Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Ennakonpidätyksen toimittaminen vertaislainan korosta

Antopäivä
19.10.2020
Diaarinumero
VH/5698/00.01.00/2020
Voimassaolo
- 7.9.2023

Tämä kannanotto on korvattu ohjeella Joukkorahoituksena rahoitusta antavan henkilön verotus, 8.9.2023 Drno VH/6697/00.01.00/2022.

Asian kuvaus

Kuka on velvollinen toimittamaan ennakonpidätyksen koroista ja antamaan niistä ilmoitukset Verohallinnolle, kun yksityishenkilö tarjoaa palvelualustan välityksellä toiselle yksityishenkilölle vakuudetonta lainaa?

Taustaa

Vertaislainatoiminta

Verohallinto on aikaisemmin julkaissut kannanoton Ennakonpidätyksen toimittaminen joukkorahoitetun luoton korosta, jossa on käsitelty ennakonpidätysvelvollisuutta, kun yksityishenkilöt tarjoavat palveluntarjoajan välityksellä luottoa yrityksille. Kyseisessä kannanotossa ei ole käsitelty vertaislainausta, jossa palveluntarjoajat välittävät lainoja yksityishenkilöiden välillä.

Käytännössä vertaislainauksessa luotonantaja eli sijoittaja tarjoaa varojaan sijoitettaviksi rahoitusta tarvitsevien luotonhakijoiden velkakirjamuotoisiin yksittäisiin lainoihin tai niiden määräosiin palveluntarjoajan ylläpitämän sähköisen alustan kautta. Tyypillisesti palveluntarjoaja siirtää lainapääoman luotonhakijalle, jolloin luotonhakijan ja sijoittajien henkilöllisyydet jäävät palvelussa toisilleen tuntemattomiksi. Kun lainan ottanut yksityishenkilö maksaa lainan korkoa ja pääoman takaisin, maksu tapahtuu välittäjänä toimivalle palveluntarjoajalle. Palveluntarjoaja puolestaan välittää maksetun koron sijoittajille heidän sijoitustensa mukaisessa suhteessa.

Vertaislainan välitystä voidaan harjoittaa eri tavoin. Kuluttajaviranomaiset ja tuomioistuimet ovat eräissä tapauksissa katsoneet vertaislainanvälittäjän  kuluttajansuojalaissa tarkoitetuksi luotonantajaksi, kun sen toiminta sopimussuhteessa on vastannut luotonantajan toimintaa. Palveluntarjoaja voi siis tilanteesta riippuen toimia joko luotonvälittäjänä tai luotonantajana. Palveluntarjoajan asema joko luotonvälittäjänä tai luotonantajana vaikuttaa sen velvollisuuksiin toimittaa korosta ennakonpidätys ja antaa oma-aloitteisten verojen veroilmoitus sekä korkojen vuosi-ilmoitus.

Koron ennakonpidätysvelvollisuutta koskeva sääntely

Vertaislainasijoituksesta saatu korko on tuloverolain (1535/1992, TVL) 33 §:n 1 momentin perusteella veronalaista pääomatuloa. Tuloveronalaisten korkotulojen ennakkoperinnästä säädetään ennakkoperintälaissa (1118/1996, EPL) ja ennakkoperintäasetuksessa (1124/1996, EPA). Suorituksen maksaja on velvollinen toimittamaan ennakonpidätyksen, jollei lainsäädännössä toisin säädetä tai 6 §:n nojalla toisin määrätä (EPL 9 §:n 1 momentti). Ennakonpidätys toimitetaan suorituksen yhteydessä tai maksajan merkitessä sitä tilille asianomaisen hyväksi (EPL 11 §:n 1 momentti).

Luonnollinen henkilö tai kuolinpesä (kotitalous) ei ole velvollinen toimittamaan ennakonpidätystä samalle saajalle kalenterivuonna maksetuista suorituksista, jos suoritusten yhteismäärä ei ylitä 1 500 euroa tai jos suoritus ei liity maksajan elinkeino- tai muuhun tulonhankkimistoimintaan (EPL 9 §:n 3 momentti ja EPA 13 §).

Koron välittäjänä toimiva luotto- ja rahoituslaitos, muu ammattimaisen arvopaperikaupan tai arvopaperien välitystoiminnan harjoittaja sekä ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa oleva sivukonttori on velvollinen toimittamaan ennakonpidätyksen välittämästään ennakkoperintälain soveltamisalaan kuuluvasta korosta (EPL 9 §:n 4 momentti). Muilla kuin lainkohdassa tarkoitetuilla tahoilla ei ole ennakonpidätysvelvollisuutta välittämistään koroista.

Pääomatulosta ei toimiteta ennakonpidätystä, jos suorituksen määrä on enintään 20 euroa (EPA 14 §).

Koron ilmoittamisvelvollisuutta koskeva sääntely

Velvollisuudesta antaa oma-aloitteisten verojen veroilmoitus säädetään laissa oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä (768/2016, OVML). Verovelvollisen on annettava kultakin verokaudelta veroa koskevat tiedot Verohallinnon vahvistamalla veroilmoituksella (OVML 16 §). Veroilmoituksella ilmoitettavalla verolla tarkoitetaan muun muassa ennakonpidätystä maksetusta korosta.

