Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

KVL:2024/9

Antopäivä
19.3.2024
Diaarinumero
VH/242/02.05.04/2024
Arvonlisävero, Kiinteään omaisuuteen liittyvä palvelu, Talousvyöhyke, Arvonlisäverolain soveltamisala, Myyntimaa

A Oy on suunnitellut Pohjanlahdella Suomen talousvyöhykkeellä toteutettavaa tuulipuistohanketta. Hakija osti tuulipuistohanketta varten palveluja ulkomaiselta palveluntarjoajalta, jolla ei ole kiinteää toimipaikkaa Suomessa. Palveluissa oli kyse tuulipuistoalueeseen kohdistuvasta tutkimus- ja analyysityöstä. Kyse oli muun muassa sen selvittämisestä, millaisia vaikutuksia tuulipuiston rakentamisella olisi merenpohjan sedimentteihin sekä geologisten olosuhteiden ja uhkien selvittämisestä.

A Oy:n ostamien tutkimus- ja analyysipalvelujen kohteena oli kiinteä omaisuus. Palveluja oli siten pidettävä täytäntöönpanoasetuksen 31 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna kiinteään omaisuuteen liittyvänä palveluna. Palvelujen myyntimaa määräytyi AVL 67 §:n mukaisesti kiinteistön sijaintipaikan perusteella.

Keskusverolautakunta katsoi, että edellä kuvatussa Suomen talousvyöhykkeellä harjoitetussa toiminnassa oli kyse sellaisesta toiminnasta, jonka on katsottava kuuluvan rantavaltio Suomen täysivaltaisuuden piiriin. Näissä olosuhteissa harjoitetun toiminnan oli myös katsottava kuuluvan Suomen arvonlisäverolain soveltamisalaan. Talousvyöhykkeellä sijaitsevan tuulipuistoalueen oli katsottava sijaitsevan Suomessa. A Oy:n oli suoritettava arvonlisävero AVL 9 §:n perusteella ennakkoratkaisussa tarkoitettujen palvelujen ostosta.

Ennakkoratkaisu ajalle 19.3.2024-31.12.2025

Arvonlisäverolaki 1 § 1 momentti 1 kohta, 1 a § 1 momentti, 9 § 1 momentti, 28 §, 65 §, 67§, 190 a §
Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 282/2011 13 b artikla, 31 a artikla 1 kohta, 31 a artikla 2 kohta f alakohta
Arvonlisäverodirektiivi 2006/112/EY 5 artikla 1 ja 2 kohta, 47 artikla
Yhdistyneiden kansakuntien meriyleisoikeussopimus 55 artikla, 56 artikla 1 kohta, 58 artikla 1 kohta, 60 artikla
EUT asiassa C-111/05, Aktiebolaget NN

(Ei lainvoimainen)

Valitettu 

Sivu on viimeksi päivitetty 31.5.2024