Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Vapaaehtoisesti eläkevakuutetulle henkilölle maksetun palkkion sosiaaliturva- ja sairausvakuutusmaksuvelvollisuus

Diaarinumero
A57/200/2013
Voimassaolo
- 31.12.2019

Asian kuvaus

Onko henkilölle maksetusta luento- ja esitelmäpalkkiosta, kokouspalkkiosta sekä hallintoelimen jäsenyydestä maksetusta palkkio maksettava työnantajan sosiaaliturvamaksu silloin, kun suorituksen perusteella on maksettu eläkevakuutusmaksu, vaikka sen maksaminen ei olisi ollut sovellettavan eläkelain mukaan pakollista? Onko edellä kuvatussa tilanteessa maksettava sairausvakuutuksen päivärahamaksu?

Taustaa

Työnantajan sosiaaliturvamaksusta annettu laki

Työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 4 §:n 1 momentin mukaan työnantaja suorittaa työnantajan sosiaaliturvamaksun työntekijöille maksettavien palkkojen yhteismäärän perusteella. Kyseisen lainkohdan 2 momentin 1 kohdan mukaan palkalla tarkoitetaan muun ohessa ennakkoperintälain 13 §:ssä tarkoitettua ennakonpidätyksen alaista palkkaa. Lainkohdan 3 momentin mukaan palkkana ei kuitenkaan pidetä sairausvakuutuslain 11 luvun 2 §:n 4 momentissa mainittuja eriä.

Sairausvakuutuslaki

Sairausvakuutuslain 18 luvun 15 §:n 2 momentin mukaan sairausvakuutuksen päivärahamaksun perusteena olevaa palkkatuloa on 11 luvun 2 §:n 3–5 momentin mukainen palkka. Sairausvakuutuslain 11 luvun 2 §:n 3 momentin mukaan palkkana pidetään muun ohessa ennakkoperintälain 13 §:ssä tarkoitettua palkkaa.

Sairausvakuutuslain 11 luvun 2 §:n 4 momentin 8 kohdan mukaan palkkana ei pidetä työ- tai virkasuhteeseen perustumattomia luento- ja esitelmäpalkkioita, kokouspalkkioita ja hallintoelimen jäsenyydestä saatuja palkkioita, jos palkkion perusteella ei henkilöön sovellettavien työeläkelakien mukaan tarvitse maksaa työntekijän eläkemaksua.

Lain sanamuodon perusteella kokouspalkkion maksajaan työ- tai virkasuhteessa olevalle henkilölle maksetun kokouspalkkion perusteella on aina suoritettava työnantajan sosiaaliturvamaksu ja päivärahamaksu. Sillä seikalla, onko kokouspalkkiosta maksettava eläkevakuutusmaksu, ei ole tässä tilanteessa merkitystä. Jos kokouspalkkion saaja ei ole työ- tai virkasuhteessa maksajaan, määräytyy maksujen suorittamisvelvollisuus sen mukaan, onko palkkiosta maksettava sen saajaan sovellettavan eläkelain mukaan eläkevakuutusmaksu.

Sairausvakuutuslain esityöt

Sairausvakuutuslain esitöissä on todettu muun muassa seuraavasti: ”[t]yö- tai virkasuhteeseen perustumattomia kokouspalkkioita, luento- ja esitelmäpalkkioita sekä hallintoelimen jäsenyydestä saatuja palkkioita ei pidettäisi sairausvakuutuslaissa palkkana, jos niiden perusteella ei työeläkejärjestelmän säännösten mukaan tarvitse maksaa työntekijän työeläkemaksua” (ks. HE 76/2007, s. 1).

Lain esitöissä todettiin myös seuraavasti: ”kaikki työ- tai virkasuhteeseen perustumattomat luento-, esitelmä-, kokous ja hallintoelinten jäsenyydestä saadut palkkiot jäisivät palkkakäsitteen ulkopuolelle silloin, kun niistä ei tarvitse maksaa henkilöön sovellettavien työeläkesäännösten mukaan työeläkemaksua (HE 76/2007, s. 7)”.

