Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

TeliaSonera AB:n osakkeiden takaisinosto henkilöverotuksessa

Antopäivä
20.3.2006
Diaarinumero
397/31/2006
Voimassaolo
Toistaiseksi
Valtuutussäännös
Verohallintolaki (1557/95) 2 §:n 2 momentti

TeliaSonera AB osti keväällä 2005 osakkeenomistajiltaan omia osakkeitaan suunnatun takaisinostotarjouksen perusteella. Ohjeessa käsitellään osakkeen takaisinostoon liittyviä verotuskysymyksiä tuloverolain mukaan verotettavan verovelvollisen kannalta.

apulaisjohtaja  Erkki Laanterä

ylitarkastaja   Matti Merisalo

1.Takaisinostotarjous

TeliaSonera AB teki omia osakkeitaan koskevan suunnatun takaisinostotarjouksen keväällä 2005. Takaisinostotarjouksen perusteella TeliaSonera AB:n osakkeenomistajilla oli mahdollisuus myydä osakkeitaan TeliaSonera AB:lle osakkeen pörssikurssia korkeampaan hintaan.

Tarjous toteutettiin siten, että jokainen osakkeenomistaja sai TeliaSonera AB:lta ilmaiseksi yhden myyntioikeuden (säljrätt) jokaista omistamaansa TeliaSonera AB:n osaketta kohden. 25 myyntioikeuden perusteella osakkeenomistaja sai myydä yhden  TeliaSonera AB:n osakkeen TeliaSonera AB:lle 55 Ruotsin kruunulla (noin 5,8018 euroa; EUR/SEK -valuuttakurssi 1.7.2005).

Vaihtoehtoisesti myyntioikeudet tai osa niistä voitiin myydä sellaisenaan edelleen käyttämättä niitä osakkeiden myyntiin. Myyntioikeudet voitiin myydä TeliaSonera AB:n välityksellä ns. palkkiovapaana myyntinä tai arvopaperipörssissä. Myyntioikeudet olivat tietyn ajan kaupankäynnin kohteena muun muassa Helsingin arvopaperipörssissä.

Esimerkki1: Henkilöllä oli 155 TeliaSonera AB:n osaketta. Hän sai niiden perusteella 155 myyntioikeutta. 155 myyntioikeuden perusteella hänellä oli oikeus myydä TeliaSonera AB:lle enintään 6 osaketta (155:25 = 6,2 = > 6). 5 ylimenevää myyntioikeutta hän saattoi myydä sellaisenaan edelleen. Hän saattoi myydä useampiakin myyntioikeuksia tai kaikki myyntioikeudet käyttämättä niitä osakkeiden myyntiin. Hän saattoi myös ostaa pörssistä lisää myyntioikeuksia voidakseen myydä TeliaSonera AB:lle useampia osakkeita.

Osakkeiden takaisinoston tarjousaika päättyi 14.6.2005. Myyntioikeus, jota ei käytetty osakkeiden myyntiin TeliaSonera AB:lle tai myyty sellaisenaan edelleen, raukesi arvottomana.

2.Tuloverotus

Suunnatun takaisinostotarjouksen perusteella tapahtuvan osakkeiden myynnin ja myyntioikeuksien myynnin eräisiin tuloverokysymyksiin on otettu kantaa keskusverolautakunnan 2.2.2005 antamassa ennakkoratkaisussa 7/2005 (lainvoimainen). Seuraavassa käsitellään  takaisinostotarjoukseen liittyviä verotuskysymyksiä keskusverolautakunnan ennakkoratkaisun ja luovutusvoiton verotusta koskevien yleisten sääntöjen pohjalta.

2.1. Osakkeen myynti takaisinostotarjouksen perusteella

Takaisinostotarjouksen perusteella tapahtuvaan osakkeen myyntiin TeliaSonera AB:lle sovelletaan luovutusvoiton verotusta koskevia säännöksiä. Myynnistä on voinut syntyä luovutusvoitto tai luovutustappio. Voitto tai tappio lasketaan normaaliin tapaan siten, että osakkeen myyntihinnasta (saadusta takaisinostohinnasta) vähennetään kyseisen osakkeen hankintameno. Jos myyntioikeus on käytetty osakkeen myyntiin, myyntioikeutta ei katsota luovutetun erikseen, eikä myyntioikeudelle kohdisteta osaakaan takaisinostohinnasta, vaan koko takaisinostohinta katsotaan saaduksi osakkeen luovutuksesta.

