Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Sivullisilmoittajan laiminlyöntimaksu 2011

Antopäivä
17.1.2012
Diaarinumero
A5/200/2012
Voimassaolo
Toistaiseksi
Korvaa ohjeen
Dnro 182/39/2011, 6.6.2011

Ohjetta on korjattu. Kohdassa Maksun suurus olevasta laiminlyöntimaksutaulukon kolmannesta sarakkeesta on poistettu päivämäärä.

Kaikki henkilöasiakkaat saavat esitäytetyn veroilmoituksen, joka perustuu sivullisten, kuten suorituksen maksajien, antamiin vuosi-ilmoitustietoihin. Esitäytetyn veroilmoitusmenettelyn edellytyksenä on, että sivullisten antamat tiedot ovat oikein ja että ne annetaan oikea-aikaisesti ja oikealla tavalla.

Sivullisen tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnistä voidaan määrätä verotusmenettelystä annetun lain 22a §:n mukainen laiminlyöntimaksu. Laiminlyöntimaksun suuruutta määrättäessä otetaan huomioon mm. annettavien tietojen määrä, sillä jos puuttuvia tai virheellisiä tietoja on paljon, on tällä huomattava vaikutus monen verovelvollisen saaman esitäytetyn veroilmoituksen tietoihin.

Sivullisen tiedonantovelvollisuus

Verotusmenettelystä annetun lain 3 luvussa säädetään sivullisen yleisestä ja erityisestä tiedonantovelvollisuudesta. Verohallinnon päätöksessä yleisestä tiedonantovelvollisuudesta säädetään tarkemmin sivullisten velvollisuudesta antaa vuosi-ilmoitustietoja verotuksen toimittamista varten. Tiedonantopäätöksen (1187/38/2010) 48 ja 49 §:ssä säädetään tietojen antamisajasta ja -tavasta.

Tietojen antamisaika

Vuosi-ilmoituksen tulee olla Verohallinnossa viimeisenä jättöpäivänä. Tyvi-palvelun kautta annettu vuosi-ilmoitus katsotaan saapuneeksi ajoissa, jos se on saapunut Tyvi-palveluntarjoajalle vuosi-ilmoituksen viimeisenä jättöpäivänä.

Pääsääntöisesti vuosi-ilmoitukset on annettava tammikuun loppuun mennessä. Seuraavilla vuosi-ilmoituksilla on poikkeava jättöpäivä:

 • Työnantajan vuosi-ilmoitus, vuosi-ilmoitus maksetuista osingoista ja vuosi-ilmoitus välitetyistä ulkomaisista osingoista voidaan antaa viimeistään 3.2.2012, jos ne annetaan sähköistä tiedonsiirtomenetelmää käyttäen.
 • Vuosi-ilmoitus ammattiyhdistysjäsenmaksuista ja työttömyyskassamaksuista 20.2.2012
 • Vuosi-ilmoitus työttömien korvauspäivistä 20.2.2012
 • Vuosi-ilmoitus osakaslainoista 24.2.2012
 • Vuosi-ilmoitus työtulotiedon ilmoittamisesta 28.2.2012

Vuosi-ilmoituksen antamisaikaan voidaan hakea lykkäystä, jos vuosi-ilmoitusta ei pystytä antamaan määräaikana.

Korkotulon lähdeveron alaisista koroista ja niiden ilmoittamisesta on säädetty erillislaissa (laki ja asetus korkotulon lähdeverosta). Tämän vuoksi verotusmenettelylaissa säädetty tiedonantovelvollisuus ja laiminlyöntimaksu eivät koske vuosi-ilmoitusta korkotulon lähdeveron alaisista koroista.

Tiedonantotapa

Vuodesta 2011 alkaen työnantajan on annettava tiedot sähköistä tiedonsiirtomenetelmää käyttäen, jos vuosi-ilmoitus koskee yli 15 työntekijää. Määräys ei koske luonnollista henkilöä eikä kuolinpesää.

Seuraavat vuosi-ilmoitukset on annettava sähköistä tiedonsiirtomenetelmää käyttäen: Välitetyt ulkomaiset osingot, Arvopaperinvälittäjän ja sijoitusrahaston osto- ja myyntierittelyt, Pitkäaikaissäästämisvarallisuuteen kuuluvien arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt, Julkiset tuet, Työttömien korvauspäivät, Pääomanpalautukset, Yksityishenkilöiden ottamat vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut ja pitkäaikaissäästämissopimuksen maksut, Omaisuudenhoitomaksujen ilmoittaminen, Luonnollisen henkilön lahjoitusvähennyksen ilmoittaminen, Työtulotiedon ilmoittaminen

Sähköisellä tiedonsiirtomenetelmällä tarkoitetaan Verohallinnon ilmoittamispalveluita, joita ovat: Ilmoitin.fi ja Tyvi- palvelu sekä Verohallinnon verkkolomakkeet (Suomi.fi). Sähköisesti saapuneiksi tiedoiksi katsotaan myös Palkka.fi-palvelun kautta saapuneet ilmoitukset ja tiedot, jotka ovat saapuneet Verohallinnon ja ilmoittajan välisen suoran tiedonsiirtoyhteyden välityksellä.

