Kuuden kuukauden sääntö ja pakottava syy (koronavirus-epidemia)

Antopäivä
3.2.2020
Diaarinumero
VH/757/00.01.00/2020

Asian kuvaus

Ulkoministeriö on matkustustiedotteessaan kehottanut välttämään kaikkea matkus­tamista Wuhanin kaupunkiin ja sitä ympäröivään Hubein maakuntaan koronavirus-epidemian vuoksi. Useat lentoyhtiöt ovat lisäksi peruneet Kiinaan suuntautuvia lentojaan ja on mahdollista, että lentoliikenne Suomen/Euroopan ja Kiinan välillä lakkaa tilapäisesti kokonaan.

Onko koronavirus-epidemia tuloverolain (1535/1992, TVL) 77 §:ssä tarkoitettu pakot­ta­va syy, jolloin kuuden kuukauden sääntö voi muiden edel­lytysten täyttyessä soveltua huolimatta siitä, että Suomessa oleskelupäivät tämän takia ylittyvät? Mitä alueita tämä koskee?

Jos lennot Suomen/Euroopan ja Kiinan välillä on tilapäisesti peruttu kokonaan eikä työntekijä tämän takia pääse palaamaan Kiinaan Suomessa käyn­tinsä jälkeen, onko kyseessä tässäkin tapauksessa TVL 77 §:ssä tarkoitettu pakot­tava syy?

Taustaa

Ulkomaantyöskentelystä saatava palkka on Suomessa verovapaata, jos tuloverolain ns. kuuden kuukauden säännön edellytykset täyttyvät (TVL 77 §). Säännöksen mukaan ulkomailla tehdystä työstä saatu palkka (ulkomaantyötulo) ei ole veronalaista tuloa, jos verovelvollisen oleskelu ulkomailla johtuu tästä työstä ja kestää yhtäjaksoisesti vähintään kuusi kuukautta (ulkomaantyöskentely). Lisäksi edellytetään, että Suomen ja työskentelyvaltion välillä voimassa olevan verosopimuksen mukaan ensisijainen verotusoikeus palkkaan on työskentelyvaltiolla (tai verosopimusta ei ole), eikä Suomessa oleskella ulkomaantyöskentelyn aikana enempää kuin keskimäärin kuusi päivää täyttä ulkomaantyöskentelykuukautta kohti.

Suomessa oleskelupäivistä säännökseen on kirjattu myös ns. pakottavaa syytä koskeva poikkeus. Sen mukaan ulkomaantyöskentelyn ei katsota keskeytyvän, jos verovelvollisen Suomessa oleskelu aiheutuu pakottavasta, hänestä ja hänen työnantajastaan riippumattomasta, odottamattomasta syystä ja jos verovelvollinen tällaisen Suomessa oleskelun jälkeen palaa työskentelyvaltioon jatkamaan kyseistä ulkomaantyöskentelyä. On myös mahdollista, että ulkomaantyöskentely päättyy ennakoitua aiemmin edellä mainitun pakottavan syyn vuoksi.

Verohallinnon ohjeen Ulkomailla työskentelyn verotus (Drno VH/1007/00.01.00/2019) mukaan pakottavana syynä voidaan pitää muun muassa sairausepidemiaa (luku 4.2.3).

Kannanotto

Jos Ulkoministeriö on matkustustiedotteessaan kehottanut välttämään matkustamista tietylle alueelle sairausepidemian vuoksi, kyseessä on TVL 77 §:n tarkoittama pakottava syy tämän matkustustiedotteen voimassaoloaikana. Pakottavan syyn olemassaolo rajoittuu lähtökohtaisesti niihin alueisiin, joille matkustamista on kehotettu välttämään.

Jos työntekijän Suomessa oleskelupäivät ylittyvät sen vuoksi, että hänen ulkomaantyöskentelypaikkakuntansa sijaitsee Ulkoministeriön matkustustiedotteessa määritellyllä alueella, Suomessa oleskelupäivien ylittymisessä on kyse säännöksen tarkoittamasta pakottavasta syystä. Edellytyksenä kuuden kuukauden säännön soveltumiselle tässä tilanteessa on kuitenkin se, että työskentelyvaltiolla edelleen säilyy verotusoikeus siellä tehdystä työstä saatuun palkkaan. Lisäksi on huomattava, että Suomessa tehtävään työhön kuuden kuukauden verovapaussääntö ei voi soveltua, vaan se koskee ainoastaan ulkomailla tehtävää työtä. Siksi mahdollisesta Suomessa tehdystä työstä saatu palkka on Suomessa veronalaista tuloa lukuun ottamatta enintään muutaman päivän kestäviä ns. raportointipäiviä, jotka voidaan katsoa osaksi ulkomaantyöskentelyä (katso tarkemmin Verohallinnon ohje Ulkomailla työskentelyn verotus luvut 4.2.2 ja 4.4.3).

Työnantajan ja työntekijän tulee tapauskohtaisesti tarkistaa kuuden kuukauden säännön edellytysten soveltuminen tilanteessa, jossa Suomessa oleskelupäivät ylittyvät matkustusrajoitusten vuoksi. Pakottavan syyn voidaan katsoa jatkuvan siihen saakka, kun matkustustiedotteeseen kirjatut rajoitukset poistetaan.

Jos työntekijä joutuu jäämään Suomeen siksi, että lentoliikenne Suomen/Euroopan ja Kiinan välillä on tilapäisesti keskeytetty, Suomessa oleskelupäivien mahdollista ylittymistä pidetään pakottavana syynä siihen saakka, kunnes lentoliikenne Kiinaan alkaa uudelleen. Lentoliikenteen keskeytymistilanteessa pakottava syy voi koskea muitakin alueita kuin matkustustiedotteessa mainittuja paikkakuntia.

johtava veroasiantuntija Tero Määttä

johtava veroasiantuntija Anna-Leena Rautajuuri