Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Sivullisilmoittajan laiminlyöntimaksu verotusmenettelystä annetun lain 14 f ja 17 a - f §:ien velvoitteiden osalta

Antopäivä
18.10.2023
Diaarinumero
VH/2701/00.01.00/2023
Voimassaolo
1.1.2024 - Toistaiseksi
Valtuutussäännös
Laki Verohallinnosta (503/2010) 2 § 2 mom
Korvaa ohjeen
VH/4179/00.01.00/2021, 4.3.2022

1 Ohjeen soveltamisalasta

Verotusmenettelystä annetun lain (VML, 1558/1995) 3 luvussa säädetään sivullisen yleisestä ja erityisestä tiedonantovelvollisuudesta. VML 22 a §:n mukainen laiminlyöntimaksu voidaan määrätä laiminlyönneistä, jotka koskevat näitä velvoitteita.

Tämä ohje käsittelee VML 22 a §:n mukaisen laiminlyöntimaksun määräämisen perusteita seuraavien tiedonantovelvollisuuksien osalta:

 • VML 17 a – 17 d §:ien mukaiset kansainvälisiä finanssitilitietoja koskevat tiedonantovelvoitteet (FATCA ja DAC2/CRS). Näissä kyse on finanssilaitoksia koskevista tiedonantovelvoitteista.
 • VML 14 f ja 17 e §:ien mukaiset raportoitavia rajat ylittäviä verojärjestelyjä koskevat tiedonantovelvoitteet (DAC6). Kyse on palvelun tarjoajan tai verovelvollisen tiedonantovelvollisuudesta raportoida sellaiset verojärjestelyt, joissa voi olla määritettyjä veron välttämisen tai veron kiertämisen piirteitä. Näistä raportoitavista järjestelyistä säännellään laissa raportoitavista järjestelyistä verotuksen alalla (1559/2019).
 • VML 17 f §:n mukainen alustaoperaattorien tiedonantovelvollisuus olennaisista toimista (DAC7). Kyse on digitaalisen alustatalouden toimijoiden tiedonantovelvollisuudesta koskien niiden mahdollistamia olennaisia toimia. Alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuus koskee tilanteita, joissa myyjä on Suomeen tai muuhun EU-valtioon verovelvollinen tai vuokralle annettu kiinteä omaisuus sijaitsee näissä valtioissa. Tietojen ilmoittamisesta, ilmoittamisajasta ja -tavasta sekä huolellisuus-, rekisteröinti ja muista velvoitteista säädetään laissa digitaalisen alustatalouden toimijoiden tiedonantovelvollisuudesta verotuksen alalla (1267/2022).

Lisäksi Verohallinnon antamissa seuraavissa päätöksissä on näihin velvoitteisiin liittyvien tietojen antamisaikaa ja -tapaa koskevia määräyksiä:

Tätä ohjetta sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2024 annettavien FATCA- ja DAC2/CRS-ilmoitusten sekä DAC7-ilmoitusten osalta määrättäviin laiminlyöntimaksuihin.

Ohjetta sovelletaan niihin DAC6-ilmoituksiin, joiden osalta järjestelyn raportointikynnys on ylittynyt ohjeen voimassaoloaikana.

2 Laiminlyöntimaksua koskeva yleinen sääntely

VML 22 a §:n mukaisen laiminlyöntimaksun suuruus määräytyy laiminlyönnin vakavuuden mukaan. Laiminlyöntimaksu määrätään täysin sadoin euroin eli pienin määrättävä maksu on 100 euroa. Laiminlyöntimaksun määrääminen edellyttää aina tiedonantovelvollisen kuulemista.

Tiedonantovelvolliselle voidaan määrätä enintään 2 000 euron suuruinen laiminlyöntimaksu, jos

 1. tiedonantovelvollisuuden tai muun VML:n 3 luvun mukaisen velvoitteen täyttämiseksi annettavassa ilmoituksessa, muussa tiedossa tai asiakirjassa taikka noudatettavassa menettelyssä on vähäinen puutteellisuus tai virhe eikä tiedonantovelvollinen ole noudattanut todistettavasti lähetettyä kehotusta sen korjaamiseksi
 2. tiedonantovelvollinen on ilman pätevää syytä antanut ilmoituksen, tiedon tai asiakirjan myöhässä; taikka
 3. tiedonantovelvollinen on antanut tiedot muulla tavalla kuin laissa säädetään tai Verohallinto määrää.