Lain esitöissä lausuttiin lisäksi seuraavasti: ”työ- tai virkasuhteeseen perustumattomien palkkioiden osalta päivärahan, päivärahamaksun tai työnantajan sosiaaliturvamaksun peruste vaihtelisi sen mukaan, tarvitseeko näistä palkkiosta maksaa työeläkemaksua. Maksuvelvollisuus ratkeaa henkilöön kussakin tilanteessa sovellettavan työeläkejärjestelmän säännösten perusteella” (HE 76/2007, s. 7 ja 8).

Lain esityöt tukevat edellä esitettyä lain sanamuotoon perustuvaa tulkintaa. Niistä ilmenee myös se, että työ- ja virkasuhteeseen perustumattomien palkkioiden osalta ratkaisevaa on nimenomaan se, onko eläkevakuutusmaksu lain mukaan suoritettava. Sillä seikalla, onko maksua kyseissä tapauksessa tosiasiallisesti maksettu, ei ole merkitystä.

Henkilöverotuksen käsikirja

Henkilöverotuksen käsikirjassa on otettu kantaa tilanteisiin, joissa työnantaja maksaa eläkevakuutusmaksun vapaaehtoisesti. Käsikirjan mukaan ”Työ- tai virkasuhteeseen perustumattomia luento- ja esitelmäpalkkioita, kokouspalkkioita ja hallintoelimen jäsenyydestä saatuja palkkioita koskevassa kohdassa mainitulla työntekijän eläkemaksulla tarkoitetaan vain pakollisen eläkevakuutuksen maksuja. Siten edellä lueteltujen eläkevakuutusmaksuvelvollisuuteen liitettyjen suoritusten osalta päivärahamaksua ei peritä palkkioista, joista työntekijän eläkemaksu maksetaan vapaaehtoisen eläkevakuutuksen perusteella” (VH 43.2012, s. 754 ja 755).

Asian arviointi ja johtopäätökset

Lain sanamuodon perusteella työnantajan sosiaaliturvamaksu ja päivärahamaksu on maksettava työsuhteeseen perustumattomista palkkiosta vain silloin, kun palkkion saajaan sovellettava eläkelaki nimenomaisesti edellyttää maksun maksamista. Vastaava kanta ilmenee myös lain esitöistä.

Suorituksen perusteella ei siten tarvitse maksaa työnantajan sosiaaliturvamaksua ja päivärahamaksua silloin, kun eläkevakuutusmaksun suorittaminen on eläkelain mukaan vapaaehtoista. Päivärahamaksun osalta kyseinen kanta on todettu myös Henkilöverotuksen käsikirjassa.

Päätös

Työsuhteessa saatu luento- ja esitelmäpalkkio, kokouspalkkio sekä hallintoelimen jäsenyydestä saatu palkkio

Luento- ja esitelmäpalkkiosta, kokouspalkkiosta sekä hallintoelimen jäsenyydestä maksetusta palkkiosta on edellä mainitun perusteella aina maksettava työnantajan sosiaaliturvamaksu ja päivärahamaksu, jos palkkion saaja on työsuhteessa palkkion maksajaan. Sillä seikalla, onko palkkiosta maksettava sen saajaan sovellettavan työeläkelain perusteella eläkevakuutusmaksua, ei ole tässä tilanteessa merkitystä.

Muutoin kuin työsuhteessa saatu luento- ja esitelmäpalkkio, kokouspalkkio sekä hallintoelimen jäsenyydestä saatu palkkio

Luento- ja esitelmäpalkkiosta, kokouspalkkiosta sekä hallintoelimen jäsenyydestä maksetusta palkkiosta ei tarvitse maksaa työnantajan sosiaaliturvamaksua ja päivärahamaksua, jos palkkion saaja ei ole työsuhteessa palkkion maksajaan eikä palkkiosta ole sovellettavan työeläkelain perusteella pakko maksaa eläkevakuutusmaksua. Työnantajan sosiaaliturvamaksua ja päivärahamaksua ei tarvitse tässä tilanteessa suorittaa, vaikka työnantaja olisi vapaaehtoisesti maksanut eläkevakuutusmaksun.

