Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Postipalvelujen arvonlisäverotus

Antopäivä
21.12.2011
Diaarinumero
886/40/2011
Voimassaolo
- 10.9.2017
Valtuutussäännös
Verohallintolaki (503/2010) 2 § 2 mom.

Arvonlisäveron verokannat nousevat 1.1.2013.  Tässä ohjeessa on vanhat verokannat. Uudet verokannat ovat 24 % (yleinen verokanta), 14 % ja 10 % (alennetut verokannat). Lisätietoa ohjeessa Arvonlisäverokantojen muutos 1.1.2013.

Laki arvonlisäverolain muuttamisesta (417/2011) tuli voimaan 1.6.2011 samanaikaisesti uuden postilain (415/2011) kanssa. Ahvenanmaan maakunnassa postipalveluja koskevaa maakuntalakia (ÅFS 60/2007) muutettiin siten, että postin yleispalvelua koskevat määritelmät ovat 1.6.2011 alkaen mahdollisimman yhdenmukaiset Ahvenanmaalla ja muualla Suomessa (maakuntalaki postipalveluja koskevasta maakuntalain muuttamisesta (ÅFS 38/2011)).

Postilain ja Ahvenanmaan maakuntalain mukaiset postin yleispalvelut ovat verottomia 1.6.2011 lähtien, jos myyjänä on yleispalvelun tarjoaja. Postimerkkien hinnoissa ei ole arvonlisäveroa lainmuutosten voimaantulon jälkeen. Lainmuutokset vaikuttavat myös arvonlisäveron vähennysoikeuteen.

Muutos johtuu EU-oikeudesta. EU:n arvonlisäverodirektiivin (neuvoston direktiivi 2006/112/EY) 132 artiklan 1 kohdan a) alakohdan mukaan jäsenvaltioiden on vapautettava verosta julkisen postilaitoksen palvelujen suoritukset ja niihin liittyvät tavaroiden luovutukset, lukuun ottamatta henkilökuljetus- ja televiestintäpalveluja. Euroopan unionin tuomioistuin antoi 23.4.2009 tuomion asiassa C-357/07 (TNT Post Uk Ltd.). Tuomiossa julkinen postilaitos määritellään sellaiseksi julkiseksi tai yksityiseksi toimijaksi, joka sitoutuu huolehtimaan jäsenvaltiossa kokonaan tai osittain postin yleispalvelusta. Yleispalvelulla tarkoitetaan palvelua, joka on määritelty yleispalveluksi postidirektiivin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/67/EY) 3 artiklassa.

1. Postin yleispalvelun verottomuus

Postin yleispalvelun tarjoajan harjoittama yleispalvelun myynti on vapautettu verosta 1.6.2011 alkaen. Arvonlisäverolain 33 b §:n mukaan veroa ei suoriteta postilaissa ja postipalveluista annetussa Ahvenanmaan maakuntalaissa (postilait) tarkoitetun yleispalvelun tarjoajan harjoittamasta yleispalvelun myynnistä.

1.1. Yleispalvelun tarjoaja

Postilakien mukaan yleispalveluvelvollisuuden asettamisesta päättää Viestintävirasto Manner- Suomessa ja Ahvenanmaan maakuntahallitus Ahvenanmaan maakunnassa markkinoiden arvioinnin perusteella. Yleispalveluvelvoitteen saanut postiyritys on arvonlisäverodirektiivin 132 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu julkinen postilaitos, eli sellainen julkinen tai yksityinen toimija, joka on Suomessa sitoutunut huolehtimaan kokonaan tai osittain postin yleispalvelusta. Yleispalveluvelvoite on tällä hetkellä Manner- Suomessa Itella Posti Oy:llä ja Ahvenanmaan maakunnassa Posten Åland Ab:lla.

