Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon maksulliset suoritteet 2010-2012

Antopäivä
21.12.2009
Diaarinumero
1274/29/2009
Voimassaolo
Toistaiseksi
Valtuutussäännös
Valtion maksuperustelaki (150/1992)
Korvaa ohjeen
2003/29/2006, 28.12.2006

1. Maksulainsäädäntö

Verohallinnon maksullisten suoritteiden sisältö ja suoritehinnoittelu määräytyy seuraavien säännösten nojalla:

Valtion maksuperustelaki (150/1992)

Maksuperustelain mukaan tulee valtion viranomaisten tuottamien tavaroiden, tilauksesta annettavien palveluiden, hakemuksesta annettujen päätösten tai muiden, vastaanottajan toimenpiteestä johtuvien suoritteiden olla maksullisia. Valtion viranomaisten suoritteet, joiden hinnoittelusta ei ole säädetty erikseen hinnoitellaan valtion maksuperustelain mukaisesti.

Laki eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista (1209/2006 22.12.2006)

Lakia sovelletaan Verohallinnon käsittelemiin hakemuksiin, jotka koskevat keskusverolautakunnasta annetun lain (535/1996) 5 §:ssä tarkoitettua ennakkoratkaisua ja muuta Verohallinnolta haettua ennakkotietoa tai ennakkoratkaisua.

Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta
1092/16.12.2009

Valtiovarainministeriö on antanut 16.12.2009 asetuksen Verohallinnon maksullisista suoritteista. Asetus on voimassa 1.1.2010 – 31.12.2012. Asetuksessa säädetään Verohallinnon maksullisista suoritteista sekä valtion maksuperustelain että eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista annetun lain nojalla.

Asetuksen liitteenä on maksutaulukko Verohallinnon maksullisista suoritteista vuosille 2010–2012 ja siinä määrätään ennakkopäätösten ja julkisoikeudellisten suoritteiden kiinteät hinnat tai muut suoritteiden hinnoitteluperusteet.

2. Verohallinnon maksuttomat suoritteet

Verotustoimi rahoitetaan pääosin valtion talousarvion määrärahoilla. Asiakkaalle on maksutonta mm. verotuksen toimittaminen, verojen ja maksujen kanto ja perintä sekä verovalvonta. Lisäksi maksutonta on ilmoittamis- ja maksuvelvollisuuden täyttämistä palveleva neuvonta. Tietojen luovuttamista verotusta koskevaan tarkoitukseen on myös tietojen luovuttaminen verosta vapauttamista tai verotusta koskevaa muutoksenhakua varten. Veronmaksuvelvollisuuden täyttämistä koskeva selvitys eli ns. verovelkatodistus on asiakkaalle maksuton. Verovelkatodistuksia voidaan toimittaa tietojen luovutuksena verotusta koskevaan tarkoitukseen maksutta myös viranomaisille, joilla on asiakkaansa valtuutus tietojen pyytämiseen.

Maksuperustelain mukaiset hinnoittelusäädökset voidaan ohittaa erityislainsäädännössä. Erityislaissa tulee tällöin olla yksityiskohtainen oikeutus verotustietojen saamiseen maksutta. Erityislakien määrittelemissä tapauksissa verovirastot luovuttavat tietojen saantiin oikeutetuille viranomaisille niiden tarvitsemia yksittäisiä tietoja asiakirjoilta. Esimerkiksi oikeusapulain 4 §:n mukaan henkilö, jolle on myönnetty oikeusapu, on vapautettu velvollisuudesta suorittaa käsittelymaksua, toimituskirjamaksua ja erillisten kustannusten korvausta pääasiaa käsittelevässä viranomaisessa. Vastaavia maksuja ei peritä myöskään muissa viranomaisissa niiden suorittamista toimenpiteistä ja antamista toimituskirjoista, jotka ovat tarpeen asian hoitamiseksi. Tiedon pyytäjän on selvitettävä verotoimistolle myönteisen oikeusapupäätöksen olemassaolo ja säännös, johon pyynnön maksuttomuus perustuu sekä valtuutus tiedon saantiin.

Tärkeää on huomata, että maksuttomiin tietoluovutuksiin käytetty työaika kirjataan tehtävälle 305.3 Tietojen luovutus asiakirjoilta maksutta erityislakien mukaan.  Asiakkaita tulee ohjata verotusmenettelyssä löytämään heidän tarpeitaan vastaava maksuton tai maksullinen palvelu.

3. Maksulliset suoritteet

Verohallinnon maksullisista suoritteista peritään joko liitteenä olevassa maksutaulukossa erikseen mainittu kiinteä maksu tai suoritteen omakustannusarvoon perustuva, maksutaulukossa esitettyjen hinnoitteluperusteiden mukainen maksu.