Jos tiedonantovelvollinen on antanut tiedonantovelvollisuuden tai muun VML:n 3 luvun mukaisen velvoitteen täyttämiseksi annettavan ilmoituksen, muun tiedon tai asiakirjan taikka suorittanut vaaditun menettelyn olennaisesti puutteellisena tai virheellisenä taikka antanut tai suorittanut ne vasta todistettavasti lähetetyn kehotuksen jälkeen, tiedonantovelvolliselle voidaan määrätä enintään 5 000 euron suuruinen laiminlyöntimaksu.

Jos tiedonantovelvollinen on tiedonantovelvollisuuden täyttämiseksi tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta antanut olennaisesti väärän ilmoituksen, muun tiedon tai asiakirjan taikka ei ole lainkaan antanut ilmoitusta tai on tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyönyt olennaisesti muun VML:n 3 luvun mukaisen velvoitteen osittain tai kokonaan, tiedonantovelvolliselle voidaan määrätä enintään 15 000 euron suuruinen laiminlyöntimaksu.

Laiminlyöntimaksua määrättäessä otetaan huomioon myös tiedonantovelvollisen annettavien tietojen määrä. Laiminlyöntimaksua ei määrätä luonnolliselle henkilölle tai kuolinpesälle, ellei kyse ole elinkeinotoimintaan taikka maa- tai metsätalouteen liittyvästä tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnistä. Laiminlyöntimaksu ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen meno.

Maksuunpannulle ja maksettavaksi erääntyneelle maksamattomalle laiminlyöntimaksulle peritään veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain (1556/1995) 5 a §:n mukaista viivästyskorkoa. Viivästyskorko lasketaan päätöksellä määrättyä eräpäivää seuraavasta päivästä maksun suorittamispäivään. Maksamattomalle laiminlyöntimaksulle perittävä viivästyskorko ei ole tuloverotuksessa vähennyskelpoinen.

Laiminlyöntimaksu voidaan määrätä sekä raportointi- että muiden VML:n 3 luvun mukaisten velvoitteiden kuten huolellisuusvelvoitteiden laiminlyönnistä.  Laiminlyöntimaksu on ilmoitus- ja tietovirtakohtainen.

3 Tietojen antamisaika

Tässä ohjeistuksessa käsiteltävien tiedonantovelvoitteiden mukaisten ilmoitusten tulee olla Verohallinnossa viimeisenä antamispäivänä. Jos ilmoituksen antamisen määräpäivä on lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, ilmoituksen on oltava Verohallinnossa seuraavana arkipäivänä.

 • FATCA- ja DAC2/CRS-tietojen osalta ilmoitukset on annettava vuosittain tammikuun loppuun mennessä edelliseltä kalenterivuodelta.
 • DAC7-tietojen osalta Suomeen raportoivan alustaoperaattorin on ilmoitettava tiedot vuosittain tammikuun loppuun mennessä edelliseltä kalenterivuodelta.
 • Raportoitavia järjestelyjä koskien tiedonantovelvollisen palvelun tarjoajan (VML 17 e §), että ilmoitusvelvollisen asianomaisen verovelvollisen (VML 14 f §) on annettava ilmoitus raportoitavasta järjestelystä Verohallinnolle 30 päivän kuluessa siitä, kun jokin seuraavista raportointikynnyksistä ylittyy (laki raportoitavista järjestelyistä 5 § ja 9 §):
  • raportoitava järjestely on asetettu saataville toteuttamista varten,
  • raportoitava järjestely on valmis toteuttavaksi tai
  • raportoitavan järjestelyn ensimmäinen vaihe on toteutettu.

