Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Ennakkotieto-, ennakkoratkaisu- ja poikkeuslupahakemuksen tekeminen ja käsittely

Antopäivä
15.10.2009
Diaarinumero
1008/345/2009
Voimassaolo
Toistaiseksi

Monista verokysymyksistä voi saada Verohallinnolta etukäteen sitovan päätöksen siitä, millaisia veroseuraamuksia yksittäisessä asiassa aiheutuu. Tässä ohjeessa käsitellään tuloveroa koskevan ennakkotietohakemuksen sekä arvonlisäveroa, ennakkoperintää, työnantajan sosiaaliturvamaksua, perintö- ja lahjaveroa, varainsiirtoveroa, arpajaisveroa, lähdeveroa, kiinteistöveroa ja korkotulon lähdeveroa koskevan ennakkoratkaisuhakemuksen tekemistä Verohallinnolle sekä päätöksestä perittävää maksua. Ohje koskee myös tappioiden ja yhtiöveron hyvitysten käyttämistä koskevia poikkeuslupahakemuksia.

Hakemus

Hakemus tehdään kirjallisesti ja se on allekirjoitettava. Hakemuksen voi tehdä suomeksi tai ruotsiksi tai saamenkielinen saameksi. Ennakkotietoa, -ratkaisua ja poikkeuslupaa voi hakea vain hakijan omaan asiaan.

Hakemuksessa on yksilöitävä hakija (nimi ja henkilö- / Y-tunnus sekä yhteystiedot) ja ilmoitettava yksilöitynä verotuskysymys, johon ratkaisua haetaan ja esitettävä asian ratkaisemiseksi tarvittava selvitys. Ennakkotietoa tai -ratkaisua ei anneta esimerkiksi silloin, jos hakemuksessa kysytään yleisluontoisesti, minkälaisia veroseuraamuksia hakemuksessa tarkoitetusta menettelystä voi aiheutua.

Hakemusasiassa saa käyttää asiamiestä. Asiamiehen on esitettävä valtakirja tai muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan päämiestä. Jos hakija on allekirjoittanut hakemuksen ja hakemuksessa on yksilöity asiamies sekä prosessiosoite eikä hakemuksessa nimenomaisesti toisin määrätä, Verohallinto lähettää hakemuksen käsittelyyn liittyvät tiedustelut, käsittelyssä laadittavat lisäselvityspyynnöt sekä asiassa annettavan päätöksen prosessiosoitteeseen.

Poikkeusluvan hakemisesta on tarkemmat ohjeet Verohallituksen ohjeessa .

Hakemuksen tekeminen ja toimittaminen Verohallintoon

Verovelvollinen tai yhtymä voi hakea tuloveroa koskevan ennakkotiedon siitä, miten hakemuksessa tarkoitetussa asiassa verotusta toimitettaessa tullaan menettelemään. Ennakkotietoa voi hakea enintään verovuodelle, joka päättyy päätöksen antamista seuraavan kalenterivuoden aikana. Ennakkotietohakemus toimitetaan tuloverotuksen toimittavaan tai muuhun Verohallinnon yksikköön.

Arvonlisäverotusta koskevaa ennakkoratkaisua voi hakea siitä, miten lakia sovelletaan hakijan liiketoimeen. Vakuutusmaksuveroa koskevaan ennakkoratkaisuun sovelletaan arvonlisäverolain ennakkoratkaisua koskevia säännöksiä. Ennakkoratkaisuhakemus toimitetaan siihen Verohallinnon yksikköön, jonka alueella hakijan tai verovelvollisuusryhmän ilmoitus- ja tilitysvelvollisen elinkeinonharjoittajan kotikunta on. Jos hakija on ulkomaalainen, ennakkoratkaisuhakemus toimitetaan Uudenmaan verovirastoon. Tavaran maahantuonnista suoritettavaa arvonlisäveroa koskeva ennakkoratkaisuhakemus toimitetaan Tullihallitukseen.

