprosenteista muissa kuin arvioverotuspäätöksissä. Veronkorotusprosenttia määrättäessä tulee ottaa huomioon laiminlyönnin vakavuus ja toistuvuus. Veronkorotukseen vaikuttaa myös se, onko asiakas antanut pyydettyjä lisäselvityksiä, vai onko asiakas jättänyt ne antamatta.

Verovelvollinen ei voi välttää veronkorotusta antamalla oikeat tiedot kausiveroilmoituksella vasta verotarkastuksen käynnistämisen jälkeen tai saatuaan tiedon aiotusta tarkastuksesta. Asia ratkaistaan tapauskohtaisesti, joten veronkorotuksen määrääminen ei aina edellytä sitä, että Verohallinto on ryhtynyt veron määräämistoimiin ennen kuin verovelvollinen on antanut ilmoituksen.

Korotus voidaan jättää kokonaan määräämättä tai määrätä taulukon mukaista prosenttia alhaisempana, jos kyse on lain soveltamisen kannalta tulkinnallisesta asiasta.

Taulukko:

veronkorotusprosentti muissa kuin kausivalvonnan arviomaksuunpanoissa

  Veronkorotusprosentti
 • vähäinen virhe tai laiminlyönti
enintään  10 %
 • tavanomainen virhe tai laiminlyönti
10 - 20 %
 • arvioverotus
enintään  kaksikertainen
 • törkeät virheet ja laiminlyönnit
enintään  kaksikertainen
 • rikostapaus
50 % tai enintään kolminkertainen

Työnantajasuoritusten vuosivalvonnan maksuunpanot ja suorituspuutteet:

Vuositasolla asiakkaan ilmoittamiskäyttäytymistä valvotaan vertaamalla kausiverotietoja asiakkaan antamaan vuosi-ilmoitukseen. Jos tiedot eivät täsmää asiakkaalle lähetetään vuosivertailun selvityspyyntö, jossa pyydetään selvittämään tietojen erotus. Jos asiakas vastaa selvityspyyntöön antamalla kausiveroilmoituksen myöhässä ilmoitetulle verolle määrätään myöhästymismaksu. Jos selvityspyynnön eräpäivän jälkeen asiakkaan vuosi-ilmoitustiedot ovat suuremmat kuin kausiveroilmoitusten tiedot, tehdään asiakkaalle maksuunpano. Maksuunpanopäätökselle lasketaan 20 %:n veronkorotus.

Ns. suorituspuutteiden johdosta tehtävissä maksuunpanoissa määrätään veronkorotusta 25 %.

 

Ylijohtaja Pekka Ruuhonen

Ylitarkastaja Anna-Mari SeppäläSivu on viimeksi päivitetty 31.7.2012