KVL:2020/45

Antopäivä
18.12.2020
Diaarinumero
VH/3649/02.05.04/2020
Arvonlisävero, Komissiokauppa, Sähköverkkopalvelu

Asiassa oli kyse tilanteesta, jossa sähkönmyyjänä toimivan hakijan lasku sisälsi sähkön lisäksi myös jakeluverkonhaltijan sähköverkkopalvelun osuuden. Sähköverkkopalvelun laskutuksesta ja perinnästä vastasi yksin hakija. Hakija vastasi yksin myös luottotappioista, jotka olivat seurausta loppuasiakkaan maksukyvyttömyydestä.

Ennakkoratkaisuhakemuksen ja esitetyn hakijan ja jakeluverkonhaltijan välisen sopimuksen ehtojen perusteella jakeluverkonhaltijan ja loppuasiakkaan välillä oli sähköverkkopalvelua koskeva oikeussuhde ja sähköverkkopalvelua koskeneen edelleenveloituksen edellytyksenä oli loppuasiakkaan antama kirjallinen suostumus. Lisäksi esitetyllä esimerkkilaskulla ilmoitettiin sähkönsiirtoa koskeneessa kohdassa erittelytietoina muun ohella jakeluverkonhaltijan nimi ja sopimuksen ehtojen mukaan jakeluverkonhaltija maksoi mahdolliset vakiokorvaukset edelleenveloituksen voimassaollessa suoraan asiakkaalle asiakkaan niin vaatiessa. Nämä seikat puolsivat tulkintaa, jonka mukaan kyse olisi ollut tilanteesta, jossa hakija veloitti sähkönsiirron osuuden jakeluverkonhaltijan puolesta ja nimissä eikä kyse siten olisi ollut komissiokaupan muodossa tapahtuneesta myynnistä. Asian arvioinnissa oli kuitenkin otettava huomioon asian olosuhteet kokonaisuudessaan.

Kun otettiin huomioon kaikki asiassa esitetyt seikat sekä sähkömarkkinalainsäädännöstä johtuneet sähköverkkopalvelun myyntiä koskeneet velvoitteet, hakijan oli ennakkoratkaisuhakemuksessa esitetyissä olosuhteissa katsottava myyvän jakeluverkonhaltijan suorittaman sähköverkkopalvelun komissiokaupan muodossa omissa nimissään jakeluverkonhaltijan lukuun. Näin ollen hakijaa oli arvonlisäverotuksessa pidettävä jakeluverkonhaltijan suorittaman sähköverkkopalvelun myyjänä ja siten arvonlisäverolain 2 §:n 1 momentin mukaisena verovelvollisena.

Hakijalla oli näissä olosuhteissa oikeus vähentää veron perusteesta verollisena ilmoitettua sähköverkkopalvelun myyntiä koskenut luottotappio arvonlisäverolain 78 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaisesti.


Ennakkoratkaisu ajalle 18.12.2020-31.12.2021.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 mom 1 kohta, 2 § 1 mom, 18 § 2 mom, 19 § 1 mom ja 78 § 1 mom 3 kohta
Arvonlisäverodirektiivi 2006/112/EY 2 artiklan 1 kohdan c alakohta, 24 artiklan 1 kohta, 28 artikla ja 90 artikla 1 kohta
Sähkömarkkinalaki 3 § 10 kohta, 57 § 1 mom, 69 § 1 mom ja 88 § 1 mom
Energiaviraston määräys sähkön myyntiä ja sähkön jakelua koskevien laskujen erittelystä 4 §

Lainvoimainen