Velvollisuudesta antaa tulotietoja koskeva vuosi-ilmoitus säädetään verotusmenettelystä annetussa laissa (1558/1995, VML). VML 15 §:n 1 momentin mukaan jokaisen on toimitettava Verohallinnolle verotusta varten tarpeelliset tiedot maksamistaan tai välittämistään rahanarvoisista suorituksista, niiden oikaisuista, saajista ja suoritusten perusteista. Rahanarvoisella suorituksella tarkoitetaan lainkohdan mukaan muun muassa korkoa.

Tarkemmat määräykset tiedonantovelvollisuudesta ovat Verohallinnon yleisestä tiedonantovelvollisuudesta antamassa päätöksessä. Sen mukaan koron maksajan tai välittäjän on ilmoitettava luonnollisille henkilöille ja kuolinpesille maksamansa ja välittämänsä veronalainen korko (tiedonantovelvollisuuspäätös 7 §:n 1 momentti). Sääntelyä ei ole rajattu koskemaan vain EPL 9 §:n 4 momentin tarkoittamia välittäjiä, vaan ilmoittamisvelvollisuus koskee kaikkia välittäjiä.

Kannanotto

Palveluntarjoaja toimii luotonvälittäjänä

Kun palveluntarjoaja toimii luotonvälittäjänä, velkasuhde muodostuu kahden yksityishenkilön eli luotonottajan ja sijoittajan välille. Koron maksajalla (luotonottajalla) on lähtökohtaisesti velvollisuus toimittaa korosta ennakonpidätys (EPL 9 §:n 1 momentti). Vertaislainatoiminnassa luotonottaja ei kuitenkaan tiedä koron lopullista saajaa eli sijoittajaa, koska osapuolet jäävät toisilleen tuntemattomiksi.

Verohallinnon kannanotossa Ennakonpidätyksen toimittaminen joukkorahoitetun luoton korosta on katsottu, että ennakonpidätyksen toimittamiseen ja Verohallinnolle annettaviin ilmoituksiin liittyvien velvoitteiden täyttymisen kannalta voidaan pitää riittävänä, että ainoastaan joukkorahoitusta välittävä palveluntarjoaja toimittaa ennakonpidätyksen sekä antaa Verohallinnolle oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen ja vuosi-ilmoituksen.

Samalla tavoin voidaan pitää riittävänä, jos vertaislainoja välittävä palveluntarjoaja, jolla on käytettävissään tiedot välittämistään koroista ja niiden saajista, toimittaa ennakonpidätyksen ja antaa Verohallinnolle ilmoitukset. Palveluntarjoajan on siten annettava oma-aloitteisten verojen veroilmoitus, jos se on toimittanut korosta ennakonpidätyksen. Palveluntarjoajalla on lisäksi velvollisuus antaa Verohallinnolle vuosi-ilmoitus välittämistään koroista.

Kotitalouksien ennakonpidätysvelvollisuutta koskevaa rajoitusta voidaan kuitenkin soveltaa myös välittäjänä toimivaan palveluntarjoajaan. Palveluntarjoaja ei siten ole velvollinen toimittamaan ennakonpidätystä, jos kalenterivuoden aikana maksetun koron määrä samalle saajalle ei ylitä 1 500 euroa eikä suoritus liity lainanottajan elinkeino- tai muuhun tulonhankkimistoimintaan (EPA 13 §).

Palveluntarjoaja toimii luotonantajana

Kun palveluntarjoaja toimii luotonantajana, tosiasiallinen velkasuhde muodostuu palveluntarjoajan ja luotonottajan välille. Luotonottaja ei maksa tällöin lainan korkoa toiselle yksityishenkilölle (sijoittajalle) vaan luotonantajana toimivalle palveluntarjoajalle. Palveluntarjoan maksaessa sijoittajalle hänen osuutensa korkotulosta, palveluntarjoajan on ennakkoperintälain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettuna maksajana toimitettava korosta ennakonpidätys.

Palveluntarjoajan on toimitettava ennakonpidätys silloin, kun korko maksetaan sijoittajan asiakasvaratilille tai kun yhtiö sijoittaa sijoittajan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella koron uudelleen (EPL 11 §:n 1 momentti). Ennakonpidätys on toimitettava aina, kun asiakasvaratilille maksettu korko tai uudelleen sijoitettu korko ylittää 20 euroa (EPA 14 §). Myös alle 20 euron korosta voidaan toimittaa ennakonpidätys, jos palveluntarjoaja on tästä sijoittajan kanssa sopinut.

Palveluntarjoajan on lisäksi annettava Verohallinnolle oma-aloitteisten verojen veroilmoitus ennakonpidätyksestä, jos korosta on toimitettu ennakonpidätys sekä annettava vuosi-ilmoitus maksamastaan korosta.

johtava veroasiantuntija Tero Määttä

ylitarkastaja Heli Annala

Sivu on viimeksi päivitetty 19.10.2020