KVL:2019/54

Antopäivä
1.11.2019
Diaarinumero
VH/1545/02.05.04/2019
Arvonlisävero, Arvopaperin välityspalvelu, Erityisen sijoitusrahaston, hallinnointipalvelu

A Oy suoritti arvopaperikaupankäynnin prosessia koskevan palvelun. Arvopaperikaupankäynnin prosessi suoritti erilaisia arvopaperikaupankäynnin edellytyksenä olevia tarkistuksia. Kun kaikki tarkistukset oli tehty, arvopaperikaupankäynnin prosessi lähetti arvopapereita koskevan siirtokäskyn arvopaperivälittäjänä toimivan tahon järjestelmään. Arvopaperivälittäjä suoritti arvopaperin välityspalvelun, jonka jälkeen arvopaperikaupankäynnin prosessi vastaanotti vahvistussanoman. Vahvistussanoman perusteella arvopaperikaupankäynnin prosessi muodosti esimerkiksi rahan siirrot järjestelmissä toteuttavan sanoman. Arvopaperikaupankäynnin prosessi suoritti myös rekisterien päivittämiseen, arvopaperikaupan raportointiin ja arvopaperivälittäjän palkkion laskentaan liittyvät tehtävät.

A Oy suoritti myös yhtiötapahtumia koskevia palveluja sekä sijoituspalvelukyselyä koskevan palvelun. Yhtiötapahtumat olivat arvopaperikaupan seuraus. Yhtiötapahtumilla tarkoitettiin esimerkiksi listautumista ja osakeantia. Sijoituspalvelukyselyssä oli mahdollista laskea esimerkiksi sijoitusvaihtoehtojen tuottoennusteita. Yhtiötapahtumia koskevat palvelut ja sijoituspalvelukyselyä koskeva palvelu olivat arvopaperikaupankäynnin prosessin liitännäisiä palveluja.

Arvopaperikaupankäynnin prosessin katsottiin kokonaisuutena arvioiden täyttävän arvopaperin välityspalvelun erityiset ja olennaiset tehtävät. Arvopaperikaupankäynnin prosessi ja sen liitännäiset palvelut muodostivat siten arvonlisäverottomana rahoituspalveluna pidettävän palvelun.

A Oy suoritti myös erityisen sijoitusrahaston hyväksi tulevia palveluja. Tällaisia palveluja olivat esimerkiksi raportointiin ja tietojen kirjaamiseen liittyvät palvelut ja hallinnointipalkkioiden laskentaan liittyvät palvelut.

Erityisen sijoitusrahaston hyväksi tulevien palvelujen katsottiin muodostavan erillisen kokonaisuuden, joka oli erityinen ja olennainen osatekijä erityisen sijoitusrahaston hallinnoinnille. Palvelua oli siten pidettävä arvonlisäverolaissa ja arvonlisäverodirektiivissä tarkoitettuna erityisen sijoitusrahaston hallinnointipalveluna.

A Oy:n ei ollut suoritettava arvonlisäveroa arvopaperikaupankäynnin prosessia koskevan palvelun ja erityisen sijoitusrahaston hallinnointipalvelun myynnistä. Vastaavasti kun yhtiö osti nämä palvelut Isoon-Britanniaan sijoittautuneelta yhtiöltä myydäkseen ne edelleen, A Oy:n ei tullut suorittaa ostamistaan palveluista arvonlisäveroa käännetyn verovelvollisuuden perusteella.

Ennakkoratkaisu ajalle 1.11.2019-31.12.2020

Arvonlisäverolaki 1 § 1 momentti 1 kohta, 41 § ja 42 §
Arvonlisäverodirektiivi (2006/112/EY) 135 artikla 1 kohta d, f ja g alakohdat
EUT asiassa C-2/95, Sparekassernes Datacenter, asiassa C-275/11, GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH ja asiassa C-169/04, Abbey National plc ja Inscape Investment Fund

KHO 16.3.2021 T 120 (ei muutosta)