Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinnon maksulliset suoritteet 2007 - 2009

Antopäivä
29.12.2006
Diaarinumero
2003/29/2006
Voimassaolo
Toistaiseksi
Korvaa ohjeen
33/29/2005

Täydennysohje: Valtiovarainministeriön asetuksen verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta soveltaminen ennen asetuksen voimaantuloa vireille pantuihin asioihin

1. Maksulainsäädäntö

Verohallinnon maksullisten suoritteiden sisältö ja suoritehinnoittelu määräytyy seuraavien säännösten nojalla:

Valtion maksuperustelaki (150/1992)

Maksuperustelain mukaan tulee valtion viranomaisten tuottamien tavaroiden, tilauksesta annettavien palveluiden, hakemuksesta annettujen päätösten tai muiden, vastaanottajan toimenpiteestä johtuvien suoritteiden olla maksullisia. Valtion viranomaisten suoritteet, joiden hinnoittelusta ei ole säädetty erikseen hinnoitellaan valtion maksuperustelain mukaisesti.

Laki eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista (1209/2006 22.12.2006)

Lakia sovelletaan verohallinnon käsittelemiin hakemuksiin, jotka koskevat keskusverolautakunnasta annetun lain (535/1996) 5§:ssä tarkoitettua ennakkoratkaisua ja muuta verohallinnon viranomaiselta haettua ennakkotietoa tai ennakkoratkaisua.

Valtiovarainministeriön asetus verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta
(1432/2006 28.12.2006)

Valtiovarainministeriö on antanut 28.12.2006 asetuksen verohallinnon maksullisista suoritteista. Asetus on voimassa 1.1.2007 – 31.12.2009.
Asetuksessa säädetään verohallinnon maksullisista suoritteista sekä valtion maksuperustelain että eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista annetun lain nojalla:
1 § Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet (suoriteluettelo)
2 § Ennakkopäätökset
3 § Muut suoritteet
(luettelo verohallinnon liiketaloudellisesti hinnoiteltavista suoritteista KASSA järjestelmässä)
4 § Voimaantulo (1.1.2007–31.12.2009).
Asetuksen liitteenä olevassa maksutaulukossa verohallinnon maksullisista suoritteista vuosille 2007–2009 määrätään ennakkopäätösten ja julkisoikeudellisten suoritteiden kiinteät hinnat tai muut suoritteiden hinnoitteluperusteet.

2. Verohallinnon maksuttomat suoritteet

Verotustoimi rahoitetaan pääosin valtion talousarvion määrärahoilla. Asiakkaalle on maksutonta mm. verotuksen toimittaminen, verojen ja maksujen kanto ja perintä sekä verovalvonta. Lisäksi maksutonta on ilmoittamis- ja maksuvelvollisuuden täyttämistä palveleva neuvonta. Tietojen luovuttamista verotusta koskevaan tarkoitukseen on myös tietojen luovuttaminen verosta vapauttamista tai verotusta koskevaa muutoksenhakua varten. Veronmaksuvelvollisuuden täyttämistä koskeva selvitys eli ns. verovelkatodistus on asiakkaalle maksuton. Verovelkatodistuksia voidaan toimittaa tietojen luovutuksena verotusta koskevaan tarkoitukseen maksutta myös viranomaisille, joilla on asiakkaansa valtuutus tietojen pyytämiseen.

Maksuperustelain mukaiset hinnoittelusäädökset voidaan ohittaa erityislainsäädännössä. Erityislaissa tulee tällöin olla yksityiskohtainen oikeutus verotustietojen saamiseen maksutta. Erityislakien määrittelemissä tapauksissa verovirastot luovuttavat tietojen saantiin oikeutetuille viranomaisille niiden tarvitsemia yksittäisiä tietoja asiakirjoilta. Esimerkiksi oikeusapulain 4 §:n mukaan henkilö, jolle on myönnetty oikeusapu, on vapautettu velvollisuudesta suorittaa käsittelymaksua, toimituskirjamaksua ja erillisten kustannusten korvausta pääasiaa käsittelevässä viranomaisessa. Vastaavia maksuja ei peritä myöskään muissa viranomaisissa niiden suorittamista toimenpiteistä ja antamista toimituskirjoista, jotka ovat tarpeen asian hoitamiseksi. Tiedon pyytäjän on selvitettävä verotoimistolle myönteisen oikeusapupäätöksen olemassaolo ja säännös, johon pyynnön maksuttomuus perustuu sekä valtuutus tiedon saantiin.

