KVL:2020/13

Antopäivä
19.5.2020
Diaarinumero
VH/317/02.05.04/2020
Arvonlisävero, Vakuutusten kilpailutus ja uudistaminen, Vakuutuspalvelun välitys

Asiakas osti hakijalta palvelun saadakseen toimintaansa liittyvät riskit vakuutettua. Hakija selvitti asiakkaan riskit ja vakuutustarpeen ja vakuutusten kilpailuttamisen kautta välitti asiakkaalle tämän tarpeita vastaavan vakuutuksen. Vakuutusten kilpailuttamisen lisäksi toinen ydinosa hakijan harjoittamaa meklaritoimintaa oli asiakkaan vakuutusten uudistaminen vakuutuskauden päättyessä. Yhtiön suorittaman palvelun tarkka sisältö määräytyi asiakkaan tarpeiden mukaan. Toimeksiantosopimukseen sisältyi edellä mainittujen lisäksi seuraavat tehtävät: vakuutussuunnitelman laatiminen, asiakkaan vakuutus- ja vahinkohistoriatietojen kerääminen vakuutusyhtiöistä, tarvittavien tietojen toimittaminen vakuutusyhtiölle, asiakkaan informointi vakuutuksista, vakuutuksenottajaa koskevien tietojen vastaanottaminen, vakuutuskirjojen ja –laskujen tarkastaminen, vakuutusmaksujen välittäminen vakuutusyhtiölle sekä vakuutussopimusten muuttaminen ja irtisanominen.

Toimeksiantosopimukseen sisältyi myös toimeksiantajan avustaminen vahinkoasioissa. Hakemuksessa kuvatun toimeksiantosopimuksen mukaan toimeksiantajan avustaminen vahinkoasioissa piti sisällään esimerkiksi vahingonkorvauskäsittelyyn liittyvät palvelut, vahinkoilmoitusten teon ja niiden toimittamisen vakuutuksenantajalle, lisätietojen hankkimisen ja toimittamisen vakuutuksenantajalle sekä vakuutuskorvauksen ehtojenmukaisuuden tarkistamisen ja tarvittaessa reklamoinnin vakuutuksenantajalle tai lausuntopyynnön laatimisen Vakuutuslautakunnalle. Toimeksiantosopimuksen mukaista avustamista vahinkoasioissa oli pidettävä vakuutuksen välityksestä erillisenä arvonlisäverollisena palvelun myyntinä.

Muilta osin ennakkoratkaisuhakemuksessa kuvattu palvelukokonaisuus muodosti yhden yhtenäisen ja jakamattoman kokonaisuuden, jonka jakaminen osiin olisi keinotekoista. Toiminnan tarkoituksena oli vakuutusten ostajien ja myyjien saattaminen yhteen sopimuksen tekemistä varten ilman, että hakijalla itsellään oli intressiä sopimuksen sisällöstä. Hakijan hakemuksessaan kuvaama vakuutusten kilpailuttaminen ja uudistaminen oli katsottava arvonlisäverolain 44 §:n mukaisesti verottomaksi vakuutuspalvelun välitykseksi.

Hakijan veloittamaa korvausta hakemuksessa kuvatusta palvelukokonaisuudesta muilta osin kuin vahinkoasioissa avustamisen osalta oli siten pidettävä kokonaisuudessaan vastikkeena arvonlisäverolain 44 §:ssä tarkoitetun arvonlisäverottoman vakuutuspalvelun välityksestä eikä hakijan ollut tämän vuoksi suoritettava arvonlisäveroa palvelukokonaisuuden myynnistä.

Ennakkoratkaisuhakemuksessa kuvatut lisätuotteet koostuivat lähes yksinomaan vakuutusyhtiön myöntämistä vakuutuksista. Hakija saattoi asiakkaansa sekä vakuutusyhtiön yhteen ilmoittamalla asiakkaalleen tilaisuudesta tehdä sopimus hakijan neuvottelemin ehdoin. Lisätuotteiden kattamien muiden etujen oli katsottava olevan osa tätä pääsuoritetta. Ennakkoratkaisuhakemuksessa kuvattujen lisätuotteiden myynnissä oli siten katsottava olevan kyse arvonlisäverolain 44 §:ssä tarkoitetun verottoman vakuutuspalvelun välityksestä.

Ennakkoratkaisu ajalle 19.5.2020-31.12.2021.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 mom 1 kohta, 18 § 2 mom ja 44 §
Arvonlisäverodirektiivi (2006/112/EY) 135 artiklan 1 kohdan a alakohta
Laki vakuutusten tarjoamisesta 2 § 1 mom, 5 § 1 mom 2 kohta, 35 §, 36 § 1 ja 4 mom ja 37 § 1 mom
Unionin tuomioistuimen tuomiot asioissa C-453/05, Volker Ludwig; C-235/00, CSC Financial Services; C-41/04, Levob Verzekeringen BV ja OV Bank NV ja yhdistetyissä asioissa
C-497/09, C-499/09, C-501/09 ja C-502/09, Bog ym.

KHO 4.6.2021 H 2004 lyhyt ratkaisuseloste (osittain kumottu ja palautettu)