Ennakkoperintää koskevaa ennakkoratkaisua voi hakea, jos syntyy epäselvyyttä siitä, onko ennakonpidätys toimitettava tai mitä ennakonpidätystä toimitettaessa muutoin on noudatettava. Ratkaisua voi hakea suorituksen maksaja tai saaja. Työnantajan sosiaaliturvamaksua koskevaan ennakkoratkaisuun sovelletaan ennakkoperintälain ennakkoratkaisua koskevia säännöksiä.  Ennakkoratkaisuhakemus toimitetaan siihen Verohallinnon yksikköön, jonka alueella suorituksen maksajan kotikunta on. Jos hakijalla ei ole kotikuntaa Suomessa, ennakkoratkaisuhakemus toimitetaan Uudenmaan verovirastoon.

Perintöveroa koskevaa ennakkoratkaisua voi hakea perinnönjättäjän kuoleman jälkeen kuolinpesän osakas, erityisjälkisäädöksen saaja ja eloonjäänyt puoliso, silloinkin kun tämä ei ole kuolinpesän osakas. Lahjaveroa koskevaa ennakkoratkaisua voi hakea sekä luovuttaja että luovutuksensaaja (lahjanantaja ja lahjansaaja) ja sitä tulee hakea ennen kuin lahja on toteutettu. Perintö- ja lahjaverotusta koskeva ennakkoratkaisuhakemus toimitetaan siihen Verohallinnon yksikköön, jonka alueella perinnönjättäjä kuollessaan vakinaisesti asui tai jonka alueella varallisuuden luovuttaja asuu. Jos mainittuja säännöksiä ei voida soveltaa, hakemus toimitetaan Uudenmaan verovirastoon.

Varainsiirtoveroa koskevaa ennakkoratkaisua voi hakea velvollisuudesta suorittaa varainsiirtoveroa sekä veron määrästä. Ennakkoratkaisuhakemus toimitetaan siihen Verohallinnon yksikköön, jonka alueella hakijan kotikunta on. Jos hakijalla ei ole kotikuntaa Suomessa, hakemus toimitetaan Uudenmaan verovirastoon. Kiinteistön luovutuksesta suoritettavaa varainsiirtoveroa koskevaa ennakkoratkaisua voidaan hakea vielä sen jälkeen, kun lainhuutoa tai kirjaamista on haettu, jos kirjaamisviranomainen on katsonut, että veroa ei ole suoritettu riittävää määrää.

Arpajaisveroa koskevaa ennakkoratkaisua voi hakea arpajaisten toimeenpanija velvollisuudesta suorittaa arpajaisveroa. Ennakkoratkaisuhakemus toimitetaan siihen Verohallinnon yksikköön, jonka alueella hakijan kotikunta on. Jos hakijalla ei ole kotikuntaa Suomessa, hakemus toimitetaan Uudenmaan verovirastoon.

Verovelvollinen tai veron perimiseen velvollinen voi hakea lähdeveroa koskevaa ennakkoratkaisua kansainvälisen sopimuksen soveltamisesta lähdeveron perimisessä sekä siitä, onko lähdevero perittävä tai mitä lähdeveron perimisessä muutoin on noudatettava. Hakemus toimitetaan lähdeveron perimiseen velvollisen kotipaikan Verohallinnon yksikköön. Jos veron perimiseen velvollisella ei ole kotikuntaa Suomessa, hakemus toimitetaan Uudenmaan verovirastoon.

Kiinteistöveroa koskevaa ennakkoratkaisua voi hakea kiinteistön omistaja. Hakemus toimitetaan kiinteistöverotuksen toimittavaan Verohallinnon yksikköön.

Koronsaaja tai koronmaksaja voi hakea ennakkoratkaisua korkotulon lähdeverosta. Hakemus toimitetaan siihen Verohallinnon yksikköön, jonka alueella koronmaksajan kotikunta on.

Yhteisö tai elinkeinoyhtymä voi hakea tappioiden käyttämistä koskevaa poikkeuslupaa, ts. tappioiden vähentämisoikeutta sen estämättä, että sen omistajat ovat vaihtuneet tuloverolain 122 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Osakeyhtiö ja osuuskunta voi hakea oikeutta vähentää tappiot myös saadusta konserniavustuksesta. Yhteisö voi hakea yhtiöveron hyvitysten käyttämistä koskevaa poikkeuslupaa sen estämättä, että sen omistajat ovat vaihtuneet yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 5a §:ssä tarkoitetulla tavalla. Poikkeuslupaa koskeva hakemus toimitetaan verotuksen toimittavaan tai muuhun Verohallinnon yksikköön.