3.1 Ennakkopäätökset

Eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista annetussa laissa (1209/2006) tarkoitettuja Verohallinnon maksullisia suoritteita ovat keskusverolautakunnan ja muu Verohallinnon päätös, joka sisältää ennakkotiedon tai ennakkoratkaisun sekä päätös olla antamatta ennakkotietoa tai ennakkoratkaisua tai jättää asia tutkimatta tai sillensä. Tässä kohdassa tarkoitetuista Verohallinnon suoritteista peritään liitteenä olevassa maksutaulukossa esitettyjen hinnoitteluperusteiden mukainen päätösmaksu tai käsittelymaksu.

3.2 Julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettuja Verohallinnon maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat liitteenä olevan asetuksen 1 §:n mukaiset suoritteet.

3.3 Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat muut suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:ssä tarkoitettuja Verohallinnon muita suoritteita ovat liitteenä olevan asetuksen 3 §:n mukaiset suoritteet. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 3 momentissa tarkoitetusta tiedon antamisesta jäljennöksenä tai tulosteena perittävästä maksusta päättää Verohallinto, noudattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

4. Hinnoittelu ja maksujen periminen

Verohallinnon kaikkien toimipisteiden tulee käyttää valtiovarainministeriön maksuasetuksen (16.12.2009) mukaista suoritehinnoittelua 1.1.2010 jälkeen vireille tulleisiin asioihin. Ennen 1.1.2010 vireille pantujen asioiden hinnoittelussa sovelletaan asian vireillepanohetkenä voimassa olevaa maksuasetusta ja hinnoittelua.

Hinnoittelun perusteena on pääsääntöisesti suoritteen tuottamisesta verohallinnolle aiheutuneiden kustannusten korvaaminen omakustannusarvon mukaisesti. Ennakkopäätösten ja julkisoikeudellisten suoritteiden hinnat ovat asetuksen maksutaulukossa. Liiketaloudellisten suoritteiden hinnasto on tämän asiakirjan liitteenä. Suoritehinnat ovat AdeKassa- ja TOPI – järjestelmissä 1.1.2010 lähtien.

Lisätietoja Verohallinnon maksullisten suoritteiden hinnoittelusta ja maksujen perimisestä antavat Hallintopalvelun talousyksikössä ylitarkastaja Anu Peussa puh. 020 612 4166 ja AdeKassa-järjestelmästä ylitarkastaja Esko Aalto puh. 020 612 4059.

5. Menettelyistä

Yhtenäisen soveltamiskäytännön vakiinnuttamiseksi koko Verohallinnossa suositellaan seuraavia menettelyitä:

5.1 Ennakkotietopäätökset ja ratkaisut - usean hakijan yhteinen hakemus

Kun sama hakemus koskee useampaa hakijaa ja hakemuksessa pyydetään esimerkiksi ennakkotietoa tai -ratkaisua sekä yhteisön että sen osakkaiden, tai luovuttajan ja luovutuksen saajan asiaan, tulisi päätökset laatia hakijakohtaisesti ja periä kultakin hakijalta erillinen päätösmaksu. Usean hakijan hakemukseen tulisi antaa yksi päätös vain tapauksessa, jossa kysymyksen pohjana oleva tosiseikasto ja myös näkökulma on sama.

5.2 Sama hakija kysyy useita asioita, jotka sinänsä olisivat erillisiä päätöksiä

Hakijan esittämiä asioita käsitellään kokonaisuutena, jos tapauksen tosiseikasto liittyy samaan asiaan (esimerkiksi liikkeen luovutus, osake-enemmistön hankinta). Tässä tapauksessa hakemuksen ratkaisusta peritään vain yksi maksutaulukon mukainen maksu. Jos hakija kysyy useita toisistaan erillisiä asioita, niitä käsitellään itsenäisinä päätöksinä. Epäselvissä tapauksissa asiakasta tulee kuulla, jotta asiakkaan haluama päätöskokonaisuus ja sen maksu voidaan selvittää.

5.3 Sosiaaliset perusteet ja maksuttomuus

Maksuperustelain 6 §:ssä on yleismaininta sosiaalisista syistä julkisoikeudellisten suoritteiden maksuttomuuden perusteena tai maksuja alentavana tekijänä. Maksuperustelakia verohallintoon soveltavassa VM:n asetuksessa ei ole mainintaa sosiaalisista perusteista. Viranomaisille myös sosiaalisiin tarkoituksiin luovutettavat tiedot ovat pääsääntöisesti maksullisia VM:n asetuksen maksutaulukon mukaisesti, jos erityislaissa ei ole nimenomaista mainintaa maksuttomuudesta.

