KVL:2020/42

Antopäivä
14.12.2020
Diaarinumero
VH/6700/02.05.04/2020
Elinkeinotulon verotus, Pääomansijoitus, Pääomanpalautus, Kymmenen vuoden määräaika

Hakemuksen mukaan A Ky omisti Kiinteistöosakeyhtiö B:n koko osakekannan. A Ky:öön elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 a §:ssä tarkoitetulla tavalla sulautunut C Ky oli tehnyt pääomasijoituksia Kiinteistöosakeyhtiö B:n rakennusrahastoon vuosina 2009–2014, eikä Kiinteistöosakeyhtiö B ollut aiemmin jakanut varoja kyseisestä rahastosta. Asiassa oli ratkaistavana, että voidaanko hakemuksessa kuvattuun varojenjakoon soveltaa A Ky:n verotuksessa kaikilta osin elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 c §:n säännöksiä, kun varojenjaosta oli hakemusasiakirjojen mukaan tarkoitus päättää 1.6.2021 siten, että jaettavat varat olivat nostettavissa välittömästi. Tämän jälkeen Kiinteistöosakeyhtiö B:n ja A Ky:n oli tarkoitus tehdä 2.6.2021 sopimus varojenjakovelan jäämisestä pitkäaikaiseksi velaksi tai sopimus varojenjakovelan kuittaamisesta kokonaan tai osittain vastakkaista saamista vastaan.

Keskusverolautakunta totesi, että elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 c §:ssä säädetty verokohtelu koskee varojenjaon saajan verotusta, ja pykälän 1 momentin 2 kohdassa säädetään myös säännöksen soveltamiseen liittyvä näyttövelvollisuus verovelvolliselle. Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 c §:n sanamuodon sekä lain esitöiden voidaan katsoa ilmentävän periaatetta, jonka mukaan verovelvolliselle voidaan palauttaa tämän yhtiöön tekemä sijoitus pykälässä säädetyin edellytyksin siten, että varojenjaon verokohtelu määräytyy luovutusvoittoja koskevien säännösten mukaisesti. Tämän perusteella keskusverolautakunta katsoi, että hakemuksessa kuvattuun varojenjakoon oli sovellettava elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 c §:n säännöksiä siltä osin kuin se varojenjaosta päätettäessä vastasi määrältään enintään elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 c §:n 1 momentin 1 kohdassa säädetyn kymmenen vuoden määräajan aikana tehtyjä sijoituksia, mikäli A Ky esitti pykälän 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun selvityksen.Ennakkoratkaisu verovuosille 2021 ja 2022.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 6 c §

(Ei lainvoim.)

Valitettu