Konserniverokeskuksen asiakkaaksi nimetyt yhteisöt toimittavat ennakkotieto-, ennakkoratkaisu- ja poikkeuslupahakemukset Konserniverokeskukseen.

Yhdistykset ja säätiöt toimittavat suomenkieliset ennakkotieto- ja ennakkoratkaisuhakemukset Savo-Karjalan verovirastoon ja ruotsinkieliset hakemukset Lounais-Suomen verovirastoon.  

Hakemuksen tekemisen määräaika

Tuloveroa koskeva ennakkotietohakemus on tehtävä ennen sen ajan päättymistä, jonka kuluessa veroilmoitus on määrätty annettavaksi. Määräajalla tarkoitetaan Verohallituksen päätöksessä veroilmoituksen jättämiselle määrättyä yleistä määräaikaa. Veroilmoituksen antamiseen yksittäistapauksessa myönnetty lykkäys ei pidennä ennakkotiedon hakemisen määräaikaa.

Muita verolajeja koskevan ennakkoratkaisu- ja poikkeuslupahakemuksen jättämiselle ei ole laissa säädettyä määräaikaa. Verohallinnon näkemyksen mukaan ennakkoratkaisumenettelyn luonteen perusteella ennakkoratkaisua voidaan edellyttää haettavaksi ennen kuin hakemuksen kohteena oleva vero olisi tullut suorittaa. Ennakkoratkaisua on siten haettava ennen kuin säädetty aika veron tai maksun suorittamiseksi, ennakonpidätyksen toimittamiseksi tai lähdeveron perimiseksi on päättynyt. Ennakkoratkaisua voi hakea asiaan siitä huolimatta, että hakija on aiemmin verotuksessaan menetellyt asiassa tietyllä tavalla. Verohallinnon näkemyksen mukaan poikkeuslupahakemus on tehtävä ennen tappion käyttöajan päättymistä tai ennen käyttämättömien yhtiöveron hyvitysten vähentämisajan päättymistä. Tappioiden käyttämistä koskevaa poikkeuslupaa voidaan hakea vain sellaisten verovuosien tappioille, joiden tilinpäätökset on vahvistettu.

Hakemuksen täydentäminen ja käsittelyaika

Hakija voi omasta aloitteestaan täydentää hakemustaan tai muuta asian käsittelyä varten toimittamaansa asiakirjaa sekä toimittaa käsittelyn kuluessa Verohallinnolle asian ratkaisemisen kannalta tarpeellisia asiakirjoja.

Jos Verohallinnolle toimitettu asiakirja on puutteellinen tai siinä ei ole esitetty asian ratkaisemiseksi tarvittavaa selvitystä, hakijaa voidaan pyytää täydentämään hakemusta. Hakijan on toimitettava lisäselvitys annetussa määräajassa.

Ennakkotieto-, ennakkoratkaisu- ja poikkeuslupahakemusten käsittelylle ei ole säädetty erityistä määräaikaa, mutta ne käsitellään mahdollisimman nopeasti sen jälkeen, kun asian ratkaisemiseksi tarvittavat selvitykset on toimitettu Verohallintoon.

On huomioitava, että määräaika veron maksamiselle voi päättyä hakemuksen käsittelyn aikana. Hakija vastaa niistä viivästysseuraamuksista, jotka aiheutuvat siitä, ettei määräaikaan mennessä maksetun veron määrä ole ollut riittävä.

Päätöksen antamisen edellytykset ja tiedoksianto

Ennakkotietoa, -ratkaisua ja poikkeuslupaa koskevaan hakemukseen annetaan kirjallinen päätös. Päätös voi sisältää asiaratkaisun antamisen, asiaratkaisun antamatta jättämisen, hakemuksen tutkimatta jättämisen tai asian jäämisen sillensä. 

