Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Raportoivan alustaoperaattorin tiedonantovelvollisuus (DAC7)

Antopäivä
21.4.2023
Diaarinumero
VH/661/00.01.00/2023
Voimassaolo
21.4.2023 - Toistaiseksi
Valtuutussäännös
Laki Verohallinnosta (503/2010) 2 § 2 momentti

Tässä ohjeessa käsitellään digitaalisen alustatalouden toimijoiden tiedonantovelvollisuutta verotuksen alalla.  Ohjeessa käsitellään muun muassa niitä tietoja, joita raportoivien alustaoperaattoreiden on kerättävä ja ilmoitettava vuosi-ilmoituksella Verohallinnolle sekä niitä huolellisuusmenettelyitä, joilla raportoivien alustaoperaattoreiden on vahvistettava ilmoitettavien tietojen oikeellisuus.

Ohjeen esimerkkitapaukset ovat fiktiivisiä eivätkä kuvaa todellisia alustatalouden toimijoita.

1 Tausta

1.1 Ohjeen tarkoitus

Tämä on Verohallinnon ohje seuraavien direktiivien ja lakien soveltamiseen ja tulkintaan:

 • Euroopan unionin neuvoston antama direktiivi (EU) 2021/514 (jäljempänä DAC7-direktiivi)
 • voimaanpanolaki hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla annetun direktiivin 2011/16/EU (jäljempänä virka-apu direktiivi) muuttamisesta
 • laki digitaalisen alustatalouden toimijoiden tiedonantovelvollisuudesta verotuksen alalla
 • laki verotusmenettelystä 17 f §.

Ohjeessa käsitellään niitä tietoja, joita alustaoperaattoreiden on kerättävä ja ilmoitettava vuosi-ilmoituksella Verohallinnolle niiden ylläpitämien alustojen kautta luonnollisten henkilöiden ja yksiköiden suorittamista olennaisista toimista. Ohjeessa käsitellään lisäksi huolellisuusmenettelyitä, joilla raportoivien alustaoperaattoreiden on vahvistettava ilmoitettavien tietojen oikeellisuus.

1.2 Alustatalouden tiedonantovelvollisuutta koskeva virka-apudirektiivi ja sen voimaanpano

DAC7 -direktiivin mukaiset alustaoperaattoreiden huolellisuus- ja raportointivaatimukset on saatettu voimaan lailla digitaalisen alustatalouden toimijoiden tiedonantovelvollisuudesta verotuksen alalla (jäljempänä laki alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuudesta), lisäämällä verotusmenettelystä annettuun lakiin uusi 17 f § sekä huomioimalla direktiivin vaikutukset myös muissa laeissa (Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta, Laki tulotietojärjestelmästä annetun lain 8 §:n muuttamisesta, Laki hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain muuttamisesta).  

Tiedonantovelvollisuus koskee digitaalisten alustojen välityksellä tapahtuvia luonnollisten henkilöiden ja yksiköiden olennaisia toimia. Näitä ovat tavaroiden ja palvelujen myynti sekä kiinteän omaisuuden ja liikennevälineiden vuokraus. Tiedonantovelvollisuus on ulotettu koskemaan myös sellaisia tilanteita, joissa alustaoperaattorilla ole lainkaan ilmoitettavia tietoja raportointikaudella. 

Alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuudesta annetussa laissa säädetään alustaoperaattoreiden mahdollistamien olennaisten toimien ilmoittamisesta sekä huolellisuus-, rekisteröinti- ja muista velvoitteista. Olennaisia toimia koskevat tiedot on annettava verotusmenettelystä annetun lain 17 f §:n mukaisesti.

DAC7-direktiivi asettaa jäsenvaltioille velvollisuuden toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, joilla jäsenvaltiot vaativat siellä raportointivelvollisiksi katsottavat digitaalisen alustatalouden toimijat eli alustaoperaattorit noudattamaan direktiivin mukaisia huolellisuus- ja raportointimenettelyjä. Kunkin jäsenvaltion on myös varmistettava näiden toimenpiteiden tehokas täytäntöönpano ja niiden noudattaminen.

1.3 Alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuuden keskeinen sisältö

Alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuudesta annetun lain mukaan alustaoperaattoreiden tulee ensinnäkin tunnistaa asiakkaansa eli sen on tunnistettava alustansa kautta tavaroita tai palveluita myyvät tai kiinteää omaisuutta tai liikennevälineitä vuokralle tarjoavat myyjät ja myyjien asuinvaltio. Alustaoperaattoreiden tulee kerätä laissa edellytetyt tiedot niistä olennaisista toimista, joita luonnolliset henkilöt ja yksiköt ovat suorittaneet alustaoperaattoreiden ylläpitämien alustojen kautta. Alustaoperaattoreiden on myös varmistettava, että tiedot ovat oikein. Kerätyt tiedot on ilmoitettava Verohallinnolle viimeistään raportointikautta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Tiedonantovelvollisen alustaoperaattorin on ilmoitettava vuosittain Verohallinnolle tiedot alustaa käyttäneistä myyjistä, niiden suorittamista olennaisista toimista ja niistä maksetuista vastikkeista. Olennaisilla toimilla tarkoitetaan tavaroiden ja palveluiden myyntiä sekä kiinteän omaisuuden ja liikennevälineiden vuokrausta.  Alustaoperaattorin on ilmoitettava Verohallinnolle myös se, ettei niillä ole lainkaan raportoitavia olennaisia toimia/myyjiä päättyneellä raportointikaudella.

Tiedonantovelvollisuus on ensinnäkin sellaisilla alustaoperaattoreilla, joilla on joko verotuksellinen kotipaikka EU:n jäsenvaltiossa tai, joka on perustettu jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti tai jonka johto sijaitsee jäsenvaltiossa tai jolla on kiinteä toimipaikka jäsenvaltiossa. Alustaoperaattorit ilmoittavat myyjistä raportoitavat tiedot vain yhdessä jäsenvaltiossa.

Tiedonantovelvollisuus on lisäksi myös niillä EU:n ulkopuolisilla alustaoperaattoreilla, jotka avustavat jäsenvaltiossa asuvia myyjiä olennaisen toimen suorittamisessa tai olennaisen toimen suorittamisessa jäsenvaltiossa sijaitsevan kiinteän omaisuuden vuokralle antamisessa. Tällaisten EU:n ulkopuolisten alustaoperaattoreiden on rekisteröidyttävä valitsemansa jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle täyttääkseen raportointivelvoitteensa rekisteröitymisvaltiossa.

1.4 Raportoivan alustaoperaattorin velvollisuudet tiivistetysti

1. Selvitä, oletko alustaoperaattori

Alustaoperaattori on digitaalisen alustan tarjoava yritys, joka tekee myyjien kanssa sopimuksen siitä, että myyjä voi tarjota palveluja tai tavaroita kyseisen digitaalisen alustan (esim. verkkosivusto tai mobiilisovellus) kautta. 

Alustaoperaattorit ovat siis esimerkiksi yrityksiä, jotka tarjoavat alustan palvelujen ja tavaroiden välittämiseen.

2. Jos olet alustaoperaattori,

2.1 Tunnista myyjä ja myyjän asuinvaltio

Tunnista tavaroita tai palveluita myyvä tai kiinteää omaisuutta tai liikennevälinettä vuokraava asiakas ja asiakkaan asuinvaltio. Kerää tarvittavat tiedot myyjästä ja varmista tietojen oikeellisuus.

2.2 Kerää tarvittavat tiedot olennaisista toimista

Alustaoperaattorin tulee ilmoittaa tiedot vastiketta vastaan suoritettavista seuraavista olennaisista toimista:

  • kiinteän omaisuuden, asuin- ja liikehuoneistojen sekä pysäköintipaikkojen vuokraaminen
  • henkilökohtainen palvelu
  • liikennevälineen antaminen vuokralle
  • tavaroiden myynti, kun ne ylittävät myyjällä raportointikauden aikana 2 000 euroa ja myyntejä on vähintään 30 kpl

3. Anna vuosi-ilmoitus sähköisesti

Tiedot tulee antaa sekä Suomessa, että ulkomailla asuvista myyjistä viimeistään raportointikautta seuraavan tammikuun loppuun mennessä.

Ilmoitettavat tiedot muun muassa:

  • alustaoperaattorin tunnistetiedot
  • myyjän tunnistetiedot
  • tiedot olennaisista toimista
  • tiedot vastikkeen määrästä

4. Kirjaa ja säilytä tiedot myyjistä ja olennaisista toimista

2 Määritelmät

2.1 Alustan ja alustaoperaattorin määritelmät

2.1.1 Alusta

Alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuudesta annetun lain 2 §:ssä on alustan määritelmä. Alustalla tarkoitetaan mitä tahansa käyttäjien saatavilla olevaa sellaista ohjelmistoa tai sovellusta, jonka avulla alustalle rekisteröityneet myyjät voivat olla yhteydessä alustan muihin käyttäjiin voidakseen suorittaa olennaisen toimen kyseisille käyttäjille suoraan tai välillisesti.

Ohjelmisto on esimerkiksi sellainen verkkosivusto tai sen osa, joka mahdollistaa olennaisen toimen. Sovellus taas on esimerkiksi mobiilisovellus.

Esimerkki 1

Suomalaisella A Oy:llä on verkkosivusto, jonka kautta myyjät voivat tarjota tuotteitaan myytäväksi ostajille.

Verkkosivusto täyttää alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuudesta annetun lain määritelmän “ohjelmisto tai sovellus” ja siten on lain tarkoittama alusta, jos sen kautta voi toteuttaa olennaisen toimen kuten esimerkiksi tavaran myynnin ja vahvistaa kaupan ehdot.

 Alustalla ei tarkoiteta sellaista ohjelmistoa, joka mahdollistaa:

 1. yksinomaan olennaiseen toimeen liittyvien maksujen käsittelyn;
 2. yksinomaan käyttäjien suorittaman olennaisten toimien luetteloimisen tai mainostamisen tai
 3. ohjelmisto tai sovellus mahdollistaa yksinomaan käyttäjien ohjaamisen tai siirtämisen alustalle.

Esimerkki 2

Suomalaisella A Oy:llä on verkkosivusto, jossa myyjät voivat mainostaa tuotteitaan. Verkkosivuston kautta ei voi ostaa tavaroita vaan verkkosivuston kautta voi ainoastaan siirtyä myyjän omille verkkosivuille.

Tämänkaltainen verkkosivusto ei ole alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuudesta annetun lain mukainen alusta, koska verkkosivusto ainoastaan siirtää käyttäjän eteenpäin myyjän verkkosivustolle.

Esimerkki 3

Suomalaisella yhtiöllä A Oy on mobiilisovellus, jonka kautta ostajat voivat maksaa myyjälle korvauksen myyjältä ostamistaan tuotteista. Mobiilisovelluksen kautta ei voi tilata eikä ostaa tavaroita, ainoastaan hoitaa maksun.

Tämänkaltainen mobiilisovellus ei ole alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuudesta annetun lain mukainen alusta, koska mobiilisovelluksen kautta voi hoitaa ainoastaan maksun ostajalta myyjälle.

Alustan käyttäjillä tarkoitetaan laissa erikseen määriteltäviä myyjiä sekä muita luonnollisia henkilöitä ja oikeushenkilöitä, mahdollisia ostajia, jotka voivat tehdä sopimuksen olennaisen toimen ostamisesta vastiketta vastaan alustalla toimivalta myyjältä.

Alustan saatavilla olo tarkoittaa esimerkiksi sitä, että myyjällä ja mahdollisella ostajalla tulee olla pääsy alustaoperaattorin verkkosivustolle tai mobiilisovellukseen. Pääsy voi olla rajoittamaton tai rajattu vain tietylle käyttäjäryhmälle. Pääsyn lisäksi alustan tulee mahdollistaa se, että myyjä voi olla yhteydessä alustan muihin käyttäjiin siinä tarkoituksessa, että se voisi suorittaa alustalla tarjoamansa olennaisen toimen muille käyttäjille joko suoraan tai välillisesti. Edellytys olennaisen toimen suorittamiselle on sitä edeltävä yhteisymmärrys myyjän ja alustan toisen käyttäjän välillä siitä, että myyjä suorittaa yhteisesti sovitun olennaisen toimen käyttäjälle vastiketta vastaan.

Olennainen toimi voidaan suorittaa alustan välityksellä myös välillisesti.  Arvioitaessa sitä, onko olennainen toimi suoritettu välillisesti, tulee arvioida muun muassa sitä, kuka kantaa liiketoiminnassa taloudellisen riskin.

Kyse on välillisestä myynnistä silloin, kun raportoiva alustaoperaattori ostaa tavaroita tai palveluita myyjältä toteuttaakseen ostajan tekemän toimeksiannon.

Esimerkki 4

Yhtiö A Oy:llä on alusta, jossa itsenäisinä yrittäjinä toimivat myyjät tarjoavat asiantuntijapalveluitaan.  Ostaja voi varata alustan kautta ajan ja ostaa tietyn asiantuntijapalvelun alustalla näkyvällä hinnalla. Ostaja tekee sopimuksen asiantuntijapalvelun ostamisesta Yhtiö A Oy:n kanssa. Yhtiö A Oy toteuttaa ostotoimeksiannon välittämällä ja ostamalla palvelun ostajan valitsemalta asiantuntijalta.

