Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Arvonlisäveron palauttaminen suomalaiselle elinkeinonharjoittajalle muista EU-maista

Antopäivä
19.12.2013
Diaarinumero
A151/200/2013
Voimassaolo
- 31.10.2019
Valtuutussäännös
Laki Verohallinnosta (503/2010) 2 § 2 momentti
Korvaa ohjeen
Arvonlisäveron palauttaminen suomalaiselle elinkeinonharjoittajalle muissa EU-maissa, 18.10.2010 (julkaisu 203)

Tämä on vanha versio

Ohjeen voimassaolo on päättynyt 31.10.2019, koska ALVEU-palvelu on suljettu. Voit hakea arvonlisäveron palautusta OmaVerossa.

Katso uusin versio: Näin teet arvonlisäveron palautushakemuksen toiseen EU-maahan


Suomalainen elinkeinonharjoittaja voi hakea palautuksena arvonlisäveron, joka sisältyy liiketoimintaa varten muista EU-maista ostettuihin tavaroihin ja palveluihin. Elinkeinonharjoittaja tekee arvonlisäveron palautushakemuksensa toiseen EU-maahan Suomen Verohallinnon ylläpitämässä verkkopalvelussa: ALVEU-palvelussa.

Ohjeen tarkoituksena on selvittää, kuka voi käyttää ALVEU-palvelua ja millaisista hankinnoista arvonlisäveron palautusta voi hakea. Ohjeessa on myös yksityiskohtaisesti selvitetty hakemuksen tekemisen eri vaiheet verkkopalvelussa.

Ohje on päivitetty vastaamaan sähköisen palautusmenettelyn vakiintuneita käytäntöjä ja vuonna 2013 voimassa olevia säännöksiä. Lisäksi ohjeen sisältöä on jäsennelty uudelleen.

1 Arvonlisäveron ulkomaalaispalautus

1.1 Yleistä

Suomalainen yritys voi hakea palautuksena takaisin arvonlisäveron, joka sisältyy muissa EU-maissa liiketoimintaa varten hankittuihin tavaroihin ja palveluihin. Yritys tekee arvonlisäveron palautushakemuksensa toiseen EU-maahan Suomen Verohallinnon ylläpitämässä verkkopalvelussa: ALVEU-palvelussa. Hakemus täytetään ja lähetetään palvelun kautta.

Sähköinen hakemus on tehtävä 9 kuukauden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, johon kuuluvaa ajanjaksoa hakemus koskee. Paperista hakemuslomaketta ei ole käytössä.

Sähköinen palautusmenettely perustuu Euroopan neuvoston direktiiviin 2008/9/EY: Yksityiskohtaisista säännöistä direktiivissä 2006/112/EY säädetyn arvonlisäveron palauttamiseksi palautusjäsenvaltioon sijoittautumattomille mutta toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneille verovelvollisille. Palautusmenettely on direktiivillä pitkälti harmonisoitu. Arvonlisäverolaissa palautusmenettelystä säädetään lain 156 m §:ssä.

Mistä saa lisätietoa palautushakemuksen tekemisestä?

ALVEU-palvelu on osoitteessa vero.fi/alveu. Palvelussa voit lähettää kysymyksiä ja tukipyyntöjä sähköisesti.

Ota yhteyttä ALVEU-palvelun asiakastukeen (vero.fi/alveu).

ALVEU-palvelusta ja hakemusmenettelystä saa lisätietoja myös Uudenmaan yritysverotoimistosta:

Postiosoite: PL 30,00052 VERO
Puhelin: +358 (0)29 497 008, Faksi: +358 (0)29 512 6117

EU-maiden verohallintojen omilla verkkosivuilla on tarkempia tietoja kunkin maan menettelystä ja vaatimuksista. Tutustu EU-maiden verohallintojen linkkilistaan (ec.europa.eu).

Eri EU-maiden palautusmenettelystä on lisätietoa myös EU-komission verkkosivuilla. Tutustu EU-komission julkaisemaan käsikirjaan (ec.europa.eu)  “Vademecum for the electronic refund procedure to taxable persons not established in the Member State of refund but established in another Member State”. Käsikirjasta löytyy tietoa kunkin EU-maan palautusmenettelystä.

Lisäksi EU-komission verkkosivuilla on tietopankki, johon on kerätty tietoa eri EU-maiden laskutussäännöistä, verokannoista ja arvonlisäveron sähköisen palautusmenettelyn ehdoista. Tutustu tähän tietopankkiin (ec.europa.eu).

Palautusmenettelyssä on eroja eri maissa

Vaikka arvonlisäveron palautusmenettely on pääosin samanlainen kaikissa EU-maissa, jotkin yksityiskohdat saattavat poiketa toisistaan eri jäsenvaltioissa.

Eroja on esimerkiksi seuraavissa asioissa:

 • asiointikieli ja rahayksikkö
 • koodit, joilla tavaroiden ja palveluiden laatu ilmoitetaan
 • mahdolliset rajoitukset vuosittaiseen hakemusten määrään
 • asiamiehen toimivalta
 • hakemuksen liitteisiin liittyvät käytännöt, esimerkiksi lähetetäänkö skannatut laskut hakemuksen liitteenä.

Nämä asiat on hyvä tarkistaa edellä mainitusta EU-komission käsikirjasta tai palautusmaiden veroviranomaisten verkkosivuilta.

1.2 Kuka voi käyttää ALVEU-palvelua?

ALVEU-palvelua voi käyttää Suomessa arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröity elinkeinonharjoittaja, joka on ostanut tavaroita tai palveluja toisessa EU-maassa käytettäväksi liiketoiminnassaan. Palvelun avulla elinkeinonharjoittaja voi hakea takaisin hankintamaan arvonlisäveron, joka sisältyy tavaroiden ja palvelujen hintaan. Myös tavaran maahantuonnin yhteydessä maksettu vero voidaan palauttaa.

Suomalaiset elinkeinonharjoittajat ovat oikeutettuja arvonlisäveron palautukseen toisessa EU-maassa ostetuista tavaroista ja palveluista sekä toiseen EU-maahan maahantuoduista tavaroista, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • elinkeinonharjoittaja ei ole rekisteröitynyt eikä hänellä ole velvollisuutta rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi tavaran tai palvelun hankintamaassa
 • elinkeinonharjoittajalla ei ole kiinteää toimipaikkaa eikä taloudellisen toimintansa kotipaikkaa hankintamaassa
 • elinkeinonharjoittaja ei ole harjoittanut hankintamaassa muita tavaroiden myyntejä tai palvelujen suorituksia kuin
  1. kuljetuspalveluja ja niiden liitännäispalveluja, jotka on vapautettu verosta direktiivin 2006/112/EY perusteella
  2. sellaisia palveluja, joihin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta ( = palvelujen ostaja on arvonlisäverovelvollinen).

