Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Kone Oyj:n jakautumisessa 31.5.2005 syntyneiden KONE Oyj:n ja Cargotec Oyj:n osakkeiden hankintamenon määrittäminen verotuksessa

Antopäivä
26.1.2006
Diaarinumero
185/39/2006
Voimassaolo
Toistaiseksi
Valtuutussäännös
VerohallintoL (1557/95) 2 § 2 momentti

KONE-konsernin emoyhtiö Kone Oyj (Y:0110139-9) on 31.5.2005 jakautunut kahdeksi erilliseksi yhtiöksi. Jakautumisessa syntyneet uudet yhtiöt ovat KONE Oyj (Y:1927400-1) ja Cargotec Oyj (Y:1927402-8). Uusien yhtiöiden osakkeet on listattu jakautumisen yhteydessä purkautuneen Kone Oyj:n osakkeen tavoin Helsingin Pörssissä.

Kone Oyj:n jakautuessa yhtiön osakkeenomistajille on annettu uuden KONE Oyj:n ja Cargotec Oyj:n osakkeita heidän osakeomistuksensa suhteessa siten, että kutakin Kone Oyj:n osaketta kohden on annettu yksi uuden KONE Oyj:n ja yksi Cargotec Oyj:n osake. Keskusverolautakunta on antanut Kone Oyj:n jakautumisesta ennakkoratkaisun, jonka mukaan Kone Oyj:n jakautumiseen sovelletaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52c §:n mukaista jatkuvuusperiaatetta.

Lain elinkeinotulon verottamisesta 52c § 4 momentin mukaan jakautumisessa vastaanottavien yhtiöiden osakkeiden hankintamenoksi katsotaan se osa jakautuvan yhtiön osakkeiden hankintamenosta, joka vastaa kullekin vastaanottavalle yhtiölle siirtynyttä osaa jakautuvan yhtiön nettovarallisuudesta. Jos edellä mainittu jakoperuste poikkeaa olennaisesti osakkeiden käypien arvojen mukaisesta jakoperusteesta, käytetään hankintamenon määrittämisessä kuitenkin osakkeiden käypien arvojen suhdetta.

Kone Oyj:n nettovarallisuus on jakautunut uusille yhtiöille siten, että KONE Oyj on vastaanottanut 45,1 % ja Cargotec Oyj 54,9 % nettovarallisuudesta. Keskusverolautakunnan Kone Oyj:lle antaman ennakkoratkaisun mukaan KONE Oyj:n ja Cargotec Oyj:n osakkeiden käypinä arvoina voidaan hankintamenoa määritettäessä pitää yhtiöiden osakkeiden ensimmäisen noteerauspäivän painotettua keskikurssia tai toissijaisesti viiden ensimmäisen pörssipäivän vastaavaa keskikurssia, jos viimeksi mainitun keskikurssin katsotaan paremmin kuvaavan osakkeen käypää arvoa. Näin laskettu KONE Oyj:n ensimmäisen päivän painotettu keskikurssi on ollut 64,5 % ja Cargotec Oyj:n ensimmäisen päivän painotettu keskikurssi 35,5 % Kone Oyj:n osakkeen hankintamenosta.

KONE Oyj:n ja Cargotec Oyj:n edellä mainittu osakkeiden hankintamenojen käypien arvojen suhde poikkeaa 19,4 prosenttiyksikköä uusille yhtiöille siirrettyjen nettovarallisuuksien suhteesta. Poikkeamaa on pidettävä Verohallituksen kannan mukaan sillä tavoin olennaisena, että uusien osakkeiden hankintamenojen laskennassa jakosuhteena on käytettävä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52c § 4 momentin mukaisesti osakkeiden käypien arvojen suhdetta. Koska viiden ensimmäisen pörssipäivän painotetut keskikurssit ovat olleet hyvin lähellä ensimmäisen noteerauspäivän painotettuja keskikursseja, tulee KONE Oyj:n ja Cargotec Oyj:n osakkeiden hankintamenojen määrittämisessä käyttää ensimmäisen noteerauspäivän painotettuja keskikursseja.

Uuden KONE Oyj:n osakkeen hankintameno on edellä mainituilla perusteilla 64,5 % jakautuneen Kone Oyj:n osakkeen alkuperäisestä hankintamenosta. Vastaavasti Cargotec Oyj:n osakkeen hankintameno on 35,5 % Kone Oyj:n osakkeen alkuperäisestä hankintamenosta.

Esimerkki osakkeiden hankintamenojen laskennasta:

Verovelvollinen on toukokuun 2005 lopussa omistanut 10 kappaletta Kone Oyj:n osakkeita, joiden hankintameno on ollut 6,90 euroa per osake. Kone Oyj:n jakautuessa 31.5.2005 verovelvollinen on saanut vanhoja Kone Oyj:n osakkeita vastaan 10 kappaletta uuden KONE Oyj:n osakkeita ja vastaavasti 10 kappaletta Cargotec Oyj:n osakkeita. Jakautumisen jälkeen yhden uuden KONE Oyj:n osakkeen hankintameno on 4,45 euroa ja Cargotec Oyj:n osakkeen hankintameno on 2,45 euroa. 


Apulaisjohtaja Anneli Kukkonen

Toimistotarkastaja Sanna HätönenSivu on viimeksi päivitetty 27.1.2006