Kyse on välillisestä myynnistä ja tämänkaltainen alusta on alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuudesta annetun lain mukainen alusta.

Alustan määrittelyssä merkityksellistä on, että alustaoperaattorin liiketoimintamalli on sellainen, että alusta on mahdollistanut olennaisen toimen suorittamisen ja siitä maksettava vastike on alustaoperaattorin tiedossa tai kohtuullisin keinoin sen tietoon saatavissa.  Edellytyksenä siten ei ole se, että vastike maksetaan alustan välityksellä.

Vastiketta käsitellään tarkemmin kohdassa 2.3. Vastike.

2.1.2 Alustaoperaattori

Alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuudesta annetun lain 2 §:ssä on myös alustaoperaattorin määritelmä. Alustaoperaattorilla tarkoitetaan yksikköä, joka tekee myyjien kanssa sopimuksia alustan antamisesta joko kokonaan tai osittain kyseisten myyjien saataville.

Yksiköllä tarkoitetaan oikeushenkilöä tai mitä tahansa oikeudellista järjestelyä, kuten yhtymää, trustia tai säätiötä. Sen sijaan luonnollinen henkilö ei voi olla alustaoperaattori.

Esimerkki 5

Suomalaisella A Oy:llä on verkkosivusto, jossa myyjät voivat tarjota tavaroitaan myytäväksi verkkosivuston muille käyttäjille.  

Kyseessä on alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuudesta annetun lain tarkoittama alusta, koska myyjät voivat alustan kautta ottaa yhteyttä alustan muihin käyttäjiin suorittaakseen olennaisen toimen eli tavaroiden myynnin sekä lain tarkoittama raportoiva alustaoperaattori, joka on antanut alustan eli verkkosivuston myyjien saataville.  

Alustana pidetään ohjelmistoa tai sovellusta, jolla olennaisia toimia tarjoavat alustaoperaattorista erilliset myyjät. Alustaoperaattorin tulee tehdä myyjän kanssa sopimus siitä, että alusta on myyjän saatavilla. Alustaoperaattorin omien tavaroiden tai palvelujen myyminen alustan kautta (eli alustaoperaattorin toimiessa myyjänä omalla alustallaan) ei kuulu lain soveltamisalaan. Sen sijaan tavaroiden ja palveluiden välillinen myynti kuuluu lain soveltamisalaan.

Esimerkki 6

Suomalainen yhtiö tarjoaa oman mobiilisovelluksensa kautta vuokralle liikennevälineitä. Yhtiö omistaa vuokraamansa liikennevälineet.

Kyseessä ei ole lain tarkoittama alustaoperaattori, koska yhtiö ei tee myyjien kanssa sopimuksia siitä, että alusta on myyjien saatavilla. Kyseessä on yhtiön omien liikennevälineiden vuokraus eikä olennaisia toimia tarjoa mikään alustaoperaattorista erillinen myyjä.

Alustaoperaattoriin nähden ulkopuolisten myyjien tulee rekisteröityä alustalle, jonka avulla myyjät voivat olla yhteydessä alustan muihin käyttäjiin voidakseen suorittaa olennaisen toimen.

Esimerkki 7

Suomalainen A Oy myy verkkosivustonsa kautta erilaisia tavaroita verkkosivuston käyttäjille. A Oy:n verkkosivustolla on myynnissä myös ulkopuolisen myyjän, B Oy:n tavaroita, joita ostaja voi ostaa verkkosivuston kautta. Jos ostaja ostaa A Oy:n verkkosivuston kautta A Oy:stä erillisen ulkopuolisen myyjän B Oy:n tavaran, solmitaan sopimus ostajan ja ulkopuolisen myyjän välillä. A Oy ottaa myynnistä provision.

Verkkosivusto täyttää alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuudesta annetun lain määritelmän “ohjelmisto tai sovellus” ja siten on lain tarkoittama alusta, kun sen kautta myyjä, Yhtiö B Oy, voi toteuttaa olennaisen toimen ostajan kanssa. Yhtiö A Oy on raportoiva alustaoperaattori ja sen on rekisteröitävä Yhtiö B Oy lain tarkoittamaksi myyjäksi.

2.1.3 Raportoiva alustaoperaattori

Alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuudesta annetun lain 2 §:n mukaan raportoivalla alustaoperaattorilla tarkoitetaan sellaista muuta alustaoperaattoria kuin poikkeuksen alaista alustaoperaattoria, jonka

 • verotuksellinen kotipaikka on jossakin EU-jäsenvaltiossa,
 • se on perustettu jonkin EU-jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti,
 • sen johto sijaitsee jossakin EU-jäsenvaltiossa tai
 • sillä on kiinteä toimipaikka jossakin EU-jäsenvaltiossa.

Esimerkki 8

Suomalaisella yhtiöllä A Oy on verkkosivusto, jonka välityksellä myyjät voivat tarjota kiinteistöjään vuokralle alustan muille käyttäjille. Suomalaisella yhtiöllä on kiinteä toimipaikka Espanjassa.

Suomalainen yhtiö A Oy on raportoiva alustaoperaattori Suomessa, koska sillä on verotuksellinen kotipaikka Suomessa. Kiinteän toimipaikan vuoksi yhtiö on raportoiva alustaoperaattori myös Espanjassa.

Raportoiva alustaoperaattori on lisäksi myös sellainen EU:n ulkopuolinen alustaoperaattori, joka avustaa EU-jäsenvaltiossa asuvia myyjiä olennaisen toimen suorittamisessa tai olennaisen toimen suorittamisessa jäsenvaltiossa sijaitsevan kiinteän omaisuuden vuokralle antamisessa. Tällaisen EU:n ulkopuolisten alustaoperaattorin on rekisteröidyttävä valitsemansa jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle täyttääkseen raportointivelvoitteensa rekisteröitymisvaltiossa. Lisäedellytyksenä tällaisen EU:n ulkopuolisen alustaoperaattorin pitämiselle raportoivana alustaoperaattorina on, että se ei ole hyväksytty Euroopan unionin ulkopuolinen alustaoperaattori.

EU:n ulkopuolisen alustaoperaattorin ns. kertarekisteröinnistä lisää ohjeessa EU:n ulkopuolinen alustaoperaattori: Näin rekisteröidyt EU:n alueelle - vero.fi

2.1.4 Suomeen raportoiva alustaoperaattori

Alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuudesta annetun lain 2 §:n mukaan Suomeen raportoivalla alustaoperaattorilla tarkoitettaan sellaista raportoivan alustaoperaattorin edellytykset täyttävää alustaoperaattoria, joka on Suomessa ilmoitusvelvollinen alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuudesta annetun lain mukaan ilmoitettavista tiedoista. Suomeen raportoivan alustaoperaattorin käsite on otettu kansalliseen lainsäädäntöön, jotta voidaan erottaa toisistaan raportoivana pidettävä alustaoperaattori ja sellainen alustaoperaattori, jolla on tiedonantovelvollisuus nimenomaan Suomessa.

Suomeen raportoiva alustaoperaattori on ensinnäkin sellainen raportoiva alustaoperaattori, joka täyttää jonkin seuraavista edellytyksistä vain Suomessa

 • sen verotuksellinen kotipaikka on Suomessa,
 • se on perustettu Suomen lainsäädännön mukaisesti,
 • sen johto sijaitsee Suomessa tai
 • sillä on kiinteä toimipaikka Suomessa (eikä se ole hyväksytty Euroopan unionin ulkopuolinen alustaoperaattori).

Suomeen raportoivalla alustaoperaattorilla tarkoitetaan myös sellaista raportoivaa alustaoperaattoria, joka täyttää jonkin edellä mainituista edellytyksistä Suomen lisäksi toisessa jäsenvaltiossa riippumatta siitä, minkä jäsenvaltion se on valinnut valtioksi, jossa se täyttää direktiivissä vahvistetut raportointivaatimukset.

Suomeen raportoiva alustaoperaattori on lisäksi sellainen kertarekisteröitynyt EU:n ulkopuolinen raportoiva alustaoperaattori, joka on rekisteröitynyt Verohallinnolle raportoivana alustaoperaattorina.  Kertarekisteröintiä on kuvattu myöhemmin tässä ohjeessa, kappaleessa 6 Euroopan unionin ulkopuolinen alustaoperaattori.

2.2 Olennaiset toimet

2.2.1 Yleistä

Alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuudesta annetun lain 2 §:n mukaan olennaisella toimella tarkoitetaan jotakin seuraavista vastiketta vastaan suoritettavista toimista:

 1. asuin- ja liikehuoneistojen, pysäköintipaikkojen sekä kiinteän omaisuuden antaminen vuokralle;
 2. henkilökohtainen palvelu;
 3. tavaroiden myynti;
 4. liikennevälineen antaminen vuokralle.

Kyseessä on lain tarkoittama olennainen toimi ainoastaan silloin, kun olennainen toimi on suoritettu vastiketta vastaan. Vastike täytyy olla alustaoperaattorin tiedossa tai saatavissa kohtuullisen helposti tietoon.

Käytännössä toteutuneen olennaisen toimen ja vastikkeen katsotaan olevan alustaoperaattorin kohtuullisen helposti tietoon saatavissa silloin, kun alustaoperaattori voi saada tietojärjestelmänsä kautta tiedon olennaisen toimen toteutumisesta ja osapuolten välillä sovitusta vastikkeesta. Tieto olennaisesta toimesta katsotaan olevan myös alustaoperaattorilla kohtuullisen helposti tietoon saatavissa silloin, kun tieto olennaisen toimen toteutumisesta ja osapuolten välillä sovitusta vastikkeesta on saatavissa sen palveluntarjoajan tietojärjestelmissä.

Alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuudesta annetun lain 2 §:n mukaan olennaisena toimena ei kuitenkaan pidetä sellaista vastiketta vastaan suoritettavaa toimea, jonka myyjä suorittaa alustaoperaattorin työntekijänä tai alustaoperaattoriin liittyvän lähiyksikön työntekijänä. Työntekijällä tarkoitetaan tässä yhteydessä ennakkoperintälain 13 §:n 1 momentin mukaisen palkan saajaa. 

Esimerkki 9

Alustaoperaattoriyhtiö A Oy:n verkkosivujen kautta voi varata luennoitsijoita eri aiheista. Luennoitsijat ovat A Oy:n työntekijöitä ja yhtiö maksaa heille palkkaa luennoista. 

Koska luennoitsijat ovat A Oy:n omia työntekijöitä, kyseessä ei ole laissa tarkoitettu olennainen toimi, eikä sitä tarvitse ilmoittaa raportoivan alustaoperaattorin vuosi-ilmoituksella.

Esimerkki 10

Alustaoperaattoriyhtiö A Oy:n verkkosivujen kautta voi ostaa esiintymispalvelua ja A Oy välittää maksetun korvauksen. Esiintymispalvelun tuottajat eivät ole A Oy:n työntekijöitä ja A Oy maksaa esiintymispalvelun tuottajille työkorvausta.

Kyseessä on laissa tarkoitettu olennainen toimi, joka tulee ilmoittaa raportoivan alustaoperaattorin vuosi-ilmoituksella.

2.2.2 Asuin- ja liikehuoneistojen, pysäköintipaikkojen sekä kiinteän omaisuuden antaminen vuokralle

Olennainen toimi on asuin- ja liikehuoneistojen, pysäköintipaikkojen, kaikenlaisen kiinteän omaisuuden tai näiden osan antaminen vuokralle.  Vuokra-ajan pituudella ei ole merkitystä, ratkaisevaa on vastikkeellisuus. Myös hotelli- ja muuta lyhytaikaista majoitustoimintaa pidetään olennaiseksi toimeksi katsottavana vuokralle antamisena.

Omaisuuden omistus- tai hallintatavalla ei ole merkitystä. Siten myös alivuokraus alustan kautta on olennainen toimi, joka täytyy ilmoittaa. Olennaisena toimena pidetään myös vuokrausta, kun oikeus hallita vuokrattavaa kohdetta tapahtuu osakkeiden tai muiden yhtiö-, trusti- tai niihin verrattavan instituution osuuksien kautta.

Siirrettävien rakennusten ja rakennelmien sekä veneiden osalta ratkaisevaa on niiden käyttötarkoitus. Jos niiden käyttötarkoituksena on majoitus-, asuin- tai liikehuoneistona käyttö ja niitä vuokrataan alustan kautta, täyttävät ne tämän olennaisen toimen tunnusmerkin.

Esimerkki 11

Suomalaisella alustaoperaattori A Oy:llä on verkkosivusto, jonka kautta luonnolliset henkilöt ja yksiköt voivat tarjota asuntojaan vuokralle lyhytaikaisesti. Myyjä eli asunnon vuokraaja rekisteröityy verkkosivustolle ja tarjoaa verkkosivuston kautta asuntoaan vuokralle muille alustan käyttäjille. Verkkosivuston varausjärjestelmä näyttää vuokrattavalle ajanjaksolle hinnan, jolla käyttäjä voi vuokrata verkkosivuston varausjärjestelmän kautta asunnon.