Ahvenanmaalaiset yritykset

Jos yrityksen kotipaikka on Ahvenanmaa, yritys ei voi käyttää ALVEU-palvelua. Euroopan unionin veroalue on määritelty arvonlisäverodirektiivissä. Sen 6. artiklassa tietyt alueet, muun muassa Ahvenanmaa, on rajattu EU:n veroalueen ulkopuolelle. Tällaiset niin sanotut kolmannet alueet ovat EU:n veroalueeseen nähden samassa asemassa kuin EU:n ulkopuoliset eli kolmannet maat. Sen vuoksi ahvenanmaalainen yritys ei voi tehdä sähköistä arvonlisäveron palautushakemusta toiseen EU-maahan, kuten eivät muutkaan EU:n ulkopuolisista maista olevat yritykset.

Ahvenmaalainen yritys voi sen sijaan hakea arvonlisäveron palautusta muista EU-maista käyttäen 13. direktiivissä (86/560/EY) säädettyä menettelyä. Hakemus tehdään sen maan lomakkeella, josta palautusta haetaan. Hakemukseen liitetään mukaan alkuperäinen todistus arvonlisäverovelvollisuudesta sekä alkuperäiset laskut. Todistuksen arvonlisäverovelvollisuudesta voi pyytää Ahvenanmaan verotoimistosta.

1.3 Mistä arvonlisäveron palautusta maksetaan?

Palautusoikeus vastaa laajuudeltaan arvonlisäverovelvollisten yritysten vähennysoikeuksia siinä EU-maassa, jossa hankinnat on tehty. Hankintojen arvonlisäverot voidaan palauttaa, jos

 • hankinta liittyy yrityksen Suomessa harjoittamaan liiketoimintaan, joka kyseisessä EU-maassa harjoitettuna olisi aiheuttanut verovelvollisuuden tai oikeuttanut palautukseen
 • hankinta liittyy yrityksen kyseisessä EU-maassa harjoittamaan tiettyjen verottomien kuljetuspalvelujen ja niiden liitännäispalvelujen myyntiin
 • hankinta liittyy yrityksen kyseisessä EU-maassa harjoittamaan tavaroiden ja palvelujen myyntiin, johon sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta.

Jos yritys harjoittaa Suomessa sekä verollista että verotonta tavaran tai palvelun myyntiä, yritys saa palautettavasta verosta enintään sen osuuden, joka liittyy verolliseen tavaran tai palvelun myyntiin.

Esimerkki: Yrityksen työntekijä on käynyt työmatkalla Ruotsissa. Työmatkan aikana työntekijä on käynyt sekä verolliseen toimintaan (konsulttipalvelu) liittyviä neuvotteluja että verottomaan toimintaan (terveydenhoito) liittyviä neuvotteluja. Tässä tapauksessa esimerkiksi hotellilasku ja taksimatka on jaettava sen mukaan, miten hankinnat kohdistuvat vähennyskelpoiseen ja vähennyskelvottomaan toimintaan.

Matkatoimistopalveluihin sovelletaan marginaaliverotusmenettelyä. Tämän vuoksi suomalainen matkanjärjestäjä tai matkatoimisto ei saa palautusta palveluista ja tavaroista, jotka se on ostanut omissa nimissään toisissa EU-maissa muilta elinkeinonharjoittajilta ja jotka se käyttää välittömästi matkustajan hyväksi.

2 Miten ALVEU-palvelua käytetään?

2.1 Yleistä hakemusmenettelystä

Arvonlisäveron palautushakemus on tehtävä 9 kuukauden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, johon kuuluvaa ajanjaksoa hakemus koskee.

Esimerkki: A osallistuu seminaariin, joka järjestetään Saksassa marraskuussa 2013. Seminaarista aiheutuu A:lle kuluja (seminaarin osallistumismaksu, hotellimajoitus ja taksikuluja). Kuluihin liittyvät laskut ovat vuodelta 2013 ja niihin sisältyy Saksan arvonlisäveroa. A hakee arvonlisäveron palautusta ALVEU-palvelun kautta viimeistään 30.9.2014.

Hakemuksen jättämisen yhteydessä Verohallinto tarkistaa yrityksen arvonlisäverovelvollisuuden voimassaolon hakemusjakson aikana ja välittää tiedon hakemuksen yhteydessä toiseen EU-maahan. Todistusta arvonlisäverovelvollisuudesta ei enää liitetä hakemukseen.

Hakemusjakso

Hakemuksen tulee koskea vähintään kolmea peräkkäistä samaan kalenterivuoteen kuuluvaa kalenterikuukautta. Mahdolliset muut hakemusjaksoon liittyvät yksityiskohdat on syytä selvittää sen maan verohallinnolta, josta palautusta haetaan.

Palautuksen vähimmäismäärä

Pienin palautettava määrä on 50 euroa, jos hakemus koskee koko kalenterivuotta. Jos palautusta haetaan neljännesvuodelta, pienin palautettava määrä on 400 euroa. Jos palautusta haetaan sellaisesta EU-maasta, jonka valuutta ei ole euro, vähimmäismäärät muunnetaan maan kansalliseksi valuutaksi.

Hakija voi käyttää asiamiestä

Yritys voi käyttää hakemuksen tekemisessä apuna asiamiestä. Silloin hakemukseen on liitettävä valtakirja, joka yksilöi tarkasti asiamiehen toimivallan. Palautusmailla on erilaisia edellytyksiä sille, että asiamies voi tehdä hakemuksen ja toimia palautuksen vastaanottajana. Edellytykset ja yksityiskohdat onkin selvitettävä tarkemmin palautusmaan veroviranomaiselta.

Hakemuksen liitteet

Palautusmaan veroviranomainen voi vaatia, että hakemukseen on liitettävä skannattuina ne laskut tai tuontiasiakirjat, joiden veron peruste (= hinta ilman arvonlisäveroa) on vähintään 1 000 euroa tai vastaava määrä kansallisena valuuttana. Jos lasku koskee polttoainetta, alaraja on 250 euroa tai vastaava määrä kansallisena valuuttana.

Esimerkki: Suomalainen kuljetusyritys on kalenterivuoden aikana tankannut Unkarissa ajoneuvoyhdistelmäänsä polttoainetta, josta se hakee palautusta.

Polttoainekuitti 1: veron peruste on 75 000 HUF (n. 250 euroa).
Polttoainekuitti 2: veron peruste on 60 000 HUF (n. 200 euroa).
Polttoainekuitti 3: veron peruste on 85 000 HUF (n. 290 euroa).

Kuljetusyritys skannaa Unkariin tekemäänsä hakemuksen liitteeksi kuitit 1 ja 3.

Kaikki maat eivät vaadi laskuja tai tuontiasiakirjoja hakemuksen liitteeksi. Esimerkiksi Ruotsiin ja Itävaltaan tehtäviin hakemuksiin niitä ei liitetä.