4 Tiedonantotapa

FATCA- ja DAC2/CRS- tietoja koskeva vuosi-ilmoitus sekä DAC7 mukainen raportoivan alustaoperaattorin vuosi-ilmoitus on annettava sähköistä tiedonsiirtomenetelmää käyttäen Ilmoitin.fi -palvelussa.

DAC6-ilmoituksen voi antaa Ilmoitin.fi palvelussa tai Verohallinnon sähköisessä asiointipalvelussa. Luonnolliset henkilöt ja kuolinpesät voivat jättää ilmoituksen myös paperilomakkeella 6910.

5 Ilmoitusten antamisajan pidentäminen hakemuksesta

5.1 Ilmoituksen antamisajan pidentäminen FATCA- ja DAC2/CRS-velvoitteiden osalta

FATCA- ja DAC2/CRS-velvoitteiden osalta lisäaikaa ilmoituksen antamiselle on mahdollista hakea. 

Hakemus ilmoituksen antamisajan pidentämiseen on tehtävä Verohallinnon yksikköön viimeistään vuosi-ilmoituksen viimeisenä antamispäivänä ennen virka-ajan päättymistä. Mikäli hakemus saapuu vasta edellä mainitun ajan jälkeen, hakemuksen katsotaan saapuneen myöhässä eikä sitä käsitellä. Vain erityisestä syystä viimeisen antamispäivän jälkeen saapuneeseen hakemukseen voidaan myöntää pidennystä.

Pidennystä vuosi-ilmoituksen antamisaikaan voi hakea suullisesti tai kirjallisesti. Vapaamuotoisesta hakemuksesta on käytävä ilmi seuraavat tiedot:

 • päiväys,
 • tiedonantovelvollisen nimi,
 • Y-tunnus,
 • vuosi-ilmoitus, johon lykkäystä haetaan,
 • mihin asti lisäaikaa haetaan,
 • millä perusteella lisäaikaa haetaan, ja
 • tiedonantovelvollisen/asianhoitajan yhteystiedot

5.2 Lisäaikaa ei myönnetä ilmoituksen antamiselle DAC6 tai DAC7-velvoitteiden osalta 

DAC6-velvoitteiden osalta tiedonantovelvollisen palvelun tarjoajan ja ilmoitusvelvollisen asianomaisen verovelvollisen on lain mukaan annettava ilmoitus 30 päivän määräajan kuluessa. Raportoitavista järjestelyistä annettu laki ei sisällä säännöksiä lykkäyksen myöntämisestä ilmoituksen antamiseen.

DAC7-velvoitteiden osalta Suomeen raportoivan alustaoperaattorin on ilmoitettava digitaalisen alustatalouden toimijoiden tiedonantovelvollisuudesta verotuksen alalla annetun lain edellyttämät tiedot Verohallinnolle vuosittain raportointikautta seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Tämä laki ei sisällä säännöksiä lykkäyksen myöntämiseen.

6 Laiminlyöntimaksun suuruus

Laiminlyöntimaksu määrätään erikseen jokaisesta puuttuvasta, olennaisesti virheellisestä tai myöhässä annetusta vuosi-ilmoituksesta tai siitä, että Verohallinnon selvityspyyntöön ei ole saatu hyväksyttävää vastausta¨. Laiminlyöntimaksun määräämisessä voidaan ottaa huomioon muun muassa ilmoittajan laiminlyöntien ja puuttuvien saajaerittelyjen lukumäärä, kuinka monta kertaa ilmoittajaa on kehotettu antamaan puuttuva vuosi-ilmoitus, annettavien tietojen taloudellinen arvo sekä ilmoitusten antamisajankohta. Laiminlyöntimaksu voidaan määrätä myös, jos ilmoitusta ei anneta Verohallinnon määräämällä tiedonantotavalla. Laiminlyöntimaksu voidaan määrätä erikseen myös tiedonantovelvoitteisiin liittyvien muiden velvoitteiden kuten huolellisuusvelvoitteiden laiminlyönnistä. Laiminlyöntimaksun suuruutta määrättäessä otetaan huomioon mm. annettavien tietojen määrä. Kyseisiä laiminlyöntejä ei sanktioida muualla lainsäädännössä. Velvoitteet ovat luonteeltaan sellaisia, ettei niiden laiminlyönteihin sovellu rikosoikeudelliset eivätkä muut rangaistusluonteiset hallinnolliset seuraamukset.