Kyseessä on alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuudesta annetun lain tarkoittama alusta, koska myyjät voivat alustan kautta ottaa yhteyttä alustan muihin käyttäjiin vuokratakseen asuntojaan. A Oy on lain tarkoittama raportoiva alustaoperaattori, joka on antanut alustan myyjien saataville. Kyseessä on asuinhuoneiston vuokraus eli olennainen toimi. 

2.2.3 Henkilökohtainen palvelu

Henkilökohtaisella palvelulla tarkoitetaan palvelua, jonka yhteydessä yksi tai useampi henkilö tekee itsenäisesti tai yksikön puolesta työtä, josta maksetaan ajan tai tehtävän perusteella. Henkilökohtainen palvelu tehdään käyttäjän pyynnöstä joko verkossa tai fyysisesti verkon ulkopuolella sen jälkeen, kun alusta on tehnyt kyseisen työn tekemisen mahdolliseksi.

Palvelun on täytettävä kaksi edellytystä, jotta se katsotaan henkilökohtaiseksi palveluksi. Palvelusta maksettavan korvauksen on ensinnäkin perustuttava joko aikaan tai tehtävään työhön. Lisäksi käyttäjälle suoritettavan palvelun on tapahduttava käyttäjän pyynnöstä eli palvelu on ainakin jossain määrin käyttäjän asettamien tiettyjen edellytysten mukainen.  Lain soveltamisalan ulkopuolelle jää  esimerkiksi pääsyn antaminen valmiiseen online-kurssiin, Youtube -videoon tms., joka on toteutettu ilman kenenkään nimenomaista pyyntöä. Samoin esimerkiksi teatteriesitys, joka toteutuu ilman kenenkään nimenomaista pyyntöä, jää soveltamisalan ulkopuolelle. Myöskään esimerkiksi aikataulun mukaan kulkevaa säännönmukaista reittiliikennettä ei pidetä henkilökohtaisena palveluna, vaikka lippu ostettaisiin alustan kautta.

Esimerkki 12

Alustaoperaattoriyhtiö A Oy:n verkkosivujen kautta voi varata työsuoritusta tietyllä tuntihinnalla. Myyjät ovat A Oy:stä erillisiä itsenäisiä toimijoita, jotka tarjoavat asiakkaan toiveen mukaisesti räätälöityjä työsuorituksia A Oy:n verkkosivuston kautta muille verkkosivuston käyttäjille.

Kyseessä on lain tarkoittama alusta, koska myyjät voivat alustan kautta ottaa yhteyttä alustan muihin käyttäjiin suorittaakseen olennaisen toimen. A Oy on lain tarkoittama raportoiva alustaoperaattori, joka on antanut alustan myyjien saataville.  Kyseessä on henkilökohtainen palvelu eli olennainen toimi.

Esimerkki 13

Elämyspalveluyritys E Oy tarjoaa asiakkaiden toiveiden mukaisia yksityisiä retkiä suomalaisen alustaoperaattori A Oy:n verkkosivustolla. Retket räätälöidään asiakkaan toiveiden mukaisesti ja retki toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana. Asiakas varaa A Oy:n verkkosivujen kautta E Oy:n tarjoaman yksityisen retken hinnalla, joka on näkyvissä alustalla. Retken sisältö suunnitellaan asiakkaan toiveiden mukaiseksi.

Kyseessä on alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuudesta annetun lain tarkoittama alusta, koska myyjät voivat alustan kautta ottaa yhteyttä alustan muihin käyttäjiin tarjotakseen henkilökohtaista palvelua. A Oy on lain tarkoittama raportoiva alustaoperaattori, joka on antanut alustan myyjien saataville. Asiakkaan toiveiden mukaisesti räätälöity retki on laissa tarkoitettu henkilökohtainen palvelu.

Esimerkki 14

Elämyspalveluyritys E Oy tarjoaa opastettuja kaupunkikierroksia suomalaisen alustaoperaattorin A Oy:n verkkosivujen kautta. Kierroksen valmiit aikataulut ja reitit ja retken hinta on ilmoitettu A Oy:n verkkosivustolla, jonka kautta niihin voi varata paikan. Kierroksen hinta sisältää oppaan retkelle, tarvittavat varusteet retken ajaksi sekä kahvit ja pullan retken aikana.

Kyseessä ei ole alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuudesta annetussa laissa tarkoitettu henkilökohtainen palvelu, koska palvelu ei ole räätälöity tietyn käyttäjän pyynnön mukaiseksi.

2.2.4 Tavaroiden myynti

Tavaralla tarkoitetaan mitä tahansa aineellista hyödykettä ja omaisuutta.

Esimerkki 15

Suomalaisella A Oy:llä on verkkosivusto, jonka kautta myyjät voivat myydä sekä käytettyjä että uusia vaatteitaan.

Kyseessä on alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuudesta annetun lain tarkoittama alusta, koska myyjät voivat alustan kautta ottaa yhteyttä alustan muihin käyttäjiin myydäkseen tavaroita. A Oy on lain tarkoittama alustaoperaattori, joka on antanut alustan myyjien saataville. Alustaoperaattorin alustan kautta tapahtuva vaatteiden myynti on lähtökohtaisesti raportoitava olennainen toimi.

Aineeton omaisuus ja arvopaperit eivät ole laissa tarkoitettuja tavaroita. Aineetonta omaisuutta on esimerkiksi energiaoikeuksien myynti.

2.2.5 Liikennevälineen antaminen vuokralle

Liikennevälineellä tarkoitetaan mitä tahansa kulkuvälinettä, jolla voidaan liikkua tai kuljettaa paikasta toiseen. Näitä ovat esimerkiksi auto, moottoripyörä, vene, helikopteri ja polkupyörä.

Esimerkki 16

Alustaoperaattori A Oy:llä on verkkosivusto, jonka kautta autojen omistajat voivat tarjota vuokralle autojaan ympäri Suomea.

Kyseessä on alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuudesta annetun lain tarkoittama alusta, koska myyjät voivat alustan kautta ottaa yhteyttä alustan muihin käyttäjiin tarjotakseen liikennevälineitä vuokralle. A Oy on lain tarkoittama alustaoperaattori, joka on antanut alustan myyjien saataville. Alustaoperaattorin alustan kautta tapahtuva liikennevälineen vuokraus on raportoitava olennainen toimi.

2.3 Vastike

Alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuudesta annetun lain 2 §:n mukaan vastikkeella tarkoitetaan missä tahansa muodossa olevaa korvausta, josta on vähennetty raportoivan alustaoperaattorin pidättämät tai perimät maksut, palkkiot tai verot. Vastike maksetaan tai hyvitetään myyjälle olennaiseen toimeen liittyen. Vastikkeen määrän on oltava alustaoperaattorin tiedossa tai kohtuullisin keinoin tietoon saatavissa.

Vastike voidaan suorittaa olennaisen toimen suorittamishetkellä taikka ennen tai jälkeen olennaisen toimen suorittamisen. Vastikkeella tarkoitetaan myös missä tahansa muodossa olevaa korvausta. Rahallisen korvauksen lisäksi vastike voi olla esimerkiksi myyjälle suoritettavaa palvelua, myyjälle annettavaa tavaraa taikka maksua virtuaali- tai muussa kuin jonkin valtion takaamassa valuutassa eli niin sanotussa fiat-valuutassa.

Vastike on alustaoperaattorin tiedossa tai sen kohtuullisen helposti tietoon saatavissa esimerkiksi silloin, jos alustaoperaattorin liiketoimintamalli on luonteeltaan sellainen, että se tarjoaa alustaoperaattorille näkyvyyden olennaisesta toimesta suoritettavaan vastikkeeseen. Vastike on alustaoperaattorin tiedossa esimerkiksi silloin, kun maksu tapahtuu alustaoperaattorin kautta tai alustaoperaattori pidättää provision tai muun palkkion käyttäjän olennaisesta toimesta maksamasta vastikkeesta.

Edellytyksenä ei ole, että alustaoperaattori tietää tosiasiallisesti maksetun vastikkeen määrän. Vastikkeen katsotaan olevan alustaoperaattorin tiedossa tai kohtuullisen helposti tietoon saatavissa myös silloin, kun alustaoperaattorilla on tieto ostajan ja myyjän sopimasta vastikkeen määrästä. Edellytyksenä kuitenkin on lisäksi, että alustaoperaattorilla on tieto siitä, että myyjä ja ostaja ovat sopineet olennaisen toimen toteutumisesta.

Alustaoperaattorilta ei edellytetä vastikkeen tietoon saamiseksi liiketoimintaansa liittymättömiä ylimääräisiä toimenpiteitä, vaan se voi raportoida tiedossaan olevan hinnan. Jos vastike ei kulje alustan kautta, tiedossa olevaksi hinnaksi katsotaan se hinta, mikä alustalla on olennaisen toimen yhteydessä ilmoitettu tai sovittu. Alustaoperaattorin ei tarvitse selvittää, onko ostajan ja myyjän välillä sovittu alennuksesta tai lisähinnasta, joka ei ole alustaoperaattorin tiedossa.

Esimerkki 17

Raportoivan alustaoperaattorin verkkosivuilla on luettelo olennaisista toimista (esimerkiksi tavaran myynti-ilmoituksia tai ilmoituksia vuokrattavista liikennevälineistä). Ilmoituksissa on myyjän yhteystiedot sekä olennaisen toimen hinta.

Ostaja ja myyjä tekevät sopimuksen alustan kautta. Ostaja maksaa vastikkeen myyjälle alustan välityksellä.

Alustaoperaattorin tulee ilmoittaa se vastikkeen määrä, josta on sovittu alustan välityksellä. Koska vastike on maksettu alustan välityksellä myyjälle, alustaoperaattorilla on tieto tarkasta vastikkeen määrästä, ja alustaoperaattori ilmoittaa sen vuosi-ilmoituksellaan.

Esimerkki 18

Raportoivan alustaoperaattorin verkkosivuilla on luettelo myytävistä tavaroista. Ilmoituksissa on myyjän yhteystiedot sekä olennaisen toimen hinta.

Ostaja ja myyjä tekevät sopimuksen alustan kautta alustalla näkyvällä hinnalla. Maksu tapahtuu alustan ulkopuolella.

Alustaoperaattorin katsotaan kohtuullisesti tietävän vastikkeen määrän. Sen tulee ilmoittaa se vastike, josta alustan välityksellä on sovittu eli joka on alustaoperaattorin kohtuudella tietoon saatavissa. Raportoivan alustaoperaattorin ei oleteta erikseen selvittävän, mikä on lopullinen ostajan maksaman vastikkeen määrä, vaan se voi ilmoittaa muun tiedon puuttuessa alustalla sovitun hinnan. 

Esimerkki 19

Suomalainen henkilö tarjoaa raportoivan alustaoperaattorin verkkosivuston kautta liikennevälinettä vuokralle. Verkkosivuston varausjärjestelmä näyttää vuokrauksen hinnan valitulle vuokra-ajalle ja ostaja hyväksyy hinnan varausta tehdessä. Ostaja voi käytännössä ostaa lisäpalveluita, jotka se maksaa suoraan vuokranantajalle. Siten lopullinen kauppahinta voi poiketa verkkosivustolla sovitusta hinnasta.

Alustaoperaattorilla katsotaan olevan vastike tiedossa ja alustaoperaattorin tulee ilmoittaa olennainen toimi ja vastike. Alustaoperaattori voi ilmoittaa vastikkeen arvona sen hinnan, jonka se on saanut kohtuullisen helposti tietoonsa eli hinnan, jonka ostaja ja myyjä ovat sopineet varausjärjestelmän kautta. Raportoivan alustaoperaattorin ei oleteta erikseen selvittävän, mikä on lopullinen ostajan maksaman vastikkeen määrä.

Esimerkki 20

Raportoivan alustaoperaattorin verkkosivuilla on luettelo myytävistä tavaroista. Ilmoituksissa on myyjän yhteystiedot sekä myytävän tavaran hinta.

Ostaja ottaa yhteyttä myyjään puhelimella. Ostaja ja myyjä tekevät sopimuksen alustan ulkopuolella. Ostaja maksaa vastikkeen suoraan myyjälle.

Koska alustaoperaattorilla ei ole tietoa, onko olennainen toimi toteutunut tai vastikkeen määrästä, kyseessä ei ole raportoitava olennainen toimi. 

Korvauksen katsotaan myös olevan raportoivan alustaoperaattorin tiedossa, jos korvaus on raportoivan alustaoperaattorin käyttämän palveluntarjoajan tiedossa.

Vastike voidaan katsoa maksetun myyjälle olennaisen toimen yhteydessä myös silloin, jos se maksetaan muulle kuin myyjän nimissä olevalle tilille tai sen maksaa joku muu kuin tavaran tai palvelun ostaja.

Vastikkeella tarkoitetaan nettovastiketta eli vastiketta, josta on vähennetty esimerkiksi alustaoperaattorin tiedossa olevat mahdolliset palautukset/hyvitykset.

