Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

KVL:2020/17

Antopäivä
26.5.2020
Diaarinumero
VH/1065/02.05.04/2020
Elinkeinotulon verotus, Hankintameno, Käyttöomaisuuden hankintaan osallistuminen

Kiinteistö Oy B:n oli keskinäinen kiinteistöyhtiö, jonka oli tarkoitus rakennuttaa omistamalleen kiinteistölle lähialueen muiden kiinteistöjen pysäköintitarvetta palveleva pysäköintilaitos. Naapurikiinteistöjen rakennuslupapäätökset velvoittivat kiinteistöjen omistajat rakentamaan kaavamääräyksissä vaaditun määrän niin sanottuja velvoitepaikkoja, joilla tarkoitettiin rakennettavien kerrosneliömetrien tai asuntojen lukumäärään perustuvaa autopaikkojen rakentamisvelvoitetta. Kiinteistö Oy B:n ja naapurikiinteistöjen omistajien välille oli tarkoitus solmia rasitesopimus, jossa sovittiin naapurikiinteistöjen velvoitepaikkojen sijoittamisesta Kiinteistö Oy B:n pysäköintilaitokseen. Rasitesopimuksen perusteella naapurikiinteistön omistajalle syntyi oikeus varata velvoitepaikat kyseisen kiinteistön käyttöön, ja Kiinteistö Oy B oli pysäköintilaitoksen rakentamisen ohella vastuussa pysäköintilaitospaikkojen kunnossapidosta, ylläpidosta ja huollosta sekä kaikista niistä aiheutuvista kustannuksista. Kiinteistö Oy B oli oikeutettu perimään kultakin naapurikiinteistön omistajalta käyttöoikeuskorvauksen, joka perustui velvoitepaikkojen rakentamiseen. Lisäksi Kiinteistö Oy B oli rasitesopimuksen mukaan oikeutettu perimään pysäköintilaitoksen käyttäjiltä markkinaehtoista vuokraa.

Keskusverolautakunta katsoi, että Kiinteistö Oy B:n verotuksessa pysäköintilaitoksen hankintameno jaksotettiin käyttöomaisuutta koskevien säännösten mukaisesti. Kun naapurikiinteistön omistaja maksoi pysäköintilaitokseen osoitettujen velvoitepaikkojen perusteella Kiinteistö Oy B:lle käyttöoikeuskorvauksen, oli korvausta pidettävä elinkeinotulon verottamisesta annetun 8 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuna maksuna. Siten käyttöoikeuskorvauksina saadut suoritukset tuli vähentää pysäköintilaitoksen hankintamenosta, ja pysäköintilaitoksen hankintameno oli vähennyskelpoinen siltä osin, kuin sitä ei ollut katettu naapurikiinteistöjen omistajien maksamilla käyttöoikeuskorvauksilla. Ennakkoratkaisu verovuosille 2020-2021.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 8 § 1 mom. 2 kohta
Tuloverolaki 116 § 2 mom.

KHO 23.4.2021 H 1401 (ei muutosta)

Sivu on viimeksi päivitetty 10.6.2020