Sairausvakuutuksen päivärahamaksu ja työnantajan sairausvakuutusmaksu hyvinvointialueen palvelukseen siirtyvän luottamushenkilön kokouspalkkiosta

Antopäivä
25.3.2022
Diaarinumero
VH/1673/00.01.00/2022

Asian kuvaus

Tässä kannanotossa kerrotaan, onko hyvinvointialueen palvelukseen (työ- tai virkasuhteeseen) siirtyvän luottamushenkilön saamasta kokouspalkkiosta maksettava sairausvakuutuksen päivärahamaksu ja työnantajan sairausvakuutusmaksu seuraavissa tilanteissa: 

  1. Hyvinvointialueeseen kuuluvaan kuntaan, kaupunkiin tai kuntayhtymään (jäljempänä kunta) palvelussuhteessa oleva henkilö on hyvinvointialueen luottamustoimessa.
  2. Hyvinvointialueen luottamustoimessa oleva henkilö siirtyy kunnan palveluksesta hyvinvointialueen palvelukseen.
  3. Hyvinvointialueen palvelukseen siirtyneellä henkilöllä on luottamustoimi hyvinvointialueeseen kuluvassa kunnassa.

Taustaa

Hyvinvointialueet on perustettu 1.7.2021 voimaan tulleella sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen toimeen- ja voimaanpanoa koskevalla lailla. Uudistuksen myötä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen lakisääteinen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille. Tästä johtuen myös kuhunkin hyvinvointialueeseen kuuluvien kuntien palveluksessa näissä tehtävissä toimiva henkilöstö siirtyy tehtäviensä mukana hyvinvointialueen palvelukseen. Henkilöstön siirto tapahtuu liikkeenluovutuksena 1.1.2023.

Hyvinvointialueiden aluevaltuustot aloittivat toimintansa 1.3.2022. Moni uusi aluevaltuutettu on kunnan palveluksessa ja siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen liikkeenluovutuksella 1.1.2023. Uusina aluevaltuutettuina on esimerkiksi kunnallisia terveyskeskuslääkäreitä ja sosiaalityöntekijöitä. Uusilla valtuutetuilla on usein myös kunnallisia luottamustoimia. Esimerkiksi kunnan palveluksessa oleva sosiaalityöntekijä toimii luottamushenkilönä saman kunnan sivistyslautakunnassa sekä valtuutettuna uudessa aluevaltuustossa. Hän siirtyy uuden hyvinvointialueen palvelukseen 1.1.2023, mutta aikavälillä 1.3. – 31.12.2022 hän on kunnan palveluksessa.

Lainsäädäntö ja Verohallinnon ohjeet

Sairausvakuutuksen päivärahamaksu määrätään sairausvakuutuslain (1224/2004, SVL) 18 luvun 15 §:n mukaan vakuutetun veronalaisen palkkatulon ja yrittäjätulon perusteella. Sairausvakuutuksen päivärahamaksun perusteena olevaa palkkatuloa on SVL:n 11 luvun 3 §:n 2–5 momentin mukainen palkka.

Työnantajan sairausvakuutusmaksusta annetun lain (771/2016) 5 §:n 1 momentin mukaan työnantaja maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksun työntekijöille maksettavien palkkojen yhteismäärän perusteella. Mainitun lainkohdan 3 momentin mukaan palkkana ei kuitenkaan pidetä SVL:n 11 luvun 3 §:n 3 momentissa mainittuja eriä.

SVL:n 11 luvun 3 §:n 3 momentin 8 kohdan mukaan, palkkana ei pidetä työ- tai virkasuhteeseen perustumattomia luento- ja esitelmäpalkkioita, kokouspalkkioita ja hallintoelimen jäsenyydestä saatuja palkkioita, jos palkkion perusteella ei henkilöön sovellettavien työeläkelakien mukaan tarvitse maksaa työntekijän eläkemaksua.

Verohallinnon ohjeen Työnantajan ja vakuutetun sairausvakuutusmaksu mukaan palkkion maksajaan työ- tai virkasuhteessa olevalle henkilölle maksetun luento-, esitelmä- ja kokouspalkkion perusteella on aina suoritettava päivärahamaksu. Tällöin merkitystä ei ole sillä, onko palkkiosta maksettava eläkevakuutusmaksu.

Kannanotto

Luottamushenkilön saamasta kokouspalkkiosta on maksettava sairausvakuutuksen päivärahamaksu ja työnantajan sairausvakuutusmaksu, jos luottamushenkilö on kokouspalkkion maksajan palveluksessa joko työ- tai virkasuhteessa. Muussa tapauksessa luottamushenkilön saamasta kokouspalkkiosta ei ole maksettava näitä maksuja.

  1. Hyvinvointialueeseen kuuluvan kunnan palveluksessa oleva henkilö toimii hyvinvointialueen luottamustoimessa: Luottamushenkilön saamasta kokouspalkkiosta ei ole maksettava sairausvakuutuksen päivärahamaksua eikä työnantajan sairausvakuutusmaksua.
  2. Hyvinvointialueen luottamustoimessa oleva henkilö siirtyy kunnan palveluksesta hyvinvointialueen palvelukseen: Luottamushenkilön saamasta kokouspalkkiosta on maksettava sairausvakuutuksen päivärahamaksu ja työnantajan sairausvakuutusmaksu.
  3. Hyvinvointialueen palvelukseen siirtyneellä henkilöllä on luottamustoimi hyvinvointialueeseen kuluvassa kunnassa: Luottamushenkilön saamasta kokouspalkkiosta ei ole maksettava sairausvakuutuksen päivärahamaksua eikä työnantajan sairausvakuutusmaksua.

 

johtava veroasiantuntija Tero Määttä

ylitarkastaja Carola Bäckström

 

Sivu on viimeksi päivitetty 25.3.2022