2.4 Myyjä

2.4.1 Myyjä

Alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuudesta annetun lain 2 §:n mukaan myyjällä tarkoitetaan olennaisen toimen suorittavaa, alustalle rekisteröityä alustan käyttäjää, joka on luonnollinen henkilö tai yksikkö. Myyjä voi suorittaa olennaisen toimen suoraan tai välillisesti.

Myyjä on voinut rekisteröityä alustalle milloin tahansa raportointikauden aikana tai jos rekisteröinti on tapahtunut jo ennen raportointikautta, on rekisteröinnin oltava edelleen voimassa raportointikaudella. Rekisteröinnillä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että käyttäjä luo profiilin tai tilin alustalle tai tekee alustaoperaattorin kanssa sopimuksen alustan käyttämisestä olennaisen toimen tarjoamiseksi alustalla.

Lähtökohtaisesti myyjäksi on rekisteröitävä luonnollinen henkilö tai yksikkö, joka myy olennaista toimea. Myyjällä ei siten tarkoiteta esimerkiksi yhtiön puolesta alustalle rekisteröitynyttä henkilöä tai yhtiön yhteyshenkilöä.

2.4.2 Aktiivinen myyjä

Alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuudesta annetun lain 2 §:ssä aktiivisella myyjällä tarkoitetaan myyjää, joka tarjoaa olennaista toimea raportointikauden aikana tai jolle maksetaan tai hyvitetään vastike olennaiseen toimeen liittyen raportointikauden aikana.

Aktiivisen myyjän määritelmä on merkityksellinen raportoivaan alustaope-raattoriin kohdistuvien huolellisuusvelvoitteiden laajuuden kannalta.

Esimerkki 21

EU:n jäsenvaltiossa asuva henkilö vuokraa Suomesta mökin kahdeksi viikoksi helmikuussa 2024 suomalaisen alustaoperaattorin alustan kautta. Mökkivaraus tehdään marraskuussa vuonna 2023. Vuokrasopimuksen mukaan vastike on maksettava helmikuussa viimeistään viikkoa ennen varauksen alkua. Mökkivarauksen tehnyt henkilö haluaa kuitenkin maksaa vastikkeen ajoissa, ja hän maksaa vastikkeen jo marraskuussa suoraan mökin omistajalle.

Mökin vuokraaja on aktiivinen myyjä molempina vuosina, koska vastike maksetaan vuonna 2023 ja olennainen toimi suoritetaan vuonna 2024.

2.4.3 Raportoitava myyjä

Alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuudesta annetun lain 2 §:ssä raportoitavalla myyjällä tarkoitetaan aktiivista myyjää, jonka asuinvaltio on Euroopan unionin jäsenvaltio tai joka on antanut Euroopan unionin jäsenvaltiossa sijaitsevan asuin- tai liikehuoneiston, pysäköintipaikan taikka kiinteää omaisuutta vuokralle.

2.5 Kaavio, jonka avulla voi selvittää, onko kyseessä raportoiva alustaoperaattori

Liitteenä olevassa taulukossa on kuvattu, milloin suomalaisella yrityksellä on alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuudesta annetun lain mukainen tiedonantovelvollisuus.

Kaavio, jonka avulla voi selvittää, onko kyseessä raportoiva alustaoperaattori (pdf)

3 Huolellisuusmenettelyt

3.1 Yleistä

Suomeen raportoivan alustaoperaattorin on noudatettava tässä luvussa käsiteltäviä huolellisuusmenettelyitä alustaa käyttävien myyjien tutkimiseksi ja tunnistamiseksi sekä myyjiä koskevien tietojen keräämiseksi. Näin varmistetaan, että Suomeen raportoiva alustaoperaattori ilmoittaa tiedot kaikista raportoitavista myyjistä ja että ilmoitettavat tiedot ovat oikein ja ettei tietoja ilmoiteta poikkeuksen alaisista myyjistä.

Suomeen raportoiva alustaoperaattori voi käyttää myös esimerkiksi palveluntarjoajaa, mukaan lukien samaan alustaan mahdollisesti liittyvää toista alustaoperaattoria, täyttääkseen tämän luvun mukaiset huolellisuusvelvoitteensa. Tällainen tilanne ei kuitenkaan muuta tiedonantovelvollisen vastuita, vaan Suomeen raportoivalla alustaoperaattorilla on aina itsellään vastuu velvoitteiden täyttämisestä.

3.2 Myyjää koskevien tietojen kerääminen

Alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuudesta annetun lain 3 §:n mukaan Suomeen raportoivan alustaoperaattorin on kerättävä seuraavat tiedot sellaisesta myyjästä, joka ei ole poikkeuksen alainen myyjä:

 1. luonnollisen henkilön etu- ja sukunimi taikka yksikön virallinen nimi;
 2. ensisijainen osoite,
 3. verotunnisteet ja niiden antaneiden valtioiden nimet,
 4. luonnollisen henkilön syntymäaika,
 5. arvonlisäverotunniste, jos se on saatavilla,
 6. yksikön yritysrekisterinumero,
 7. yksikön Euroopan unionissa sijaitsevat kiinteät toimipaikat, joiden kautta olennaisia toimia suoritetaan ja niiden sijaintivaltiot.

Ensisijaisella osoitteella tarkoitetaan myyjän pääasiallisen asuinpaikan osoitetta, kun myyjä on luonnollinen henkilö. Myyjänä toimivan yksikön ensisijaisena osoitteena pidetään lähtökohtaisesti sen virallista osoitetta.

Kohdan 3 mukaan tiedonantovelvollisen raportoivan alustaoperaattorin on kerättävä kaikki myyjälle annetut verotunnisteet ja niiden antaneiden valtioiden nimet (myös EU:n ulkopuolisten valtioiden nimet). Verotunnisteesta käytetään myös käsitettä TIN-verotunniste, jolla tarkoitetaan jäsenvaltion antamaa verovelvollisen tunnistenumeroa tai sen puuttuessa sitä vastaavaa tietoa. Suomessa verotunnisteella tarkoitetaan luonnollisella henkilöllä henkilötunnusta ja yksiköllä y-tunnusta.

Kohdan 5 mukaan arvonlisäverotunnisteen saatavilla ololla tarkoitetaan tässä sitä, että raportoivalla alustaoperaattorilla on tieto saatavilla sen arkistotiedoissa, myyjältä tai julkisista rekistereistä.

Kohdan 6 mukaan kerättävällä yksikön yritysrekisterinumerolla tarkoitetaan tässä yhteydessä viranomaisen yksikölle liiketoiminnan harjoittamista varten antamaa yksilöivää tunnusta. Suomessa ja joissakin muissa valtioissa yritysrekisterinumero on sama kuin verotunniste.

Suomeen raportoivan alustaoperaattorin ei kuitenkaan tarvitse kerätä myyjästä 3 kohdan mukaista verotunnistetta tai 6 kohdan mukaista yritysrekisterinumeroa, jos myyjän asuinvaltio ei anna myyjälle verotunnistetta tai yritysrekisterinumeroa, tai jos myyjän asuinvaltio ei edellytä myyjälle annetun verotunnisteen keräämistä. Näissä tilanteissa Suomeen raportoivan alustaoperaattorin on kerättävä myyjänä toimivasta luonnollisesta henkilöstä syntymäpaikkatieto.

Yllä mainittu tilanne voisi olla käsillä esimerkiksi silloin, kun verotunnistetiedon ilmoittaminen olisi valtion kansallisen lainsäädännön mukaan verovelvolliselle vapaaehtoista ja myyjä vetoaisi tähän oikeuteen olla ilmoittamatta verotunnistetta. Suomeen raportoivan alustaoperaattorin tällöin varmistettava esimerkiksi julkisesti saatavilla olevan tiedon perusteella, ettei myyjälle myönnetä asuinvaltiosta verotunnistetta. Julkisesti saatavia tietoja ovat esimerkiksi myyjän asuinvaltion veroviranomaisten internetsivut, EU-komission sivut Verotunnisteet maittain tai OECD:n TAX IDENTIFICATION NUMBERS - portaali.

Suomeen raportoivan alustaoperaattorin ei kuitenkaan tarvitse kerätä myyjästä edellä mainittuja 2-7 kohdan mukaisia tietoja eikä edellä mainittua luonnollisen henkilön syntymäpaikkatietoa, jos se saa vahvistuksen myyjän henkilöllisyydestä ja asuinpaikasta sellaisesta Euroopan unionin tai sen jäsenvaltion saataville asettamasta tunnistamispalvelusta, joka varmistaa myyjän henkilöllisyyden ja verotuksellisen kotipaikan. Tällöin Suomeen raportoivan alustaoperaattorin on kerättävä ja säilytettävä Euroopan unionin tai sen jäsenvaltion tunnistamispalvelun antama myyjän uniikki tunnus (ns. GVS-tunnus). Jos Suomeen raportoiva alustaoperaattori tietää, että myyjän ensisijaisen osoitteen valtio poikkeaa tunnistamispalvelun mukaisesta valtiosta, Suomeen raportoivan alustaoperaattorin on joka tapauksessa lisäksi kerättävä ja raportoitava myyjästä edellä mainitut 2-7 kohdan mukaiset tiedot.

Esimerkki 22

Euroopan unionin jäsenvaltiossa A asuva luonnollinen henkilö Y vuokraa suomalaisen alustaoperaattorin alustan kautta Suomessa sijaitsevaa mökkiään.

Y antaa alustaoperaattorille Euroopan unionin alueella sijaitsevasta asuinvaltiostaan laissa tarkoitetusta tunnistamispalvelusta saamansa tunnisteen, joka varmistaa hänen henkilöllisyytensä ja asuinpaikkansa.

Suomalaisen alustaoperaattorin ei tarvitse kerätä Y:stä muita myyjää koskevia tietoja kuin henkilön etu- ja sukunimi. Muut lain edellyttämät tiedot täytyy kerätä ja ilmoittaa.

Suomeen raportoivan alustaoperaattorin on suoritettava huolellisuusmenettelyt ja kerättävä lain edellyttämät tiedot tosiasiallisesta myyjästä eikä esimerkiksi yhdyshenkilöstä, joka toimii myyjäyrityksen lukuun. Jos alustalle on rekisteröitynyt esimerkiksi yhdyshenkilö, on tiedonantovelvollisen alustaoperaattorin kerättävät tiedot tosiasiallisesta myyjästä.    

3.3 Myyjän määrittäminen poikkeuksen alaiseksi myyjäksi

Poikkeuksen alaisella myyjällä tarkoitetaan myyjää, jota Suomeen raportoivan alustaoperaattorin ei tarvitse ilmoittaa Verohallinnolle.

Alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuudesta annetun lain 2 §:n mukaan poikkeuksen alaisella myyjällä tarkoitetaan seuraavia myyjiä:

 1. julkisen vallan yksikkö,
 2. sellainen yksikkö tai sen lähiyksikkö, jonka osakkeilla käydään säännöllisesti kauppaa vakiintuneilla arvopaperimarkkinoilla (pörssiin listautunut yhtiö),
 3. yksikkö, joka on raportointikauden aikana vuokrannut saman alustaoperaattorin mahdollistamana kiinteistökokonaisuutta yli 2 000 kertaa,
 4. myyjä, joka on raportointikauden aikana suorittanut saman alustaoperaattorin mahdollistamana vähemmän kuin 30 tavaran myyntiä, jos myynneistä maksettujen tai hyvitettyjen vastikkeiden kokonaismäärä on enintään 2 000 euroa.

Julkisen vallan yksikköjä ovat tässä yhteydessä mikä tahansa valtio, lainkäyttöalue tai sen osa, kuten osavaltio tai kunta tai jonkin näistä yksin tai yhdessä kokonaan omistama virasto tai laitos.

B kohdan mukaisella lähiyksiköllä tarkoitetaan alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuudesta annetun lain 2 §:ssä yksikköä, joka joko kontrolloi toista yksikköä tai jota toinen yksikkö kontrolloi tai joka on toisen yksikön kanssa yhteisen kontrollin alainen. Kontrollilla tarkoitetaan yli 50 prosentin välitöntä tai välillistä omistusta yksikön äänivallasta ja arvosta. Välillisessä omistuksessa omistusosuus toisen yksikön pääomasta määritetään kertomalla yksikön hallitsemat osuudet omistusketjussa. Yksiköllä, jolla on yli 50 prosenttia äänioikeuksista, katsotaan olevan 100 prosenttia äänioikeuksista.

C kohdan mukaisella kiinteistökokonaisuudella tarkoitetaan alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuudesta annetuin lain 2 §:n mukaan kaikkia samassa katuosoitteessa sijaitsevia asuin- tai liikehuoneistojen, pysäköintipaikkojen tai kiinteän omaisuuden kokonaisuuksia, joilla on sama omistaja ja joita sama myyjä tarjoaa alustalla vuokrattavaksi. Tällaisena omaisuuden kokonaisuutena pidetään tässä yhteydessä esimerkiksi hotellihuonetta, huoneistoa, rakennusta tai pysäköintipaikkaa, jota tarjotaan vuokralle alustalla. Kohdan c mukaisessa vuokrauksessa jokaisen kiinteistökokonaisuuden osan, kuten hotellihuoneen, vuokraus katsotaan erilliseksi olennaiseksi toimeksi.