Sähköiseksi ilmoittamiseksi ei katsota tietovälineillä ilmoittamista. Jos sähköinen tiedonsiirtomenetelmä ei ole mahdollinen, seuraavat vuosi-ilmoitukset voi kuitenkin antaa vielä vuodelta 2011 tietovälineillä: Arvopaperin välittäjän ja sijoitusrahaston osto- ja myyntierittelyt, Pitkäaikaissäästämisvarallisuuteen kuuluvien arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt, Ilmoitus lainoista ja koroista.

Sivullisilmoittajan laiminlyöntimaksu

Vuosi-ilmoituksen antamisvelvollisuuden laiminlyönnistä voidaan määrätä verotusmenettelylain 22a §:n mukainen laiminlyöntimaksu, joka soveltuu sekä tiedonantovelvollisen yleisen että erityisen tiedonantovelvollisuuden laiminlyöntiin.
Laiminlyönnin suuruus määräytyy laiminlyönnin vakavuuden mukaan. Laiminlyöntimaksu määrätään täysin sadoin euroin eli pienin määrättävä maksu on 100 euroa. Laiminlyöntimaksun määrääminen edellyttää aina asiakkaan kuulemista.

VML 22a § Laiminlyöntimaksu

Tiedonantovelvolliselle voidaan määrätä enintään 2 000 euron suuruinen laiminlyöntimaksu, jos

 1. tiedonantovelvollisuuden täyttämiseksi annettavassa ilmoituksessa, muussa tiedossa tai asiakirjassa on vähäinen puutteellisuus tai virhe eikä tiedonantovelvollinen ole noudattanut todistettavasti lähetettyä kehotusta sen korjaamiseen;
 2. tiedonantovelvollinen on ilman pätevää syytä antanut ilmoituksen, tiedon tai asiakirjan myöhässä; taikka
 3. tiedonantovelvollinen on antanut tiedot muulla tavalla kuin Verohallinto on määrännyt eikä tiedonantovelvollinen ole noudattanut todistettavasti lähetettyä kehotusta asian korjaamiseen.
  Jos tiedonantovelvollinen on antanut tiedonantovelvollisuuden täyttämiseksi annettavan ilmoituksen, muun tiedon tai asiakirjan olennaisesti puutteellisena tai virheellisenä taikka antanut ne vasta todistettavasti lähetetyn kehotuksen jälkeen, tiedonantovelvolliselle voidaan määrätä enintään 5 000 euron suuruinen laiminlyöntimaksu.

Jos tiedonantovelvollinen on tiedonantovelvollisuuden täyttämiseksi tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta antanut olennaisesti väärän ilmoituksen, muun tiedon tai asiakirjan taikka ei ole lainkaan antanut ilmoitusta, tiedonantovelvolliselle voidaan määrätä enintään 15 000 euron suuruinen laiminlyöntimaksu.

Laiminlyöntimaksua määrättäessä otetaan huomioon myös tiedonantovelvollisen annettavien tietojen määrä. Laiminlyöntimaksu määrätään täysin sadoin euroin.

Laiminlyöntimaksua ei määrätä luonnolliselle henkilölle tai kuolinpesälle, ellei kyse ole elinkeinotoimintaan taikka maa- tai metsätalouteen liittyvästä tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnistä.

Laiminlyöntimaksu ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen meno. Laiminlyöntimaksu tilitetään valtiolle. Maksuunpannulle ja maksettavaksi erääntyneelle maksamattomalle laiminlyöntimaksulle peritään vuotuista korkoa, joka on kutakin kalenterivuotta edeltävän puolivuotiskauden aikana sovellettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukainen viivästyskorko. Maksamattomalle laiminlyöntimaksulle perittävä korko ei ole tuloverotuksessa vähennyskelpoinen.

Lykkäyksen hakeminen vuosi-ilmoituksen antamiseen

Hakemus vuosi-ilmoituksen antamisajan pidentämiseen on tehtävä Verohallinnon yksikköön viimeistään vuosi-ilmoituksen viimeisenä jättöpäivänä ennen virka-ajan päättymistä. Mikäli lykkäyshakemus saapuu vasta edellä mainitun ajankohdan jälkeen, hakemuksen katsotaan saapuneen myöhässä eikä sitä käsitellä. Vain erityisestä syystä lykkäystä voidaan myöntää viimeisen jättöpäivän jälkeen saapuneeseen hakemukseen.

