KVL:2019/59

Antopäivä
28.11.2019
Diaarinumero
VH/2353/02.05.04/2019
Elinkeinotulon verotus, Väliyhteisö, Taloudellinen toiminta, Myyntitoiminta

A Oyj omisti kokonaisuudessaan B S.A:n, jonka verotuksellinen kotipaikka sijaitsi Sveitsissä.

Hakemusasiakirjojen mukaan B S.A:lla oli käytössään sen toimintaa varten vuokratut toimistotilat sekä tarvittava toimistokalusto. Yhtiöllä oli noin 60 työntekijää, toimitusjohtaja sekä hallitus. Kaksi hallituksen jäsentä työskenteli Sveitsistä käsin yhtiön työntekijöinä. Hallituksen jäsenten lisäksi yhtiön nimenkirjoitusoikeus oli kolmella yhtiön työntekijällä. Kaikki sopimukset allekirjoitti lähtökohtaisesti kaksi nimenkirjoitusoikeuden omaavaa työntekijää.

Hakemusasiakirjojen mukaan B S.A:n liikevaihto tilikaudella 2018 oli noin 3,7 miljardia euroa, kassavarat noin 140 miljoonaa euroa ja oma pääoma noin 190 miljoonaa euroa. B S.A. oli liiketoiminnan tuotoillaan pystynyt tuottamaan osinkoja emoyhtiölleen useana toimintavuotenaan. Tilikauden 2018 tilinpäätöksen perusteella yhtiölle oli kertynyt tuloa käytännössä vain liikevaihdosta.

A Oyj pyysi ennakkoratkaisua tilanteeseen, jossa yli 50 prosenttia B S.A:n liikevaihdosta muodostui sen Sveitsissä harjoittamasta myyntitoiminnasta, jossa se myi konserniyhtiöiden Sveitsin ulkopuolella valmistamia tuotteita eri maihin sijoittuneille, konserniin kuuluville ja kuulumattomille asiakkaille.

Keskusverolautakunta katsoi, että hakemusasiakirjoissa kuvatuissa olosuhteissa hakijan kokonaan omistamaa Sveitsissä sijaitsevaa tytäryhtiötä oli pidettävä VYL 3 §:n 1 momentissa tarkoitettuna ulkomaisena yksikkönä, joka oli todellisuudessa asettautunut asuinvaltioonsa ja tosiasiallisesti harjoitti siellä taloudellista toimintaa.

Keskusverolautakunta totesi, että ulkomaisen yksikön lainkäyttöalue ei ollut Euroopan unionin neuvoston yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita koskevassa luettelossa ja lainkäyttöalueen kanssa oli lisäksi sovittu viranomaisten välisestä tietojenvaihdosta veroasioissa VYL 3 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdissa edellytetyin tavoin.

Keskusverolautakunta katsoi, että konserniyhtiöiden harjoittama tuotteiden valmistustoiminta oli VYL 3 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettua teollista tuotantotoimintaa ja näiden tuotteiden myynti säännöksessä tarkoitettua myyntitoimintaa, joka välittömästi palvelee teollista tuotantotoimintaa. Kun lisäksi otettiin huomioon hakemusasiakirjoissa annettu selvitys yksikön tulon kertymisestä, keskusverolautakunta katsoi, että B S.A. täytti tulon pääasiallisuutta koskevan VYL 3 §:n 2 momentin 3 kohdan edellytyksen, mikäli hakemusasiakirjoissa kuvatuissa olosuhteissa yli 50 prosenttia sen liikevaihdosta muodostui sen Sveitsissä harjoittamasta myyntitoiminnasta tai muusta lainkohdassa tarkoitetusta toiminnasta.

Ennakkoratkaisu verovuosille 2019-2020.

Laki ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta 3 §

Lainvoimainen