Jos esimerkiksi kerrostalon kaikki osakehuoneistot omistaa sama henkilö, joka vuokraa huoneistoja (kaikki samassa katuosoitteessa), on kyseessä yksi kiinteistökokonaisuus, vaikka kyseessä voikin olla useita olennaisia toimia. 

Jos taas esimerkiksi kerrostalon osakehuoneistot ovat eri henkilöiden omistuksessa ja nämä vuokraavat huoneistojaan alustan kautta, kyse ei ole lain tarkoittama yksi kiinteistökokonaisuus. 

Edellä mainittu c-kohdan mukainen poikkeus jättää ilmoittamisen ulkopuolelle esimerkiksi suurimmat hotelli- ja muuta laajamittaista majoitustoimintaa harjoittavat yritykset. Edellä mainittu c-kohdan mukainen 2 000 vuokraamiskerran raja on alustaoperaattorikohtainen.

Esimerkki 23

Suomalainen hotelli tarjoaa huoneitaan vuokrattavaksi ulkopuolisen, majoituspalveluita tarjoavan alustaoperaattorin verkkosivuston välityksellä. Kyseisellä verkkosivustolla majoituspalveluita tarjoavat useat myyjät eli hotellit, mökit ja muut majoituspaikat.

Hotellin huoneita on vuokrattu kyseisen alustaoperaattorin verkkosivuston kautta 1 100 kertaa raportointikauden aikana.

Hotelli tarjoaa huoneitaan vuokralle myös oman ja muiden alustaoperaattoreiden verkkosivustojen kautta.

Koska majoituspalveluita tarjoavan ulkopuolisen alustaoperaattorin verkkosivuston kautta raportointikaudella on vuokrauskertoja alle 2 000, ei kyse ole poikkeuksen alaisesta myyjästä, joten alustaoperaattorilla on myyjästä raportointivelvollisuus.

Sillä, kuinka monta kertaa samaa kiinteistökokonaisuutta on mahdollisesti vuokrattu hotellin omien verkkosivujen tai muiden alustaoperaattoreiden sivujen kautta, ei ole merkitystä.  

Edellä mainittu d kohta rajaa ilmoittamisen ulkopuolelle pienimuotoista tavaramyyntiä harjoittavat myyjät. Poikkeusta sovelletaan tilanteisiin, joissa tavaramyyntien yhteismäärä on raportointikauden aikana enintään 2 000 euroa. Lisäedellytyksenä on, että olennaisia toimia on raportointikauden aikana vähemmän kuin 30.

Esimerkki 24

Henkilö myy Suomessa raportoivan alustaoperaattorin alustalla omia vaatteitaan ja kodin tavaroita. Vuoden aikana kyseinen myyjä myy tavaroitaan yhteensä 20 kappaletta ja myynneistä saatu vastike on vuoden aikana yhteensä 1 100 euroa.

Kyseessä on alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuudesta annetun lain mukainen poikkeuksen alainen myyjä, jonka tietoja raportoivan alustaoperaattorin ei tarvitse ilmoittaa Verohallinnolle.

Esimerkki 25

Seuraavan vuonna myyjä laittaa hyvin sujuneiden kauppojen johdosta samalla alustalla myyntiin enemmän tavaroitaan ja vaatteitaan. Hän saa vuoden aikana myytyä 35 tavaraa tai vaatetta ja saa niistä vastiketta yhteensä 1 900 euroa.

Kyseisenä vuonna raportoivan alustaoperaattorin on ilmoitettava tiedot myyjästä, koska myyjä ei täytä kyseisenä vuonna poikkeuksen alaisen myyjän ehtoja.

Alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuudesta annetun lain 4 §:n mukaan Suomeen raportoiva alustaoperaattori voi tukeutua julkisesti saatavilla oleviin tietoihin tai myyjän antamaan riittävään ja luotettavaan vahvistukseen määrittääkseen, voiko se pitää myyjää edellä olevan a tai b kohdan mukaisena julkisen vallan yksikkönä tai pörssiin listautuneena yhtiönä.  

Alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuudesta annetun lain 4 §:n mukaan Suomeen raportoiva alustaoperaattori voi käyttää saatavilla olevia tietojaan määrittääkseen, voiko se pitää myyjää edellä olevan c tai d kohdan mukaisena poikkeuksen alaisena myyjänä. Saatavilla olevilla tiedoilla tarkoitetaan Suomeen raportoivan alustaoperaattorin hallussa olevia, liiketoiminnassa saamia tietoja. Myyjän määrittäminen poikkeuksen alaiseksi myyjäksi on raportointikausikohtainen. Esimerkiksi kynnysarvojen alittuminen ja ylittyminen on varmistettava raportointikauden lopussa koko raportointikauden aikana toteutuneiden olennaisten toimien perusteella.

3.4 Vuokralle annettua asuin- tai liikehuoneistoa, pysäköintipaikkaa taikka kiinteää omaisuutta koskevien tietojen kerääminen

Alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuudesta annetun lain 5 §:n mukaan Suomeen raportoivan alustaoperaattorin on kerättävä myyjän vuokralle antamasta asuin- tai liikehuoneistosta, pysäköintipaikasta taikka kiinteästä omaisuudesta kiinteistökokonaisuuden osoite sekä kiinteistökokokonaisuuden sijaintivaltion mahdollisesti antama kiinteistörekisterinumero tai sitä vastaava muu tunnistenumero. Suomessa kiinteistörekisterinumerolla tarkoitetaan kiinteistötunnusta. Tiedot on kerättävä kaikesta myyjän vuokraamasta omaisuudesta, jonka tiedonantovelvollinen raportoiva alustaoperaattori on mahdollistanut riippumatta kiinteistökokonaisuuden sijaintivaltiosta.

Jos myyjä on vuokrannut saman Suomeen raportoivan alustaoperaattorin mahdollistamana kiinteistökokonaisuutta raportointikauden aikana yli 2 000 kertaa, Suomeen raportoivan alustaoperaattorin on lisäksi kerättävä sellaiset asiakirjat tai tiedot, jotka osoittavat koko kiinteistökokonaisuudella olevan sama omistaja.

3.5 Myyjää ja vuokralle annettua asuin- tai liikehuoneistoa, pysäköintipaikkaa taikka kiinteää omaisuutta koskevien tietojen oikeellisuuden varmistaminen

Alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuudesta annetun lain 6 § asettaa Suomeen raportoivalle alustaoperaattorille velvollisuuden varmistaa keräämiensä tietojen luotettavuus. Luotettavuus on varmistettava ensinnäkin alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuudesta annetun lain 3 ja 4 §:n mukaisten myyjän määrittämiseksi ja tunnistamiseksi kerättyjen tietojen osalta. Tämän lisäksi luotettavuus on varmistettava saman lain 5 §:n mukaisten vuokralle annetun asuin- tai liikehuoneiston, pysäköintipaikan taikka kiinteän omaisuuden yksilöimiseksi kerättyjen tietojen osalta.

Suomeen raportoivan alustaoperaattorin on varmistettava keräämiensä tietojen luotettavuus käyttämällä kaikkia sen arkistotiedoissaan olevia tietoja ja asiakirjoja. Tämä tarkoittaa, että raportoivan alustaoperaattorin on käytettävä kaiken laatuista sen arkistossa olevaa tietoa kuten sähköisesti hakukelpoista tietoa, eri tiedostoissa olevaa tietoa, paperista tietoa, paikkatietoa.  Arkistotiedoissa saatavilla olevina tietoina pidettään esimerkiksi tietoja, jotka Suomeen raportoiva alustaoperaattori on kerännyt myyjästä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevien asiakkaan tuntemis- ja tunnistamisvelvoitteidensa tai muun alustaa koskevan lainsäädännön täyttämiseksi. Myös maksun suorittamista tai muuta liiketaloudellista syytä varten myyjästä kerättyjä muita tietoja pidetään saatavilla olevina tietoina.

Tietojen luotettavuuden varmistamiseksi Suomeen raportoivan alustaoperaattorin on muun muassa verrattava hallussaan olevan dokumentaation keskinäistä vastaavuutta esimerkiksi myyjän nimen osalta. Myyjän osoitetiedon ja verotunnisteen antajavaltiotiedon luotettavuus voi olla varmistettavissa esimerkiksi myyjän alustan avulla suorittamien olennaisten toimien tapahtumatiedoista. Esimerkiksi jos myyjä suorittaa sellaisia olennaisia toimia, joissa se on säännöllisesti fyysisesti läsnä tietyssä paikassa, kuten kotitalous- tai kuljetuspalveluja, paikkatieto on Suomeen raportoivan alustaoperaattorin todennettavissa. Myös muut myyjän kotipaikkavaltioon viittaavat tiedot, kuten saman puhelinnumeron tai IP-osoitteen jatkuva käyttö, on otettava huomioon. Lisäksi Suomeen raportoivan alustaoperaattorin on verotunnisteen ja arvonlisäverotunnisteen voimassaolon varmistamiseksi käytettävä Euroopan unionin jäsenvaltion tai Euroopan unionin maksutta saataville asettamia sähköisiä käyttöliittymiä. Euroopan komission ylläpitämän Verotunnisteiden online-tarkistusmoduulin avulla voi tarkistaa luonnollisen henkilön verotunnisteen rakenteen virheettömyyden. Arvonlisäverotunnisteen voimassaolon voi tarkistaa EU-alueella EU-komission sivuilta: ALV-tietojen vaihtojärjestelmä (VIES): VAT-numeron (ALV-tunnisteen) tarkistus

Esimerkki 26

Myyjä on rekisteröityessään alustalle ilmoittautunut osoitteekseen osoitteen Suomessa. Raportoivan alustaoperaattorin tiedossa on myyjän toiminnan paikka- ja tapahtumatiedot, jotka osoittavat, että myyjä toimii ainoastaan Ruotsissa.

Tällaisessa tilanteessa myyjän ilmoittamaa osoitetietoa ei voida pitää luotettavana.

Jos Suomeen raportoiva alustaoperaattori havaitsee, että sen myyjästä keräämä tieto ei ole enää luotettava, sen on kerättävä uusi tieto tai asiakirja tietojen luotettavuuden varmistamiseksi (sekä uusista että vanhoista myyjistä). Riittävää on myös raportoivan alustaoperaattorin myyjältä saama luotettava selvitys siitä, että myyjää koskevien tietojen ristiriidasta huolimatta myyjästä kerätty tieto on luotettava.  Esimerkiksi, myyjää koskevaa tietoa ei voi enää pitää luotettavana, jos Suomeen raportoivan alustaoperaattorin saatavilla olevat myyjän pankki- tai maksutilitiedot osoittavat myyjän asuinvaltion vaihtuneen. Uuden tiedon kerääminen aiheuttaa sen, että Suomeen raportoivan alustaoperaattorin on vahvistettava myös vanhojen myyjien tietojen luotettavuus edellä kuvatun pääsäännön mukaisesti. Vanhoilla myyjillä tarkoitetaan tässä yhteydessä niitä Suomeen raportoivan alustaoperaattorin myyjiä, jotka ovat olleet rekisteröityinä alustalle jo ennen lain voimaantuloa tai ennen kuin yksiköstä tulee raportoiva alustaoperaattori.

Suomeen raportoivan alustaoperaattorin on aina myös Verohallinnon kehotuksesta varmistettava myyjästä kerättyjen tietojen oikeellisuus. Verohallinnon lähettäessä Suomeen raportoivalle alustaoperaattorille kehotuksen tarkastaa ja varmistaa myyjää koskevien tietojen oikeellisuus, Suomeen raportoivalla alustaoperaattorilla on syy olettaa jonkin myyjästä kerätyn tiedon olevan virheellinen. Tällainen tilanne voi olla kyseessä esimerkiksi silloin, jos toisen jäsenvaltion veroviranomainen ei kykenisi yhdistämään Suomelta saamaansa tietoa verovelvolliseen ja lähettäisi tästä syystä Verohallinnolle asiasta palautetta.

Jos Suomeen raportoiva alustaoperaattori ei voi itse varmistaa, että myyjää koskevat tiedot ovat kaikilta osin oikein, on sen joko pyydettävä myyjää antamaan tositteellinen selvitys siitä, että myyjää koskevat tiedot ovat oikeat, tai pyydettävä myyjää korjaamaan virheelliset tiedot ja toimittamaan Suomeen raportoivalle alustaoperaattorille luotettava asiakirjanäyttö riippumattomasta lähteestä tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi. Tällaisiksi asiakirjoiksi katsotaan esimerkiksi voimassa oleva henkilöllisyystodistus ja hiljattain asuinvaltion veroviranomaisen antama todistus verotuksellisesta asuinpaikasta.