Takaisinostotarjouksen perusteella tapahtuneesta myynnistä ei ole yleensä aiheutunut myyjälle erillisiä myyntikuluja. Jos myyntioikeudet on saatu osakeomistuksen perusteella TeliaSonera AB:lta ilmaiseksi, niillä ei ole myöskään erillistä hankintamenoa. Jos myyntioikeudet on hankittu muulla tavoin ja niitä käytetään osakkeiden myyntiin, myyntioikeuksien hankintameno on lisännyt takaisinostetun osakkeen hankintamenoa.

Esimerkki 2. A:lla oli 155 TeliaSonera AB:n osaketta, jotka hän oli ostanut vuonna 2004 hintaan 3,30 euroa / osake. Hän sai niiden perusteella 155 myyntioikeutta ilmaiseksi. 155 myyntioikeuden perusteella hän oli oikeus myydä TeliaSonera AB:lle enintään 6 osaketta (6 x 25 = 150). Voidakseen myydä kaikkiaan 7 osaketta A osti pörssissä 20 myyntioikeutta lisää hintaan 0,0737 / euroa myyntioikeus.

A myi 7 osaketta TeliaSonera AB:lle hintaan 5,80 / osake. Osakkeiden luovutusvoitto lasketaan vähentämällä luovutushinnasta 40,60 euroa (7 * 5,80) osakkeiden hankintameno 23,10 euroa (7 * 3,30) ja 20 myyntioikeuden hankintameno 1,474 euroa (20 * 0,0737). Luovutusvoitto on 16,02 euroa. 

2.2. Myyntioikeuden myynti

Myös erikseen luovutetusta myyntioikeudesta saatu vastike verotetaan luovutusvoiton verotusta koskevien säännösten mukaan. Jos myyntioikeus on saatu osakeomistuksen perusteella TeliaSonera AB:lta ilmaiseksi, sillä ei ole hankintamenoa. Keskusverolautakunnan päätöksen mukaan myyntioikeudelle ei jaeta osaakaan sen osakkeen hankintamenosta, jonka perusteella myyntioikeus on saatu. Luovutusvoittoa laskettaessa myyntioikeuden luovutushinnasta vähennetään hankintameno-olettama. Hankintameno-olettama on aina 20 prosenttia luovutushinnasta. TeliaSonera AB:n osakkeiden omistusaika ei ole voinut olla 10 vuotta, eikä 40 prosentin hankintameno-olettama siten voi tulla sovellettavaksi.

Esimerkki 3. A:lla oli 1520 TeliaSonera AB:n osaketta. Hän sai niiden perusteella 1520 myyntioikeutta. 1500 myyntioikeuden perusteella A myi TeliaSonera AB:lle 60 osaketta. Loput 20 myyntioikeutta, joita A ei käyttänyt osakkeen takaisinostoon, hän myi hintaan 0,0737 / euroa myyntioikeus. Myyntioikeuden luovutuksesta saatu voitto lasketaan vähentämällä luovutushinnasta 1,47 euroa (20 * 0,0737) hankintameno-olettama (20 %) 0,29 euroa (1,47 * 20 %). Myyntioikeuksien luovutusvoitto on 1,18 euroa.

Jos myyntioikeus on hankittu muulla tavoin kuin osakeomistuksen perusteella, myyntioikeuden luovutusvoitto lasketaan vähentämällä myyntioikeuden luovutushinnasta myyntioikeuden ostohinta tai muu hankintameno.

2.3. Myyntioikeuden raukeaminen

Jos myyntioikeus on jäänyt käyttämättä, se on rauennut ja menettänyt arvonsa. Osakeomistuksen perusteella saadulla myyntioikeudella ei ole hankintamenoa. Myyntioikeuden raukeamisesta ei tällöin voi syntyä luovutustappiota.

2.4. Pienet luovutusvoitot ja -tappiot

Omaisuuden luovutusvoitto on veronalaista pääomatuloa. Pienet luovutusvoitot ovat kuitenkin verovapaita ja pienet luovutustappiot vähennyskelvottomia (tuloverolain 48 §:n 6 momentti ja 50 §:n 2 momentti).