1.2. Yleispalvelu

Yleispalvelulla tarkoitetaan tiettyjä postipalveluita, joiden tulee olla koko maassa pysyvästi tarjolla ja saatavilla tasapuolisin ehdoin. Yleispalvelut on määritelty postilain 15 §:ssä. Ahvenanmaan postipalveluja koskevassa maakuntalaissa vastaavat määritelmät ovat lain 4 §:ssä. Ahvenanmaan maakunnassa sovelletaan yleistä arvonlisäverolainsäädäntöä (arvonlisäverolaki 1501/93 ja arvonlisäveroasetus 50/94), ellei Ahvenanmaan maakuntaa koskevassa erityislaissa (laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisä- ja valmisteverolainsääntöön (1266/96)) säädetä toisin. Postin yleispalveluista ei ole säännöksiä Ahvenanmaan maakuntaa koskevassa erityislaissa, joten tältä osin arvonlisäverolain säännöksiä sovelletaan Ahvenanmaalla sellaisenaan.

Yleispalveluja ovat postilaeissa määritellyillä yleisesti käytettävissä olevilla käteismaksutavoilla (kuten postimerkit ja lämpökirjoitinleimat) maksetut:

 • enintään 2 kilon painoiset kirjelähetykset, jotka jätetään
  kuljetettavaksi postin keräilypisteeseen, sekä niiden kirjaamis- ja vakuuttamispalvelut
 • enintään 10 kilon painoiset postipaketit, jotka lähetetään ja
  noudetaan postin palvelupisteestä, sekä niiden kirjaamis- ja vakuuttamispalvelut.

Yleispalveluun kuuluvat myös maahan saapuvat enintään 20 kilon painoiset postilähetykset.

Yleispalvelutuotteet ovat verottomia sekä kotimaahan että ulkomaille lähetettyinä.

Yleisesti käytettävissä olevilla käteismaksutavoilla tarkoitetaan postilakien mukaan postimerkkejä sekä niihin rinnastettavia käteismaksutapoja kuten lämpökirjoitinleimoja. Sillä ei ole määritelmän kannalta merkitystä, maksetaanko esimerkiksi pankkikortilla tai luottokortilla. Maksutavan tulee olla yleisesti kaikkien käytettävissä. Näin on silloin kun maksutapa ei perustu laskutukseen. Esimerkiksi postimaksu- eli frankeerauskoneella maksetut lähetykset eivät kuulu yleispalveluun, koska postimaksukoneen käyttö edellyttää aina sopimussuhdetta sekä postiyrityksen että postimaksukoneita maahantuovan yrityksen kanssa.

Yleispalvelun ulkopuolelle jäävät myös kaikki sellaiset lähetykset, jotka laskutetaan asiakkaalta sopimuksen mukaisesti. Yleispalvelu ei siis sisällä esimerkiksi massapostituksia.

Kun yleispalvelua tarjoava postiyritys valmistaa ja myy postikortteja ja kirjekuoria, joissa on valmiiksi merkintä postimaksusta, postimaksua vastaava osuus tällaisesta tuotteesta on veroton. Tavaran (postikortin tai kirjekuoren) osuus on verollinen. Jos asiamies tai muu postimerkkien välittäjä myy tällaisia yleispalvelua tarjoavan postiyrityksen valmistamia postikortteja tai kirjekuoria, postimaksua vastaava osuus tuotteesta on veroton ja postikortin tai kirjekuoren osuus on verollinen.

1.2.1. Enintään 2 kilon painoiset kirjelähetykset

Enintään 2 kilon painoiset kirjelähetykset kuuluvat yleispalveluun, jos ne maksetaan postilaeissa määritellyillä yleisesti käytettävissä olevilla käteismaksutavoilla ja asiakkaalla on mahdollisuus jättää ne postiyrityksen kuljetettavaksi keräilypisteeseen.

Keräilypisteellä tarkoitetaan kirjelaatikkoa tai muuta vastaavaa paikkaa, jonne käteismaksumerkinnällä varustetun kirjelähetyksen voi jättää kuljetettavaksi.

