Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Ilmoitusvelvollisuus Verohallinnolle tilanteessa, jossa tavaran maahantuontiin on sovellettu arvonlisäverolain 94 b §:n säännöstä

Antopäivä
7.3.2013
Diaarinumero
A33/200/2013
Voimassaolo
Toistaiseksi
Valtuutussäännös
Laki Verohallinnosta 2 § 2 momentti

Tämä ohje on päivitettävänä. Tavaroiden maahantuonnin arvonlisäverotus siirtyi Tullilta Verohallinnolle 1.1.2018 arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkittyjen tekemien tuontien osalta. Lue lisää Maahantuonnin arvonlisäverotusmenettelystä 1.1.2018 alkaen.

Ohjetta on päivitetty, koska verotuksen sanasto on muuttunut 1.1.2017 oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain ja uuden verokantolain voimaantulon sekä verotililain kumoamisen johdosta.

1 Yleistä

Tavaroiden maahantuonnin yhteydessä Tulli kantaa pääsääntöisesti tullin ja arvonlisäveron. Tavaran maahantuonti on kuitenkin arvonlisäverolain AVL 94 b §:n mukaan arvonlisäverotonta, jos tavaran tuontikuljetus päättyy toisessa EU-maassa, ja jos tavara on yhteisömyyntinä veroton. Lisäksi edellytetään, että maahantuojana on elinkeinonharjoittaja. Tällaisessa tilanteessa maahantuonti on säädetty arvonlisäverottomaksi, koska tavarat verotetaan yhteisöhankintana kuljetuksen päättymisvaltiossa.

AVL 94 b §:ä soveltuu vain sellaisiin tavaran siirtoihin, jotka käsitellään yhteisömyyntinä. AVL 18 b §:ssä on lueteltu ne siirrot, joita ei käsitellä yhteisömyyntinä. Tällaisia ovat muun muassa tavaroiden siirrot, joissa elinkeinonharjoittaja väliaikaisesti siirtää tavaran, esimerkiksi koneen, toiseen EU-maahan siellä tavaraan kohdistuvaa työsuoritusta varten, ja tavara työn suorittamisen jälkeen siirretään takaisin Suomeen. Lisäksi yhteisömyyntinä ei pidetä esimerkiksi sitä, että tavara siirretään toiseen EU-maahan asennettuna tai koottuna tapahtuvaa myyntiä varten, kaukomyynnin tai verottoman viennin toteuttamiseksi tai että tavara myydään esimerkiksi diplomaatille. Sellaisia siirtoja, joita ei käsitellä yhteisömyyntinä, on lueteltu Verohallinnon ohjeessa ”Arvonlisäverotus EU-tavarakaupassa ” kohdassa 3.4.

2 Arvonlisäverottomuuden edellytykset

Maahantuojan on voitava näyttää verottomuuden edellytykset toteen vedotessaan AVL 94 b §:ään. Seuraavat edellytykset on täytyttävä samanaikaisesti:

  • tuontikuljetuksen on päätyttävä toisessa EU-maassa,
  • tavaran myynnin on oltava yhteisömyyntinä veroton ja
  • maahantuojan on oltava Suomessa arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitynyt elinkeinonharjoittaja.

Vapaaseen liikkeeseen luovutus muuttaa tavaroiden tullioikeudellisen aseman. Tämän jälkeen tavarat saavat yhteisötavaran aseman ja voivat liikkua vapaasti EU:n alueella. Tavaran on vapaaseen liikkeeseen luovutuksen jälkeen viipymättä jatkettava matkaa toiseen EU-maahan. Välivarastointi on sallittua kuljetusteknisistä syistä. Kuljetustekninen syy on esimerkiksi se, että kuljetusmuoto muuttuu. Tavara voi saapua Suomeen esimerkiksi kuorma-autossa ja sen jälkeen kuljetus voi jatkua laivalla.

AVL 94 b §:ää sovelletaan esimerkiksi silloin, kun maahantuojana on Suomessa arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitty elinkeinonharjoittaja, joka on myynyt tavaran toimitettavaksi toiseen EU-maahan siellä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitylle ostajalle.

Säännös soveltuu myös esimerkiksi tilanteeseen, jossa maahantuojana on määränpäävaltiossa eli kuljetuksen päättymisvaltiossa arvonlisäverovelvolliseksi merkitty elinkeinonharjoittaja, joka on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin myös maahantuontivaltiossa Suomessa ja joka siirtää tavaran määrämaajäsenvaltioon verottomana yhteisömyyntinä AVL 18 a §:n mukaisesti siellä tapahtuvia liiketoimia varten.

Jos AVL 94 b § ei sovellu, tavara voidaan siirtää ulkoista passitusmenettelyä käyttäen määränpäämaahan. Passitusmenettelyssä tavara kuljetetaan tullivalvonnassa toisessa EU-maassa sijaitsevaan määrätullitoimipaikkaan, jolloin tavaran maahantuonti tapahtuu vasta siellä.