Luottamustoimesta saatu korvaus

Luottamustoimesta saatu korvaus on ennakkoperintälain 13 §:n 1 momentin 2 kohdan nojalla palkkaa myös silloin, kun korvauksen saaja ei ole työ- tai virkasuhteessa sen maksajaan. Ennakkoperintälain 13 §:ssä tarkoitettu palkka on perusteena työnantajan sosiaaliturvamaksulle ja päivärahamaksulle (SVL 11:2.3). Siten luottamustoimesta maksettavista korvauksista on pääsääntöisesti maksettava työnantajan sosiaaliturvamaksu ja päivärahamaksu myös silloin, kun korvauksen saaja ei ole työsuhteessa korvauksen maksajaan.

Sairausvakuutuslain 11 luvun 2 §:n 4 momentin 8 kohdan säännökset vapauttavat maksujen suorittamisvelvollisuudesta silloin, kun luottamustoimesta maksettu korvaus on luonteeltaan kokouspalkkiota eikä työeläkelaki edellytä eläkevakuutusmaksun maksamista.

Luottamustoimesta maksettavasta kokouspalkkiosta on siten maksettava työnantajan sosiaaliturvamaksu ja päivärahamaksu, jos palkkion saaja on työsuhteessa kokouspalkkion maksajaan. Jos luottamushenkilö ei ole työsuhteessa kokouspalkkion maksajaan, mutta sovellettava eläkelaki edellyttää eläkevakuutusmaksun maksamista, kokouspalkkion perusteella on niin ikään maksettava työnantajan sosiaaliturvamaksu ja päivärahamaksu. Muussa tapauksessa maksuja ei tarvitse maksaa.

Esimerkiksi kunnan tai kuntayhtymän luottamushenkilön saamasta kokouspalkkiosta on maksettava työnantajan sosiaaliturvamaksua ja päivärahamaksu, jos palkkion saaja on työ- tai virkasuhteessa kuntaan. Jos palkkion saaja ei ole työsuhteessa kuntaan, maksujen suorittamisvelvollisuus ratkeaa sen perusteella, onko kokouspalkkiosta maksettava KuEL-maksu.

Pormestari ei ole työ- tai virkasuhteessa kuntaan. Pormestarin tehtävä on luottamustoimi, joten pormestarin toimesta maksettu korvaus on ennakkoperintälain 13 §:n 1 momentin 2 kohdan nojalla palkkaa. Tämän vuoksi pormestarin toimesta maksetusta korvauksesta on lähtökohtaisesti maksettava työnantajan sosiaaliturvamaksu ja päivärahamaksu. Pormestarille maksetusta kokouspalkkiosta maksut on kuitenkin maksettava vain silloin, jos pormestariin sovellettava eläkelaki edellyttää eläkevakuutusmaksun maksamista. Jos eläkelaki ei edellytä eläkevakuutusmaksun maksamista, työnantajan sosiaaliturvamaksua ja päivärahamaksua ei tarvitse maksaa.

Vapaaehtoisesti tai erehdyksessä maksettu eläkevakuutusmaksu

Työnantaja saattaa ottaa työntekijälle vapaaehtoisen eläkevakuutuksen tai työntekijän eläkelain 8 §:ssä tarkoitetun vapaaehtoisen vakuutuksen. Työnantaja saattaa myös muutoin tarkoituksella tai epähuomiossa maksaa lakisääteisen eläkevakuutuksen maksun, vaikka työnantajalla ei olisi siihen velvollisuutta. Tällaisissa tilanteissa työnantajan sosiaaliturvamaksua ja päivärahamaksua ei tarvitse maksaa.

Johtava veroasiantuntija Tero Määttä

Ylitarkastaja Janne MyllymäkiSivu on viimeksi päivitetty 21.10.2013