Tärkeää on huomata, että maksuttomiin tietoluovutuksiin käytetty työaika kirjataan tehtävälle 305.3 Tietojen luovutus asiakirjoilta maksutta erityislakien mukaanAsiakkaita tulee ohjata verotusmenettelyssä löytämään heidän tarpeitaan vastaava maksuton tai maksullinen palvelu.

3. Maksulliset suoritteet

Verohallinnon maksullisista suoritteista peritään joko liitteenä olevassa maksutaulukossa erikseen mainittu kiinteä maksu tai suoritteen omakustannusarvoon perustuva, maksutaulukossa esitettyjen hinnoitteluperusteiden mukainen maksu.

3.1 Ennakkopäätökset

Eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista annetussa laissa (1209/2006) tarkoitettuja verohallinnon maksullisia suoritteita ovat keskusverolautakunnan ja muun verohallinnon viranomaisen päätös, joka sisältää ennakkotiedon tai ennakkoratkaisun sekä päätös olla antamatta ennakkotietoa tai ennakkoratkaisua tai jättää asia tutkimatta tai sillensä. Tässä kohdassa tarkoitetuista verohallinnon suoritteista peritään liitteenä olevassa maksutaulukossa esitettyjen hinnoitteluperusteiden mukainen päätösmaksu tai käsittelymaksu.

3.2 Julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettuja verohallinnon maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti:

 1. tuloveroasetuksen (1551/1992) 2 §:ssä tarkoitetussa nimeämisasiassa annettu päätös;
 2. yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuspäätös;
 3. päätös oikeudesta tappion vähentämiseen tuloverotuksessa;
 4. yhtiöveron hyvityksestä annetun lain (1232/1988) 5 a §:n mukainen päätös oikeudesta käyttämättömien hyvitysten vähentämiseen tuloverotuksessa, 6 d §:n mukainen päätös oikeudesta osinkoylijäämien huomioon ottamiseen tuloverotuksessa ja 8 §:n mukainen päätös oikeudesta veroylijäämien huomioon ottamiseen tuloverotuksessa;
 5. arvonlisäverolain (1501/1993) 72 k §:n mukainen veroviraston antama lupa verottoman varaston pitämiseen;
 6. verotustietojen käyttölupaa koskeva Verohallituksen päätös sekä päätös olla antamatta tietojen käyttölupaa;
 7. valtiovarainministeriön asetuksen 1 §:n 7 kohdassa tarkoitettujen verotustietojen luovuttaminen muuhun kuin verotusta koskevaan tarkoitukseen 6 kohdassa tarkoitettujen päätösten ja tiedon saantiin oikeuttavien säännösten perusteella;
 8. yritys- ja yhteisötietolain (244/2001) 16 §:n mukainen ote yritys- ja yhteisötunnusrekisteristä
 9. muut kuin edellä mainitut toimeksiannosta suoritettavat, verotustietojen käyttöä koskevat erityissuoritteet, joiden kysyntä perustuu lakiin tai asetukseen.

Tietojen luovuttamista verotusta koskevaan tarkoitukseen on myös tietojen luovuttaminen verosta vapauttamista tai verotusta koskevaa muutoksenhakua varten tai veronmaksuvelvollisuuden täyttämistä koskevana selvityksenä.

3.3 Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat muut suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka verohallinnon viranomainen hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

 1. tilastot, julkaisut ja painotuotteet;
 2. toimeksiannosta suoritettavat tutkimus- ja tilastopalvelut;
 3. menetelmien, tietojärjestelmien, ohjelmien ja käyttöoikeuksien luovuttaminen tilauksesta;
 4. verohallinnon hallinnassa olevien tilojen käyttö ja virastopalvelut;
 5. ilmoitukset ja tiedotteet verohallinnon julkaisuissa;
 6. todistukset, valokopiot ja muut jäljenteet;
 7. verotuksen julkisten tietojen luovuttamiseen liittyvät palvelut;
 8. tietojen luovuttaminen yritys- ja yhteisötunnusrekisterin merkinnöistä sähköisesti tai muulla kuin edellä 1 §:n 9 kohdassa tarkoitetulla tavalla;
 9. asiakirjojen ja muun aineiston lähettäminen ja postitus;
 10. veronsaajien oikeudenvalvonnan asiamiespalvelut siltä osin, kuin ne eivät ole verohallinnon maksutonta viranomaistoimintaa; sekä
 11. muut kuin edellä tässä pykälässä mainitut, niihin rinnastettavat, asiakkaiden tilaamat erityispalvelut ja suoritteet.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon antamisesta jäljennöksenä tai tulosteena perittävästä maksusta päättää Verohallitus noudattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

4. Hinnoittelu ja maksujen periminen

Verohallinnon viranomaisten kaikkien toimipisteiden tulee käyttää valtiovarainministeriön maksuasetuksen (28.12.2006) mukaista suoritehinnoittelua.

