KVL:2021/13

Antopäivä
28.4.2021
Diaarinumero
VH/826/02.05.04/2021
Arvonlisävero, Vastikkeellinen palvelu

Kirkon henkilöstö suoritti keskitetysti hallintotehtäviä alueellisille seurakunnille. Keskitettyjä hallintotehtäviä olivat taloushallintopalvelut ja viestintä- ja tiedotuspalvelut. Hallintotehtävien suorittamisesta ei veloitettu seurakunnilta erillistä maksua, vaan kustannukset katettiin valtion avustusten lisäksi seurakunnilta perittävillä keskusrahastomaksuilla, joilla katettiin muitakin menoja. Keskusrahastomaksusta säädetään lailla ja sen suuruus määräytyy kirkolliskokouksen vahvistamana osuutena seurakunnan maksuunpanemasta kirkollisverosta sekä kirkolliskokouksen vahvistamana osuutena tuloverolain (1535/1992) mukaisesta pääomatulosta.

Kun keskusrahastomaksu ei määräytynyt suoritettavien palvelujen määrän tai laadun perusteella eikä keskusrahastomaksun suorittaminen riippunut ylipäätään siitä, oliko palveluja suoritettu tai kuinka paljon niitä oli kullekin seurakunnalle suoritettu, ei keskusrahastomaksun ja hallintotehtävien suorittamista koskevan palvelun välillä ollut suoraa yhteyttä. Hallintotehtävien suorittamista seurakunnille ei siten voitu pitää "vastikkeellisena" palvelun suorituksena. Kyse oli arvonlisäveron soveltamisalan ulkopuolelle jäävästä toiminnasta. Kirkon ei tullut suorittaa arvonlisäveroa hallintopalvelujen keskitetystä tuottamisesta alueellisille seurakunnille.

Ennakkoratkaisu ajalle 28.4.2021-31.12.2022.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 momentti 1 kohta ja 18 § 2 momentti
Arvonlisäverodirektiivi (2006/112/EY) 2 artikla 1 kohta a alakohta, 9 artikla
EUT asiassa C-94/19 (San Domenico Vetraria SpA)

(Ei lainvoim.)

Päätös julkaistaan vain lyhennelmänä.