Yrityksen on annettava kaikki vaaditut tiedot

Hakemus katsotaan tehdyksi ainoastaan siinä tapauksessa, että yritys on antanut kaikki palautusmaan vaatimat tiedot. Tiedot perustuvat direktiiviin 2008/9/EY ja sen artikloihin 8, 9 ja 11. Artiklassa 8 säädetään, mitä tietoja hakijasta ja laskuista annetaan. Artiklassa 9 säädetään, millaisilla koodeilla hankinnat yksilöidään. Artiklassa 11 säädetään, miten kuvataan liiketoiminta, jota varten hankinnat on tehty.

2.2 Tunnistautuminen ALVEU-palveluun

Yritys jättää hakemuksensa Suomen Verohallinnon ALVEU-palvelun kautta. Palveluun kirjaudutaan Katso-tunnisteella, jota käytetään yritysten tunnistamiseen muissakin sähköisissä asiointipalveluissa. Yksityinen elinkeinonharjoittaja voi kirjautua ALVEU-palveluun myös omilla verkkopankkitunnuksillaan tai sirullisella henkilökortilla tunnistus.fi-palvelun kautta.

Jotta yritys voi käyttää ALVEU-palvelua, Katso-tunnisteeseen täytyy liittää asiointirooli VERO – Ulkomaalaispalautushakija.

Katso-organisaatiotunnistus on maksuton palvelu. Jos yrityksellä ei vielä ole Katso-tunnistetta, tunnisteen voi luoda Katso-palvelussa. Samassa paikassa voi myös hallinnoida tunnisteen tietoja ja valtuuksia. Lue lisää Katso-tunnisteesta.

Perusta Katso-tunniste tai hallinnoi tunnisteen tietoja (yritys.tunnistus.fi).

Jos palautusmaan veroviranomainen hyväksyy asiamiehen käytön, yritys voi valtuuttaa asiamiehen tekemään palautushakemuksen puolestaan ALVEU-palvelussa. Valtuutuksen voi tehdä Katso-palvelussa. ALVEU-palvelu on kuitenkin tarkoitettu ja suunniteltu hakijakohtaiseksi. Myös siinä tapauksessa, että asiamies tekee palautushakemuksen yrityksen puolesta, hakemuksen asiakastiedoissa (vaihe 1) on ilmoitettava hakijayrityksen omat yhteystiedot eli yrityksen sähköpostiosoite, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka. Kohdassa ei saa ilmoittaa asiamiehen tietoja.

2.3 Hakemuksen tekeminen

ALVEU-palvelu on osoitteessa vero.fi/alveu. Hakemuksen täyttämisessä on neljä vaihetta:

Vaihe 1: Asiakastiedot
Vaihe 2: Hakemuksen perustiedot

 • Luo uusi hakemus
 • Muuta aiempaa hakemusta

Vaihe 3: Laskujen ja tuontiasiakirjojen erittely
Vaihe 4: Hakemustietojen lähettäminen.

2.3.1 Vaihe 1: Asiakastiedot

Kun yritys on tunnistautunut palveluun, hakemuksessa näkyvät automaattisesti yrityksen Y-tunnus, nimi ja kotimaa.

Kun yritys tekee ensimmäisen hakemuksensa ALVEU-palvelussa, yrityksen on annettava seuraavat tiedot:

 • sähköpostiosoite
 • katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka
 • puhelinnumero
 • liiketoiminnan laatu NACE-koodilla.

Yritys ilmoittaa NACE-koodeilla, mitä tarkoitusta varten hakemuksessa olevat tavarat ja palvelut on hankittu. NACE-koodi muodostetaan yrityksen toimialakoodista, joka löytyy muun muassa Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallinnon yhteisestä yritystietojärjestelmästä YTJ:stä, osoitteesta ytj.fi. NACE-koodi muodostetaan niin, että yritystietojärjestelmän 5-numeroisesta toimialakoodista jätetään pois viimeinen numero.

Esimerkki: A:n päätoimiala on tieliikenteen tavarankuljetus, jonka toimialakoodi on 49410. A:n NACE-koodi on 4941.

Kun yritys tekee seuraavan hakemuksen, nämä tiedot ovat jo esitäytettyinä. Niitä voi muokata tarpeen mukaan.

2.3.2 Vaihe 2: Hakemuksen perustiedot – Luo uusi hakemus

Hakemuksen vaiheen 1 lopussa hakija voi valita, haluaako hän muuttaa aiempaa hakemusta vai luoda uuden hakemuksen. Jos hakija valitsee polun Luo uusi hakemus, annetaan seuraavat tiedot:

a) Hakemuksen perustiedot

 • ilmoita hakemusjakso
 • valitse maa, josta palautusta haetaan
 • valitse asiointikieli, jolla vapaamuotoiset tekstit kirjoitetaan. Palvelu tarjoaa valitsemasi palautusmaan hyväksymät kielet.

b) Kuvaus liiketoiminnasta, jota varten hankinnat on tehty

Tässä kohdassa yritys voi täsmentää vaiheessa 1 annettua liiketoiminnan laatua erittelemällä vielä tarkemmin, mitä tarkoitusta varten hankinnat on tehty.

Kohdassa ”Ilmoitamme, että yllämainittuna ajanjaksona maassa, josta palautusta haetaan…” valinta tehdään rastittamalla annetuista kolmesta vaihtoehdosta sopivin:

 • Jos yritys ei ole hakemusjakson aikana toimittanut tavaroita tai suorittanut palveluja maassa, josta palautusta haetaan, rastitetaan ensimmäinen vaihtoehto. Hakemus sisältää yleensä esimerkiksi yrityksen työntekijän seminaarimatkan hotelli-, taksi- ja autonvuokrauslaskuja.
 • Jos yritys on toimittanut tavaroita tai suorittanut vain sellaisia palveluja, joista vastaanottaja on verovelvollinen, rastitetaan keskimmäinen vaihtoehto. Tällöin ostaja on käännetyn verovelvollisuuden vuoksi ollut velvollinen suorittamaan veron myyjän eli palautusta hakevan yrityksen puolesta.
 • Jos yritys on suorittanut vain verottomaksi säädettyjä kuljetuspalveluja tai niiden liitännäispalveluja maassa, josta palautusta haetaan, rastitetaan viimeinen vaihtoehto. Hankinnat ovat yleensä ajoneuvoyhdistelmään tankattua polttoainetta.

c) Asiamiestiedot

Asiamiestiedot annetaan vain siinä tapauksessa, että yritys käyttää asiamiestä. Hakijan on myös varmistettava, että palautusmaa hyväksyy asiamiehen käytön. Asiamiehestä annetaan seuraavat tiedot:

 • tunniste
 • tunnisteen tyyppi (arvonlisäverotunniste, verorekisterinumero tai muu tunniste)
 • nimi
 • kotimaa
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka.