6.1 Laiminlyöntimaksun suuruus finanssitilitietojen osalta tapahtuvien velvoitteiden sekä rahanpesun ja terrorismin torjuntaan liittyvien velvoitteiden osalta  

Laiminlyöntimaksua määrättäessä VML 17 a-d §:n (FATCA ja DAC2/CRS) mukaisten tiedonantovelvollisuuksien ja huolellisuusmenettelyjen laiminlyönnistä, laiminlyöntimaksu määräytyy alla olevan taulukon mukaisesti, ellei ole erityisiä laiminlyöntimaksua alentavia tai korottavia seikkoja.

Laiminlyönnin vuoksi tutkimatta tai ilmoittamatta jääneet tai virheellisesti tutkitut tai ilmoitetut tilit ja tiedot

Tiedot ovat saapuneet myöhässä, tai  väärällä tiedonantotavalla, tai  tiedonantovelvollista on kehotettu antamaan vuosi-ilmoitus, tai selvityspyyntöön ei ole saatu hyväksyttävää vastausta.

Vuosi-ilmoitustiedot eivät ole ehtineet kansainväliseen tietojenvaihtoon, tai huolellisuusmenettelyjä on laiminlyöty.

Tilien lukumäärä

Myöhässä/ kehotettu kerran

Kehotettu kaksi kertaa

1–20 kpl

100 €

200 €

800 €

21–50 kpl

200 €

400 €

1 200 €

51–100 kpl

300 €

500 €

1 600 €

101–200 kpl

400 €

600 €

2 000 €

201–700 kpl

500 €

700 €

3 000 €

yli 700 kpl

1 500 €

2 000 €

5 000 €

Nollailmoitus

100 €

200 €

400 €

Laiminlyöntimaksua voidaan kohtuullistaa tai se voidaan jättää kokonaan määräämättä perustellusta syystä. Perusteltuna syynä voidaan pitää esimerkiksi sitä, että tiedonantovelvollisen laiminlyönti on olosuhteisiin nähden tai taloudelliselta arvoltaan vähäinen.

Laiminlyöntimaksun määrään korottavasti vaikuttava seikka on esimerkiksi ilmoittamatta jääneiden tilien ja/tai maksujen suuri taloudellinen arvo. Lisäksi huolellisuusmenettelyiden laiminlyöntien laiminlyöntimaksua korottava seikka on esimerkiksi se, että laiminlyönti liittyy suuriarvoisiin tai uusiin tileihin. Uudella tilillä tarkoitetaan CRS/DAC2:ssa tiliä, joka on avattu 1.1.2016 tai sen jälkeen ja FATCAssa tiliä, joka on avattu 1.7.2014 tai sen jälkeen.

Jos tiedonantovelvollinen on tiedonantovelvollisuuden täyttämiseksi tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta antanut olennaisesti väärän ilmoituksen, muun tiedon tai asiakirjan taikka ei ole lainkaan antanut ilmoitusta tai on tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyönyt olennaisesti muun verotusmenettelystä annetun lain 3 luvun mukaisen velvoitteen osittain tai kokonaan, laiminlyöntimaksun suuruus on aina vähintään kaksinkertainen tämän luvun mukaisen taulukon maksuista ja enintään 15 000 euron suuruinen.

6.2 Laiminlyöntimaksun suuruus digitaalisen alustatalouden toimijoiden tiedonantovelvollisuutta koskevissa tilanteissa (DAC7)

Laiminlyöntimaksu voidaan määrätä digitaalisen alustatalouden toimijoiden tiedonantovelvollisuutta koskevien VML 17 f §:n (DAC7) sekä digitaalisen alustatalouden toimijoiden tiedonantovelvollisuudesta verotuksen alalla annetun lain mukaisten tiedonantovelvollisuuksien ja muiden velvoitteiden kuten huolellisuusmenettelyjen laiminlyönnistä.

