Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Tuloverotuksen julkiset tiedot verovuosi 2012

Antopäivä
15.10.2013
Diaarinumero
A 161/200/2013
Voimassaolo
Toistaiseksi
Valtuutussäännös
Laki Verohallinnosta (503/2010) 2 § 2 momentti
Korvaa ohjeen
A 18/00 99 00/2012, 12.10.2012

Verovuoden 2012 tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi 1.11.2013

Luonnollisten henkilöiden sekä yhteisöjen ja yhteisetuuksien verovuodelta 2012 toimitettavan tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi 1.11.2013.

Luonnollisten henkilöiden tuloverotuksen julkiset tiedot

Luonnollisten henkilöiden tuloverotuksen julkisten tietojen luettelot laaditaan maakunnittain verovelvollisten nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Maakunnalla tarkoitetaan laissa sitä maakuntaa, jonka alueella verovelvollisen verovuoden 2012 verotuskunta on sijainnut. Luettelolla ei ole verotuskuntatietoa.

Luonnollisten henkilöiden tuloverotuksen julkiset tiedot verovuosilta 2009−2012 ovat nähtävillä verotoimistoissa asiakaspäätteillä. Asiakas voi selata asiakaspäätteeltä eri maakuntien tietoja. Hän voi myös tehdä asiakaspäätteeltä muistiinpanoja ja esimerkiksi kerätä tietoja omalle tietokoneelleen.

Verovuoden 2008 ja sitä aikaisempien verovuosien luonnollisia henkilöitä koskevat tuloverotuksen ja varallisuusverotuksen julkisten tietojen luettelot eivät ole nähtävillä ja selattavissa verotoimistoissa. Näistä luetteloista tietoja annetaan ainoastaan otteina tai suullisesti.

Yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot

Yhteisöjen tuloverotuksen julkisiin tietoihin sisältyy tieto kotikunnasta ja luettelot laaditaan kunnittain. Verovuosien 2010−2012 luettelot ovat nähtävillä asiakaspäätteillä verotoimistoissa. Yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot ovat verovuodelta 2011 ja 2012 saatavilla myös Verohallinnon verkkosivustolla vero.fi:ssä.

Otteet ja tietojen antaminen suullisesti

Luonnollisten henkilöiden tuloverotuksen julkisten tietojen luovuttaminen otteella edellyttää tietojen käyttötarkoituksen selvittämistä. Asiakasta pyydetään täyttämään lomake, jolla selvitys käyttötarkoituksesta voidaan antaa, ks. liite. Muutaman henkilön tiedoista voidaan antaa ote tai kopio suullisen selvityksen perusteella. Otteita voidaan antaa mm. toimitukselliseen tarkoitukseen.

Asiakkaan ei tarvitse antaa selvitystä tietojen käyttötarkoituksesta, kun tiedot annetaan puhelimessa tai muutoin suullisesti.

Yhteisöjen julkisten tietojen antamista ei ole laissa rajoitettu, joten tietoja niistä voidaan antaa myös otteina ilman edellä mainittua henkilötietojen käyttöön liittyvää käyttötarkoitusselvitystä.

Tietopyyntöjen käsittely

Asiakirjapyynnöt tulee aina käsitellä viivytyksettä. Tieto julkisesta asiakirjasta on kuitenkin annettava kahden viikon ja erityistilanteissa viimeistään kuukauden määräajassa.

Sähköistä tietopalvelua hoitaa keskitetysti Verohallinnon Tietopalvelu.

Verotoimiston  asiakaspalvelu

1 Luonnollisten henkilöiden tuloverotuksen julkiset tiedot

Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999, jäljempänä verotietolaki) 5 §:ssä määritellään tyhjentävästi ne tuloverotuksen tiedot, jotka ovat vuosittain toimitetussa verotuksessa julkisia. Verovelvollisen yksilöintitietoina julkisia ovat nimi, syntymävuosi ja maakuntaa koskeva tieto (ks. laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta 851/2010, HE 72/2010 vp). Henkilötunnus ja osoite eivät sisälly tuloverotuksen julkisiin tietoihin.

Maakunnalla tarkoitetaan tietoa siitä maakunnasta, jonka alueella verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 5 §:ssä tarkoitettu kotikunta eli verotuskunta sijaitsee (ks. verovuotta 2012 koskeva Valtioneuvoston päätös 799/2009). Verotuskunta määräytyy verovuotta edeltävän vuoden viimeisen päivän kotikunnan mukaan eli verovuoden 2012 verotuskunta määräytyy 31.12.2011 tilanteen mukaan.

