Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Oma-aloitteisten verojen veronkorotukset

Antopäivä
29.4.2010
Diaarinumero
428/38/2010
Voimassaolo
Toistaiseksi
Valtuutussäännös
Laki Verohallinnosta (237/08) 2 § 2 momentti
Korvaa ohjeen
1545/31/1997, 2.5.1997; 1284/38/2000, 3.5.2000

Verotilimenettely on muuttanut oma-aloitteisten verojen seuraamuksia.

Verotilimenettelyssä

  • Maksamatta jääneelle oma-aloitteiselle verolle määrätään verotililain 32 §:n mukaan viivästyskorkoa.
  • Jos verovelvollinen ilmoittaa veroa myöhässä tai oma-aloitteisesti korjaa kausiveroilmoituksen tietoja jälkikäteen, määrätään myöhässä ilmoitetulle verolle verotililain 9 §:n nojalla myöhästymismaksu. Jos laiminlyönnistä määrätään veronkorotusta, ei myöhästymismaksua kuitenkaan määrätä.
  • Jos verovelvollinen ei ole oma-aloitteisesti antanut kausiveroilmoitusta tai korjannut puutteellisia tietoja, voidaan laiminlyönnille määrätä veronkorotusta.

Veronkorotukset verotilimenettelyyn kuuluvien oma-aloitteisten verojen maksuunpanoissa määrätään yhdenmukaisesti tässä ohjeessa kuvatulla tavalla. Ohjetta sovelletaan kohdekausiin, jotka ovat alkaneet 1.1.2010 tai sen jälkeen.

Kausiveroilmoitusten valvonnassa veronkorotuksen suuruus määräytyy sen mukaan, mitä pidempään määräpäivästä verovelvollisen ilmoitus on antamatta.

Oma-aloitteisten verojen yhtenäinen korotuskäytäntö verotiliaikana

Veronkorotuksesta säädetään arvonlisäverolain 182 §:ssä,ennakkoperintälain 44 §:ssä ja arpajaisverolain 13 §:ssä. Arvonlisäverolain veronkorotussäännöksiä sovelletaan arvonlisäveron ja vakuutusmaksuveron korotukseen ja ennakkoperintälain säännöksiä ennakonpidätysten, työnantajan sosiaaliturvamaksun, rajoitetusti verovelvollisilta perittävän lähdeveron ja korkotulon lähdeveron korotuksiin sekä arpajaisverolain korotussäännöksiä arpajaisveron korotuksiin.

Em. lakien veronkorotussäännöt poikkeavat sanamuodoltaan jonkin verran toisistaan, mutta ovat asiallisesti samansisältöisiä. Yhtenäisen linjan saavuttamiseksi Verohallinto on laatinut taulukon käytettävistä veronkorotusprosenteista muissa kuin arvioverotustapauksissa. Veronkorotusprosentti on sitä suurempi mitä pidempään määräpäivästä verovelvollisen ilmoitus on antamatta. Taulukon veronkorotusprosentteja määriteltäessä on otettu huomioon se, että veronkorotuksen tulee olla ankarampi sanktio kuin myöhästymismaksu, joka määrätään silloin, kun verovelvollinen itse korjaa tietoja myöhässä.

Veronkorotusta voidaan määrätä, jos verovelvollinen ei anna kausiveroilmoitusta tai täydennä puutteellista tai vaillinaista ilmoitusta kohtuullisessa ajassa. Veronkorotus koskee esimerkiksi tilanteita, joissa Verohallinto on ryhtynyt veron määräämistoimiin ennen kuin verovelvollinen on antanut oikeat tiedot kausiveroilmoituksella. Veronkorotus määrätään maksettavaksi, jos vero maksuunpannaan esimerkiksi arvion, vuosivertailun tai tarkastuskertomuksen perusteella.

Korotus voidaan jättää kokonaan määräämättä tai määrätä taulukon mukaista prosenttia alhaisempana, jos kyse on tulkintavirheestä tai, jos laiminlyöntiä on pidettävä vähäisenä.