Tuloveroa koskeva ennakkotieto jätetään antamatta, jos ennakkotietokysymys sinänsä koskee hakijan liiketoimia ja niiden verotusta, mutta ratkaisulla ei ole välitöntä vaikutusta hakijalle määrättävään veroon.

Tuloveroa koskevaa ennakkotietoa sekä arvonlisäveroa, lähdeveroa ja korkotulon lähdeveroa koskevaa ennakkoratkaisua ei anneta, jos asiaa koskeva hakemus on vireillä keskusverolautakunnassa tai jos keskusverolautakunta on jo ratkaissut asian.

Asiaratkaisu voidaan jättää antamatta silloin, jos hakija jättää vastaamatta hakemusta koskevaan selvityspyyntöön tai jos hakija ei pyynnöstä huolimatta yksilöi yleisluontoisesti esitettyä verotuskysymystä.

Hakemus jätetään tutkimatta, jos asian ratkaisemiselle ei ole lainmukaisia edellytyksiä (esim. haetaan toisen verovelvollisen verotusta koskevaa päätöstä).

Hakija voi käsittelyn aikana peruuttaa hakemuksen kirjallisella ilmoituksella. Tällöin asiassa tehdään päätös, jolla asia jää sillensä.

Kirjallinen päätös annetaan viipymättä tiedoksi asianosaisille saantitodistusta käyttämällä. Päätös lähetetään hakijan verohallinnon rekisterissä olevaan osoitteeseen. Jos hakemuksessa on mainittu prosessiosoite tai muu osoite, johon hakija haluaa päätöksen toimitettavan, lähetetään päätös kuitenkin tähän osoitteeseen. Muutoksenhakuaika alkaa, kun asiakas on noutanut päätöksen.

Päätöksestä perittävä maksu

Lähtökohtaisesti jokaisesta ennakkotieto-, ennakkoratkaisu- tai poikkeuslupahakemukseen annettavasta päätöksestä peritään maksu. Päätöksestä, jolla annetaan asiaratkaisu, peritään päätösmaksu. Päätöksistä, joilla ennakkotietoa tai -ratkaisua ei anneta, hakemusta ei tutkita tai asia jää sillensä, peritään käsittelymaksu. Maksujen määristä säädetään Valtiovarainministeriön asetuksessa Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta 1042/20.12.2012. (www.finlex.fi). Maksuasetuksen liitteenä on maksutaulukko. Myös Verohallituksen ohjeessa Verohallinnon suoritteiden maksullisuus on käsitelty hakemusasioihin annettavista päätöksistä perittäviä maksuja.

Jos hakemuksessa on esitetty samaa verolajia tai eri verolajeja koskevia kysymyksiä, joiden tosiseikastot ja näkökulmat eivät ole samat, käsitellään kysymyksiin annettavia asiaratkaisuja erillisinä päätöksinä ja kustakin päätöksestä peritään maksu. Jos hakijalle annetaan samaan tosiseikastoon perustuen ja samasta näkökulmasta arvioiden useita päätöksiä, peritään maksu vain siitä päätöksestä, jonka maksuperuste on korkein ja muut päätökset annetaan maksutta.

Jos sama hakemus koskee useampaa hakijaa ja yhteisessä hakemuksessa pyydetään ratkaisua usean hakijan verotukseen, käsitellään kunkin hakijan vaatimukset omana hakemuksenaan. Kuhunkin hakemukseen annetaan hakijakohtainen päätös ja kustakin päätöksestä peritään maksu. Jos usea hakija hakee ratkaisua samaan kysymykseen ja tosiseikastot ja olosuhteet ovat identtiset, voidaan usean hakijan hakemusasiaan kuitenkin antaa yhteinen päätös ja maksu määrätään yhdestä päätöksestä.