Verovelvollisten, jotka verotetaan verotusmenettelylain mukaisesti, mutta joilla ei ole verotusmenettelystä annetun lain 5 §:n mukaista kotikuntaa, julkisia verotustietoja ovat nimi, syntymävuosi sekä maakunta, jonka alueella sijaitsee se Verohallinnon yksikkö, joka on toimittanut verovelvollisen verotuksen. Tällä hetkellä näiden rajoitetusti verovelvollisten henkilöiden verotus on toimitettu Pääkaupunkiseudun tai Ahvenanmaan verotoimistossa.

Muita julkisia tuloverotuksen tietoja ovat valtion verotuksessa verotettava ansiotulo ja pääomatulo, kunnallisverotuksessa verotettava tulo, tulovero, kunnallisvero, maksuunpantujen verojen ja maksujen yhteismäärä, ennakoiden yhteismäärä sekä veronkannossa maksettava tai palautettava määrä eli jäännösvero tai veronpalautus.

Verotuksen julkisten tietojen luettelot laaditaan lain mukaan maakunnittain. Verovuodesta 2004 lukien julkisten tietojen luettelot on laadittu verovelvollisten nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

2 Yhteisöjen ja yhteisetuuksien julkiset tiedot

Verotietolain 5 §:n 3 momentin mukaisesti yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverotuksen julkisiin tietoihin sisältyvät verovelvollisen yksilöintitietoina nimi, kotikunta sekä yritys- ja yhteisötunnus (Y-tunnus). Verovelvollisen osoite ei sisälly tuloverotuksen julkisiin tietoihin. Rajoitetusti verovelvollisista kuolinpesistä merkitään julkisiin tietoihin henkilötunnuksen sijasta vainajan syntymävuosi.

Yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverotuksesta ovat julkisia lisäksi tiedot verotettavasta tulosta, maksuunpannun veron yhteismäärästä, ennakoiden yhteismäärästä sekä veronkannossa maksettavasta tai palautettavasta määrästä eli jäännösverosta tai veronpalautuksesta.

3 Julkiseksi tuloajankohta

Tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi vuosittain marraskuun alussa. Sekä luonnollisten henkilöiden että yhteisöjen tiedot tulevat julkisiksi samana ajankohtana.

Tiedot ovat julkisia verotuksen päättymishetken mukaisina (verotietolaki 5 § 5 momentti). Muutoksenhaun tai oikaisun johdosta verotukseen myöhemmin tehdyt muutokset eivät ole julkisia. Julkisia eivät myöskään ole tallennusvirheiden taikka vastaavien teknisten virheiden johdosta verovelvollisen verotukseen tehtävät oikaisut.

4 Tietopalvelu verotoimistoissa

4.1 Nähtäväksi antaminen

Tuloverotuksen julkisten tietojen luettelo on julkinen asiakirja, joka annetaan verotoimistossa asiakkaiden nähtäväksi ja jäljennettäväksi (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, jäljempänä julkisuuslaki, 621/1999, 16 § 1 momentti). Sekä luonnollisten henkilöiden että yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverotuksen julkiset tiedot ovat verovuodelta 2012 nähtävillä ja selattavissa verotoimistoissa asiakaspäätteillä.  

Asiakaspäätteeltä voi kuka tahansa itse tehdä muistiinpanoja esimerkiksi keräämällä tietoja tietokoneelleen. Mahdollista on myös kuvata luetteloa esimerkiksi digitaalisella kameralla.

Kun asiakas itse selaa tuloverotuksen julkisten tietojen luetteloa ja tekee siitä muistiinpanoja, ei hänen tarvitse antaa selvitystä tietojen käyttötarkoituksesta.

4.2 Otteiden ja kopioiden antaminen

4.2.1 Luonnollisia henkilöitä koskevat tiedot

Luonnollisia henkilöitä koskevien julkisten tietojen antamista on laissa rajoitettu. Tuloverotuksen julkisten tietojen luettelolta voidaan tietoja antaa vain siten kuin julkisuuslain 16 §:n 3 momentissa säädetään. Lainkohdan mukaan viranomaisen henkilörekisteristä saa antaa henkilötietoja sisältävän kopion, tulosteen tai sen tiedot sähköisessä muodossa, jos luovutuksensaajalla on henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaan oikeus tallettaa ja käyttää sellaisia tietoja.

Kun asiakas pyytää otetta tai kopiota verotuksen julkisten tietojen luettelolta, häntä pyydetään täyttämään liitteenä oleva lomake tai antamaan muutoin vastaava selvitys tietojen käyttötarkoituksesta. Jos otetta tai kopiota pyydetään yhdestä tai muutamasta henkilöstä, voidaan tiedot antaa suullisen selvityksen perusteella. Ellei käyttötarkoitus ole selvä, on syytä tällöinkin pyytää kirjallinen selvitys. Kun annetaan useampien henkilöiden tietoja otteina tai kopioina tulee käyttötarkoitus selvittää kirjallisesti.