TeliaSonera AB:n osakkeiden takaisinostosta tai myyntioikeuden luovutuksesta saatu voitto ei ole veronalaista tuloa luonnolliselle henkilölle tai kuolinpesälle, jos verovuonna osakkeiden, myyntioikeuksien ja muun vuonna 2005 luovutetun omaisuuden luovutushinnat ovat yhteensä enintään 1 000 euroa. Vastaavasti luovutustappio ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen, jos verovuonna luovutetun omaisuuden luovutushinnat ovat yhteensä enintään 1 000 euroa ja samanaikaisesti verovuonna luovutetun omaisuuden hankintamenot ovat enintään 1 000 euroa.

Luovutushintoja ja hankintamenoja laskettaessa ei oteta huomioon verovuonna luovutetun tavanomaisen koti-irtaimiston luovutushintoja ja hankintamenoja.

2.5. Ruotsissa perityn veron hyvittäminen

Osakkeen takaisinoston yhteydessä takaisinostohinnasta on peritty Ruotsissa 15 prosentin vero (kupongskatt). Vero on peritty takaisinostohinnan koko määrästä (takaisinostohinta * 15 prosenttia). Vero ei ole lopullinen. Verovelvollisella on oikeus hakea Ruotsin verovirastolta veron palauttamista osittain tai kokonaan (kupongskattelagen (1970:624) 27 §). Ruotsin veron lopullinen määrä on 15 prosenttia osakkeen takaisinostohinnan ja hankintamenon erotuksesta. Verovelvolliselle palautetaan perityn veron ja lopullisen veron erotus. Jos takaisinostetun osakkeen hankintameno on suurempi tai yhtä suuri kuin takaisinostohinta, vero palautetaan kokonaan. Koko takaisinostohinnasta laskettu 15 prosentin vero ei ole koskaan lopullisen veron oikea määrä, koska Ruotsin lopullista veroa laskettaessa hankintamenona vähennetään kaikissa tapauksissa vähintään 20 prosenttia luovutushinnasta (ks. kohta 3, Palautuksen ha-keminen Ruotsista).

Takaisinostohinnasta Ruotsissa maksettu lopullinen vero hyvitetään Suomen verotuksessa Pohjoismaisen verosopimuksen ja kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain mukaisesti. Vero hyvitetään vähentämällä sen määrä Suomessa samasta tulosta suoritettavasta verosta. Hyvitys ei voi olla suurempi kuin Ruotsista saadusta tulosta Suomessa suoritettavien verojen määrä (laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta 4 §).

Saadakseen hyvityksen verovelvollisen on esitettävä selvitys siitä, että vieraassa valtiossa suoritettu vero on lopullinen. Jos edellytykset hyvityksen myöntämiselle ovat muutoin olemassa, mutta verovelvollinen ei pysty esittämään kaikkia vaadittuja selvityksiä, hyvitys voidaan myöntää kohtuullisen määräisenä (laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta 8 §).

Suomen verohallinnolla ei ole tietoja siitä, mikä on kunkin verovelvollisen maksettavan Ruotsin veron lopullinen määrä. Ellei verovelvollinen ole esittänyt veroilmoituksessaan selvitystä Ruotsin veron lopullisesta määrästä, hyvitettävänä Ruotsin verona pidetään 15 prosenttia Suomessa TeliaSonera AB:n osakkeen takaisinostosta lasketun luovutusvoiton määrästä (15 % * luovutusvoitto).

Esimerkki 4. A on myynyt takaisinostotarjouksen perusteella TeliaSonera AB:lle 100 osaketta. Takaisinostohinta on ollut 5,80 euroa / osake eli yhteensä 580 euroa. Takaisinostohinnasta on peritty Ruotsissa veroa 87 euroa (580 x 15 %).

A oli hankkinut TeliaSonera AB:lle myymänsä osakkeet ostamalla. Osakkeiden ostohinta oli ollut 3,30 euroa / osake eli yhteensä 330 euroa. Lisäksi A:lla oli ollut kuluja osakkeiden ostosta 17,82 euroa. Osakkeiden hankintameno oli siten yhteensä 347,82 euroa.

Luovutusvoitto takaisin ostetuista osakkeista on 232,18 euroa (580 ./. 347,82). Hyvityksen perusteena olevana Ruotsin verona pidetään 34,82 euroa (232,18 x 15 %).

Jos osakkeen takaisinostosta ei ole syntynyt voittoa, hyvitettävää Ruotsin veroa ei ole.