Arviomaksuunpanot

Arvioverotuksessaveronkorotusta määrätään aina 25 prosenttia maksuunpannulle verolle arvonlisäverolain 182 §:n 1 momentin 3 kohdan, ennakkoperintälain 44 §:n 1 momentin 3 kohdan ja arpajaisverolain 13 §:n 2 momentin perusteella. Arviomaksuunpanot tehdään verotiliaikana yleensä jo kohdekauden veron eräpäivää seuraavana kuukautena, joten korotus on ankarampi kuin alla olevan taulukon mukaiset korotukset.

Jos arviomaksuunpanoa oikaistaan

  • siten, että veroa edelleen jää maksettavaksi, määrätään jäljelle jäävälle verolle veronkorotusta 25 prosenttia, kuitenkin vähintään 85 euroa/oikaistava arviopäätös. Jos alkuperäinen veronkorotus on ollut vähemmän kuin 85 euroa, korotus määrätään oikaisupäätöksessä alkuperäisen suuruisena.
  • siten, että maksuunpano muutoin poistettaisiin kokonaan, oikaisun yhteydessä määrätään veronkorotusta kuitenkin 85 euroa/oikaistava arviopäätös. Jos alkuperäinen veronkorotus on ollut vähemmän kuin 85 euroa, korotus määrätään oikaisupäätöksessä alkuperäisen suuruisena.

Muut maksuunpanot

Koska oma-aloitteisen virheiden korjaamisen tulee olla verovelvolliselle edullisempaa kuin jos vero maksuunpantaisiin viranomaisaloitteisesti, tulee maksuunpanossa määrätä veronkorotusprosentti siten, että veronkorotus on ankarampi sanktio kuin mitä myöhästymismaksu vastaavalta ajalta olisi. Veronkorotus ei kuitenkaan voisi olla 20 000 euroa suurempi, ellei kyse ole tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta, jolloin korotus voi olla 20 000 euroa suurempikin.

Verovelvollinen ei voi välttää veronkorotusta antamalla oikeat tiedot kausiveroilmoituksella vasta verotarkastuksen käynnistämisen jälkeen tai saatuaan tiedon aiotusta tarkastuksesta. Asia ratkaistaan tapauskohtaisesti, joten veronkorotuksen määrääminen ei aina edellytä sitä, että Verohallinto on ryhtynyt veron määräämistoimiin ennen kuin verovelvollinen on antanut ilmoituksen.

Veronkorotusprosentti muissa kuin arviomaksuunpanoissa:

Päivien lukumäärä

(kohdekauden eräpäivää seuraavasta päivästä maksuunpanon päätöspäivään)
Veronkorotusprosentti


1 -    60 pv 4 %
61 -  120 pv 7 %
121 -  200 pv 11 %
201 -  300 pv 17 %
301 -  400 pv 22 %
401 -  500 pv 28 %
501 -  600 pv 33 %
601 -  700 pv 39 %
701 -  900 pv 50 %
901 -1100 pv 61 %
yli 1100 pv (yli 3 v) 65 %

Vuosivalvonnan maksuunpanot ja suorituspuutteet

Vuositasolla asiakkaan ilmoittamiskäyttäytymistä valvotaan vertaamalla kausiverotietoja asiakkaan antamaan vuosi-ilmoitukseen. Vuosivertailussa asiakkaalle lähetetään selvityspyyntö, jossa pyydetään selvittämään tietojen erotus. Jos asiakas vastaa selvityspyyntöön antamalla kausiveroilmoituksen, siirtyy asiakkaan käsittely kausivalvontaan. Kausivalvonnassa myöhässä ilmoitetulle verolle määrätään myöhästymismaksu. Jos selvityspyynnön eräpäivän jälkeen asiakkaan vuosi-ilmoitustiedot ovat suuremmat kuin kausiveroilmoitusten tiedot, tehdään asiakkaalle vuosivalvonnan maksuunpano. Maksuunpanopäätökselle lasketaan 20 %:n veronkorotus.

Ns. suorituspuutteiden johdosta tehtävissä maksuunpanoissa määrätään veronkorotusta 25 %.

 

Anneli Kukkonen
Apulaisjohtaja                    

Anna-Mari Seppälä
Ylitarkastaja                        Sivu on viimeksi päivitetty 26.6.2012