Tunnistetyypiksi valitaan arvonlisäverotunniste, jos asiamiehellä on Y-tunnus ja hän on arvonlisäverovelvollinen Suomessa. Tunnistetyypiksi valitaan arvonlisäverotunniste myös silloin, jos asiamies on ulkomainen yritys, jolla on kotimaassaan arvonlisäverotunniste. Verorekisterinumero valitaan tunnistetyypiksi, jos kyseessä on ulkomainen asiamies, jolla ei ole kotimaassaan arvonlisäverotunnistetta. Muu tunniste valitaan, jos asiamiehellä on Y-tunnus mutta hän ei ole arvonlisäverovelvollinen Suomessa, tai jos asiamies on yksityishenkilö.

d) Pankkiyhteys EU-maassa

Kohdassa ilmoitetaan se pankkitili, jolle arvonlisäveron ulkomaalaispalautus halutaan:

 • tilinomistajan nimi
 • tilinomistajan rooli (oma tili tai asiamiehen tili, jos palautusmaa hyväksyy palautuksen maksamisen asiamiehen tilille)
 • IBAN-tilinumero
 • pankin BIC-tunnus
 • tilin rahayksikkö.

2.3.3 Vaihe 3: Laskujen ja tuontiasiakirjojen erittely

Hakemuksen tulee sisältää niiden laskujen ja tuontiasiakirjojen erittelytiedot, joista arvonlisäveroa haetaan palautettavaksi. Erittelyyn pääsee linkistä Lisää uusi lasku tai Lisää uusi tuontiasiakirja. Linkistä avautuu ikkuna, jossa hakija voi ilmoittaa laskun tai tuontiasiakirjan tiedot. Järjestelmä antaa automaattisesti jokaiselle laskulle ja tuontiasiakirjalle järjestysnumeron.

Laskusta tai tuontiasiakirjasta annetaan seuraavat tiedot:
 • laskun tai tuontiasiakirjan numero
 • laskun tai tuontiasiakirjan päivämäärä
 • tieto siitä, onko laskussa kevennetyt laskumerkinnät
 • myyjän nimi, myyjän arvonlisäverotunniste tai verorekisterinumero, maa, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka
 • ostettujen tavaroiden tai palvelujen laatu (koodi ja alakoodi: ALVEU-palvelu tarjoaa valittavaksi vain ne koodit, jotka ovat käytössä maassa, josta palautusta haetaan)
 • hinta ilman veroa
 • arvonlisäveron määrä
 • vähennyksen suhdeluku %:na
 • palautettavaksi haettava määrä
 • laskun rahayksikkö.

Laskun numerolla tarkoitetaan ulkomaalaisen myyjän laskulle tai tositteelle antamaa numeroa. Jos tuontiasiakirjassa ei ole numeroa, tuontiasiakirjasta on annettava kuvaus valitulla asiointikielellä.

Jos laskussa on vain niin sanotut kevennetyt laskumerkinnät, valitaan palvelussa vaihtoehto Kyllä. Eri maiden vaatimukset kevennetyistä laskumerkinnöistä löytyvät EU-maiden veroviranomaisten verkkosivuilta tai edellä mainitusta EU-komission käsikirjasta (katso luku 1.1 Yleistä).

Kohdassa ”Vähennyksen suhdeluku %:na” ilmoitetaan se osuus hankinnasta, joka on käytetty yrityksen vähennyskelpoiseen toimintaan. Jos vain osa hankinnasta on käytetty vähennyskelpoiseen toimintaan, vain tämä osuus oikeuttaa palautukseen. Luku voi olla 0,01–99,99. Jos koko hankinta on tullut vähennyskelpoiseen käyttöön, voi kohdan jättää täyttämättä. Tyhjän kohdan palvelu tulkitsee 100 %:ksi.

Esimerkki: Yritys myy sekä verollisia konsultointipalveluja että verottomia terveydenhoitopalveluja. Yrityksen työntekijä on käynyt työmatkalla toisessa EU-maassa. Matkan aikana hän on käynyt sekä verolliseen toimintaan (konsulttipalvelu) että verottomaan toimintaan (terveydenhoito) liittyviä neuvotteluja. Tässä tapauksessa esimerkiksi hotelli- ja taksikulut on jaettava sen mukaan, miten hankinnat kohdistuvat vähennyskelpoiseen ja vähennyskelvottomaan toimintaan. Jako on tehtävä kunkin laskun kohdalla ja vähennykseen oikeuttava osuus merkitään hakemuksen kohtaan ”Vähennyksen suhdeluku %:na” ja kohtaan ”Palautettavaksi haettava määrä” (= laskun tai tuontiasiakirjan arvonlisävero x edellä mainittu prosenttiluku).
Erittelytiedot voi tuoda omasta tiedostosta

Yritys voi myös ladata lasku- tai tuontiasiakirjaerittelyjen tiedot hakemukseen omasta tiedostosta. Erittelytietojen on oltava tiedostossa tietyssä järjestyksessä. Katso yksityiskohtaiset ohjeet ja tietojen oikea järjestys esimerkkitiedostosta (Lisätietoja palvelusta – ALVEU).

Tuotavan tiedoston tallennusmuodon tulee olla csv (*.csv), joka on yksi Excel-taulukkolaskentaohjelmiston tallennusmuodoista. Yhdessä tuontitiedostossa saa olla yhteensä enintään 100 erittelytietoa laskuista tai tuontiasiakirjoista. Hakemukseen voi liittää useamman tiedoston, mutta tiedostot on tuotava yksi kerrallaan. Palvelu tarkastaa kunkin tiedoston tietosisällön ja antaa hakijalle mahdolliset tietosisällön korjausilmoitukset.

Laskujen ja tuontiasiakirjojen liittäminen hakemukseen

Yritys lisää liitetiedostona hakemukseen ne laskut ja tuontiasiakirjat, jotka hakemuksen kohdemaa vaatii hakemuksen liitteeksi. Jos yritys käyttää hakemuksen teossa apunaan asiamiestä, hakemukseen on liitettävä myös valtakirja. Sallitut liitetiedostotyypit ovat tiff, jpeg ja pdf, joista pdf on suositeltavin.

Liitetiedostojen suurin sallittu yhteenlaskettu koko on 5 MB (megatavua). Jos tämä koko ylittyy, hakijan on tarkistettava hakemuksen kohdemaan ohjeista tai edellä mainitusta EU-komission laatimasta käsikirjasta, miten kyseisen maan veroviranomainen haluaa meneteltävän.

Kun kaikki hakemukseen liittyvät laskut ja tuontiasiakirjat on eritelty sekä tarvittavat liitteet liitetty, hakemuksen lähettämisvaiheeseen pääsee painikkeesta Siirry hakemuksen lähettämiseen.