1.2.2. Enintään 10 kilon painoiset postipaketit

Yleispalvelupaketteja ovat enintään 10 kilon painoiset postipaketit, jotka maksetaan postilaeissa määritellyillä yleisesti käytettävissä olevilla käteismaksutavoilla ja jotka asiakas voi jättää postitoimipisteeseen tai muuhun soveltuvaan jättöpaikkaan postiyrityksen kuljetettavaksi ja noutaa postitoimipisteestä.

Paketin jättöpaikalla tarkoitetaan sellaista paikkaa, jossa postiyritys säännöllisesti ottaa vastaan pakettilähetyksiä. Tyypillinen tällainen paikka on postitoimipaikka, mutta kyseeseen tulee myös jokin muu paikka, kuten lajittelukeskus tai lastauslaituri.

Yleispalvelupaketti on tuote, jonka toimitusehdoissa määritellään, että tuote noudetaan toimipisteestä. Noudettava pakettilähetys kuuluu yleispalveluun silloinkin, kun paketin saaja esimerkiksi tilaa kotiinkuljetuksen maksullisena lisäpalveluna. Lisäpalvelu on tällöin verollinen.

Yleispalvelun ulkopuolelle jäävät muun muassa sellaiset paketit, jotka toimitusehtojen mukaan aina noudetaan lähettäjältä. Noutopaikkana voi olla esimerkiksi lähettäjäyrityksen oma toimipiste tai yksityishenkilön koti.

1.3. Alihankkijan yleispalvelun tarjoajalle myymä palvelu

Postipalveluun voivat kuulua postilähetysten jakelun lisäksi lähetysten keräily, lajittelu ja kuljetus. Arvonlisäverotuksessa yleispalvelun tarjoajan harjoittamaa yleispalvelun myyntiä pidetään yhtenä tavaran kuljetuspalveluna, vaikka siihen sisältyisivät kaikki nämä mainitut toiminnot. Jos yleispalvelun tarjoaja hankkii osan toiminnoista alihankintana, alihankkijan myymä palvelu on verollinen.

2. Verolliset postipalvelut

Yleispalvelun tarjoajan myymät muut kuin yleispalveluun kuuluvat palvelut ovat verollisia. Lisäksi verollista on sellaisen postipalvelun myynti, jonka ehdot on neuvoteltu yksilöllisesti.

Asiakkaalta sopimuksen mukaan laskutettavat lähetykset eivät ole yleispalvelua. Tällaisia ovat esimerkiksi:

 • yksikköhinnaltaan postimerkkilähetyksiä edullisemmat massapostitettavat lähetykset
 • asiakkaalle yksilöllisesti laaditut postikuoret, jotka sisältävät postimaksun sekä
 • asiakkaalta lähetyslistan perusteella laskutettavat lähetykset, joihin painetaan maksumerkintätunnus (esimerkiksi ”Port Payé Finlande” ja ”Porto Betalt”) asiakasnumeroineen.

Jos asiakas esimerkiksi ostaa yleispalvelun tarjoajalta oikeuden painaa merkintä postimaksusta valmistamaansa postikorttiin tai -kuoreen, yleispalvelun tarjoajan myynti on verollinen, koska kyse on sopimukseen perustuvasta laskutuksesta. Kun asiakas myy tällaisen postikortin tai -kuoren edelleen, myynti on verollinen.

Verollisia postipalveluja ovat myös esimerkiksi:

 • yli 2 kilon painoiset kirjelähetykset
 • yli 10 kilon painoiset postipaketit
 • muulla tavoin kuin postilaeissa määritellyillä yleisesti käytettävissä olevilla käteismaksutavoilla maksetut lähetykset silloinkin kun ne mahtuisivat yleispalvelun piiriin painonsa perusteella
 • pikakirjeet
 • ovelle saakka toimitettavat paketit ja muut kotiinkuljetuspalvelut
 • yleispalveluna pidettävien postipakettien yhteydessä maksullisena lisäpalveluna myytävät kotiinkuljetus- sekä muut vastaavat paketin perille toimittamisen varmistavat kuljetuspalvelut
 • osoitteenmuutos- ja edelleen lähettämispalvelut.

