KVL:2020/46

Antopäivä
18.12.2020
Diaarinumero
VH/6989/02.05.04/2020
Arvonlisäverotus, Vähennysoikeus, Valmisteleva toiminta, Tytäryhtiön osakkeiden hankintaan liittyvät kulut

Ky:n aikomuksena oli perustaa osakeyhtiö Yhtiö A, joka puolestaan perustaa osakeyhtiön Yhtiö B. Yhtiö A tulee olemaan Yhtiö B:n ainut osakkeenomistaja. Yhtiö B:n aikomuksena oli hankkia omistukseensa liiketoimintaa harjoittavan Yhtiö C:n kaikki osakkeet. Ky hakee ennakkoratkaisua perustettavan Yhtiö B:n lukuun. Asiassa oli kysymys siitä, oliko Yhtiö B:llä oikeus vähentää liiketoimintaa harjoittavan Yhtiö C:n osakkeiden hankintaa varten ostettuihin asiantuntijapalveluihin sisältynyt arvonlisävero.

Perustettavan Yhtiö B:n tarkoitus oli aloittaa konsernin liiketoiminnan johtamiseen liittyvien hallinnointipalveluiden myynti tytäryhtiölleen Yhtiö C:lle välittömästi osakkeiden hankinnan jälkeen ja suorittaa palvelujen myynnistä arvonlisäveroa. Perustettavan Yhtiö B:n tarkoitus oli myydä tytäryhtiöilleen hallinnointipalveluja jatkuvaluonteisesti, joten se oli niiden myynnistä arvonlisäverolaissa ja arvonlisäverodirektiivissä 2006/112/EY tarkoitettu verovelvollinen. Tytäryhtiön osuuksien hankinnasta aiheutuvien kulujen oli katsottava olevan osa Yhtiö B:n yleiskustannuksia, sillä kuluilla oli suora ja välitön yhteys Yhtiö B:n liiketoimintaan. Arvonlisäverolain 102 §:n 1 momentin ja 117 §:n mukaan näistä palveluista aiheutuvat kustannukset olivat vähennyskelpoisia siltä osin kuin ne oli hankittu vähennykseen oikeuttavaan käyttöön. Kun Yhtiö B:n ei ollut tarkoitus harjoittaa vähennykseen oikeuttamatonta toimintaa, Yhtiö B:llä oli oikeus vähentää asiantuntijapalveluiden ostohintaan sisältyvä arvonlisävero.

EUT:n mukaan valmistelevaa toimintaa oli jo pidettävä taloudelliseen toimintaan kuuluvana toimintana. Keskusverolautakuntaa katsoi, ettei sillä seikalla, oliko asiantuntijapalveluiden toimeksiantosopimukset solminut Yhtiö B vai oliko ne solmittu Yhtiö B:n lukuun ennen kaupparekisterimerkintää, tai sillä, että osa palveluista oli suoritettu ennen Yhtiö B:n rekisteröitymistä arvonlisäverovelvolliseksi, kun palvelut laskutettiin Yhtiö B:ltä vasta arvonlisäverorekisteröinnin jälkeen, ollut vähennysoikeuden kannalta merkitystä. Merkitystä ei myöskään ollut sillä, tuottiko Yhtiö B tytäryhtiölle suoritettavat hallintopalvelut omalla henkilökunnalla vai hankkiko se nämä hallintopalvelut ulkopuolisilta alihankintana.

Ennakkoratkaisu ajalle 18.12.2020 - 31.12.2022.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 momentti 1 kohta, 2 § 1 momentti, 18 § 2 momentti, 102 § 1 momentti 1 kohta ja 2 momentti sekä 117 §

Arvonlisäverodirektiivi 2006/112/EY 2 artikla 1 kohta a ja c alakohta, 9 artikla 1 kohta, 168 artikla a alakohta sekä 173 artikla 1 kohta ensimmäinen ja toinen alakohta

Unionin tuomioistuimen tuomiot
C-108/14 ja C-109/14 Beteiligungsgesellschaft Larentia + Minerva mbH & Co. KG ja Marenave Schiffahrts AG
C-320/17 Marle Participations SARL
C-42/19 Sonaecom SGPS SA

Lainvoimainen