2.3.4 Vaihe 4: Hakemustietojen lähettäminen

Palvelu muodostaa yhteenvedon annetuista hakemustiedoista. Jos tiedoissa on korjattavaa, yritys voi vielä palata muuttamaan annettuja tietoja. Hakemus on syytä täyttää huolellisesti: hakemus katsotaan tehdyksi ainoastaan siinä tapauksessa, että siinä on annettu kaikki hakemuksen kohdemaan edellyttämät tiedot hakijasta ja laskuista.

Tiedot lähetetään Verohallintoon Lähetä tiedot -painikkeesta. Yritys voi myös tallentaa tiedot keskeneräisiksi. Silloin tietoja ei lähetetä Verohallintoon, mutta hakemuksen tekemistä voi jatkaa myöhemmin.

Kun palautushakemus on lähetetty Verohallintoon, Verohallinto lähettää viipymättä kuittauksen onnistuneesta hakemuksen vastaanottamisesta. Tämän jälkeen Verohallinto välittää hakemuksen maahan, josta palautusta haetaan.

Jos yritys ei ole ollut arvonlisäverovelvollinen hakemusjakson aikana, Verohallinto ei toimita palautushakemusta toiseen EU-maahan. Yritys saa tästä päätöksen sekä postitse sekä sähköisesti ALVEU-palvelun kautta. Päätöksestä voi valittaa.

2.3.5 Muuta aiempaa hakemusta (Vaihe 2: Hakemuksen perustiedot)

Jos hakija haluaa jatkaa keskeneräiseksi tallentamaansa hakemusta tai muokata jo lähetetyn hakemuksen tietoja, hän valitsee vaiheen 1 (Asiakastiedot) lopussa painikkeen ”Muuta aiempaa hakemusta”. Aiemmin tehdyt hakemukset näkyvät tunnistetietojen alapuolella olevassa luettelossa. Hakemusluettelosta valitaan se lähetetty tai keskeneräiseksi tallennettu hakemus, jonka tietoja halutaan muuttaa.

Palautushakemuksen muodostavat hakemuksessa eritellyt laskut. Tämän vuoksi jo lähetettyyn hakemukseen ei voi lisätä uusia laskuja eikä laskun numeroa tai päivämäärää voi muuttaa. Jos laskuja on unohtunut jo lähetetystä hakemuksesta, niistä on tehtävä uusi hakemus. Silloin on otettava huomioon palautuksen vähimmäismäärä (50 euroa / 400 euroa) ja se, salliiko palautusmaa useampia hakemuksia samalta ajanjaksolta.

Joitain laskun erittelytietoja voi muuttaa, vaikka hakemus olisi jo lähetetty. Hakija voi korjata esimerkiksi virheellisen hankintaa kuvaavan koodin tai tiettyä laskua koskevan palautettavaksi haettavan määrän. Myös yksittäisen laskun poistaminen jo lähetetystä hakemuksesta on mahdollista.

Muokatun hakemuksen uusi versio lähetetään hakemuksen kohdemaahan painikkeista ”Siirry hakemuksen lähettämiseen” ja ”Lähetä tiedot”. Kohdemaan veroviranomainen käsittelee hakemuksen alkuperäisen ja uuden version oman menettelytapansa mukaisesti.

Jo lähetettyä tai keskeneräiseksi tallennettua hakemusta voi etsiä ALVEU-palvelusta antamalla siitä seuraavia tietoja:

 • hakemusjakso
 • maa, josta palautusta haetaan
 • tila (lähetetty/kesken)
 • hakemusnumero.

Tiettyä hakemusta voi etsiä antamalla hakemusjakson alku- ja loppupäivämäärän. Hakua voi myös rajata valitsemalla valikosta kohdemaan. Hakutulokseksi saadaan kaikki kyseiseen EU-maahan tehdyt hakemukset. Vaihtoehtoisesti hakemusta voi hakea sen tilatiedolla (lähetetty/kesken) tai hakemusnumerolla.

Hakemus on tehtävä 9 kuukauden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, johon kuuluvaa ajanjaksoa hakemus koskee. Jos hakija huomaa määräajan jälkeen, että hakemuksesta puuttuu tietoja tai tiedoissa on korjattavaa, ALVEU-palvelu sallii hakemuksen tiettyjen kohtien täydentämisen ja korjaamisen. Palautusmaan harkittavaksi jää se, ottaako maa huomioon tämän uuden version hakemuksesta.

2.4 Mitä muuta on ALVEU-palvelussa?

Saapuneet viestit on syytä tarkistaa

Vaiheessa 1, sivulla Asiakastiedot, on linkki Viestit-osioon. Siellä ovat luettavana hakemusten kohdemaiden lähettämät vastaanottotodistukset ja kohdemaiden tekemät päätökset, jos kyseinen maa antaa todistukset ja päätökset tiedoksi tällä tavalla. Moni maa antaa vastaanottotodistuksen ja päätöksen tiedoksi vain niin, että ne sijoitetaan hakijan sijoittautumisvaltion sähköiseen palveluun. Tämän vuoksi yrityksen kannattaa aika ajoin tarkistaa, onko Viestit-osiossa saapuneita viestejä. Näin hakija ei turhaan menetä päätöksen muutoksenhakuaikaa.

Hakemuksen voi tallentaa keskeneräisenä

Vaiheissa 2 ja 3 sivun alalaidassa on painike ”Tallennus ja keskeytys”. Hakemuksen tekemisen voi keskeyttää ja hakemuksen voi tallentaa keskeneräiseksi. Hakemuksen tekemistä voi jatkaa myöhemmin. Kun hakija palaa takaisin ALVEU-palveluun jatkamaan hakemuksen tekemistä, hakemus löytyy näin:

 • paina vaiheessa 1 sivun alalaidan painiketta ”Muuta aiempaa hakemusta”
 • pääset vaiheeseen 2, Hakemuksen perustiedot. Luettelossa näkyvät kaikki tehdyt ja tallennetut hakemukset. Anna tällä sivulla hakuehdoksi esimerkiksi EU-maa, jota kyseinen keskeneräinen hakemus koskee. Saat hakutuloksena kaikki tähän EU-maahan tehdyt hakemukset.

Lähetettyjä hakemuksia voi tarkastella

Palvelussa voi myös selata ja katsella jo lähetettyjä hakemuksia. Kannattaa kuitenkin olla tarkkana, ettei vahingossa lähetä hakemusta uudelleen tai tallenna hakemusta keskeneräiseksi. Jo lähetettyjä hakemuksia pääsee selaamaan vaiheessa 1 (Asiakastiedot) sivun alareunassa olevasta painikkeesta ”Muuta aiempaa hakemusta”. Painikkeesta avautuu sivu, jossa näkyvät siihen mennessä tehdyt hakemukset. Hakemuksen tietoihin pääsee Muokkaa-toiminnolla. Hakemukseen tallennettuja laskuja pääse katsomaan sivun alalaidassa olevasta painikkeesta ”Jatka laskujen ja tuontiasiakirjojen erittelyyn”. Laskut ovat luettelona.