Tuloveroa koskevasta ennakkotiedosta peritään korkeampi maksu, jos ennakkotiedon antaminen asiassa edellyttää erityisen laajaa selvitystyötä (yli 30 tuntia asiantuntijatyötä). Tällaisia kysymyksiä voivat olla esimerkiksi siirtohinnoitteluun liittyvät kysymykset. Luonnolliselle henkilölle, kuolinpesälle, yhteisetuudelle tai elinkeinoyhtymälle annettavasta tuloveroa koskevasta ennakkotiedosta peritään korkeampi maksu, jos ennakkotieto koskee maatilatalouden tuloverotusta tai elinkeinotulon verotusta. Kysymystä siitä, mihin tulolähteeseen toiminnan katsotaan kuuluvan, pidetään maatilatalouden tuloverotusta tai elinkeinotulon verotusta koskevana kysymyksenä myös silloin, kun ratkaisussa katsotaan toiminnan kuuluvan henkilökohtaiseen tulolähteeseen.

Verovelvollinen voi saada tappioiden poikkeuslupaa koskevan päätöksen, jossa joidenkin verovuosien tappioiden käyttämiseen on myönnetty poikkeuslupa, mutta hakemus on jätetty tutkimatta sellaisen verovuoden osalta, jonka tilinpäätöstä ei ole vahvistettu. Päätöksestä on peritty päätösmaksu. Kun tutkimatta jätetyn verovuoden osalta tehdään poikkeuslupahakemus tilinpäätöksen tultua vahvistetuksi, ei hakemukseen annettavasta päätöksestä peritä maksua, jos olosuhteet ja tosiseikat ovat identtiset aiemmin annetun muita verovuosia koskevan päätöksen kanssa.

Jos muutoksenhakuviranomainen kumoaa annetun ennakkoratkaisu- tai poikkeuslupapäätöksen ja palauttaa asian Verohallinnolle uudelleen käsiteltäväksi, ei tämän johdosta annettavasta päätöksestä peritä käsittely- tai päätösmaksua.

Jos annetun ennakkotieto- tai ennakkoratkaisupäätöksen voimassaoloaikaan haetaan pidennystä, hakemus käsitellään uutena hakemuksena ja siihen annettavasta päätöksestä peritään maksu.

Ennakkotieto-, ennakkoratkaisu- ja poikkeuslupapäätöksistä perittävät maksut ovat suoraan ulosottokelpoisia.

Asiakas, joka katsoo, että Verohallinnon määräämässä päätösmaksussa on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua maksun määränneeltä Verohallinnon yksiköltä kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä.

Päätöksen soveltaminen ja sitovuus

Verohallinnon on asiakkaan vaatimuksesta noudatettava tuloveroa koskevaa ennakkotietoa verotusta toimitettaessa.  Asiakas voi esittää vaatimuksen ennakkotiedon noudattamisesta merkitsemällä vaatimuksen veroilmoituslomakkeeseen, erillisellä ilmoituksella tai esimerkiksi liittämällä ennakkotietopäätöksen veroilmoitukseensa.

Tuloveroa koskeva ennakkotieto annetaan määräajaksi, enintään kuitenkin verovuodelle, joka päättyy ennakkotiedon antamista seuraavan kalenterivuoden aikana. Tuloveroa koskevan ennakkotiedon sitovuus ja soveltaminen edellyttää kuitenkin, että myös Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö on hyväksynyt Verohallinnon antaman ennakkotiedon. Verohallinto pyytää tuloveroa koskevaan ennakkotietopäätökseen liitteeksi Veronsaajien oikeudenvalvontayksiköltä ilmoituksen siitä, käyttääkö yksikkö oikeuttaan hakea muutosta verotukseen, joka on toimitettu ennakkotiedossa tarkoitetulla tavalla. Jos Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö hyväksyy ennakkotiedossa kuvatun veroratkaisun, veronsaajalla ei ole enää muutoksenhakuoikeutta lopullisessa verotuksessa. Jos Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö taas varaa oikeuden hakea muutosta lopulliseen verotukseen, hakija saa tällä tavoin tietää, että ennakkotietopäätökseen liittyy verotuksellista tulkinnanvaraisuutta. 

Lainvoimaista arvonlisäverotuksen ennakkoratkaisua noudatetaan saajan vaatimuksesta sitovana siltä ajalta, jolle se on annettu. Arvonlisäverotusta koskeva ennakkoratkaisu annetaan määräajaksi, kuitenkin enintään antamista seuraavan kalenterivuoden loppuun.