Ruotsin veroa ei myöskään hyvitetä, jos osakkeen takaisinostosta syntynyt voitto on Suomessa verovapaata tuloa. Luovutusvoitto on verovapaa, jos verovelvollisen verovuonna luovuttaman muun omaisuuden kuin tavanomaisen koti-irtaimiston luovutushinnat ovat yhteensä enintään 1 000 euroa.

Myyntioikeuden myynnistä ei ole peritty veroa Ruotsissa.

2.6. Luovutusvoiton ja -tappion ilmoittaminen

Verovelvollisen on merkittävä TeliaSonera AB:n osakkeen takaisinostosta tai myyntioikeuden myynnistä syntynyt luovutusvoitto tai -tappio esitäytetylle veroilmoitukselle, joka on palautettava verohallintoon. Voitto ja tappio ilmoitetaan veroilmoituksella seuraavasti:

  • osakkeen takaisinostosta syntynyt luovutusvoitto ilmoitetaan kohdassa 4.2. (luovutusvoitot);
  • takaisinostohinnasta Ruotsiin maksettu vero ilmoitetaan veroilmoituksen kohdassa ”lisätietoja”;
  • osakkeen takaisinostosta syntynyt luovutustappio ilmoitetaan kohdassa 4.3. (luovutustappiot);
  • myyntioikeuden luovutuksesta syntynyt voitto ilmoitetaan kohdassa 4.2. (luovutusvoitot);
  • myyntioikeuden luovutuksesta syntynyt tappio ilmoitetaan kohdassa 4.3. (luovutustappiot).

Luovutusvoitosta ja -tappiosta on lisäksi täytettävä lomake 9 A (3064, Laskelma arvopaperien ja arvo-osuuksien luovutusvoitosta tai -tappiosta), joka on palautettava veroilmoituksen liitteenä.

Ilmoittamisen helpottamiseksi esitäytetyn veroilmoituksen erittelyosalle on merkitty verohallinnon saamat tarkkailutiedot osakkeiden takaisinostosta ja myyntioikeuksien myynnistä. Tarkkailutiedosta huolimatta verovelvollisen on aina itse laskettava luovutusvoiton tai -tappion määrä ja ilmoitettava se verohallinnolle palautettavalla veroilmoituksella.

3.Palautuksen hakeminen Ruotsista

Saadakseen palautuksen osakkeen takaisinostohinnasta liikaa peritystä Ruotsin verosta, verovelvollisen on tehtävä kirjallinen hakemus Ruotsin verovirastolle. Hakemus on lähetettävä osoitteeseen:

Skatteverket
Ludvikakontoret
Box 23
771 21 Ludvika
Sverige

Palautus voidaan hakea Ruotsin veroviraston lomakkeella "Ansökan om återbetalning av
svensk skatt på utdelning/Claim for repayment of Swedish tax on dividends",
SKV 3740. Lomake on saatavissa Ruotsin verohallinnon Internet-sivuilta www.skatteverket.se. Se voidaan myös tilata Ruotsin verovirastolta.

Hakemuksessa on esitettävä tositteellinen selvitys TeliaSonera AB:n takaisinostamien osakkeiden

  • hankintamenosta
  • myyntihinnasta sekä
  • myyntihinnasta Ruotsissa perityn veron määrästä.

Jäljennös tositteista riittää.

Palautusta laskettaessa myytyjen osakkeiden hankintameno määritetään Ruotsin verosäännösten mukaisesti. Erona Suomeen on huomattava, että Ruotsissa osakkeiden hankintameno lasketaan keskihintamenetelmän mukaan. Jos verovelvollisella on ollut eri aikoina ja eri hintaan hankittuja TeliaSonera AB:n osakkeita, verovelvollisella takaisinostohetkellä olleille osakkeille on määriteltävä keskimääräinen hankintameno/osake, joka vähennetään myydyn osakkeen hankintamenona. Jos osakkeet on saatu lahjana tai perintönä, hankintamenona pidetään lahjanantajan tai perinnönjättäjän hankintamenona.

Vaihtoehtoisesti hankintamenona voidaan vähentää 20 prosenttia osakkeen takaisinostohinnasta (schablonregel).

Palautusta on haettava viiden vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana osakkeen takaisinosto on tapahtunut (kupongskattelagen 27 §). Palautusta on siten haettava viimeistään 31.12.2010.

Sivu on viimeksi päivitetty 21.3.2006