Useimmilla sivuilla on Tulostusversio-painike, josta voi tulostaa paperiversion sivun tiedoista.

3 Hakemuksen käsittely palautusmaassa

Hakemuksen kohdemaa vastaanottaa palautushakemuksen ja lähettää hakijalle ilmoituksen hakemuksen vastaanottamisesta. Eri maiden veroviranomaisilla on erilaisia tapoja ilmoittaa, että viranomainen on vastaanottanut hakemuksen. Veroviranomainen voi lähettää ilmoituksen vastaanottamisesta

 • sähköpostitse palautushakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen
 • sähköisesti Suomen Verohallinnon kautta (ilmoitus näkyy ALVEU-palvelun Viestit-osiossa)
 • postitse kirjeenä.

On myös mahdollista, että veroviranomainen lähettää sekä sähköpostin että sähköisen viestin. Silloin vastaanottamisesta tulee kaksi ilmoitusta. Jos vastaanottoilmoitusta ei kuulu, asiaa on tiedusteltava palautusmaan veroviranomaiselta.

Hakemuksen käsittelyaika on 4–8 kuukautta hakemuksen saapumisesta maahan, josta palautusta haetaan. Hakemuksen saapumispäivä on se päivä, jolloin palautusmaa vastaanottaa hakemuksen.

 • Jos palautusmaan veroviranomaisen ei tarvitse pyytää lisätietoja, päätös on tehtävä neljän kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta.
 • Jos hakijalta pyydetään lisätietoja, päätös on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta.
 • Jos hakemuksen käsittely vaatii useita lisätietopyyntöjä, hakemus on käsiteltävä kahdeksan kuukauden kuluessa sen saapumisesta.

Jos nämä määräajat ylittyvät, veroviranomaisen on maksettava palautukselle korkoa.

Jos hakija haluaa hakea muutosta palautuspäätökseen, valitus on tehtävä kirjallisesti (paperilla). Muutoksenhakua ei voi lähettää ALVEU-palvelun kautta. Tarkempia ohjeita muutoksenhakuun tulee kysyä sen maan veroviranomaiselta, josta palautusta haetaan. Käytännöt ja valitusaika vaihtelevat eri EU-maiden välillä.

4 Usein kysyttyä ALVEU-palvelusta

Kirjautuminen

K: Jos ALVEU-palveluun on samanaikaisesti kirjautunut useita henkilöitä samoilla Katso-tunnisteilla, voiko tämä aiheuttaa ongelmia? Onko kirjautumisten määrää samoilla tunnisteilla rajoitettu?

V: Kirjautumisten määrää ei ole rajoitettu. Tiedot voivat kuitenkin muuttua toisten tietämättä, koska samanaikaisesti kirjautuneet henkilöt voivat muuttaa tietoja palvelussa. Viimeksi tehty muutos jää voimaan asiakas- ja hakemustietoihin.

Valtuutus

K: Voiko yritys antaa samanaikaisesti useammalle asiamiehelle valtuutuksen tehdä palautushakemuksia yrityksen puolesta ALVEU-palvelussa?

V: Kyllä voi.

K: Pääseekö valtuutuksen antaja katsomaan asiamiehen tekemiä hakemuksia? Voiko valtuutuksen antaja muuttaa asiamiehen tekemän hakemuksen tietoja?

V: Kyllä pääsee, ja hän voi myös muuttaa hakemuksen tietoja. Hakemuksen tiedot ovat asiakaskohtaisia, eivät asiamieskohtaisia. Valtuutuksen antaja näkee siis kaikki hakemukset, jotka asiamies on tehnyt hänen puolestaan.

K: Voiko yritys itse tehdä hakemuksia ALVEU-palvelussa silloin, kun asiamiehen valtuutus on voimassa?

V: Kyllä voi.

K: Mitä tapahtuu, jos yritys peruu asiamiehelle antamansa valtuutuksen? Katoavatko keskeneräisiksi tallennetut hakemukset? Jos yritys antaa valtuutuksen uudelle asiamiehelle, siirtyykö tallennettu hakemus uuden asiamiehen tietoihin?

V: Vaikka valtuutus perutaan, keskeneräisiksi tallennetut hakemukset eivät katoa. Uusi asiamies näkee kaikki edelliset hakemukset, koska hakemuksen tiedot ovat asiakaskohtaisia, eivät asiamieskohtaisia.

K: Entä jos yritys peruu asiamiehelle antamansa valtuutuksen sinä aikana, kun hakemus on käsiteltävänä? Voiko mahdollinen uusi asiamies muuttaa jo lähetetyn hakemuksen tietoja? Tuleeko päätös silti vanhalle asiamiehelle, joka on tehnyt alkuperäisen hakemuksen?

V: Jos valtuutus perutaan kesken hakemuksen käsittelyn, hakemuksen päätös tulee siihen osoitteeseen, joka on ilmoitettu hakemuksessa. Uusi asiamies pääsee muuttamaan jo lähetetyssä hakemuksessa niitä tietoja, joiden muuttaminen on mahdollista.

Arvonlisäverovelvollisuus

K: Järjestelmä tarkastaa hakijan arvonlisäverotunnisteen voimassaolon, kun hakija lähettää hakemuksen. Tämän vuoksi hakemukseen ei tarvitse liittää todistusta liiketoiminnan luonteesta. Mitä tapahtuu, jos hakijan arvonlisäverotunniste on ollut olemassa hakemuskauden aikana, mutta ei enää hakemuksen tekohetkellä esimerkiksi sulautumisen tai liiketoiminnan loppumisen takia? Eikö hakemuksen tekeminen ole silloin mahdollista?

V: ALVEU-palvelu tarkistaa, että hakija on ollut hakemusjakson aikana arvonlisäverovelvollinen. Esimerkin mukainen hakija voi siis tehdä hakemuksen.

K: Miten arvonlisäveroa voi hakea palautettavaksi toisesta EU-maasta, jos palautuksen kohteena oleva hankinta on tehty ennen oman yritystoiminnan ja arvonlisävelvollisuuden alkamista? Hankintaa käsitellään yrityksen kirjanpidossa alkuvarastovähennykseen oikeuttavana hankintana.

V: Palautuksen lähtökohtana on, että hakija on arvonlisäverovelvollinen hakemusjakson aikana. Jos hakijan arvonlisäverovelvollisuus on lain edellyttämää eli hän on ilmoittautunut arvonlisäverovelvolliseksi, hakija voi pyytää verotoimistoa aikaistamaan arvonlisäverovelvollisuuden aloitusajankohtaa. Tässä tapauksessa myös kausiveroilmoitukset on annettava aikaistetulta ajanjaksolta. Jos taas hakija on vapaaehtoisesti hakeutunut arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ei arvonlisäverovelvollisuuden ajankohtaa voi aikaistaa (arvonlisäverolain 173 § 2 mom.). Silloin palautusta ei voi hakea.