Lainvoiman saanutta ennakkoperintää ja työnantajan sosiaaliturvamaksua koskevaa ennakkoratkaisua on noudatettava siinä ennakkoperinnässä, jota varten se on annettu. Suorituksen saajan hakemaa ennakkoratkaisua on noudatettava, jos suorituksen saaja esittää asiaa koskevan vaatimuksen suorituksen maksajalle. Ennakkoperintää ja työnantajan sosiaaliturvamaksua koskeva ennakkoratkaisu annetaan määräajaksi, kuitenkin enintään antamista seuraavan kalenterivuoden loppuun.

Lainvoiman saanutta perintö- tai lahjaveroa, varainsiirtoveroa, arpajaisveroa ja kiinteistöveroa koskevaa ennakkoratkaisua on verovelvollisen vaatimuksesta noudatettava siten kuin ennakkoratkaisussa määrätään. Perintö- ja lahjaveroa, varainsiirtoveroa ja arpajaisveroa koskevien ennakkoratkaisupäätösten voimassaoloajasta ei ole laissa säädetty. Näille päätöksille myönnetään tarkoituksenmukainen voimassaoloaika.

Lähdeveroa koskevaa ennakkoratkaisua on noudatettava siinä veron perinnässä, jota varten se on annettu. Verovelvollisen hakemaa ennakkoratkaisua on noudatettava verovelvollisen vaatiessa sitä perimiseen velvolliselta. Lähdeveroa koskeva ennakkoratkaisu annetaan määräajaksi, kuitenkin enintään antamista seuraavan kalenterivuoden loppuun.

Lainvoiman saanutta poikkeuslupapäätöstä sovelletaan viran puolesta. Jos poikkeuslupapäätöksen johdosta hakijalle muodostuu oikeus hyödyntää vahvistettuja tappioita sellaisena verovuonna, jonka verotus on päättynyt, oikaistaan verotusta verovelvollisen hyväksi.

Ennakkotiedon ja -ratkaisun sitovuus edellyttää, että todelliset olosuhteet vastaavat hakemuksessa kuvattua tilannetta. Annettua päätöstä ei sovelleta, jos hakemuksessa annetut tiedot ovat siinä määrin virheelliset tai puutteelliset, että sillä olisi ollut vaikutusta asian ratkaisemiseen. Päätöstä ei sovelleta myöskään silloin, kun päätöksessä sovellettu lainkohta on muuttunut.

Muutoksenhaku ja valitusosoitus

Verohallinnon antamaan tuloveroa koskevaan ennakkotietopäätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Tämä koskee sekä päätöstä, jolla ennakkotieto on annettu, että päätöstä, jolla ennakkotieto on jätetty antamatta. Valittaa voi kuitenkin sellaisesta ennakkotietohakemukseen annetusta päätöksestä, jolla hakemus on jätetty tutkimatta. Jos verotus toimitetaan ennakkotietopäätöksessä ilmoitetulla tavalla, voivat osapuolet valittaa toimitetusta verotuksesta normaalisti myös tältä osin.

Annetusta ennakkoratkaisupäätöksestä voidaan valittaa. Kuitenkaan sellaisesta päätöksestä, jolla ennakkoratkaisu on jätetty antamatta, ei voida valittaa.

Tappion ja yhtiöveron hyvityksen käyttämistä koskevasta poikkeuslupapäätöksestä voidaan valittaa. Päätökseen liitetään valitusosoitus. Valitusosoituksesta ilmenee valitusviranomainen, viranomainen, jolle valituskirjelmä on toimitettava sekä valitusaika ja mistä se lasketaan. Valitusosoituksesta ilmenevät myös vaatimukset valituskirjelmän sisällöstä ja liitteistä sekä valituksen perille toimittamisesta.

Helsingissä 15. päivänä lokakuuta 2009

Ylijohtaja  Maija-Leena Rautanen

Ylitarkastaja  Tarja KivilaaksoSivu on viimeksi päivitetty 22.1.2010