Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

KHO:n päätös 8.9.2011 KHO:2011:75 edunvalvontaa harjoittavan yhdistyksen arvonlisäverotuksesta

Antopäivä
11.11.2011
Diaarinumero
A26/00 00 00/2011
Voimassaolo
Toistaiseksi
Valtuutussäännös
Verohallintolaki (1557/95) 2 § 2 mom.

Korkein hallinto-oikeus antoi 8.9.2011 vuosikirjaratkaisun KHO:2011:75, joka koski yhdistystä, jonka tarkoituksena oli sen jäsenten yleisten etujen ajaminen. Ratkaisun mukaan yhdistyksen perimiä jäsenmaksuja ei voitu käsitellä arvonlisäverollisena, koska yhdistyksen toiminnan luonteen vuoksi jäsenten maksamaa jäsenmaksua ei voitu kohdistaa mihinkään tiettyyn yhdistyksen tuottamaan palveluun eikä yhdistyksen toiminnan ja sen yksittäiselle jäsenelle koituvan hyödyn välillä ollut välitöntä yhteyttä. Koska yhdistyksen suorittaman palvelun ja jäsenen maksaman jäsenmaksun välillä ei siten ollut suoraa tai välitöntä yhteyttä, jäsenmaksu ei ollut vastike yhdistyksen jäsenelle suorittamista palveluista. Näin ollen yhdistys ei harjoittanut toimintaansa kokonaisuudessaan arvonlisäverolain 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla liiketoiminnan muodossa. KHO totesi, että yhdistys ei siten voinut arvonlisäverolain 12 §:n 1 momentin perusteella hakeutua ennakkoratkaisuhakemuksessa tarkoitetusta toiminnasta kokonaisuudessaan arvonlisäverovelvolliseksi eikä vähentää kustannuksiinsa sisältyvää arvonlisäveroa kokonaisuudessaan.

KHO on perusteluissaan viitannut muun muassa EU:n tuomioistuimen 12.2.2009 antamaan tuomioon C-515/07 (VNLTO). Tuomion perustelujen mukaan VNLTO ajoi maaseutuelinkeinonharjoittajien etuja. Yhdistyksen jäseninä oli alan yrittäjiä, jotka maksoivat sille jäsenmaksuja, joista suurin osa oli tarkoitettu käytettäväksi jäsenten yleisten etujen ajamiseen. EU:n tuomioistuin toteaa tuomion kohdassa 34, ettei toiminta, jota yhdistys harjoittaa ajaakseen jäsentensä yleisiä etuja, ole kuudennen arvonlisäverodirektiivin 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua arvonlisäverollista toimintaa, koska kyseessä eivät ole vastikkeelliset tavaroiden ja palvelujen suoritukset.

1. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen merkitys

KHO:n 8.9.2011 antamalla ratkaisulla on merkitystä tilanteissa, joissa arvioidaan, onko luovutetuilla tavaroilla tai palveluilla ja saadulla vastikkeella suora ja välitön yhteys ja voiko tavaroiden tai palvelujen luovutus siten olla arvonlisäverollinen.

Päätös vaikuttaa muun muassa päätöksessä kuvattua edunvalvontaa harjoittavien yleishyödyllisten yhdistysten asemaan. Osa edunvalvontaa harjoittavista yleishyödyllisistä yhdistyksistä on vapaaehtoisesti hakeutunut arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jolloin yhdistykset ovat suorittaneet arvonlisäveroa kaikesta liiketoiminnan muodossa harjoittamastaan toiminnasta ja tähän saakka myös jäsenmaksuistaan. KHO: n 8.9.2011 antama ratkaisu muuttaa aikaisempaa käytäntöä. Sellaisten yhdistysten, jotka harjoittavat päätöksessä kuvatunlaista edunvalvontatoimintaa vastaavanlaisissa olosuhteissa ja joiden perimillä jäsenmaksuilla ei ole suoraa ja välitöntä yhteyttä jäsenille luovutettuihin tavaroihin ja palveluihin, tulee jatkossa käsitellä toimintansa arvonlisäverottomana. Tällaisten yhdistysten tulee ilmoittaa arvonlisäverollisen toiminnan lopettamisesta arvonlisäverovelvollisten rekisteriin lomakkeella Y4. Lomake lähetetään osoitteeseen: PRH-VEROHALLINTO, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, 00231 Helsinki.

Yhdistyksellä saattaa olla arvonlisäverottomana käsiteltävän edunvalvontatoiminnan lisäksi myös sellaista liiketoiminnan muodossa harjoi-tettua toimintaa, josta hakeutumismahdollisuus on edelleen olemassa. Tältä osin yhdistys voi edelleen jatkaa toimintaansa arvonlisäverollisena.

Yhdistyksen perimillä jäsenmaksuilla voi edelleen joissakin muissa tilanteissa olla suora ja välitön yhteys luovutettuihin tavaroihin tai palveluihin. Tällöin jäsenmaksuja voidaan pitää vastikkeena luovutetuista tavaroista ja palveluista. KHO:n päätös ei aiheuta muutoksia tällaisen yhdistyksen toimintaan.

2. Soveltamisajankohta

Verohallinto katsoo, että yhdistyksille tulee varata aikaa valmistautua muutokseen. Näin ollen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisusta ilmeneviä periaatteita tulee noudattaa 1.1.2012 alkaen.

 

Johtava veroasiantuntija Päivi Taipalus

Johtava veroasiantuntija,
Savo-Karjalan yritysverotoimisto Riitta SoininenSivu on viimeksi päivitetty 21.11.2011