Siirtymäsäännös

Alustalla toimivia vanhoja myyjiä koskee poikkeus.  Vanhojen myyjien osalta Suomeen raportoiva alustaoperaattori voi määrittää keräämiensä tietojen luotettavuuden käyttämällä tietoja ja asiakirjoja, jotka sillä on sähköisesti hakukelpoisissa arkistotiedoissaan. Edellä mainitusta pääsäännöstä poiketen riittää siis, että raportoiva alustaoperaattori tutkii vanhojen myyjien osalta sillä kyseisistä myyjistä sähköisesti hakukelpoisena olevat arkistotiedot.

3.6 Myyjän asuinvaltion määrittäminen

Alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuudesta annetun lain 6 §:n mukaan myyjän asuinvaltiona pidetään valtiota, jossa myyjällä on ensisijainen osoite. Jos myyjän asuinvaltio ei ole sama kuin ensisijaisen osoitteen mukainen valtio, myyjän asuinvaltio on lisäksi verotunnisteen antanut valtio. Jos myyjä on toimittanut Suomeen raportoivalle alustaoperaattorille lain mukaiset tiedot kiinteän toimipaikan olemassaolosta, myyjän asuinvaltio on myös kyseisen kiinteän toimipaikan sijaintivaltio.

Suomeen raportoiva alustaoperaattori voi käyttää myös EU:n tai sen jäsenvaltion mahdollisesti saataville asettamaa sähköistä tunnistamispalvelua kerätessään myyjiä koskevia tietoja. Jos yksi tai useampi tunnistamispalvelu on vahvistanut myyjän verotukselliseksi kotipaikaksi yhden tai useamman jäsenvaltion, pidetään myyjän asuinvaltioina edellisen kappaleen mukaan määräytyvien asuinvaltioiden lisäksi tunnistamispalvelujen vahvistamia jäsenvaltioita.

3.7 Huolellisuusmenettelyjen määräajat ja voimassaolo

Alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuudesta annetun lain 8 §:n mukaan Suomeen raportoivan alustaoperaattorin on suoritettava lain mukaiset huolellisuusmenettelyt raportointikauden aikana. Huolellisuusmenettelyt on lähtökohtaisesti suoritettava jokaiselta raportointikaudelta ja kaikista myyjistä.

Pääsäännöstä poiketen Suomeen raportoivan alustaoperaattorin on mahdollista tukeutua aiempina raportointikausina suorittamiinsa huolellisuusmenettelyihin. Ensimmäinen edellytys on, että lain mukaan myyjästä kerättävät tiedot sekä lain mukainen luonnollisen henkilön syntymäpaikkatieto on kerätty ja todennettu tai vahvistettu viimeisten 36 kuukauden aikana. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Suomeen raportoivan alustaoperaattorin on viimeistään 36 kuukauden jälkeen varmistettava myyjää koskevien tietojen voimassaolo ja luotettavuus. Riittävänä vahvistuksena tietojen voimassaolosta voidaan pitää myyjältä saatavaa nimenomaista vakuutusta siitä, että tästä aiemmin kerätyt tiedot, esimerkiksi tieto ensisijaisesta osoitteesta, ovat edelleen voimassa. Toisena edellytyksenä on, että Suomeen raportoivalla alustaoperaattorilla ei ole syytä olettaa, että lain mukaiset myyjästä kerätyt tiedot, tiedot myyjän poikkeuksen alaiseksi myyjäksi määrittämiseksi sekä vuokralle annettua asuin- tai liikehuoneistoa, pysäköintipaikkaa taikka kiinteää omaisuutta koskevat tiedot, ovat epäluotettavia tai virheellisiä tai että niistä on jossakin vaiheessa tullut sellaisia.

Siirtymäsäännökset

Edellä mainitusta pääsäännöstä on poikkeus, joka koskee tilannetta, jossa myyjä on ollut rekisteröityneenä alustalle joko lain voimaantullessa tai ennen kuin yksiköstä tulee raportoiva alustaoperaattori. Tällaisessa tilanteessa Suomeen raportoivan alustaoperaattorin on suoritettava myyjää koskevat huolellisuusmenettelyt toisen raportointikauden aikana. Tämä antaa Suomeen raportoivalle alustaoperaattorille lisäaikaa vaadittujen huolellisuusmenettelyiden suorittamiseen alustalla toimivien niin sanottujen vanhojen myyjien osalta.

Sen sijaan huolellisuusmenettelyissä, jotka koskevat kaikkia uusia myyjiä eli myyjiä, jotka rekisteröidään olemassa olevalle alustalle tai uudelle alustalle vasta lain voimaan tultua, on sovellettava pääsäännön mukaista määräaikaa eli huolellisuusmenettelyt on suoritettava raportointikauden aikana. Tällöin esimerkiksi vuoden 2023 aikana alustalle rekisteröityvää myyjää osalta vaaditut huolellisuusmenettelyt on suoritettava vuoden 2023 loppuun mennessä.

Jos Suomeen raportoiva alustaoperaattori on vanhoja myyjiä koskevassa poikkeustilanteessa todennut myyjän raportoitavaksi myyjäksi jo vuoden 2023 aikana, on myyjän tiedot kuitenkin raportoitava vuodelta 2023 riippumatta siitä, että Suomeen raportoivalla alustaoperaattorilla olisi aikaa suorittaa huolellisuusmenettelyt vuoden 2024 loppuun mennessä.

Esimerkki 27

Myyjät ovat rekisteröityneinä suomalaisen alustaoperaattorin alustalle ja tarjoavat lastenhoitopalvelua alustan välityksellä vuonna 2022. Kyseiset myyjät tarjoavat lastenhoitopalvelua saman alustan välityksellä myös vuonna 2023. Vuonna 2023 alustalle rekisteröityy myös uusia lastenhoitopalvelua tarjoavia henkilöitä.

Raportoivan alustaoperaattorin on suoritettava vuoden 2023 aikana uusia (vuonna 2023 alustalle rekisteröityneitä) myyjiä koskevat huolellisuusmenettelyt ja ilmoitettava raportoitavien myyjien tiedot tammikuussa 2024 annettavalla vuosi-ilmoituksella.

Vuonna 2022 alustalla rekisteröityneinä olleita myyjiä koskevat huolellisuusmenettelyt alustaoperaattorin on suoritettava viimeistään vuoden 2024 aikana ja ilmoitettava tiedot vuonna 2025 annettavalla vuosi-ilmoituksella. Raportoivan alustaoperaattorin on kuitenkin ilmoitettava tammikuussa 2024 annettavalla vuosi-ilmoituksella niiden vanhojen raportoitavien myyjien tiedot, jotka  se on tunnistanut raportoitaviksi myyjiksi vuonna 2023.

3.8 Huolellisuusmenettelyjen soveltaminen ainoastaan aktiivisiin myyjiin

Alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuudesta annetun lain 9 §:n mukaan Suomeen raportoivan alustaoperaattorin on mahdollista rajoittaa lain mukaiset huolellisuusmenettelyt ainoastaan aktiivisiin myyjiin. Huolellisuusmenettelyjen soveltaminen muihin kuin aktiivisiin myyjiin on Suomeen raportoivan alustaoperaattorin itsensä valittavissa.

4 Tietojen ilmoittaminen

4.1 Tietojen ilmoittamisen ajankohta ja tapa

Suomeen raportoivan alustaoperaattorin on ilmoitettava alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuudesta annetun lain edellyttämät tiedot raportoitavasta myyjästä ja itsestään Verohallinnolle. Tiedot on lain 10 §:n mukaan ilmoitettava raportointikautta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Esimerkiksi raportointikaudelta 2023 tiedot on ilmoitettava viimeistään 31.1.2024.

Raportointikaudella tarkoitetaan mitä tahansa kalenterivuotta, jona alustaoperaattori on raportoiva alustaoperaattori.

Tiedot on annettava vuosi-ilmoituksella XML-muodossa Ilmoitin.fi -palvelun välityksellä.

Silloin, kun olennaiseen toimeen liittyvä vastike maksetaan eri raportointikauden aikana kuin milloin olennainen toimi suoritetaan, ilmoitetaan tiedot vuosi-ilmoituksella olennaisesta toimesta ja vastikkeesta ensisijaisesti maksuvuonna. Jos raportoiva alustaoperaattori ei tiedä maksun ajankohtaa, tapahtuu ilmoittaminen vuosi-ilmoituksella olennaisen toimen tapahtumavuonna.

Esimerkki 28

Jäsenvaltiossa A asuva henkilö vuokraa Suomesta mökin vuoden 2024 helmikuun kahdeksi viimeiseksi viikoksi Suomeen raportoivan alustaoperaattorin verkkosivuston kautta. Hän tekee mökkivarauksen vuoden 2023 marraskuussa. Vuokrasopimus tehdään mökin omistajan (myyjän) ja mökin vuokraajan (käyttäjän) välillä. Sopimuksen mukaan vastike on maksettava viimeistään kahta viikkoa ennen varauksen alkua eli helmikuun alussa. Vastike kulkee alustan kautta eli raportoiva alustaoperaattori tietää, milloin vastike maksetaan.  Mökin vuokraaja maksaa vuokran jo marraskuussa vuonna 2023.

Suomeen raportoivan alustaoperaattorin on ilmoitettava keräämänsä tiedot ja lain edellyttämät ilmoitettavat tiedot Verohallinnolle vastikkeen maksuvuodelta eli raportointikaudelta 2023 ja ne ilmoitetaan vuosi-ilmoituksella viimeistään 31.12.2024. 

Esimerkki 29

Jäsenvaltiossa A asuva henkilö vuokraa Suomesta mökin vuonna 2024 helmikuun kahdeksi viimeiseksi viikoksi Suomeen raportoivan alustaoperaattorin verkkosivuston kautta. Hän tekee mökkivarauksen marraskuussa. Vuokrasopimus tehdään mökin omistajan (myyjän) ja mökin vuokraajan (käyttäjän) välillä. Sopimuksen mukaan vastike on maksettava viimeistään kahta viikkoa ennen varauksen alkua eli helmikuun alussa. Mökin vuokraaja maksaa vastikkeen suoraan mökin omistajalle jo marraskuussa vuonna 2023.

Suomeen raportoivan alustaoperaattorin on ilmoitettava lain edellyttämät ilmoitettavat tiedot Verohallinnolle vuosi-ilmoituksella viimeistään 31.1.2025, koska raportoiva alustaoperaattori ei tiedä, milloin vastike on maksettu ja alustan välityksellä sovittu olennainen toimi suoritetaan vuonna 2024.

4.2 lmoitettavat tiedot

Alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuudesta annetun lain 11 §:n mukaan Suomeen raportoivan alustaoperaattorin on ilmoitettava vuosi-ilmoituksella seuraavat tiedot:

 1. Suomeen raportoivan alustaoperaattorin nimi, osoite ja verotunniste sekä niiden alustojen nimet, joista Suomeen raportoiva alustaoperaattori ilmoittaa tietoja;
 2. EU:n ulkopuolisen Suomeen raportoivan alustaoperaattorin yksilöllinen tunnistenumero, jos Suomeen raportoiva alustaoperaattori on hyväksytty Euroopan unionin ulkopuolinen alustaoperaattori (ks. kappale 2. määritelmät);
 3. raportoitavasta myyjästä kerätyt tiedot
 4. finanssitilitunniste, jos se on Suomeen raportoivan alustaoperaattorin saatavilla;
 5. sen finanssitilin haltijan nimi ja yksilöintitiedot, jolle vastike maksetaan tai hyvitetään, jos finanssitilin haltijan nimi on eri kuin raportoitavan myyjän nimi ja se on Suomeen raportoivan alustaoperaattorin saatavilla;
 6. raportoitavan myyjän lain 7 §:n mukaisesti määritetyt asuinvaltiot Euroopan unionissa (katso tarkemmin luvusta 3.6 Myyjän asuinvaltio)
 7. kaikki maksut, palkkiot ja verot, jotka Suomeen raportoiva alustaoperaattori on pidättänyt tai perinyt kultakin raportoitavalta myyjältä raportointikauden kunkin neljänneksen aikana
 8. muun kuin asuin- tai liikehuoneiston, pysäköintipaikan taikka kiinteän omaisuuden vuokralle antamisen osalta raportointikauden kunkin neljänneksen aikana maksetun tai hyvitetyn vastikkeen kokonaismäärä sekä niiden olennaisten toimien lukumäärä, joiden osalta vastike on maksettu tai hyvitetty
 9. asuin- tai liikehuoneiston, pysäköintipaikan taikka kiinteän omaisuuden vuokrausta harjoittaneen raportoitavan myyjän osalta seuraavat tiedot:
  1. kunkin kiinteistökokonaisuuden osoite sekä sijaintivaltion mahdollisesti antama kiinteistörekisterinumero tai sitä vastaava muu tunnistenumero, jos se on saatavilla;
  2. raportointikauden kunkin neljänneksen aikana maksetun tai hyvitetyn vastikkeen kokonaismäärä sekä kunkin kiinteistökokonaisuuden osalta toteutuneiden olennaisten toimien lukumäärä;
  3. niiden päivien lukumäärä, joina kukin kiinteistökokonaisuus oli vuokralle annettuna raportointikauden aikana, sekä kunkin kiinteistökokonaisuuden tyyppi, jos nämä tiedot ovat saatavilla.

