Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Ilmoitusvelvollisuus Verohallinnolle tilanteessa, jossa tavaran maahantuontiin on sovellettu arvonlisäverolain 94 b §:n säännöstä

Antopäivä
3.10.2008
Diaarinumero
1589/40/2008
Voimassaolo
Toistaiseksi
Valtuutussäännös
Laki Verohallinnosta (237/08) 2 § 2 momentti

Yleistä

Tavaroiden maahantuonnin yhteydessä Tulli kantaa pääsääntöisesti tullin ja arvonlisäveron. Tavaran maahantuonti on kuitenkin arvonlisäverolain 94 b §:n mukaan arvonlisäverotonta, jos tavaran tuontikuljetus päättyy toisessa EU-maassa, ja jos tavara on yhteisömyyntinä veroton. Lisäksi edellytetään, että maahantuojana on elinkeinonharjoittaja. Tällaisessa tilanteessa maahantuonti on säädetty arvonlisäverottomaksi, koska tavarat verotetaan yhteisöhankintana kuljetuksen päättymisvaltiossa.

AVL 94 b §:ä soveltuu vain sellaisiin tavaran siirtoihin, jotka käsitellään yhteisömyyntinä. AVL 18 b §:ssä on lueteltu ne siirrot, joita ei käsitellä yhteisömyyntinä. Tällaisia ovat mm. ne, joissa elinkeinonharjoittaja väliaikaisesti siirtää tavaran esim. koneen toiseen EU-maahan siellä tavaraan kohdistuvaa työsuoritusta varten ja tavara työn suorittamisen jälkeen siirretään takaisin Suomeen. Lisäksi yhteisömyyntinä ei pidetä esimerkiksi sitä, että tavara siirretään toiseen EU-maahan asennettuna tai koottuna tapahtuvaa myyntiä varten, kaukomyynnin tai verottoman viennin toteuttamiseksi tai että tavara myydään esimerkiksi diplomaatille. Sellaisia siirtoja, joita ei käsitellä yhteisömyyntinä, on lueteltu kohdassa 4.4, ”Arvonlisäverotus EU-tavarakaupassa ” -sivulla.

Arvonlisäverottomuuden edellytykset

Maahantuojan on voitava näyttää verottomuuden edellytykset toteen vedotessaan AVL 94 b §:ään. Seuraavat edellytykset on täytyttävä samanaikaisesti:

  • tuontikuljetuksen on päätyttävä toisessa EU-maassa,
  • tavaran myynnin on oltava yhteisömyyntinä veroton ja
  • maahantuojan on oltava elinkeinonharjoittaja.

Tavaran on vapaaseen liikkeeseen luovutuksen jälkeen viipymättä jatkettava matkaa toiseen EU-maahan. Välivarastointi on sallittua kuljetusteknisistä syistä. Kuljetustekninen syy on esimerkiksi se, että kuljetusmuoto muuttuu. Tavara voi saapua Suomeen esimerkiksi kuorma-autossa ja sen jälkeen kuljetus voi jatkua laivalla.

AVL 94 b §:ää sovelletaan esimerkiksi silloin, kun maahantuojana on Suomessa arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitty elinkeinonharjoittaja, joka on myynyt tavaran toimitettavaksi toiseen EU-maahan siellä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitylle ostajalle.

Säännös soveltuu myös esimerkiksi tilanteeseen, jossa maahantuojana on määränpäävaltiossa eli kuljetuksen päättymisvaltiossa arvonlisäverovelvolliseksi merkitty elinkeinonharjoittaja, joka on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin myös maahantuontivaltiossa Suomessa ja joka siirtää tavaran määrämaajäsenvaltioon verottomana yhteisömyyntiä AVL 18 a §:n mukaisesti, siellä tapahtuvia liiketoimia varten.

Jos AVL 94 b §:ää ei sovellu, tavara voidaan siirtää ulkoista passitusmenettelyä käyttäen määränpäämaahan. Passitusmenettelyssä tavaraa kuljetetaan tullivalvonnassa toisessa EU-maassa sijaitsevaan määrätullitoimipaikkaan, jolloin tavaroiden maahantuonti tapahtuu vasta siellä.