Hakemusjakso

K: Yritykseni on ostanut Itävallasta vuoden 2012 loppupuolella koneen, joka myytiin eteenpäin Itävallassa. Voiko arvonlisäveron palautuksen saada takautuvasti tästä kaupasta?

V: Arvonlisäveron ulkomaalaispalautusta on haettava ostoa seuraavana kalenterivuotena viimeistään 30.9. Viimeinen hakemuksen jättöpäivä vuoden 2012 ostolle on siis ollut 30.9.2013, eikä palautus ole enää mahdollinen.

K: Voiko hakemuksen tehdä heti kunkin laskun saavuttua?

V: Palautusta on haettava vähintään kolmen kuukauden jaksoissa.

Hakemusmenettely

K: Kelpaako englannin kieli kaikkiin maihin?

V: Kun olet vaiheessa 2 “Hakemuksen perustiedot” valinnut maan, josta palautusta haetaan, järjestelmä tarjoaa valittavaksi ne asiointikielet, jotka kyseinen maa hyväksyy.

K: Haen palautusta Saksasta. Pitääkö kuitteja laittaa mukaan liitetiedostona? Onko kuiteissa jokin euroraja?

V: Palautusmaan veroviranomaiset voivat vaatia vähintään 250 euron (veron peruste) polttoainelaskut ja vähintään 1 000 euron (veron peruste) muut laskut liitettäväksi skannattuina hakemukseen. Jos maassa ei käytetä euroja, rajat koskevat vastaavan suuruisia laskuja kansallisena valuuttana. Kaikkia laskuja ei siis välttämättä tarvitse liittää hakemukseen. Koska menettelyt ja lainsäädäntö vaihtelevat eri EU-maissa, kannattaa tutustua myös kunkin maan omiin ohjeisiin. Ohjeet ovat kunkin maan veroviranomaisen verkkosivuilla. Jos ohjetta ei löydy, voi ottaa yhteyttä palautusmaan veroviranomaiseen. Hakemusmenettelyn yksityiskohtia eri maissa on käsitelty myös EU-komission julkaisemassa käsikirjassa “Vademecum for the electronic refund procedure to taxable persons not established in the Member State of refund but established in another Member State”.

Tutustu linkkilistaan, jossa ovat myös EU-maiden verohallinnot (ec.europa.eu).

Tutustu EU-komission julkaisemaan käsikirjaan (ec.europa.eu) (Vademecum for the electronic refund procedure to taxable persons not established in the Member State of refund but established in another Member State)

K: Mitä voi tehdä, jos liitetiedoston koko on liian suuri?

V: Ensin on tarkistettava, ettei liitetiedostossa ole tarpeettomia laskuja. Tarpeettomia laskuja poistamalla voi pienentää liitetiedoston kokoa. Jos tämä ei auta, tarkista palautusmaan veroviranomaiselta, miten on meneteltävä.

K: Yrityksellämme on Ruotsin ja Tanskan välisen Öresundin sillan siltamaksuihin liittyviä kuluja. Veron määrä on mainittu laskuissa sekä Ruotsin valuuttana (SEK) että Tanskan valuuttana (DKK). Kummasta maasta palautusta tulisi hakea?

V: Palautushakemus Öresundin siltamaksuihin sisältyvästä arvonlisäverosta tehdään Ruotsiin riippumatta siitä, onko laskuttaja ruotsalainen vai tanskalainen.

K: Emme ole saaneet vastaanottotodistusta palautusmaasta, miten toimitaan?

V: Kannattaa ottaa yhteyttä suoraan sen maan veroviranomaiseen, josta palautusta haetaan. Vaihtoehtoisesti asiaa voi tiedustella ALVEU-palvelun asiakastuesta numerosta 029 497 063 (arkisin klo 9–16.15).

K: Verohallinnon ohjeissa todetaan, että jo lähetettyyn hakemukseen ei voi lisätä laskuja, mutta niitä voi poistaa hakemuksesta. Miten tämä käytännössä tehdään? Jos hakemuksesta poistetaan tositteita, täytyykö hakemus lähettää uudelleen palautusvaltion viranomaisille?

V: Jos haluat poistaa laskuja jo lähetetystä hakemuksesta, mene ALVEU-palveluun ja toimi näin:

 • Paina Vaiheessa 1 (Asiakastiedot) sivun vasemmassa alalaidassa olevaa painiketta “Muuta aiempaa hakemusta”.
 • Valitse se hakemus, josta haluat poistaa laskuja.
 • Etene vaiheeseen 3: Laskujen ja tuontiasiakirjojen erittely. Sivulla on luettelo hakemukseen liitetyistä laskuista.
 • Mene sen laskun kohdalle, jonka haluat poistaa, ja klikkaa Poista-painiketta. Palvelu kysyy vielä varmistuksen, joka täytyy kuitata. Tämän jälkeen laskua ei enää näy luettelossa.
 • Kun olet poistanut kaikki haluamasi laskut, siirry hakemuksen lähettämiseen. Saat yhteenvedon hakemustiedoista. Yhteenvedosta on syytä tarkistaa, että laskujen poistamisen jälkeen laskujen lukumäärä ja palautettavaksi haettu määrä on oikein. Paina tämän jälkeen Lähetä-painiketta. Saat vahvistuksen siitä, että Verohallinto on vastaanottanut ilmoittamasi tiedot. Verohallinto välittää hakemuksen edelleen sen valtion veroviranomaiselle, josta palautusta haetaan.

K: Jos ALVEU-palvelun Viestit-osioon tulee suomenkielinen vahvistus, voimmeko luottaa siihen, että hakemus on mennyt perille palautusmaahan?

V: Kyllä, vahvistukseen voi luottaa.

K: Miksi joistakin hakemuksista on tullut vain viesti ALVEU-palvelun Viestit-osioon ja joistakin vain sähköposti, joistakin hakemuksista molemmat?

V: Palautusmaat voivat itse valita, miten ne toimittavat vastaanottotodistuksen hakijalle. Palautusmaan veroviranomainen voi lähettää ilmoituksen vastaanottamisesta

 • sähköpostitse palautushakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen
 • sähköisesti Suomen Verohallinnon kautta, jolloin ilmoitus näkyy ALVEU-palvelun Viestit-osiossa
 • postitse kirjeenä.

On myös mahdollista, että veroviranomainen lähettää sekä sähköpostin että sähköisen viestin. Silloin vastaanottamisesta tulee kaksi ilmoitusta.

Laskujen ja tuontiasiakirjojen erittely

K: Hakemusvaiheessa 3 puhutaan ostettujen tavaroiden tai palvelujen koodista ja alakoodista. Mistä löydän nämä koodit? Ovatko ne maakohtaisia?

V: Järjestelmä tarjoaa vaiheessa 3 valittavaksi ne ostettujen tavaroiden tai palvelujen koodit ja alakoodit, jotka ovat käytössä kyseisessä maassa.