Lykkäystä voi hakea vuosi-ilmoituksen antamisaikaan suullisesti tai kirjallisesti. Jos vuosi-ilmoituksen viimeinen palautuspäivä on 31.1.2012, puhelimitse lykkäystä voidaan antaa 3.2.2012 saakka.  Jos lykkäystä pyydetään pidemmäksi aikaa tai ilmoituksen viimeinen palautuspäivä on 3.2.2012, on lykkäyshakemus tehtävä kirjallisesti. Perusteltuun kirjalliseen hakemukseen voidaan myöntää lykkäystä 10.2.2012 saakka.  Jos vuosi-ilmoituksen viimeinen palautuspäivä on 20.2, 24.2. tai 28.2.2012 on lykkäyshakemus tehtävä kirjallisesti. Vuosi-ilmoituksen tulee olla Verohallinnossa lykkäyshakemuksen perusteella myönnettyyn myöhempään palautusaikaan mennessä.

Vapaamuotoisesta lykkäyshakemuksesta tulee ilmetä seuraavat tiedot:

 • päiväys
 • asiakkaan nimi
 • Y- tai henkilötunnus
 • vuosi-ilmoitus, johon lykkäystä haetaan
 • mihin asti asiakas hakee lykkäystä
 • millä perusteella asiakas hakee lykkäystä
 • asiakkaan/asianhoitajan yhteystiedot

Laiminlyöntimaksun määräytyminen

Laiminlyöntimaksu määrätään erikseen jokaisesta puuttuvasta tai myöhässä annetusta vuosi-ilmoituksesta. Määrättäessä laiminlyöntimaksua, otetaan huomioon mm. ilmoittajan laiminlyöntien ja puuttuvien saajaerittelyjen lukumäärä, kuinka monta kertaa ilmoittajaa on kehotettu antamaan puuttuva vuosi-ilmoitus sekä ajankohta, milloin vuosi-ilmoitus on annettu. Laiminlyöntimaksu voidaan määrätä myös, jos vuosi-ilmoitusta ei anneta Verohallinnon määräämällä tiedonantotavalla. Maksu on korkeampi, jos vuosi-ilmoituksen tiedot eivät ehdi verovelvollisten esitäytetyille veroilmoituksille tai ilmoitusta ei ole lainkaan annettu.  Laiminlyöntimaksun suuruutta korotetaan, mikäli laiminlyönti on toistuvaa.´

Maksun suuruus

Laiminlyöntimaksu määräytyy alla olevan taulukon mukaisesti niissä tilanteissa, joissa ei ole erityisiä laiminlyöntimaksua alentavia tai korottavia seikkoja.

Saajaerittelyjen lukumäärä / vuosi-ilmoitus Saajaerittelyt ovat saapuneet myöhässä, väärällä tiedonantotavalla tai asiakasta on kehotettu antamaan vuosi-ilmoitus Kehotuksesta huolimatta vuosi-ilmoitustiedot eivät ehdi esitäytetylle veroilmoitukselle
  Myöhässä / kehotettu kerran Kehotettu kaksi kertaa
 
 0 - 10  --- --- 300
11 - 20 100 200 400
21 - 50 200 400 800
51 - 100 300 500 1600
101 - 200 400 600 1800
201 -700 500 700 2000
701- 1 000 1 500 3000

Jos ilmoitusvelvollinen on tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta antanut olennaisesti väärän ilmoituksen, muun tiedon tai asiakirjan taikka ei ole lainkaan antanut ilmoitusta, laiminlyöntimaksun suuruus on aina vähintään kaksinkertainen yllä olevan taulukon maksuista ja enintään 15 000 euron suuruinen.

Laiminlyöntimaksua voidaan kohtuullistaa, tai se voidaan jättää kokonaan määräämättä perustellusta syystä, esim. jos ilmoitusvelvollisen laiminlyönti on olosuhteisiin nähden vähäinen

Oikaisut ja muutoksenhaku

Laiminlyöntimaksua koskevaan kirjalliseen päätökseen voi hakea verotusmenettelylain 23a §:n mukaisesti muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella päätöksen tehneeltä Verohallinnon yksiköltä. Oikaisuvaatimus on tehtävä viiden vuoden kuluessa sitä seuranneen kalenterivuoden alusta, jona laiminlyöntimaksua koskeva päätös on tehty.

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen voi hakea muutosta valittamalla siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiiriin tiedonantovelvollisen kotikunta kuuluu. Valitus on tehtävä viiden vuoden kuluessa sitä seuranneen kalenterivuoden alusta, jona laiminlyöntimaksua koskeva päätös on tehty.

Helsingissä 17. päivänä tammikuuta 2012

Johtaja  Jukka Kauppila

Ylitarkastaja  Terhi HolmströmSivu on viimeksi päivitetty 17.1.2012