Kunnan huoltajalle maksama korvaus koulukyydistä

Antopäivä
11.10.2019
Diaarinumero
VH/2911/00.01.00/2019

Asian kuvaus

Kunnalla on tietyissä laissa säädetyissä tilanteissa velvollisuus maksaa oppilaan huoltajalle avustusta oppilaan koulukyydistä. Avustuksella on tarkoitus kattaa huoltajalle oppilaan kuljettamisesta aiheutuneita kustannuksia. Onko kunnan oppilaan huoltajalle koulukyydistä maksama avustus huoltajan veronalaista ansiotuloa? 

Taustaa

Perusopetuslain 32 §:n 1 momentin mukaan perus- tai lisäopetusta saavalla oppilaalla on tietyin edellytyksin oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Laissa on säädetty myös esiopetusta saavan oppilaan oikeudesta maksuttomaan kuljetukseen.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus. Opetuksen järjestäjällä (yleensä kunta) on oikeus valita, järjestääkö se oppilaalle maksuttoman kuljetuksen vai myöntääkö se oppilaan kuljettamista ja saattamista varten avustusta.

Maksuttoman koulukuljetuksen perusteista ja avustuksen määrästä päätetään kunnittain. Lähtökohtaisesti avustus maksetaan oppilaan huoltajalle.

Tuloverolain (TVL) 29 §:n mukaan veronalaista tuloa ovat verovelvollisen rahana tai rahanarvoisena etuutena saamat tulot. Veronalaista ansiotuloa on muun ohessa työsuhteen perusteella saatu palkka ja siihen rinnastettava tulo, eläke sekä tällaisen tulon sijaan saatu etuus tai korvaus (TVL 61 §).

Kannanotto

Kunnan maksaman avustuksen tarkoituksena on korvata huoltajalle oppilaan kuljettamisesta aiheutuneet kustannukset. Riittävän avustuksen määrää ei ole säädetty laissa. Avustuksen määrä ja perusteet vaihtelevat kunnittain. Käytännössä avustuksella kunta korvaa oppilaan huoltajalle kunnalle lain mukaan kuuluvia kustannuksia.

Jos avustuksen määrä ei ylitä kuljettamisesta aiheutuneita todellisia kustannuksia, kyse ei ole TVL 29 §:ssä tarkoitetusta veronalaisesta tulosta, vaan avustus on huoltajalle verovapaa. Koska todellisia kustannuksia on yleensä vaikea selvittää, verovapaana voidaan pitää kunnan päättämän korvauksen määrää. Huoltajalle aiheutuneet kustannukset oppilaan kuljettamisesta eivät ole vähennyskelpoisia hänen verotuksessaan.

Kuljettamisesta aiheutuneet kustannukset ja kunnan maksama avustus eivät vaikuta huoltajan asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten vähentämiseen.

johtava veroasiantuntija Tero Määttä

ylitarkastaja Minna Palomäki