Kohdan 4 mukaisella finanssitilitunnisteella tarkoitetaan alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuudesta annetun lain 2 §:n mukaan pankkitilinumeroa tai muuta vastaavaa maksupalvelutilin yksilöllistä tunnistenumeroa tai alustaoperaattorin saatavilla olevaa viitenumeroa, jolle vastike maksetaan tai hyvitetään. Määritelmällä on merkitystä olennaisesta toimesta suoritettavan vastikkeen tosiasiallisen saajan yksilöimisen kannalta.

Esimerkki 30

Raportoiva alustaoperaattori tekee myyjän kanssa sopimuksen siitä, että myyjä saa tarjota liikennevälinettään vuokralle raportoivan alustaoperaattorin alustan välityksellä. Raportoiva alustaoperaattori veloittaa myyjiltä alustan käytöstä vuosittain tietyn euromäärän, vuonna 2023 yhteensä 150 euroa.

Vuonna 2023 myyjä saa alustan välityksellä vuokraamistaan liikennevälineistä tuloja yhteensä 3 000 euroa.  

Raportoiva alustaoperaattori ilmoittaa myyjälle maksetut vastikkeet, yhteensä 3 000 euroa ja myyjältä perityn korvauksen 150 euroa.

4.3 Vastikkeen ilmoittaminen

Alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuudesta annetun lain 11 §:n mukaan vastike on ilmoitettava siinä valuutassa, jona se on maksettu tai hyvitetty. Jos vastike on maksettu tai hyvitetty muussa muodossa kuin valtion takaamana valuuttana, Suomeen raportoivan alustaoperaattorin on muunnettava ja arvotettava vastike johdonmukaisesti määrittämällään tavalla ja ilmoitettava se euromääräisenä.

Jos vastike olennaisesta toimesta on ollut esimerkiksi vaihtona myyjälle suoritettavaa palvelua tai annettua tavaraa, on vastikkeena ilmoitettava vaihdetun tavaran tai palvelun käypä arvo, jos se on kohtuullisin keinoin alustaoperaattorin tietoon saatavissa. Käypä arvo on arvostettava systemaattisesti ja vertailuarvot on dokumentoitava.

4.4 Raportoivan alustaoperaattorin velvollisuus toimittaa tietoja raportoitavalle myyjälle

Alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuudesta annetun lain 14 §:n mukaan Suomeen raportoivan alustaoperaattorin on toimitettava raportoitavalle myyjälle myyjää koskevat 11 §:n 1 momentin 3–7 kohdassa sekä 2 ja 3 momentissa tarkoitetut tiedot. Suomeen raportoivan alustaoperaattorin on siten toimitettava raportoitavalle myyjälle kaikki ne tiedot, jotka sen on mainitun lain mukaan ilmoitettava Verohallinnolle lukuun ottamatta Suomeen raportoivan alustaoperaattorin omia yksilöintitietoja. 

Tiedot on toimitettava sitä kalenterivuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä, jona myyjä on tunnistettu raportoitavaksi myyjäksi eli samassa aikataulussa kuin tiedot on vuosi-ilmoituksella ilmoitettava Verohallinnolle.

5 Tietojen ilmoittamisen erityistilanteet

5.1 Tiedonantovelvollisuuden erityistilanteet

Alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuudesta annetun lain 3 luvussa säädetään menettelyistä sellaisissa tilanteissa, joissa usealla raportoitavalla alustaoperaattorilla on tiedonantovelvollisuus samasta alustasta (mahdollisen kahdenkertaisen raportoinnin poistaminen) sekä tilanteissa, joissa raportoivalla alustaoperaattorilla on tiedonantovelvollisuus useassa jäsenvaltiossa (yhdellä yksiköllä raportointivelvollisuus useammassa jäsenvaltiossa).

5.2 Saman oikeushenkilön raportointivelvollisuus useassa EU-jäsenvaltiossa ja raportointivaltion valintaan liittyvät menettelyt

Jos Suomeen raportoiva alustaoperaattori täyttää raportoivan alustaoperaattorin edellytykset Suomen lisäksi myös toisessa tai useammassa EU- jäsenvaltiossa, sen on alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuudesta annetun lain 12 §:n mukaan valittava jäsenvaltioista yksi, jossa se täyttää kaikki raportointivelvoitteensa.

Menettely on sallittu vain, kun kyseessä on yksi oikeushenkilö tai yksikkö, joka täyttää laissa määriteltävän raportoivan alustaoperaattorin edellytykset myös toisessa jäsenvaltiossa. Näin on käsillä esimerkiksi silloin, kun tiedonantovelvollinen alustaoperaattori on Suomessa perustettu yhtiö, jolla on kiinteä toimipaikka jossakin toisessa jäsenvaltiossa. Tällöin on kyse yhdestä oikeushenkilöstä, joka täyttää lainsäädännön raportoivan alustaoperaattorin määritelmän kiinteän toimipaikan vuoksi myös toisessa jäsenvaltiossa. 

Jos Suomeen raportoiva alustaoperaattori valitsee raportointivaltioksi Suomen, sen on täytettävä kaikki raportointivelvoitteensa Suomessa. Sen on ilmoitettava tiedot kaikkien raportoivan alustaoperaattorin edellytykset täyttävien yksiköiden osalta yksikön sijaintivaltiosta riippumatta. Lisäksi sen on ilmoitettava valinnastaan raportoida tiedot Suomeen muiden sellaisten EU-jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, joissa se täyttää raportoivan alustaoperaattorin edellytykset.

Esimerkki 31

Suomeen raportoiva alustaoperaattori A Oy on Suomen lainsäädännön mukaan perustettu yhtiö. Yhtiöllä on raportoivan alustaoperaattorin määritelmän täyttävä kiinteä toimipaikka sekä Ruotsissa että Tanskassa.

Koska Suomeen raportoiva alustaoperaattori täyttää raportoivan alustaoperaattorin edellytykset sekä Suomessa, Ruotsissa että Tanskassa, on sen valittava yksi näistä valtioista, jossa se täyttää kaikki raportointivelvoitteensa.

A Oy valitsee raportointivaltioksi Suomen ja täyttää kaikki raportointivelvoitteet Suomessa.

A Oy:n on ilmoitettava Ruotsin ja Tanskan toimivaltaisille viranomaisille näiden jäsenvaltioiden säännösten ja ohjeistuksen mukaisesti valinnastaan raportoida kaikki tiedot Suomeen.

Esimerkki 32

Suomeen raportoiva alustaoperaattori A Oy on Suomen lainsäädännön mukaan perustettu yhtiö. Yhtiö välittää veneiden vuokrausta. Yhtiöllä on Ruotsissa itsenäinen tytäryhtiö S Ab, joka välittää Ruotsissa veneiden vuokrausta ja toimii raportoivana alustaoperaattorina Ruotsissa.

Koska kyseessä on kaksi eri oikeushenkilöä, ei alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuutta koskevan lain 12 § sovellu tällaiseen tilanteeseen. A Oy on Suomeen raportoiva alustaoperaattori ja velvollinen raportoimaan tiedot Suomeen. S Ab taas on Ruotsissa raportoiva alustaoperaattori ja velvollinen raportoimaan tiedot Ruotsiin.

Jos Suomeen raportoiva alustaoperaattori valitsee muun kuin Suomen raportointivaltioksi, on sen ilmoitettava tästä vuosi-ilmoituksella ja annettava lisäksi tieto siitä, että ilmoitettavia olennaisia toimia ei ole ollut. Lisäksi sen on Verohallinnon pyynnöstä osoitettava täyttäneensä kaikki raportointivelvoitteensa toisessa jäsenvaltiossa.

5.3 Kahdenkertaisen raportoinnin poistaminen

Suomeen raportoivan alustaoperaattorin ei alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuutta koskevan lain 13 §:n mukaan tarvitse ilmoittaa Verohallinnolle tietoja raportoitavasta myyjästä, jos toinen raportoiva alustaoperaattori, jolla on tiedonantovelvollisuus samoista tiedoista, on toimittanut jo samat lain edellyttämät tiedot.

Näin on esimerkiksi silloin, kun kahdella tai useammalla raportoivalla alustaoperaattorilla, jotka ovat erillisiä yksiköitä, on tiedonantovelvollisuus samoista tiedoista. Menettelyllä on tarkoitus välttää samojen tietojen tarpeeton kahdenkertainen raportointi. Esimerkiksi Suomeen raportoivalla alustaoperaattorilla on edellytykset täyttäessään ja niin valitessaan mahdollisuus olla ilmoittamatta tietoja raportoitavasta myyjästä silloin, kun toinen raportoiva alustaoperaattori, joko Suomessa tai jossakin toisessa jäsenvaltiossa, on todistettavasti antanut Verohallinnolle tai jonkin toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle tiedot, jotka Suomeen raportoivan alustaoperaattorin olisi lähtökohtaisesti ilmoitettava Verohallinnolle.

Kyse on valinnaisesta menettelystä eikä valinta vaikuta Suomeen raportoivan alustaoperaattorin vastuuseen. Suomeen raportoiva alustaoperaattori on vastuussa tilanteessa, jossa tietoja ei ole raportoitu oikein tai huolellisuusmenettelyitä ei ole noudatettu vaatimusten mukaisesti. Suomeen raportoivan alustaoperaattorin on Verohallinnon pyynnöstä toimitettava ja esitettävä tarkastettavaksi asiakirjat, jotka osoittavat raportoinnin ja huolellisuusmenettelyiden noudattamisen oikeellisuuden.  Menettely ei myöskään poista Suomeen raportoivan alustaoperaattorin velvollisuutta antaa vuosi-ilmoituksella tieto siitä, että ilmoitettavia olennaisia toimia ei ole ollut.

6 Erityiset velvoitteet

6.1 Suomeen raportoivan alustaoperaattorin velvoitteet myyjän jättäessä toimittamatta yksilöintitietoja

Alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuudesta annetun lain 15 §:n mukaan, jos myyjä ei toimita laissa edellytettyjä tietoja, on alustaoperaattorin muistutettava myyjää tietojen toimittamisesta tarvittaessa kaksi kertaa. Jos myyjä ei toimita pyydettyjä tietoja kahden muistutuksen jälkeen, on Suomeen raportoivan alustaoperaattorin 60 päivän kuluttua alkuperäisestä pyynnöstä joko suljettava myyjän tili alustalla ja estettävä myyjää rekisteröitymästä uudelleen alustalle tai pidättäydyttävä maksamasta myyjälle tämän alustan kautta suorittamistaan olennaisista toimista saamia vastikkeita, kunnes myyjä toimittaa pyydetyt tiedot.  

Jos raportoiva alustaoperaattori ei saa yrityksestään huolimatta korjattuja tietoja tai luotettavaa selvitystä, raportoivan alustaoperaattorin on ilmoitettava tiedot Verohallinnolle niiden tietojen perusteella, jotka sillä on käytettävissä.

6.2 Suomeen raportoivan alustaoperaattorin velvollisuus kirjata ja säilyttää tietoja

Alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuudesta annetun lain 16 §:ssä säädetään Suomeen raportoivan alustaoperaattorin velvollisuudesta pitää kirjaa niistä toimista ja tiedoista, joita se käyttää huolellisuusvelvoitteista ja tietojen ilmoittamisesta säädettyjen velvoitteiden menettelyiden toteuttamiseen. Kirjatut toimet ja tiedot on säilytettävä ja niiden on oltava saatavilla vähintään kuusi vuotta sen raportointikauden päättymisestä, jota ne koskevat. 

Suomeen raportoivalla alustaoperaattorilla on oltava tässä ohjeessa kuvatun huolellisuusmenettelyn edellyttämät tiedot dokumentoituna ja sen on säilytettävä nämä tiedot kuusi vuotta sen raportointikauden päättymisestä, jota menettelyt koskevat. Suomeen raportoivan alustaoperaattorin täytyy myös tarvittaessa osoittaa huolellisuusmenettelyn edellyttämällä tavalla, miksi esimerkiksi tiettyä myyjää ei ole katsottu raportoitavaksi myyjäksi tai miksi tiettyä toimea ei ole katsottu olennaiseksi toimeksi. Tämän vuoksi Suomeen raportoivan alustaoperaattorin on säilytettävä myös tällaisen myyjän huolellisuusmenettelyä varten kerätyt dokumentit ja tiedot vastaavan ajanjakson ajan (kuusi vuotta sen vuoden jälkeen, jolta myyjää ei raportoitu). Vastaava kuuden vuoden säilytysvelvollisuus koskee tietoja, joista ilmoitettavat tiedot on kerättävä.