Maahantuojan arvonlisäverovelvollisuus Suomessa

Arvonlisäverolaki edellyttää, että maahantuoja (tavaranhaltija), joka myy tavaran tai siirtää tavaran Suomesta toiseen EU-maahan, on rekisteröitynyt arvonlisäverovelvollisten rekisteriin täällä. Ulkomaalainen on siten Suomessa ilmoituksenantovelvollinen. Jos ulkomainen elinkeinonharjoittaja haluaa saada takaisin arvonlisäverot, jotka sisältyvät Suomessa tapahtuneisiin yhteisömyynteihin liittyviin vähennyskelpoisiin hankintoihin, elinkeinonharjoittajan on rekisteröidyttävä arvonlisäverovelvolliseksi täällä.

Tarkemmat ohjeet ilmoituksenanto- ja arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröinnistä on sivulla, ”Ulkomaalaisen rekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi Suomessa”.

Ilmoitukset verovirastolle

Verovirastolle maahantuoja ilmoittaa yhteisömyyntinä käsiteltävän myynnin ja siirron tiedot arvonlisäverotuksen valvontailmoituksen kohdassa 210 ”Tavaran myynti muihin EU-maihin”. Lisäksi hän antaa tiedot arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksessa.

Verovirasto vertaa ja tarkistaa tullista saamiaan tietoja tullauksista maahantuojan arvonlisäverotuksen valvontailmoituksessa ja yhteenvetoilmoituksessa antamiin tietoihin.

Jos verovirasto toteaa, ettei maahantuoja ole antanut tavaran myynnistä tai siirrosta valvonta- ja yhteenvetoilmoitusta, tai muutoin toteaa, ettei tavara ole jatkanut matkaa yhteisömyyntinä Suomesta toiseen EU-maahan eli AVL 94 b §:n verottomuuden edellytykset eivät ole olemassa, verovirasto lähettää tästä tiedon Tullihallitukseen toimenpiteitä varten

Esimerkkejä:

Suomalainen arvonlisäverovelvollinen yritys A myy tavaran latvialaiselle arvonlisäverovelvolliselle yritykselle B. A tuo tavaran Norjasta. A selvittää Tullin kanssa, että maahantuontiin voidaan soveltaa AVL 94 b §:ää, koska tavara jatkaa matkaa ja myydään yhteisömyyntinä Latviaan. Tulli kantaa mahdollisen tullin maahantuonnin yhteydessä. Tavaran myynti Suomesta on A:n yhteisömyynti B:lle. A ilmoittaa myynnin arvonlisäveron valvontailmoituksessa ja neljännesvuodelta annettavassa yhteenvetoilmoituksessa. B ilmoittaa hankinnan yhteisöhankintana Latviassa.

Ranskalainen yritys X tuo tavaran Venäjältä, ja siirtää tavaran Suomen kautta edelleen Ranskaan siellä tapahtuvaa myyntiä varten. X ilmoittautuu ilmoituksenantovelvolliseksi Suomessa, koska X:lle ei synny sellaisia arvonlisäverollisia kustannuksia täällä, joista X saisi palautusta.  X selvittää Tullin kanssa, että maahantuontiin voidaan soveltaa AVL 94 b §:ää, koska tavara jatkaa matkaa ja siirto on yhteisömyynti Ranskaan. Tulli kantaa mahdollisen tullin maahantuonnin yhteydessä. Tavaran siirto Suomesta on X:n yhteisömyynti. X ilmoittaa myynnin arvonlisäveron valvontailmoituksessa ja neljännesvuodelta annettavassa yhteenvetoilmoituksessa. Lisäksi X ilmoittaa siirron yhteisöhankintana Ranskassa.

Maahantuojan menettely

Maahantuojan menettelyä selvitellään Tullihallituksen ohjeessa ”Arvonlisäverolain 94 b §:n soveltaminen maahantuonnissa”. Ohje löytyy Tullin internetsivuilta osoitteesta http://www.tulli.fi/fi/yrityksille/tuonti/ITU_ohjeita/edi/05_03.pdf.

 

Apulaisjohtaja  Anneli Kukkonen

Ylitarkastaja  Iris Kavonius
 Sivu on viimeksi päivitetty 6.10.2008