Yleispalveluun kuulumattomat postilähetykset Manner- Suomesta Ahvenanmaalle ja muille EU:n arvonlisäveroalueen ulkopuolisille alueille sekä EU:n ulkopuolisiin valtioihin ovat verottomia arvonlisäverolain 71 §:n 1 kohdan perusteella. Samoin yleispalveluun kuulumattomat postilähetykset Ahvenanmaalta Manner- Suomeen, EU:n jäsenvaltioihin, EU:n arvonlisäveroalueen ulkopuolisille alueille sekä EU:n ulkopuolisiin valtioihin ovat verottomia (arvonlisäverolain 71 § 1 kohta, erityislain (1266/96) 8 §).

3. Postiyritysten väliset päätemaksut

Ulkomailta Suomeen saapuvat postilähetykset toimitetaan edelleen vastaanottajille Suomessa postitoimintaa koskevien kansainvälisten sopimusten ja postidirektiivin mukaisesti. Suomalainen postiyritys, joka kuljetuksen suorittaa, veloittaa Suomessa tapahtuvan kuljetuksen ulkomaiselta postiyritykseltä niin sanottuna päätemaksuna.

Vastaavasti Suomesta ulkomaille lähetetyt postilähetykset toimitetaan asianomaisessa maassa toimivan postiyrityksen toimesta perille vastaanottajilleen, ja ulkomaiset postiyritykset veloittavat päätemaksun suomalaiselta postiyritykseltä.

Arvonlisäverolain 71 a §:n mukaan ulkomaisen postiyrityksen suomalaiselle postiyritykselle myymä päätemaksua vastaan tapahtuva kansainvälistä postiliikennettä koskeva kuljetuspalvelu on veroton. Suomalaisen postiyrityksen ei tarvitse suorittaa veroa käännetyn verovelvollisuuden perusteella tällaisesta kuljetuspalvelun ostosta.

Arvonlisäverolain 71 a § koskee päätemaksuja laajasti, riippumatta siitä onko kuljetus yleispalvelun mukainen postilähetys vai verollinen postilähetys.

4. Postimerkkien arvonlisäverotus

4.1. Käypä postimerkki

Käypien postimerkkien luovuttamisesta ei 1.6.2011 alkaen suoriteta veroa. Postimerkistä maksettua maksua pidetään tavarakuljetuspalvelun ennakkomaksuna. Postimerkkiä voi yleensä käyttää ainoastaan yleispalveluun kuuluvissa postilähetyksissä, joten postimerkin hintaan ei sisälly arvonlisäveroa.

Postimerkkejä voi ostaa yleispalvelua tarjoavien postiyritysten omista toimipaikoista, niiden asiamiesten toimipaikoista sekä eräistä muista toimipaikoista. Asiamiesten ja muiden postimerkkejä edelleen luovuttavien toimipaikkojen katsotaan arvonlisäverotuksessa toimivan päämiehensä nimissä ja lukuun. Päämiehen nimissä ja lukuun toimiminen edellyttää sopimusta yleispalvelun tarjoajan ja asiamiehen tai muun postimerkkejä edelleen luovuttavan välillä.

4.2. Keräilyesineenä pidettävä postimerkki

Keräilyesineinä pidettävien postimerkkien myynti on verollista myös 1.6.2011 tai sen jälkeen. Postimerkkiä voidaan pitää keräilyesineenä, kun se ei ole voimassa oleva eikä tule voimaan myöhemminkään tai sen myyntihinta määräytyy keräilyarvon perusteella.

Keräilyesineenä ei pidetä käypiä postimerkkejä, joita luovutetaan niiden nimellisarvosta, vaikka ne hankittaisiin keräilytarkoituksessa. Luovutuksen yhteydessä ei ole tällöin suoritettava veroa.