Tietoja voidaan antaa seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • Henkilökohtainen tai siihen verrattava yksityinen käyttötarkoitus

  Henkilötietolaki (523/1999) ei koske henkilötietojen käsittelyä yksinomaan henkilökohtaisiin tai siihen verrattaviin tavanomaisiin yksityisiin tarkoituksiin. Julkisia tietoja voidaan siten antaa yksityisiä ja tavanomaisia henkilökohtaisia tarkoituksia varten.
   
 • Toimituksellinen tarkoitus

  Henkilötietolaki ei rajoita tietojen keräämistä toimituksellisia tarkoituksia varten. Henkilötietoja voidaan antaa toimitukselliseen tarkoitukseen myös massamuotoisesti.  

  Toimituksellisesta tarkoituksesta tulee verotoimistolle antaa liitteenä olevan lomakkeen mukainen selvitys. Selvitystä voidaan pyytää mm. tietojen käyttötarkoituksesta, toimittajasta, tiedotusvälineestä ja vastaavasta päätoimittajasta. Freelancetoimittaja voi esittää selvityksenä esimerkiksi toimeksiannon tai tilauksen, jonka perusteella hän kerää tietoja toimitukselliseen tarkoitukseen.

  Säännöksen soveltamisesta on Korkein hallinto-oikeus antanut päätöksen 23.9.2009 KHO:2009:82.
   
 • Kirjallisen tai taiteellisen ilmaisun tarkoitukset  

  Henkilötietolain mukaan julkisia verotustietoja voidaan antaa myös kirjallista tai taiteellista tarkoitusta varten. Tiedon pyytäjän on esitettävä selvitys tietojen käyttötarkoituksesta.
   
 • Muut tarkoitukset

  Muissa kuin edellä mainituissa tilanteissa tulee tietojen pyytäjällä olla henkilötietolaissa säädetty peruste tietojen käsittelylle. Tietoja voidaan antaa mm. lakisääteisiin tehtäviin, tutkimus- ja tilastotarkoituksiin, viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtäviin sekä omien etujen ja oikeuksien hoitamiseen liittyvissä asioissa kuten perunkirjoitusta varten (ks. erityisesti henkilötietolaki 6, 8, 9 ja 14 - 16 §).

Tietojen käyttötarkoituksen ohella on tiedon pyytäjän annettava selvitys myös muista tietojen luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi tarpeellisista seikoista sekä tarvittaessa tiedot siitä, miten tietojen suojaus on tarkoitus järjestää (julkisuuslaki 13 § 2 momentti). Tilanteen mukaan, esimerkiksi luovutettaessa suurempia määriä otteita tai kopioita, on syytä pyytä selvitystä myös tietojen suojauksesta. Rekisterinpitäjiä, myös tiedotusvälineitä, koskee henkilötietolain 32 §:ssä säädetty henkilötietojen suojaamisvelvoite.

4.2.2 Yhteisöjä ja yhteisetuuksia koskevat tiedot

Yhteisöjen ja yhteisetuuksien tietojen antamista eivät koske edellä mainitut henkilötietojen luovutusrajoitukset.

Yhteisöjen ja yhteisetuuksien julkisten tietojen luettelolle sisältyvät rajoitetusti verovelvollisia kuolinpesiä koskevat tiedot, joihin kuitenkin sovelletaan julkisuuslain 16 §:n 3 momentissa säädettyjä henkilötietojen luovutusrajoituksia.

4.3 Puhelimessa annettavat tiedot

Julkisuuslain mukaan tieto asiakirjan sisällöstä on annettava asiakkaan pyytämällä tavalla, jollei se asiakirjojen suuren määrän, asiakirjan kopioinnin vaikeuden tai muun niihin verrattavan syyn vuoksi aiheuta kohtuutonta haittaa virkatoiminnalle. Julkisuuslain mukaan tiedon saamista ei saa rajoittaa ilman asiallista ja laissa säädettyä perustetta. Tiedon pyytäjiä on myös kohdeltava tasapuolisesti.

Suullisesti, esimerkiksi puhelimessa, voidaan antaa tietoja ilman edellä mainittua käyttötarkoitusselvitystä. Suullisesti tuloverotuksen julkisia tietoja voidaan antaa asiakaspalvelutilanteen mukaisesti. Asiakaspalvelussa tulee kuitenkin ottaa huomioon asiakkaiden tasapuolinen kohtelu ja arvioida, syntyykö esimerkiksi ruuhkatilanteissa julkisuuslaissa tarkoitettua haittaa (ks. julkisuuslaki 16 § 1 ja 3 momentti sekä 17 § 1 momentti).

4.4 Asiakirjapalvelua koskevat määräajat

Asiakirjapyynnöt on käsiteltävä verotoimistossa viivytyksettä ja tieto julkisesta asiakirjasta on annettava mahdollisimman pian.