Laiminlyöntimaksu määräytyy alla olevan taulukon mukaisesti niissä tilanteissa, joissa ei ole erityisiä laiminlyöntimaksua alentavia tai korottavia seikkoja. Laiminlyöntimaksun suuruus määräytyy vuosi-ilmoituksella ilmoitettavien vastikkeiden euromääräisen arvon tai olennaisten toimien lukumäärän mukaan riippuen siitä, kumpi on suurempi.

Laiminlyönnin vuoksi ilmoittamatta jääneet tai virheellisesti ilmoitetut tiedot Tiedot ovat saapuneet myöhässä, tai tiedot on toimitettu väärällä tiedonantotavalla. Tiedonantovelvollista on kehotettu antamaan vuosi-ilmoitustiedot, ja vuosi-ilmoitustiedot eivät ole ehtineet kansainväliseen tietojenvaihtoon, tai tiedonantovelvollisen ilmoittamissa tiedoissa on virhe, jota ei ole korjattu määräaikaan mennessä
Olennaisten toimien lukumäärä Ilmoitettavien vastikkeiden euromäärä
1–200 kpl alle 10 000 € 100 € 800 €
201–500 kpl 10 000–
50 000 €
200 € 1 200 €
501–2 000 kpl

50 000,01–100 000 €

300 € 1 600 €
2 001–5 000 kpl

100 000,01–500 000 €

500 € 2 000 €
5 001–10 000 kpl

500 000,01–1 000 000 €

1 000 € 3 000 €
yli 10 000 kpl yli 1 000 000 € 2 000 € 5 000 €
Nollailmoitus   100 € 400 €

Laiminlyöntimaksua voidaan kohtuullistaa tai se voidaan jättää kokonaan määräämättä perustellusta syystä. Perusteltuna syynä voidaan pitää esimerkiksi sitä, että tiedonantovelvollisen laiminlyönti on olosuhteisiin nähden vähäinen.

Jos tiedonantovelvollinen on tiedonantovelvollisuuden täyttämiseksi tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta antanut olennaisesti väärän ilmoituksen, muun tiedon tai asiakirjan taikka ei ole lainkaan antanut ilmoitusta tai on tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyönyt olennaisesti muun verotusmenettelystä annetun lain 3 luvun mukaisen velvoitteen osittain tai kokonaan, laiminlyöntimaksun suuruus on aina vähintään kaksinkertainen edellä olevan taulukon maksuista ja enintään 15 000 euron suuruinen.

Muiden velvoitteiden kuten huolellisuusmenettelyjen laiminlyöntiä koskeva laiminlyöntimaksu määrätään aina tapauskohtaisen kokonaisarvioinnin perusteella. 

Kyse on täysin uudesta tiedonantovelvoitteesta ja erityisesti ensimmäisen raportointivuoden aikana laiminlyöntimaksun suuruutta ja ylipäätään maksua määrättäessä voidaan huomioida erityisesti, että kyse on uudesta velvoitteesta. Raportointiin liittyvissä ongelmatilanteissa ja epäselvyyksissä kehotetaan olemaan Verohallintoon matalalla kynnyksellä yhteydessä. 

6.3 Laiminlyöntimaksun suuruus raportoitavia järjestelyjä koskevien velvoitteiden osalta (DAC6)

Raportoitavia järjestelyjä (DAC6) koskevien velvoitteiden laiminlyöntiä koskeva laiminlyöntimaksu määrätään aina tapauskohtaisen kokonaisarvioinnin perusteella.

7 Oikaisu ja muutoksenhaku

Tiedonantovelvollinen ja Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö saavat hakea laiminlyöntimaksua koskevaan Verohallinnon päätökseen muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella verotuksen oikaisulautakunnalta.

Tiedonantovelvollisen on tehtävä oikaisuvaatimus 60 päivän kuluessa siitä, kun tiedonantovelvollinen on saanut tiedon Verohallinnon päätöksestä. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön määräaika on 60 päivää päätöksen tekemisestä.

 

pääjohtaja Markku Heikura

johtava asiantuntija Lauri Luukkonen

Sivu on viimeksi päivitetty 25.10.2023