Keräilyesineiden myyntiin voidaan tietyin edellytyksin soveltaa marginaaliverotusmenettelyä (arvonlisäverolain 79a - 79j §§). Tästä menettelystä on tarkempaa tietoa Verohallinnon ohjeessa ”Käytettyjen tavaroiden sekä taide-, keräily- ja antiikkiesineiden marginaaliverotusmenettely”.

5. Verottomia yleispalveluja myyvän verovelvollisen vähennysoikeudet

Sekä verollisia että verottomia postipalveluja myyvän yleispalvelun tarjoajan on jaettava hankintansa vähennyskelpoisiin ja vähennyskelvottomiin.  Siltä osin kun yleispalvelun tarjoajan toiminta on muuttunut verottomaksi, ennen 1.6.2011 tehdyt vähennykset tulee oikaista joko oman käytön veroa tai kiinteistöinvestointia koskevan vähennysten tarkistamista koskevien säännösten mukaisesti niiden hyödykkeiden osalta, jotka 1.6.2011 otetaan kokonaan tai osittain vähennyskelvottomaan käyttöön. Verohallinnon ohjeissa ”Oman käytön ja alivastikkeellisten luovutusten arvonlisäverotus” (Dnro 621/40/2009, 20.5.2009) ja ”Kiinteistöinvestointien arvonlisäverotus” (Dnro 1845/40/2007, 14.12.2007) on tarkempaa tietoa näihin asioihin liittyen.

Toisiin EU:n jäsenvaltioihin ja EU:n ulkopuolelle osoitetut postilähetykset kuuluvat yleispalvelun piiriin samoin edellytyksin kuin kotimaan postilähetykset. Nämäkin on siten vapautettu verosta 1.6.2011 alkaen, joten kyseinen toiminta ei lainmuutoksen jälkeen oikeuta vähentämään arvonlisäveroa.

Arvonlisäverolain 131 § pykälän 1 momenttia on tarkistettu lainmuutoksen yhteydessä siten, että siinä ei viitata 71 a §:ään. Päätemaksua vastaan tapahtuvaan kuljetuspalveluun ei siten liity oikeutta saada palautuksena hankintoihin sisältyvää veroa.

Arvonlisäverolain 117 §:ssä säädetään vähennysoikeuden jakamisesta. Jos hyödykettä käytetään vain osittain vähennykseen oikeuttavaan tarkoitukseen, saadaan hyödykkeestä tehdä vähennys vain siltä osin kuin hyödykettä käytetään tähän tarkoitukseen. Jos hyödykkeitä käytetään verottomaan yleispalvelujen tuottamiseen, tämän käytön osalta ei siis ole oikeutta veron vähentämiseen. Vähennyksen saa tehdä vain siitä veron osuudesta, joka vastaa hyödykkeen vähennykseen oikeuttavaa käyttöä.

6. Asiamiespostit ja muut postimerkkien välittäjät

6.1. Välitystoiminta

Välitystoiminnalla tarkoitetaan arvonlisäverotuksessa hyödykkeiden myyntiä tai ostoa päämiehen nimissä ja lukuun. Välittäjä ei myy tai osta tavaroita tai palveluja vaan myy välityspalvelun päämiehelleen.

Välityspalvelun verollisuuteen ei vaikuta se, onko välitettävän hyödykkeen myynnistä suoritettava veroa. Välittäjän verovelvollisuus ratkaistaan arvonlisäverolain yleisten sääntöjen nojalla. Välityspalveluun sovelletaan yleistä 23 prosentin verokantaa, ellei välityspalvelua ole erikseen säädetty verottomaksi.

6.2. Asiamiespostit

Postin yleispalvelun tarjoajilla on omien toimipaikkojensa ohella lukuisia asiamiesposteja, joissa hoidetaan postipalveluja. Asiamiehen toiminnan katsotaan tapahtuvan arvonlisäverotuksessa päämiehen nimissä ja lukuun välityspalveluna, josta saatuun palkkioon sovelletaan yleistä (23 %:n) verokantaa. Tämä koskee myös postimerkkien edelleen luovuttamisesta saatavaa palkkiota.  