Julkisuuslain mukaan tieto julkisesta asiakirjasta on annettava kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun viranomainen on saanut asiakirjan saamista koskevan pyynnön. Jos pyydettyjä asiakirjoja on paljon tai niihin sisältyy salassa pidettäviä osia tai jos muu niihin rinnastettava syy aiheuttaa sen, että asian käsittely ja ratkaisu vaativat erityistoimenpiteitä tai muutoin tavanomaista suuremman työmäärän, asia on ratkaistava ja tieto julkisesta asiakirjasta annettava viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun viranomainen on saanut asiakirjan saamista koskevan pyynnön. Pidemmän määräajan soveltaminen saattaa tapauskohtaisesti tulla kysymykseen esimerkiksi annettaessa tietoja vanhojen verovuosien julkisten tietojen luetteloilta tai veroluetteloilta (julkisuuslaki 14 § 4 momentti).  

Sähköinen tietopalvelu

Sähköinen tietopalvelu on keskitetty Verohallinnon Tietopalvelulle. Sähköisellä tietopalvelulla tarkoitetaan esimerkiksi levykkeellä annettavia tietoja. Kun tietoja pyydetään sähköisessä muodossa, asiakkaat ohjataan pyytämään tietoja Verohallinnon Tietopalvelusta.

Verohallinnon internetsivuilla on ohjeet ja tilauslomakkeet tiedotusvälineitä varten, ks. tarkemmin verotuksen julkisten tietojen luovuttaminen sähköisessä muodossa toimitukselliseen tarkoitukseen Medialle.

Vanhojen verovuosien julkisten tietojen luettelot

Verovuodet 1999–2008

Luonnollisten henkilöiden verovuosien 1999−2008 tuloverotuksen ja varallisuusverotuksen julkisten tietojen luetteloita ei voida pitää verotoimistossa nähtävillä. Näistä luetteloista annetaan ainoastaan yksilöityä verovelvollista koskevia tietoja.

Yksilöityä verovelvollista koskevia tietoja annetaan julkisten tietojen otteella tai suullisesti. Tiedot annetaan siten, ettei niistä ilmene verovelvollisen kotikuntaa, jos verovelvollisen yhteystiedot on suojattu ns. turvakiellon perusteella. Tietoja annettaessa on siten aina tarkistettava, koskeeko verovelvollisen yhteystietoja turvakielto.  

Yhteystietoja koskeva ns. turvakielto voidaan myöntää julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 31 kohdan tai Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 36 §:n 1 momentin nojalla. Henkilö voi pyytää yhteystietojensa salassapitoa ja ns. turvakieltoa, jos hänellä on perusteltu ja ilmeinen syy epäillä oman tai perheensä terveyden tai turvallisuuden olevan uhattuna.

Yhteisöjen ja yhteisetuuksien vastaavien verovuosien julkisten tietojen luettelot voidaan pitää edelleen nähtävänä ja selattavissa verotoimistoissa.

Verovuosi 1998 ja sitä aikaisemmat verovuodet

Veroluetteloita taikka verovuoden 1998 tai sitä vanhempia verotuksen julkisten tietojen luetteloita ei voida pitää nähtävillä eikä antaa asiakkaiden selailtaviksi. Tämä koskee sekä luonnollisten henkilöiden että yhteisöjen ja yhteisetuuksien julkisten tietojen luetteloita.

Tiedot annetaan otteella, johon ei saa merkitä henkilötunnusta eikä osoitetietoa tai muuta yhteystietoa (verotietolaki 27 § 1 momentti). Turvakiellon alaista kotikuntatietoa ei saa merkitä myöskään verovuotta 1998 ja sitä aikaisempia verovuosia koskevista luetteloista annettavalle otteelle. Turvakiellon alaista kotikuntatietoa ei saa antaa myöskään suullisesti.

Otteiden sisältö ja rahayksikkö

Otteet aikaisempien verovuosien veroluetteloista tai tuloverotuksen ja varallisuusverotuksen julkisten tietojen luetteloista annetaan muutoin ao. verovuoden luettelon tietosisällön mukaisina.

Verohallinnon tietojärjestelmästä tulostettavien julkisten tietojen otteiden rahayksikkö on euro. Markkamääräisestä julkisten tietojen luettelosta tai veroluettelosta manuaalisesti kirjoitettavien otteiden rahayksikköä ei tarvitse muuntaa euroiksi.


pääjohtaja Pekka Ruuhonen

johtava asiantuntija Helena Hynynen

Liite

Lisätietoja ohjeesta antavat:

johtava asiantuntija Helena Hynynen
ylitarkastaja Taito von Konow

Lisätietoja sähköisestä tietopalvelusta antavat:

tietopalvelupäällikkö Ulla-Maija Heikkilä
ylitarkastaja Heidi Oikarinen

Sivu on viimeksi päivitetty 16.10.2013