Hinnoittelun perusteena on pääsääntöisesti suoritteen tuottamisesta verohallinnolle aiheutuneiden kustannusten korvaaminen omakustannusarvon mukaisesti. Ennakkopäätösten ja julkisoikeudellisten suoritteiden hinnat ovat asetuksen maksutaulukossa. Liiketaloudellisten suoritteiden hinnasto on tämän asiakirjan liitteenä. Suoritehinnat ovat AdeKassa- ja TOPI –järjestelmissä 1.1.2007 lähtien.

Lisätietoja verohallinnon maksullisten suoritteiden hinnoittelusta ja maksujen perimisestä antavat Verohallituksen talousyksikössä ylitarkastaja Anu Peussa puh. (09) 7311 4166 ja AdeKassa-järjestelmästä ylitarkastaja Esko Aalto puh. (09) 7311 4059.

5. Menettelyistä

Yhtenäisen soveltamiskäytännön vakiinnuttamiseksi koko verohallinnossa Verohallitus suosittelee seuraavia menettelyitä:

5.1 Ennakkotietopäätökset ja ratkaisut - usean hakijan yhteinen hakemus

Kun sama hakemus koskee useampaa hakijaa ja hakemuksessa pyydetään esimerkiksi ennakkotietoa tai -ratkaisua sekä yhteisön että sen osakkaiden, tai luovuttajan ja luovutuksen saajan asiaan, tulisi päätökset laatia hakijakohtaisesti ja periä kultakin hakijalta erillinen päätösmaksu. Usean hakijan hakemukseen tulisi antaa yksi päätös vain tapauksessa, jossa kysymyksen pohjana oleva tosiseikasto ja myös näkökulma on sama.

5.2 Sama hakija kysyy useita asioita, jotka sinänsä olisivat erillisiä päätöksiä

Hakijan esittämiä asioita käsitellään kokonaisuutena, jos tapauksen tosiseikasto liittyy samaan asiaan (esimerkiksi liikkeen luovutus, osake-enemmistön hankinta). Tässä tapauksessa hakemuksen ratkaisusta peritään vain yksi maksutaulukon mukainen maksu. Jos hakija kysyy useita toisistaan erillisiä asioita, niitä käsitellään itsenäisinä päätöksinä. Epäselvissä tapauksissa asiakasta tulee kuulla, jotta asiakkaan haluama päätöskokonaisuus ja sen maksu voidaan selvittää.

5.3 Sosiaaliset perusteet ja maksuttomuus

Maksuperustelain 6 §:ssä on yleismaininta sosiaalisista syistä julkisoikeudellisten suoritteiden maksuttomuuden perusteena tai maksuja alentavana tekijänä. Maksuperustelakia verohallintoon soveltavassa VM:n asetuksessa ei ole mainintaa sosiaalisista perusteista.  Viranomaisille myös sosiaalisiin tarkoituksiin luovutettavat tiedot ovat pääsääntöisesti maksullisia VM:n asetuksen maksutaulukon mukaisesti, jos erityislaissa ei ole nimenomaista mainintaa maksuttomuudesta.

Oikeusapulain 10 § koskee tilannetta, jossa oikeusapua ei ole vielä myönnetty. Se oikeuttaa salassapitosäännösten estämättä saamaan mm. valtion viranomaisilta tietoja. Tietoja saatetaan pyytää esimerkiksi sen selvittämiseksi, onko hakija taloudellisen asemansa perusteella oikeutettu oikeusapuun. Tämä säännös ei oikeuta maksuttomaan palveluun. Oikeusaputoimistot ja oikeusrekisterikeskus ovat toivoneet, että maksullisissa tietoluovutuksissa käytettäisiin laskutusta. Jos valtion viranomainen on asiakkaana, suositellaan verovirastoille maksullisten tietoluovutusten laskutusmenettelyä.