K: Olen syöttämässä laskujen tietoja hakemuksen vaiheessa 3/4. Saan syötettyä kaikki tiedot, mutta kun yritän tallentaa tiedot OK-painikkeesta, valitsemani ostettujen tavaroiden tai palvelujen laatu häviää. Tämän seurauksena en saa tietoja tallennettua, vaan asiasta tulee virheilmoitus.

V: Voisiko olla niin, että olet unohtanut painaa alasvetovalikon vieressä olevaa Lisää-painiketta? Lisää-painiketta on klikattava, jotta tavaroiden ja palvelujen laatu tallentuu laskun erittelylle.

K: Kun useita saman myyjäyrityksen laskuja tallennetaan peräkkäin, eikö vanha tieto voisi jäädä pohjaksi, jotta jokaista laskua ei tarvitsisi tallentaa alusta asti?

V: Laskutietojen syöttämistä ALVEU-palveluun voit nopeuttaa niin, että tallennat toistuvat tiedot ensin tekstinkäsittelyohjelmaan (esim. Word) ja siirrät ne sieltä Kopioi- ja Liitä-toiminnoilla ALVEU-palveluun laskujen erittelytietoihin. Vaihtoehtoisesti voit tallentaa laskuerittelytiedot omaan Excel-tiedostoon csv-tiedostomuodossa ja liittää tiedoston hakemukseen (katso tarkemmin ohjeen luvusta 2.3.3).

K: Voiko hyvityslaskuja liittää hakemukseen?

V: Hyvityslaskujen lisääminen hakemukseen on mahdollista. Ne eritellään vaiheessa 3 miinusmerkkisinä.

K: Mitä jos tavaran tai palvelun laatukoodia valittaessa ”tuotelistalta” ei löydykään sopivaa koodia?

V: Valittavissa on kustakin palautusmaasta juuri ne koodit, jotka maa on ilmoittanut hyväksyvänsä. Verohallinto ei valitettavasti voi listaan vaikuttaa. Jos palautusmaa hyväksyy koodin 10 (Muut), voit käyttää tätä koodia ja lisäksi kirjoittaa valitsemallasi asiointikielellä laskun kuvauksen.

K: Entä jos laskulla on laskutettu erilaisia tavaroita ja palveluja? Miten toimin, kun olen antanut laskun päivämäärän ja numeron ja minun pitäisi saada valita laskulle vaikka viisi eri hankintaa kuvaavaa koodia?

V: Yksittäisellä laskulla olevien eri tavaroiden ja palveluiden erittely tehdään ALVEU-palvelun vaiheessa 3.

 • Syötä ensin laskun erittelytiedot.
 • Valitse kohdassa ”Ostettujen tavaroiden tai palvelujen laatu” olevasta alasvetovalikosta jokaista laskun ”riviä” vastaava koodi. Lisää-painiketta klikkaamalla saat koodit näkyviin alapuolella olevaan luetteloon.

Toisin sanoen kukin laskunumero saa esiintyä laskuerittelyssä vain kerran. Jos hakija ei toimi yllä kuvatulla tavalla vaan erittelee laskun kunkin ”rivin” aina erikseen omana laskuna, palautusmaa ei vastaanota hakemusta. Tässä tapauksessa hakijalle lähetetään virheilmoitus, johon on merkitty syy ”Duplicate invoice reference number”.

K: Miten Ruotsiin tehtävässä hakemuksessa eritellään sellaiset kuitit, joista ei käy ilmi esimerkiksi myyjän osoite. Näitä ovat usein mm. pysäköintimaksukuitit.

V: Tiettyihin laskuihin sovelletaan kevennettyjä laskumerkintöjä, eikä niissä ole esimerkiksi myyjän osoitetta. Kun kyse on Ruotsiin tehtävästä hakemuksesta, kohtaan Osoite voi kirjoittaa ”okänd/unknown” (ei tiedossa).

K: Joidenkin maiden laskuja syötettäessä tulee ilmoitus, että maa vaatii hankintaa kuvaavan koodin muodossa x.y.z. Koodeja ei kuitenkaan ole kuin yksi. Näin on käynyt esimerkiksi silloin, kun tein hakemusta Ruotsiin ja halusin käyttää koodia ”6 Majoitus”. Alakoodeja ei ole, vaikka ohjelma ilmoittaa, että ne tarvitaan.

V: Ilmoitus ei estä hakemuksen teon jatkamista. Kyseessä on vain huomautus, koska kyseinen jäsenvaltio käyttää alakoodeja osassa koodeistaan. Jos tavaralla tai palvelulla on alakoodi, näitä tarkentavia koodeja on suositeltavaa käyttää.

K: Maahantoimme tavaraa Kanadasta Saksaan. Yritän eritellä tavaran tuontiasiakirjan tietoja kohdassa ”Lisää uusi tuontiasiakirja”. En löydä Saksaa maavalikosta.

V: Kun tuontiasiakirjan tietoja eritellään hakemuksessa, myyjän tiedoissa eritellään EU:n ulkopuoliseen maahan sijoittautuneen myyjän tiedot (ei esimerkiksi Saksan tullin tietoja). Tässä tapauksessa siis myyjän maaksi valitaan Kanada.

K: Laskuja syötettäessä valittavien koodien tekstit eivät näy kokonaan, vaikka fonttikokoa muuttaisi.

V: Valitettavasti valintalistaan ei saa näkyviin enempää tekstiä. Teksti tulee näkyviin kokonaisuudessaan valintalistan alapuolelle, kun sen valitsee Lisää-painikkeella.

ALVEU-palvelu

K: Missä voi selailla jo tehtyjä hakemuksia ilman että on tekemässä niihin muutoksia?

V: Palvelua ei ole tarkoitettu muuhun kuin hakemusten lähettämiseen. Palvelussa voi selata ja katsella jo lähetettyjä hakemuksia, kunhan ei vain lähetä niitä vahingossa uudelleen tai tallenna keskeneräiseksi. Jo lähetettyjä hakemuksia pääsee selailemaan näin:

 • Klikkaa vaiheessa 1 (Asiakastiedot) sivun alareunassa olevaa painiketta ”Muuta aiempaa hakemusta”.
 • Painikkeesta avautuu sivu, jossa näet siihen mennessä tehdyt hakemukset. Hakemuksen tietoja pääset katsomaan Muokkaa-toiminnolla.
 • Jos haluat nähdä hakemukseen tallennetut laskut, klikkaa sivun alalaidassa olevaa painiketta ”Jatka laskujen ja tuontiasiakirjojen erittelyyn”. Painikkeesta avautuu sivu, jossa hakemukseen liitetyt laskut ovat luettelona.

johtava veroasiantuntija Päivi Taipalus

toimistopäällikkö Annukka Poikkeus

Sivu on viimeksi päivitetty 30.12.2013