Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Tonnistoverovelvolliseksi hakeutuminen ja ilmoittamisvelvollisuus (90/2012)

Antopäivä
25.10.2017
Diaarinumero
A203/200/2017
Voimassaolo
1.11.2017 - 20.1.2022
Valtuutussäännös
VerohallintoL
Korvaa ohjeen
Tonnistoverovelvolliseksi hakeutuminen ja ilmoittamisvelvollisuus (A11/200/2012)

Tonnistoverovelvolliseksi hyväksymistä haetaan Konserniverokeskukselta

Tonnistoverovelvolliseksi hyväksymistä haetaan lomakkeella 69. Hakemuksen tulee sisältää tarpeelliset tiedot ja asiakirjat yhtiön toiminnasta ja tonnistoverovelvolliseksi hyväksymisen edellytysten arviointiin vaikuttavista seikoista.

Yhtiön tulee antaa hakemuksen liitteenä tiedot yhtiön koko tonnistoverotettavasta aluskannasta lomakkeella 69A ja aluskohtaiset tiedot lomakkeella 69B. Lomakkeella 68 yhtiön tulee antaa laskelma tonnistoverotettavan tulon määrästä ennakkoveron määräämistä varten.

Tonnistoverovelvolliseksi on hakeuduttava kolmen kuukauden kuluessa yhtiön rekisteröinnistä.

Tietojen antaminen tonnistoverokauteen kuuluvilta verovuosilta

Konserniverokeskus toimittaa yhtiön tonnistoverotuksen sekä tuloverotuksen tonnistoverokauteen kuuluvilta verovuosilta. Tonnistoverovelvollinen on velvollinen antamaan veroilmoituksen erikseen tonnistoverotettavasta toiminnasta ja tuloverotettavasta toiminnasta noudattaen, mitä veronalaisen tulon ilmoittamisvelvollisuudesta säädetään verotusmenettelystä annetussa laissa. Mainitun lain 7 a §:ssä tarkoitettu sähköinen ilmoittamisvelvollisuus ei kuitenkaan koske tonnistoverotettavasta toiminnasta annettavaa veroilmoitusta.

Yhtiön on lisäksi annettava muut tuloverotuksen toimittamista varten tarpeelliset tiedot ja selvitykset. Verohallinto antaa tarkemmat määräykset tietojen ja selvitysten antamisesta. Yhtiö antaa tiedot tonnistoverotettavasta tulosta lomakkeella 68. Tuloverotettavasta toiminnasta yhtiö antaa lomakkeen 6B liitteineen.

Kaikista tonnistoverokelpoisuuteen vaikuttavista muutoksista ilmoitetaan lomakkeilla 68, 69A ja 69B.

Tonnistoverotettavan toiminnan tulo lasketaan valtion tuen seurantaa varten myös tuloverotusta koskevan lainsäädännön mukaan. Tämän vuoksi yhtiön on annettava vuosittain tiedot tonnistoverotettavasta toiminnasta myös verolomakkeilla 6T ja 62. Verovuoden tuloa laskettaessa yhtiön katsotaan tehneen kaikki mahdolliset vähennykset ja enimmäispoistot. Verotuksen toimittamisen yhteydessä käytetään tonnistoverovelvolliseksi hakeutumisen yhteydessä ilmoitettuja tietoja käyttöomaisuuden kirjanpidossa poistamatta olevista hankintamenoista ja tuloverotuksessa poistamatta olevista menojäännöksistä.

Jos yhtiöllä on sekä tuloverotettavaa että tonnistoverotettavaa toimintaa, antaa yhtiö ainakin seuraavat veroilmoituslomakkeet:

  • tuloverotettava toiminta: 6B ja 62
  • tonnistoverotettava toiminta: 68, 69A ja 69B
  • tonnistoverotettavasta toiminnasta tuen seurantaa varten: 6T ja 62

Lisätietoja tonnistoverotuksesta antavat Konserniverokeskuksesta Veli-Matti Järnefelt p. 029 512 6354 ja Antero Massinen p. 029 512 6214

Lauri Savander
johtava veroasiantuntija

Veli-Matti Järnefelt
veroasiantuntija

 

Sivu on viimeksi päivitetty 31.10.2017