6.3 Euroopan unionin ulkopuolinen alustaoperaattori

6.3.1 Euroopan unionin ulkopuolisen raportoivan alustaoperaattorin rekisteröitymisvelvollisuus

Jos EU:n ulkopuolinen alustaoperaattori (kts kohta Raportoiva alustaoperaattori) valitsee Suomen rekisteröitymisvaltioksi, on sen yksilöllisen tunnistenumeron saamiseksi rekisteröidyttävä Verohallinnon ylläpitämään rekisteriin aloittaessaan toimintansa alustaoperaattorina. Rekisteröitymisestä lisää Verohallinnon ohjeessa EU:n ulkopuolinen alustaoperaattori: Näin rekisteröidyt EU:n alueelle - vero.fi

Kun EU:n ulkopuolinen alustaoperaattori valitsee rekisteröitymisvaltioksi Suomen, tulee siitä Suomeen raportoiva alustaoperaattori ja sitä koskevat kaikki Suomessa raportoivaa alustaoperaattoria koskevat alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuudesta annetun lain mukaiset velvoitteet.

6.3.2 EU:n ulkopuolisten alustaoperaattoreiden raportointivelvollisuuteen vaikuttava tietojenvaihto

EU:n ulkopuoliset alustaoperaattorit on vapautettu raportointivelvollisuudesta EU:ssa silloin, kun jäsenvaltion ja EU:n ulkopuolisen lainkäyttöalueen välisin sopimuksin sekä riittävin järjestelyin on varmistettu, että EU:n ulkopuolisen lainkäyttöalueen ja jäsenvaltion välillä vaihdetaan vastaavia tietoja. Tällä menettelyllä voidaan estää toisiaan vastaavien tietojen ilmoittaminen ja tietojenvaihto useampaan kertaan. Komissio määrittää ja vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä, vastaavatko jäsenvaltion ja EU:n ulkopuolisen lainkäyttöalueen välisen sopimuksen mukaisesti vaihdettavat tiedot direktiivissä tarkoitettuja tietoja.

6.3.3 Hyväksytty Euroopan unionin ulkopuolinen alustaoperaattori

Alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuudesta annetun lain 2 §:n mukaan hyväksytyllä Euroopan unionin ulkopuolisella alustaoperaattorilla tarkoitetaan  alustaoperaattoria, jonka mahdollistamista olennaisista toimista kaikki ovat hyväksyttyjä olennaisia toimia ja jonka verotuksellinen kotipaikka on hyväksytyllä Euroopan unionin ulkopuolisella lainkäyttöalueella tai, jos tällaisella alustaoperaattorilla ei ole verotuksellista kotipaikkaa hyväksytyllä Euroopan unionin ulkopuolisella lainkäyttöalueella, se täyttää jonkin seuraavista edellytyksistä:

 1. se on perustettu hyväksytyn Euroopan unionin ulkopuolisen valtion tai lainkäyttöalueen lainsäädännön mukaisesti;
 2. sen johto sijaitsee hyväksytyllä Euroopan unionin ulkopuolisella lainkäyttöalueella.

Hyväksytyn Euroopan unionin ulkopuolisen alustaoperaattorin määritelmällä on merkitystä tilanteissa, joissa alustaoperaattori on EU:n ulkopuolisesta valtiosta.

6.3.3.1 Hyväksytty olennainen toimi

Alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuudesta annetun lain 2 §:n mukaan hyväksytyllä olennaisella toimella sellaista olennaista toimea, joka kuuluu automaattisen tietojenvaihdon piiriin pätevän ehdot täyttävän toimivaltaisten viranomaisten sopimuksen mukaisesti.

Hyväksytyn olennaisen toimen käsitteellä on merkitystä määriteltäessä sitä, pidetäänkö EU:n ulkopuolista alustaoperaattoria hyväksyttynä Euroopan unionin ulkopuolisena alustaoperaattorina. Jos EU:n ulkopuolinen alustaoperaattori mahdollistaa muidenkin kuin hyväksyttyjen olennaisten toimien suorittamisen, ei se täytä hyväksytyn unionin ulkopuolisen alustaoperaattorin edellytyksiä ja sitä pidetään raportoivana alustaoperaattorina.

6.3.3.2 Hyväksytty Euroopan unionin ulkopuolinen lainkäyttöalue

Alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuudesta annetun lain 2 §:n mukaan hyväksytyllä Euroopan unionin ulkopuolisella lainkäyttöalueella tarkoitetaan Euroopan unionin ulkopuolista valtiota tai lainkäyttöaluetta, jolla on voimassa oleva pätevä ehdot täyttävä toimivaltaisten viranomaisten sopimus kaikkien niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa, jotka on yksilöity raportoitaviksi lainkäyttöalueiksi Euroopan unionin ulkopuolisen lainkäyttöalueen julkaisemassa luettelossa. Määritelmällä on merkitystä, jos alustaoperaattori on EU:n ulkopuolisesta valtiosta.

6.3.3.3 Pätevät ehdot täyttävä toimivaltaisten viranomaisten sopimus

Alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuudesta annetun lain 2 §:n mukaan Pätevällä ehdot täyttävällä toimivaltaisten viranomaisten sopimuksella tarkoitetaan Euroopan komission määrittämää, Euroopan unionin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen ja Euroopan unionin ulkopuolisen valtion tai lainkäyttöalueen välistä sopimusta, joka edellyttää vaihtamaan automaattisesti hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla annetun direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta annetussa neuvoston direktiivissä (EU) 2021/514 määriteltyjä tietoja vastaavia tietoja. Määritelmällä on merkitystä, jos alustaoperaattori on EU:n ulkopuolisesta valtiosta.

6.4 Poikkeuksen alaisen alustaoperaattorin velvollisuus vahvistaa asemansa

Alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuudesta annetun lain 2 §:n mukaan poikkeuksen alaisena alustaoperaattorina pidetään alustaoperaattoria, joka vahvistaa ennakolta ja vuosittain Verohallinnolle, että kyseisen alustanoperaattorin koko liiketoimintamalli on sellainen, ettei sillä ole raportoitavia myyjiä eli sillä on vain poikkeuksenalaisia myyjiä tai vain EU:n ulkopuolisia myyjiä, jotka eivät ole vuokranneet alustan kautta kiinteää omaisuutta EU:n alueella.

Poikkeuksen alainen alustaoperaattori voi olla esimerkiksi alustaoperaattori, joka sallii pääsyn alustalleen ainoastaan poikkeuksen alaisille myyjille, kuten valtion ja kunnan virastoille ja laitoksille tai listayhtiöille.

Poikkeuksen alaisen alustaoperaattorin on alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuudesta annetun lain 18 §:n mukaan vahvistettava ennakolta ja vuosittain Verohallinnolle liiketoimintamallinsa olevan kokonaisuudessaan sellainen, ettei sen alustalla ole raportoitavia myyjiä. Vahvistus on annettava ennakolta eli ennen raportointikauden päättymistä, esimerkiksi raportointikaudelta 2023 viimeistään 31.12.2023. Lisäksi alustaoperaattorin on vuosittain vahvistettava, että ennakolta annettu vahvistus on edelleen voimassa. Laissa tarkoitettu vahvistus voi olla vapaamuotoinen ja sen tulee yksilöintitietojen lisäksi sisältää sellainen riittävä kuvaus laissa tarkoitetusta liiketoimintamallista, joka osoittaa, että liiketoimintamalli on kokonaisuudessaan sellainen, ettei sillä ole lain 2 §:n 1 momentin 15 kohdassa tarkoitettuja raportoitavia myyjiä. Tällöin sen ei tarvitsee suorittaa huolellisuusmenettelyitä, mutta täytyy Verohallinnon kehotuksesta pystyä osoittamaan, ettei sillä ole ollut raportoitavia myyjiä.

Menettely on vapaaehtoinen. Verohallinto antaa vahvistuksen antamisesta erillisen ohjeistuksen vero.fi-sivustolla. Vaihtoehtoisesti alustaoperaattori voi antaa vuosi-ilmoituksella ns. nollailmoituksella tiedon siitä, että ilmoitettavia olennaisia toimia ei ole ollut.

Esimerkki 33

B Oyj on julkisesti noteerattu yhtiö, joka tarjoaa samaan konserniin kuuluville noteeratuille yhtiöille verkkosivut, joiden kautta ne voivat myydä metalliteollisuuden tuotteita asiakkaille. Verkkosivut eivät ole avoimena muille myyjille.

B Oyj on alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuudesta annetun lain mukainen poikkeuksenalainen alustaoperaattori, koska sen alustalla myyjinä on ainoastaan poikkeuksenalaisia myyjiä eli pörssiyhtiöitä. Sen tulee joko vahvistaa vuosittain ennakkoon olevansa poikkeuksenalainen alustaoperaattori tai antaa vuosi-ilmoituksella tieto siitä, että ilmoitettavia olennaisia toimia ei ole ollut.

Vaihtoehtoisesti alustaoperaattori voi vahvistaa olevansa poikkeuksen alainen alustaoperaattori jo ennen raportointikauden alkua, jos se pystyy osoittamaan etukäteen, ettei sillä voi olla yhtään raportoitavaa myyjää. Tällöin sen ei tarvitsee suorittaa huolellisuusmenettelyitä, mutta täytyy Verohallinnon kehotuksesta pystyä osoittamaan, ettei sillä ole ollut raportoitavia myyjiä.

7 Myyjän velvollisuus toimittaa oikeasisältöiset tiedot

Suomeen raportoivilla alustaoperaattoreilla on lakisääteinen velvollisuus tutkia ja tunnistaa alustaa käyttävät myyjät ja kerätä lain mukaiset tiedot myyjistä sekä myyjien suorittamista olennaisista toimista. Tutkiminen ja tunnistaminen tapahtuvat alustaoperaattoreiden hallussa olevien tietojen lisäksi myyjiltä pyydettävien tietojen avulla. Myyjien on annettava tarvittavat tiedot ja varmistettava tietojen oikeellisuus. Lisäksi myyjän on itse ilmoitettava olennaisista toimista saadut veronalaiset tulot verotusta varten. Väärien tietojen antaminen verotusta varten voi johtaa veronkorotukseen ja muihin hallinnollisiin seuraamuksiin. Mikäli virheellinen tieto on annettu veron välttämistarkoituksessa, voi siitä seurata rikosoikeudellinen rangaistus (veropetos).

Silloin kun alustaoperaattorin keräämät ja ilmoittamat tiedot koskevat jotain muuta maata kuin Suomea, Verohallinto lähettää saapuneet tiedot lainsäädännössä määrätyllä tavalla myyjän asuinvaltioon ja/tai niihin kiinteän omaisuuden sijaintivaltioihin, joista myyjällä on kiinteän omaisuuden vuokratuloja. Jos myyjän tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, tiedot lähtevät kansainvälisessä tietojenvaihdossa väärään valtioon tai sisällöltään virheellisinä.

8 Hallinnolliset menettelyt sen tarkistamiseksi, noudattavatko raportoivat alustaoperaattorit tietojen ilmoittamis- ja huolellisuusmenettelyjä

Alustatalouden ilmoitusvelvollisuutta koskevassa virka-apudirektiivissä jäsenvaltiot (Suomessa Verohallinto toimivaltaisena viranomaisena) on velvoitettu valvomaan, että raportoivat alustaoperaattorit noudattavat vaadittuja huolellisuus- ja raportointimenettelyitä. Vastaava valvontavelvoite on myös direktiivin voimaanpanolain 1 §:ssä sekä verohallintolain 2 §:ssä. Käytännössä Verohallinto valvoo Suomeen raportoivien alustaoperaattoreiden tässä ohjeessa mainittujen velvoitteiden noudattamista mm. tarkastuksilla ja valvomalla annettujen vuosi-ilmoitusten sisällöllistä oikeellisuutta vuosittain.

Suomeen raportoivan alustaoperaattorin on annettava Verohallinnon kehotuksesta edellä mainittua lakisääteistä tehtävää varten tarvittavat yksilöidyt lisätiedot (VML 19 §), sekä esitettävä tarkastettavaksi ne asiakirjat (VML 14 §, 23 § ja VMA 3 §), jotka ovat tarpeen raportoivan alustaoperaattorin menettelyjen ja raportoinnin oikeellisuuden tarkastamiseksi. Suomeen raportoivan alustaoperaattorin on annettava tiedot Verohallinnolle salassapitosäännösten ja muiden tietojen saantia koskevien rajoitusten estämättä (VML 22 §).

9 Ilmoitus ja huolellisuusvelvoitteiden laiminlyönti

Velvoitteiden laiminlyönteihin sovelletaan verotusmenettelystä annetun lain 22 a §:n laiminlyöntimaksusäännöstä. Mikäli Suomeen raportoiva alustaoperaattori laiminlyö laissa edellytetyt huolellisuus- ja raportointivelvoitteensa, voidaan alustaoperaattorille määrätä laiminlyöntimaksu.

Ennakkoperintälain 26 §:n 2 momentin mukaan Verohallinto voi poistaa ennakkoperintärekisteristä tai jättää rekisteriin merkitsemättä sen, joka olennaisesti laiminlyö veronmaksun, kirjanpitovelvollisuuden, verotusta koskevan ilmoittamis- tai muistiinpanovelvollisuuden taikka muut velvollisuutensa verotuksessa.


johtava erityisasiantuntija Kalle Hirvonen

ylitarkastaja Elina Väinölä

veroasiantuntija Elina Kajander                  

Sivu on viimeksi päivitetty 26.4.2023