Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Yrittäjän työterveyshuollosta aiheutuneiden kustannusten vähentäminen verotuksessa

Antopäivä
28.5.2007
Diaarinumero
697/345/2007
Voimassaolo
kumottu 4.10.2013
Valtuutussäännös
VerohallintoL 2 § 2 momentti
Korvaa ohjeen
3229/33/2002, 12.12.2002

Yrittäjän työterveyshuolto

Työterveyshuoltolaissa (1383/2001) säädetään työantajan velvollisuudesta järjestää työterveyshuolto sekä työterveyshuollon sisällöstä ja toteuttamisesta. Työterveyshuolto tarkoittaa lain mukaan työnantajan järjestettäväksi säädettyä työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaa, jolla edistetään työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä, työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, työyhteisön toimintaa sekä työntekijöiden terveyttä ja työ- ja toimintakykyä. Palvelujen järjestäminen yrittäjälle itselleen on vapaaehtoista. Yrittäjällä ja muulla omaa työtään tekevällä tarkoitetaan työterveyshuoltolaissa yrittäjän eläkelain (1272/2006) tai maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) mukaan vakuutettua henkilöä.

Yrittäjän työterveyshuoltoon on aikaisemmin kuulunut vain ennaltaehkäisevä työterveyshuolto. Työterveyshuoltolakia on muutettu 1.1.2006 alkaen siten, että yrittäjät voivat järjestää itselleen työterveyshuoltoon kuuluvana palveluna myös sairaanhoitoa ja muita terveydenhoitopalveluja ennaltaehkäisevän työterveyshuollon lisäksi. Työterveyshuoltoon kuuluva sairaanhoito on lähtökohtaisesti yleislääkäritasoista, mutta myös työterveyslääkärin työkyvyn kannalta tarpeellisiksi arvioimat erikoislääkäripalvelut kuuluvat työterveyshuollon piiriin. Työterveyshuollon voi järjestää kunnallisessa terveyskeskuksessa, yksityisessä laitoksessa tai työterveyshuollon ammattihenkilön tuottamana. Kansaneläkelaitos korvaa yrittäjälle työterveyshuollon tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset sairausvakuutuslain nojalla.

Työterveyshuollosta aiheutuneiden kustannusten vähentäminen verotuksessa

Yrittäjän itselleen järjestämästä työterveyshuollosta aiheutuneet kustannukset voidaan vähentää elinkeinotoiminnan kuluna elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 7 §:n perusteella tai maataloustoiminnan menona maatilatalouden tuloverolain 4 §:n perusteella. Verotuksessa vähennyskelpoisia ovat sellaiset kustannukset, jotka kuuluvat Kansaneläkelaitoksen korvaamaan työterveyshuoltoon. Muusta kuin ennaltaehkäisevästä työterveyshuollosta aiheutuneet kustannukset ovat siten vähennyskelpoisia, kun ne ovat syntyneet 1.1.2006 tai sen jälkeen. Verotuksessa voidaan vähentää se osuus työterveyshuollon kustannuksista, jota Kansaneläkelaitos ei ole korvannut.

Yrittäjän oman työterveyshuollon kustannukset hyväksytään vähennyskelpoisiksi vain siltä osin, kuin ne ovat kohtuullisia yrittäjän työpanokseen nähden. Lisäksi vähentämisen edellytyksenä on, että yrittäjä tosiasiassa työskentelee yrityksessä ja vastaavat palvelut ovat tarjolla myös muille yrityksen työntekijöille. Yrittäjän oman työterveyshuollon kustannusten vähentäminen ei kuitenkaan edellytä, että yrityksessä työskentelee omistajan lisäksi muita työntekijöitä.

Osakeyhtiön ja henkilöyhtiön verotuksessa vähennyskelpoinen osuus yrittäjän työterveyshuollon kustannuksista on osakkaalle tuloverolain 69 §:ssä tarkoitettu verovapaa etu.


Apulaisjohtaja  Anneli Kukkonen

Ylitarkastaja  Ann-Mari KemellSivu on viimeksi päivitetty 28.5.2007