Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa

Antopäivä
25.9.2018
Diaarinumero
A121/200/2018
Voimassaolo
1.1.2019 - Toistaiseksi
Valtuutussäännös
Laki Verohallinnosta (503/2010) 2 § 2 mom.
Korvaa ohjeen
A73/200/2018

Liitteenä olevassa ohjeessa käsitellään käyvän arvon määrittämistä perintö- ja lahjaverotuksessa. Ensisijaisena tavoitteena on, että käytännöt ja menettelyt käyvän arvon antamiseksi ovat valtakunnallisesti yhtenäisiä. Ohjeessa kuvataan perintö- ja lahjaverotuksessa tapahtuvassa arvonmäärittämisessä yleisesti käytettäviä periaatteita, erilaisia arvonmääritysmenetelmiä sekä yksittäisten omaisuuserien käyvän arvon määrittämistä.

Verohallinto antoi 17.05.2018 edellisen päivitysversion ohjeesta "Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa". Vuodelle 2019 on ohjeen käytettävyyden ja ajantasaisuuden parantamiseksi täsmennetty eräitä tekstikohtia sekä tarkistettu tilastotietoihin perustuvia taulukointeja ja Internet-linkkejä. Vuoden 2019 versioon päivitetyt kohdat on merkitty pystyviivalla sivun oikeaan reunaan.

Myös edellinen 17.05.2018 annettu ohjeversio jää edelleen vero.fi-sivuille paikalleen.

Nyt tehdyt muutokset on laadittu ohjeen päivitystarpeen arviointia varten perustetun Verohallinnon asiantuntijatyöryhmän työn perusteella.

Ohjeen päivitettyä versiota sovelletaan niihin perintö- ja lahjaverotusasioihin, joissa verovelvollisuus on alkanut 1.1.2019 tai sen jälkeen.

pääjohtaja Markku Heikura

verojohtaja Pauli Kinnunen

Liite

Ohje: Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa, 1.1.2019 lukien (pdf)