Oikeusapulain 10 § koskee tilannetta, jossa oikeusapua ei ole vielä myönnetty. Se oikeuttaa salassapitosäännösten estämättä saamaan mm. valtion viranomaisilta tietoja. Tietoja saatetaan pyytää esimerkiksi sen selvittämiseksi, onko hakija taloudellisen asemansa perusteella oikeutettu oikeusapuun. Tämä säännös ei oikeuta maksuttomaan palveluun. Oikeusaputoimistot ja oikeusrekisterikeskus ovat toivoneet, että maksullisissa tietoluovutuksissa käytettäisiin laskutusta.  Jos valtion viranomainen on asiakkaana, suositellaan verovirastoille maksullisten tietoluovutusten laskutusmenettelyä.

6. Maksullisten suoritteiden arvonlisäverotus

Arvonlisäveroa ei peritä julkisoikeudellisista suoritteista eikä ennakkotiedoista ja ennakkoratkaisuista.

Liiketaloudellisesti hinnoiteltavat suoritteet ovat arvonlisäverollisia. Valtion virastojen kesken tapahtuvissa suoritteiden luovutuksissa arvonlisäveroa ei pääsääntöisesti makseta. Valtiokonttorin sivuilla on Luettelo valtion virastoista ja laitoksista 1.1.2010 tilanteen mukaan (pdf)

Arvonlisäveroa peritään vain, jos toiminta tapahtuu sellaisissa kilpailuolosuhteissa, että liiketoiminta aiheuttaa verovelvollisuuden. Tämän vuoksi arvonlisäveroa ei Verohallinnossa peritä:

  • Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavista valokopioista
  • viraston hallinnassa olevista asiakirjoista (esimerkiksi hallintopäätöksistä) otetuista jäljenteistä

Tätä vastoin asiakkaan omista asiakirjoista pyydettäessä otetut valokopiot (jos asiakas haluaa kopion esimerkiksi verotukseen alkuperäisenä liitettävästä kuitistaan) ovat arvonlisäverollisia, koska asiakas voi otattaa tarvitsemansa kopion missä tahansa paikassa.  Arvonlisävero lisätään suoritteiden hintaan toimitettaessa niitä tilaajille.

7. Päätösmaksun huojentaminen yksittäisessä tapauksessa 

Keskusverolautakunnan antaman ennakkoratkaisun päätösmaksua voidaan yksittäisessä tapauksessa alentaa tai siitä voidaan vapauttaa kuten laissa eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista (1209/2006) 6 §:ssä säädetään. Huojennusta voidaan hakea hakijan maksukyvyn tai verolainsäädännön tulkinnan perusteella, jos päätöksellä on verotuskäytäntöä yhtenäistävä merkitys linjaratkaisuna.

Maksun huojentamista on pyydettävä Keskusverolautakunnalta hakemusta tehtäessä ja huojentamisesta päätetään hakemuksen käsittelyn yhteydessä. Maksun huojentamista koskevaan ratkaisuun ei saa hakea muutosta.

8. Muutoksenhaku ja perintä

Ennakkopäätökset:

Maksuvelvollinen, joka katsoo, että Verohallinnon määräämässä maksussa on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua maksun määränneeltä viranomaiselta kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä. Laki eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista (1209/2006) 8 §.

Julkisoikeudelliset suoritteet:

Verohallinnon julkisoikeudellisia suoritteita koskevat erimielisyydet käsitellään valtion maksuperustelain (14.12.1998/961) 11 b §:n mukaisesti. Maksuvelvollinen, joka katsoo, että 6 §:ssä tarkoitetusta julkisoikeudellisesta suoritteesta määrätyn maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua maksun määränneeltä viranomaiselta kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä. Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen saadaan hakea muutosta valittamalla siltä hallinto-oikeudelta, jonka tuomiopiirissä maksun määrännyt viranomainen sijaitsee. Valitusaika on 30 päivää luettuna siitä, kun valittaja on saanut tiedon oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä. Hallinto-oikeuden päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta.

Muut suoritteet:

Maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita koskevat maksuriidat käsitellään riita-asiana käräjäoikeudessa.

Maksujen perintä:

Ennakkopäätösten ja julkisoikeudellisten suoritteiden maksut voidaan periä ulosottotoimin ilman eri päätöstä, niin kuin laissa verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 15.6.2007/706 on säädetty (3 §).

Liiketaloudellisten suoritteiden pakkoperintä edellyttää käräjäoikeuden päätöstä. Perittäessä saatavia maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitetuista muista suoritteista noudatetaan, mitä yksityisoikeudellisten saatavien perinnästä säädetään.


Pääjohtaja   Mirjami Laitinen

Ylitarkastaja   Anu Peussa


Liite

Valtiovarainministeriön asetus 1092/16.12.2009Sivu on viimeksi päivitetty 29.12.2009