6. Maksullisten suoritteiden arvonlisäverotus

Arvonlisäveroa ei peritä julkisoikeudellisista suoritteista. Liiketaloudellisesti hinnoiteltavat suoritteet ovat arvonlisäveron alaisia. Valtion virastojen kesken tapahtuvissa suoritteiden luovutuksissa arvonlisäveroa ei pääsääntöisesti makseta. Valtiokonttorin sivuilla on Luettelo valtion virastoista ja laitoksista 1.9.2006 tilanteen mukaan.

Arvonlisäveroa peritään vain, jos toiminta tapahtuu sellaisissa kilpailuolosuhteissa, että liiketoiminta aiheuttaa verovelvollisuuden. Tämän vuoksi arvonlisäveroa ei vero-hallinnossa peritä seuraavista liiketaloudellisesti hinnoiteltavista suoritteista:

 • Veronsaajien edunvalvonnan asiamiespalvelut 
 • Veroviraston myydessä asiamiespalveluja esimerkiksi kunnille tai muille veronsaajille, kyse ei ole liiketoiminnasta eikä arvonlisäverolaissa tarkoitetuista kilpailuolosuhteista. 
 • Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat valokopiot ja muut jäljenteet viraston hallinnassa olevista asiakirjoista (esimerkiksi hallintopäätöksistä).

Tätä vastoin asiakkaan omista asiakirjoista pyydettäessä otetut valokopiot (jos asiakas haluaa kopion esimerkiksi verotukseen alkuperäisenä liitettävästä kuitistaan) ovat arvonlisäverollisia, koska asiakas voi otattaa tarvitsemansa kopion missä tahansa paikassa. Arvonlisävero lisätään suoritteiden hintaan toimitettaessa niitä tilaajille. 

7. Päätösmaksun huojentaminen yksittäisessä tapauksessa

Keskusverolautakunnan antaman ennakkoratkaisun päätösmaksua voidaan yksittäisessä tapauksessa alentaa tai siitä voidaan vapauttaa kuten laissa eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista (1209/2006) 6 §:ssä säädetään, jos siihen on erityinen syy hakijan maksukykyyn nähden ja jos verolainsäädännön tulkintaa koskevaan hakemukseen annettavalla päätöksellä on verotuskäytäntöä yhtenäistävä merkitys linjaratkaisuna. Maksun huojentamista on pyydettävä Keskusverolautakunnalta hakemusta tehtäessä ja huojentamisesta päätetään hakemuksen käsittelyn yhteydessä. Maksun huojentamista koskevaan ratkaisuun ei saa hakea muutosta.

8. Muutoksenhaku ja perintä

Ennakkopäätökset:

Maksuvelvollinen, joka katsoo, että verohallinnon määräämässä ennakkopäätöksen maksussa on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua maksun määränneeltä viranomaiselta kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä lain eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista (1209/2006) 5 §:n mukaisesti.

Julkisoikeudelliset suoritteet:

Verohallinnon julkisoikeudellisia suoritteita koskevat erimielisyydet käsitellään valtion maksuperustelain (14.12.1998/961) 11 b §:n mukaisesti. Maksuvelvollinen, joka katsoo, että 6 §:ssä tarkoitetusta julkisoikeudellisesta suoritteesta määrätyn maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua maksun määränneeltä viranomaiselta kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä. Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen saadaan hakea muutosta valittamalla siltä hallinto-oikeudelta, jonka tuomiopiirissä maksun määrännyt viranomainen sijaitsee.  Valitusaika on 30 päivää luettuna siitä, kun valittaja on saanut tiedon oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä. Hallinto-oikeuden päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta.

Muut suoritteet:

Maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita koskevat maksuriidat käsitellään riita-asiana käräjäoikeudessa.

Maksujen perintä:

Ennakkopäätösten suoritemaksut ja julkisoikeudellisten suoritteiden maksut ovat perittävissä ulosottotoimin ilman eri päätöstä, niin kuin laissa verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin (367/1961) on säädetty. Liiketaloudellisten suoritteiden pakkoperintä edellyttää käräjäoikeuden päätöstä.

Perittäessä saatavia maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitetuista muista suoritteista noudatetaan, mitä yksityisoikeudellisten saatavien perinnästä säädetään.

 

Pääjohtaja    Jukka Tammi

Ylitarkastaja    Arja Meijer

Liitteet  

Valtiovarainministeriön asetus 28.12.2006 (pdf) Sivu on viimeksi päivitetty 4.1.2007