3 Maahantuojan arvonlisäverovelvollisuus Suomessa

Arvonllisäverolaki edellyttää, että maahantuoja (tavaranhaltija), joka myy tavaran tai siirtää tavaran Suomesta toiseen EU-maahan, on rekisteröitynyt arvonlisäverovelvollisten rekisteriin täällä. Ulkomaalainen on siten Suomessa ilmoituksenantovelvollinen. Jos ulkomainen elinkeinonharjoittaja haluaa saada takaisin arvonlisäverot, jotka sisältyvät Suomessa tapahtuneisiin yhteisömyynteihin liittyviin vähennyskelpoisiin hankintoihin, elinkeinonharjoittajan on rekisteröidyttävä arvonlisäverovelvolliseksi täällä.

Tarkempaa tietoa ilmoituksenanto- ja arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröinnistä löytyy Verohallinnon ohjeesta ”Ulkomaalaisen rekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi Suomessa”.

4 Ilmoitukset Verohallinnolle

Maahantuoja ilmoittaa Verohallinnolle yhteisömyyntinä käsiteltävän myynnin ja siirron tiedot arvonlisäveroilmoituksen kohdassa”Tavaroiden myynnit muihin EU-maihin”. Lisäksi hän antaa tiedot yhteenvetoilmoituksessa.

Verohallinto vertaa ja tarkistaa Tullilta saamiaan tietoja tullauksista maahantuojan arvonlisäveroilmoituksessaja yhteenvetoilmoituksessa antamiin tietoihin.

Jos Verohallinto toteaa, ettei maahantuoja ole antanut tavaran myynnistä tai siirrosta arvonlisävero- ja yhteenvetoilmoitusta, tai muutoin toteaa, ettei tavara ole jatkanut matkaa yhteisömyyntinä Suomesta toiseen EU-maahan eli AVL 94 b §:n verottomuuden edellytykset eivät ole olemassa, Verohallinto lähettää tästä tiedon Tullille toimenpiteitä varten.

Esimerkkejä:
Suomalainen arvonlisäverovelvollinen yritys A myy tavaran latvialaiselle arvonlisäverovelvolliselle yritykselle B. A tuo tavaran Norjasta. A selvittää Tullin kanssa, että maahantuontiin voidaan soveltaa AVL 94 b §:ää, koska tavara jatkaa matkaa ja myydään yhteisömyyntinä Latviaan. Tulli kantaa mahdollisen tullin maahantuonnin yhteydessä. Tavaran myynti Suomesta on A:n yhteisömyynti B:lle. A ilmoittaa myynnin arvonlisäveroilmoituksella ja kuukausittain annettavalla yhteenvetoilmoituksella. B ilmoittaa hankinnan yhteisöhankintana Latviassa.

Ranskalainen yritys X tuo tavaran Venäjältä, ja siirtää tavaran Suomen kautta edelleen Ranskaan siellä tapahtuvaa myyntiä varten. X ilmoittautuu ilmoituksenantovelvolliseksi Suomessa, koska X:lle ei synny sellaisia arvonlisäverollisia kustannuksia täällä, joista X saisi palautusta.  X selvittää Tullin kanssa, että maahantuontiin voidaan soveltaa AVL 94 b §:ää, koska tavara jatkaa matkaa ja siirto on yhteisömyynti Ranskaan. Tulli kantaa mahdollisen tullin maahantuonnin yhteydessä. Tavaran siirto Suomesta on X:n yhteisömyynti. X ilmoittaa myynnin arvonlisäveroilmoituksella ja yhteenvetoilmoituksella. Lisäksi X ilmoittaa siirron yhteisöhankintana Ranskassa.

5 Maahantuojan menettely

AVL 94 b §:n 2 momentin mukaan maahantuonnin verottomuuden edellytyksenä on, että maahantuoja on maahantuontihetkellä:

  1. ilmoittanut hänelle Suomessa myönnetyn arvonlisäverotunnisteen
  2. ilmoittanut ostajalle toisessa jäsenvaltiossa annetun arvonlisäverotunnisteen tai tavaroita siirrettäessä maahantuojan oman arvonlisäverotunnisteen kuljetuksen saapumisjäsenvaltiossa, ja
  3. pyydettäessä esittänyt näytön siitä, että maahantuodut tavarat on tarkoitus kuljettaa tai lähettää tuontijäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon.

Maahantuonnin verottomuutta ei voida soveltaa arvonlisäverorekisteröinnin ollessa vireillä vaan rekisteröinnin tulee olla voimassa.

Maahantuojan menettelyä selvitteään tarkemmin Tullin ohjeessa ”Arvonlisäverolain 94b §:n soveltaminen maahantuonnissa tullimenettelyssä 42xx” ja ”Arvonlisäverolain 94b §:n soveltaminen maahantuonnissa tullimenettelyissä 6321, 6322 ja 6323 ”.
 

Päivi Taipalus johtava veroasiantuntija

Outi Wolin veroasiantuntija 

Sivu on viimeksi päivitetty 20.4.2017