Välitystoiminta on arvonlisäverollista ja asiamiehellä on vähennysoikeus toimintaan liittyvien ostojen arvonlisäveroista.

6.3. Asiamiehen tositemerkinnät

Asiamiespostit ovat joko niin sanottuja päätteellisiä tai päätteettömiä toimipisteitä. Päätteellisessä toimipisteessä on postimerkkien lisäksi lämpökirjoitinleimoja, joilla saadaan yhdellä kertaa tarvittava postimaksu merkittyä kirjeeseen tai pakettiin. Lämpökirjoitinleimoja voidaan käyttää myös verollisiin palveluihin. Päätteettömissä toimipisteissä välitetään vain postimerkkejä. Päätteettömät toimipisteet ovat yleensä pieniä kauppoja. Verottomina ostettuja postimerkkejä saatetaan käyttää myös arvonlisäverollisiin palveluihin, esimerkiksi yli 10 kilon paketteihin ja pikakirjeisiin.

Kun asiamies välittää verollisen palvelun arvonlisäverovelvolliselle, tulee asiamiehen antaa ostajalle tosite, jossa on tiedot palvelun verokannasta ja veron määrästä sekä siitä, kenen nimissä ja kenen lukuun palvelu on myyty.

Jos verovelvollinen asiakas ostaa niin sanotun päätteettömän asiamiespostin välittämän verollisen kuljetuspalvelun, esimerkiksi yli 10 kiloa painavan postipaketin kuljetuksen, tulee asiamiehen antaa verollinen lasku/kuitti ostajalle mahdollisen arvonlisäverovähennyksen saamiseksi. Koska tällainen päätteetön asiamies käyttää postilähetyksen kuljetusmaksun todisteena vain postimerkkejä, joiden luovuttamisen yhteydessä ei ole suoritettava veroa, on mahdollista, että asiamiehen kassajärjestelmä tulostaa tapahtumasta verottoman kuitin. Asiakkaan tulee tarvittaessa pyytää verollinen tosite. Asiamiehen päämies on velvollinen suorittamaan veron tästä myynnistä asiamieheltä saamansa selvityksen perusteella.

6.4. Muut postimerkkien välittäjät

Myös muiden postimerkkien edelleen luovuttajien katsotaan arvonlisäverotuksessa toimivan päämiehensä (postiyritysten, joilla on yleispalveluvelvoite) nimissä ja lukuun edellyttäen, että edelleen luovuttajan ja yleispalveluvelvoitteen haltijan välillä on sopimus. Jos käypiä postimerkkejä luovutetaan nimellisarvosta, veroa ei tarvitse suorittaa. Postimerkin edelleen luovuttajan saamaan palkkioon sovelletaan yleistä (23 %:n) verokantaa riippumatta siitä, mitä ilmaisua palkkiosta käytetään sopimuksessa.

7. Vaikutuksia muille verovelvolliselle

Koska postin yleispalvelujen tarjoajan myymät yleispalvelut muuttuivat verottomiksi, ei vähennystä niiden ostoista voida enää lainmuutoksen jälkeen tehdä. Verollisten postipalvelujen ostoista vähennykset tehdään arvonlisäverolain yleisten säännösten mukaisesti.

Arvonlisäverolain 114 §:n vähennysrajoituksista on lainmuutoksen yhteydessä poistettu postimerkkien vähennysrajoitusta koskeva 1 momentin 4 kohta. Rajoitus on lainmuutoksen jälkeen tarpeeton, koska käypien postimerkkien hintoihin ei 1.6.2011 alkaen sisälly veroa.

 

Johtava veroasiantuntija Päivi Taipalus

Johtava veroasiantuntija,
Lounais-Suomen yritysverotoimisto Jorma Leino


Sivu on viimeksi päivitetty 2.1.2012