KVL:2020/38

Antopäivä
19.11.2020
Diaarinumero
VH/2785/02.05.04/2020
Henkilökohtaisen tulon verotus, Omaisuuden hankintameno, Perintöverotusarvo, Verosopimus

Hakemuksen mukaan hakija oli saanut testamentilla yhdysvaltalaisten pörssiyhtiöiden osakkeita. Hakija oli tehnyt perintöosuudestaan Verohallinnolle perintöveroilmoituksen, jossa hakija oli ilmoittanut kyseisen omaisuuden arvoksi 683 827,21 euroa. Verohallinnon perintöveropäätöksessä hakijan saaman perintöosuuden käyväksi arvoksi oli katsottu 0,00 euroa. Päätöksen perustelujen mukaan Yhdysvalloissa sijainneesta perittävästä varallisuudesta ei tullut Suomessa perintöveroa maksettavaksi, koska perinnönjättäjä oli kuolinhetkellään Yhdysvaltojen kansalainen tai hänellä oli kotipaikka Yhdysvalloissa.

Keskusverolautakunta totesi, että asiassa oli ratkaistavana hakijan testamentin nojalla saamien osakkeiden hankintameno hakijan tuloverotuksessa tilanteessa, jossa hakija myi kyseiset osakkeet. Hakemuksessa esitetyn perusteella kyseessä olleet yhdysvaltalaisten yhtiöiden julkisesti noteeratut osakkeet olivat sinänsä olleet Suomen sisäisen lainsäädännön nojalla perintöverotuksen piirissä, mutta toimitetussa perintöverotuksessa omaisuudelle ei ollut vahvistettu perintöverotusarvoa Suomen ja Yhdysvaltojen välisen verosopimuksen IV artiklan 2 kohdan b alakohdan nojalla. Hakemuksen mukaan Yhdysvalloissa omaisuuden perintöverotusarvo oli jäänyt liittovaltiotasolla verotettavan omaisuuden alarajan alapuolelle eikä perintöveroilmoitusta ollut jätetty.

Kun otettiin huomioon tuloverolain 47 §:n 1 momentin sanamuoto, keskusverolautakunta katsoi, että lainkohdassa tarkoitetuksi perintö- ja lahjaverotuksessa käytetyksi verotusarvoksi voitiin hyväksyä vain sellainen arvo, joka oli veroviranomaisen vahvistama. Kun hakemuksessa kuvatuissa olosuhteissa kyseessä olleille osakkeille ei ollut vahvistettu mainitussa lainkohdassa tarkoitettua arvoa, voitiin hakijan verotuksessa osakkeiden hankintamenona vähentää tuloverolain 46 §:n 1 momentissa tarkoitettu hankintameno-olettama. Ennakkoratkaisu verovuosille 2020-2021.

Tuloverolaki 46 § 1 mom. ja 47 § 1 mom.
Laki Verohallinnosta 14 § 1 mom.

(Ei lainvoim.)

Valitettu